Krantenbank Zeeland

HomeSearch

3.488 resultaten gevonden

| de Faam | pagina 11

FLINTSTONES ... lijk Philharmonisch Orkest tot de fusie ervan met het Fries Orkest in 1989. Twee hoogtepunten op di- rectiegebied waren de uitvoering van de Krönungsmesse van Mo zart ter gelegenheid van de kro ning

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 19

ZONDAG 11 NOVEMBER 1962. HILVERSUM I. 402 meter. 746 kc/s. KRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Klassieke gram mofoonmuziek. 8.25 Inleiding Hoogmis. 8.30 Hoogmis. NCRV: 9.30 Nieuws en waterstanden. 9 ... orgelconcert (gr.). KRO: 12.15 Lichte orkestmuziek (gr.). 12.25 Amateurspro gramma. De Sprinkplank. 12.50 Buiten lands commentaar. 13.00 Nieuws. 13.05 De stemvork: operaprogramma met toe lichting. 13.45 De kerk

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

NTS: 15.30-17.30 Eurovisie: Wereldkam pioenschappen kunstryden op de schaats te Córtina d'Ampezzo. 19.30 Weekjour naal. 20.00 Sport in beeld. KRO: 20.30 De Flintstones, tekenfilm (deel 11) 20 ... HILVERSUM n. 298 meter. 1007 kc/s. KRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Gitaarduo (gr.). 8.25 Inleiding hoogmi3. 8.30 Hoogmis. NCRV: 9.30 Nieuws en waterstanden. 9.45 Kinderkoren (gr.). IKOR: 10.00 Muziek voor de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

door reportage van de Ronde van Vlaanderen. 19-30 Weekjournaal. 20.00 Sport in beeld. KRO: 20.30 Kunst- maandorkest en solist: klass. muz. 21.05 De Flintstones, tekenfilm (deel 12)- 21.30. De strop ... . muz. 22-30 Nws. 22.40 Actualiteiten. 22-55 Meded. en sportuitslagen 2e klas voetbal. 23.00 Nieuwe gram. uit Frankrijk. 23-25 Klas sieke gTam- 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM H. 298 m- 1007 kc-s. KRO: 8

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

ZONDAG 26 MEI HILVERSUM I 402 meter. 746 kc/s. KRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Klassieke gram- mofoonmuziek. 8.25 Inleiding Hoogmis. 8.30 Plechtige Hoogmis. NCRV: 9.30 Nieuws en waterstanden. 9.45 Vocaal ... .00 Omroeporkest: gewijde muziek. KRO: 12.15 Pianospel met orkestbege leiding (gr.) 12.25 De Springplank. 12.50 Buitenlands commentaar. 13.00 Nieuws en mededeingen. 13.10 Bel Cantopro gramma met toelichting. 13

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

liegen jaar geleden kwam Fred Bredschneyder bij de K.R.O. als één van de vier man die samen weieens de televisie zouden op knappen. Hoe? We gingen alle vier maar gewoon doen wat er die dag te doen ... op succes bij hun eigen honderden teve-stations. Mijn bedoe ling is dan wel de film te kiezen die een gegarandeerd succes zal zijn, zoals van de moderne Amerikanen in de ijstijd - de Flintstones dus

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

KRO: 14.30 Voor de vrouw. 15.15 Pau ze. 15.30-15.45 Voor de kinderen. 19-30 Van onze sportredacteur. 19.50 Zomer wedstrijd, programma over eigen land. NTS: 20.00 Journaal. KRO: 20.20 Brandpunt. 20 ... .45 The Flintstones, teken film (16e aflevering). 21.15 Wie een maal uit het schaft je eet, t.v.-film (deel 1). 22.40 Epiloog. NTS: 22.50 Journaal. 22.55-23.05 Filmverslag Tour de France.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

op het meer van Bagsvaerd bij Kopenhagen. 19.30 Week- journaal. 20.20 Sport in beeld. KRO: 20.30 De Flintstones, tekenfilm. (Dl. 17). 20.55 Amsterdams Kunstmaandorkest: klassiek emuziek. 21.30 De ... KRO; 8.00 Nieuws. 8.15 Kerkorgelspel. 8.25 Inleiding Hoogmis. 8.30 Hoogmis. NCRV: 9.30 Nieuws en waterstanden. 9.45 Koorzang: Geestelijke liederen (gr.). IKOR: 10.00 Muziek voor de zon dag. 10

