Krantenbank Zeeland

HomeSearch

107 resultaten gevonden

| Goessche Courant | pagina 1

Sioux Falls logeerden men noemde hen eenvoudig the colony juist lang genoeg om een echtscheiding te krjjgen In Oklahoma zjjn de wetten nog losser. Zelfs in Iowa komen op een bevolking van 25 a 30000

| Middelburgsche Courant | pagina 6

commando of huis toe na oome Jan in Cape Colony". En de kleintjes en Keesje en Margrate? «Ja, misses die arme jong het maar banjah zwaar gekry ons het altemaal kopzeer net nou. Mijn borst is ook zoo zeer

| Vlissingse Courant | pagina 3

wordon aan het „Tiansvaal and Orange Colony Permit Office" inde haven waar de reiziger voornemens is te landen. Het is raadzaam dat personen die naar Transvaal of Orangia wenschen te gaan, zich vóór hun

| Goessche Courant | pagina 2

inlichtingen aan mr. J. H. de Stoppelaar over Balthasar de Moucheron, aan Oppenheim over an Early Jewish Colony in Western Guiana, aan Davidson over the Scottish Staple at Veere enz.

| Vlissingse Courant | pagina 2

inlichtingen aan mr. J. H. de Stoppelaar over Balthasar de Moucheron, aan Oppenheim over an Early Jewish Colony in Western Guiana, aan Da vidson over the Scottish Staple at Veere, enz.

| Goessche Courant | pagina 2

trent den Schotschen stapelhandel, die om streeks 1500 zooveel bijdroeg tot den bloei van Veere, dat hij belangrijke in lichtingen verschafte o.a. aan Samuel Op- penheim over de Ear'ly Jewish Colony in

| Vlissingse Courant | pagina 8

, en daarna in snelle volg orde de Rivoli, de Capito, Warner V. S., de Colony en andere, die al spoedig door het geheele land geïmiteerd werden. Eigenaars van kleine stuivers-bioscoopjes sloten hun

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

eerder gebeurd. Als Ed niet zo geweest was van de River Breth- 0p tafel leggen, waar de onder- mer waar hij met zijn vijf broers al haar kinderen verzorgd in alstrak volgehouden had, misschien ren Colony

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

een gerechte- 'iffc order uit te lokken, waarbij Bariha aan Amina werd onttrok- OS2. -Op 22 April 1950 gelastte de High Court of The Colony of Sin- ?E*pore, dat Che Amina Binte Hchamed te Singapore

| de Stem | pagina 1

Mevrouw Eleanor Roosevelt vertoeft op het ogenblik in India. Zij bracht o.a. een bezoek aan de Harijan Colony in New Delhi, waar Ghandi vele malen vertoefd heeft. We zien haar hier aan de „Charka

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Mevrouw Eleanor Roosevelt vertoeft op het ogenblik in India. Zij bracht o.a. een bezoek ^an de Harijan Colony In New Delhi, waar Ghandi vele malen vertoefd heeft. We zien haar hier aan de „Cbarka

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

Dinsdagavond heeft Koningin Juli ana tijdens het diner, dat de le den van de Veiligheidsraad werd aan geboden in de Colony Club te New- York een lang gesprek gevoerd met de Sowjet

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Het Koninklijk Paar werd bij' de verein, gepromoveerd in Literatuur 31 *J33r ^luimu trots oï> ingang van de Colony Club, waar de en Philiosophie van de universiteit ... Dinsdagavond1 heeft Koningin Jiuliana tijdens het diner, dab de leden van de Veiligheidsraad werd aangeboden in de Colony Club .te New York, een lang ge sprek gevoerd met de Sowjetrus- sische

| de Stem | pagina 6

ammonium sulpha at en een 100.000 J ton ceipent te kunnen winnen. De* reeds in aanbouw zijnde stad heeft nog geen naam, ze staat voorlopigJ nog geboekt als Residential Colony P.I.D.C." Pakistan kent

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

, given to the Jamestown-colony, bij the Ne therlands East India Company" (Uit erkentelijkheid jegens Wil lem van Oranje, medestichter van het William- en Mary-college in Virginia, en voor de hulp ver leend