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

TELEVISIEPROGRAMMA'S KRO: 17.00 Voor de kinderen. NTS: 17.3517.40 De Verrekijker, jeugdjour naal. KRO: 19.30 Van onze sportredac teur. NTS: 20.00 Journaal en weerover- zicht. KRO: 20.20 Brandpunt. 20 ... .50 Mu zikaal programma. 21.20 De Flintstones, tekenflim. 21.45 Sobba, filmreportage over het land van de Masai. 22.15 Epi loog. NTS: 22.2522.30 Journaal.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 17

scrupules, die beide partijen tot zijn klanten rekent. Jan Blokker sluit de avond met zijn Filmvenster. In het vrouwenprogramma, dat de K.R.O. ons donderdag voorschotelt, krijgen we een bekend gezicht te zien ... mannequin. Na Fred en Barney van de Flintstones, de nieuwslezer van het journaal en de altijd zo nauw kijkende presentator van Brandpunt. Om kwart voor negen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

, door Henk Dennert. 18 00 KRO- Tienerclub. 18.20 Uitzending van de Boerenpartij: Tot U spreekt de heer H. Koekoek, voorzitter van de Boerenpar tij. 18.30 Licht ensemble met zangsoliste. 18.50 Van klanten ... 14.05—15.15 Schooltelevisie. 19.00 Ka tholieke uitzending. 19.30 De Flintstones, tekenfilm. 19.55 Sport. 20.00 Nieuws. 20.20 Wedstrijd. 21.35 Kunst en cultuur voor Iedereen. 22.35 Nieuws.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 21

KRO: 15.00 Voor de vrouw. 15.45 Pau ze. 16.0016.15 Voor de kleuters. 19.30 De Flintstones, tekenfilm. NTS: 19.58 't Manneke. 20.00 Journaal. KRO: 20.20 Concilie-journaal. 20.25 Brandpunt. 20.45 (NTS ... ): Oponthoud in de jungle. TV-spel. NTS: 22.00 Deur Haasken. dodelijk haasken, kijkbeeld t.g.v. het vijftienjarig bestaan van het Neder lands Cultureel Contact. KRO; 22.40 Epiloog. NTS: 22.5022.55 Journaal.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

gedeelte van een demon stratie waaraan verschillende bekende Europese kunstrijders en rijdsters deel nemen. 19.00 Sportactualiteiten rond de kerstdagen. KRO: 19.30 De Flintstones, tekenfilm, (dl. 21). NTS ... KRO: 19.30 Aan de orde is: Kerstmis, een discussie voor en door jongeren. NTS: 20.00 Journaal. KRO: 20.20 Brand punt. 20.45 Schatten op zolder. 21.20 Vocaal ensemble: kerstmotetten en pro fane

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

competitieduel tussen twee van de be langrijkste Nederlandse volleyballteams: LibanonDES in de Rotterdamse Ener giehal. KRO: 17.00-17.50 Voor de kin deren. 19.30 De Flintstones, tekenfilm. Een leugentje om bestwil ... . NTS: 20.00 Sport in Beeld. KRO: 20.05 Jan en al leman: amusementsprogramma. 20.30 Stadhuis op stelten, feuilleton: Twee vliegen in één klap. 21.00 De Undine van Medveyshow. NTS: 21.40 Even een grachtje

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

DONDERDAG. Fred en Barney zoeken het om half acht hogerop in de 23ste afleve ring van The Flintstones. Na het Journaal, Brandpunt en om kwart voor negen een op treden van de vermaarde Engelse pianist ... zijn Thera Verheugen, Joop v. d. Donk, Cor van Rijn en John Soer. Om tien uur begint dan de reeks documentaires, waarvan de K.R.O. veel men mag gerust zeggen bijzonder veel

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 10

DONDERDAG. Fred en Barney zoeken het om half acht hogerop in de 23ste afleve ring van The Flintstones. Na het Journaal, Brandpunt en om kwart voor negen een op treden van de vermaarde Engelse pianist ... zijn Thera Verheugen, Joop v. d. Donk, Cor van Rijn en John Soer. Om tien uur begint dan de reeks documentaires, waarvan de K.R.O. veel men mag gerust zeggen bijzonder veel

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 12

DONDERDAG. Fred en Barney zoeken het om half acht hogerop in de 23ste afleve ring van The Flintstones. Na het Journaal, Brandpunt en om kwart voor negen een op treden van de vermaarde Engelse pianist ... zijn Thera Verheugen, Joop v. d. Donk, Cor van Rijn en John Soer. Om tien uur begint dan de reeks documentaires, waarvan de K.R.O. veel men mag gerust zeggen bijzonder veel

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

TELEVISIEPROGRAMMA'S KRO: 15.00 Voor de vrouw. 15.45 Pauze. 16.0016.15 Voor de kleuters. 19.30 De Flintstones, tekenfilm (dl. 23) NTS: 20.00 Journaal. KRO: 20.20 Brandpunt. 20.45 Lichte muziek. NTS ... t.v.-speL KRO: 22.05 Het land van onze kinderen, programma over de proble men rond de bevolkingsgroei in Neder land (dl. 1). 22.40 Epiloog. NTS: 22.50— 22.55 Journaal.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 19

samenstelde. Ten slotte van half tien tot half elf een reportage (direct) van de wedstrijden in het kunstrijden voor paren. Het normale avondprogramma van de KRO komt door deze olympische ... gebeurtenissen danig in de knel. Fred en Barney laten zich echter niet ringelo ren. Om half acht zijn ze present in een nieuwe avonturenfilm van de Flintstones. Na het NTS-journaal om twintig over acht Brand punt

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

met KRO. 15.15 Ast ma. een volksziekte, uitzending over de bestrijding van astma. 15.45 Pauze. 16.00 Voor de kleuters. 16.15 Einde. NTS: Olympische winterspelen Inns bruck 1964: Nederlands commentaar op ... 19.00 Uitzending van lekenmoraal en fi losofie. 19.30 Tekenfilms voor jong en oud: De Flintstones. 19.55 Sport. 20.00 Nieuws. 20.30 Eurovisie: Olympische winterspelen: gedeelte van het kunst

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 22

de V.P.R.O. moeten overgaan tot het aankopen van bui tenlandse serie-programa's. De „Bonanza's", de „Flintstones", de „Maison Rouges" enz., waren tot dus verre alleen stropers van de grote omroepen ... De V.P.R.O. gaat zodoende anders te werk dan bijvoorbeeld de K.R.O., die de serieprogramma's op één net houdt. .Toegegeven', zegt Arie Kley wegt, „als we dokter Van Swol de ene keer op net één

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 26

De V.P.R.O. gaat zodoende anders te werk dan bijvoorbeeld de K.R.O., die de serieprogramma's op één net houdt. .Toegegeven', zegt Arie Kley wegt, „als we dokter Van Swol de ene keer op net één ... de V.P.R.O. moeten overgaan tot. het aankopen van bui tenlandse serie-programa's. De „Bonanza's", de „Flintstones", de „Maison Rouges" enz., waren tot dus verre alleen stropers van de grote omroepen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 23

Voor de K.R.O. betekent de in gebruikneming van het tweede televisienet per 1 oktober a-s. meer tijd voor documentaires, meer uitzendingen handelende over problematieken welke r.-k. Nederland ... De N.C.R.V., die we als derde om roep hebben gevraagd naar haar ideeën over het nut en de besteding van het tweede t.v.-net, geeft een antwoord dat ten dele de richting op gaat van dat van de K.R.O

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

14.05—14.40 Schooltelevisie. 19.00 De socialistische gedachte in actie. 19.30 De Flintstones, tekenfilm. 19.55 Sport. 20.00 Nieuws. 20.20 De kat op de koord: Miserie op tafel, t.v.-feuilleton. 20 ... Nieuws. 20.10 Metropole orkest. 20. Kunst in besloten kring: een program ma over kunstenaars, die in de oorlog huisprogramma's gaven. KRO: 21.00 Nederlandse Muziekdagen: Concertge bouworkest en

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Morgengebed. 7.15 Lichte grammofoonmuziek. 7.55 Overweging. 8.00 Nieuws. 8.15 Voor de jeugd. 8.20 Lichte grammofoonmu ziek. 8.50 Voor de huisvrouw. 9.40 Schoolradio. 10.00 Voor ... .30 Kunst in besloten kring: een programma over kunstenaars, die in de oorlog huisprogramma's gaven. KRO: 21.00 Nederlandse Muziekda gen: Concertgebouworkest en solist: werken van Nederlandse componisten

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 23

zichtbaar zjjn. Voor sportlieden, kunstenaars en (vooral) voor dames die zich een beetje schamen voor een bril, omdat die hen niet flatteert, een mooie uitvinding. Om half acht de Flintstones, titel ... En dan de grote donderdagse toneelproduktie, die geheel in het teken staat van de Shake- speareherdenking. De K.R.O. zendt namelijk de opvoering uit, die de B.B.C. en de Deense te levisie tot stand

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 21

KRO: 15.00 Voor de vrouw. 15.45 Pau ze. 16.00-16.15 Voor de kinderen. 19.30 De Flintstones. tekenfilm (dl. 28). NTS: 20.00 Journaal. KRO: 20.20 Ac tualiteiten. NTS: 20.30 Hamlet at EI- sinore ... 12.15 Leven op het land, gesprek. 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuin bouw. 12.33 Deze week, actuele kro niek. 13.00 Nieuws. 13.15 Klassieke grammofoonmuziek. 13.45 Voor de vrouw. NCRV: 14

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

, docu mentaire. NTS: 22.4022.45 Journaal. EXPERIMENT. UITZENDINGEN" OP HET TWEEDE NET «kanaal 27) KRO: 20.20—22.20 Falstaff, opera. ... VLAAMS-BELGISCHE T.V.-PROGRAMMA'S 19.00 De socialistische gedachte in ac tie. 19.30 De Flintstones, tekenfilm. 19.55 Sport. 20.00 Nieuws. 20.20 De kat op de koord: Koken is geen kunst, t v

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

KRO: 15.00 Voor de vrouw. 15.45 Pau ze. 16.00-1615 Voor de kinderen. 19.30 De Flintstones, tekenfilm (dl. 29). NTS: 20.00 Journaal. KRO: 20.20 Ac tualiteiten. 20.40 Het land van onze kin deren ... 19.00 Gastprogramma: Het vrije woord: lekenmoraal en -filosofie. 19.30 Tijd voor U: Lily en de politieman, film. 20.00 Nieuws. 20.20 Sport. 20.25 De Flintstones, tekenfilms voor jong en oud

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

.00 Socialistisch commentaar. 21.15 Tango-rumbaorkest en zangsolisten. 21.45 Langs vergeten wegen, hoorspel. 22.15 Muzikale commentaartjes. 22.30 Nieuws. 22.40 Balans: actuele kro niek. 22.55 Lichte orkestmuziek. 23 ... waterstanden. KRO: 10.00 Pianorecital: klassieke muziek. 10.25 Inleiding hoogmis. 10.30 Hoogmis, in samenwerking met de BBC. 11.45 Grammofoonmuziek. 12.00 In het land van de dichter, literaire lezing. 12

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

Vlaams-Belgische t.v.-programma's 19.30 Tijd voor U: Lily en de politieman. 20.00 Nieuws. 20.20 Sport. 20.25 Teken films voor jong en oud: De Flintstones: Fred eist loonsverhoging. 20.50 De in ... HILVERSUM H. 298 meter. 1007 kc/s. KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Morgengebed 7.15 Lichte grammofoonmuziek. 7.55 Overweging. 8.00 Nieuws. 8.15 Lichte grammofoonmuziek. 8.50 Voor de huis vrouw. 9

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 19

KRO. 15.00 De avonturen van Cristobal, T V.-film (dl 9). 15.30 Harten Vijf. een kort filmverslag over zieken op vakan tie 15.45 Wien an der Wien, documen taire film 16,15 Huis, thuis, wonen. 17 ... -quiz. KRO: 22.00 Fla menco-gitaarspel. 22 20 Epiloog. NTS: 22.30 Journaal. 22.35 Extra Sport in zij broederlijk tegen elkaar aangeleund. „Ach. Beeld: TT.-races op het circuit van As- wat een aandoenlijk

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

en zangsolisten. 21.40 Op de vlucht, hoorspel. 22.15 Muzikale com mentaartjes (stereofonische uitzen ding) 22.30 Nieuws. 22.40 Actuele kro niek. 22.55 Zij die van de zon le ven: licht vakantieprogramma ... 9.45 "Nieuws en waterstanden. KRO: 20.00 NTS Cavalleria Rusticana, ope

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

KRO: 15.00 We gaan naar Zandvoort. 15.10 De avonturen van Cristobal, t.v.-film. 15.35 Lhasa, verboden stad: filmreportage over Thibet. 16.00 Winnetou, het grote opperhoofd, film. 16.10 We gaan naar ... Zandvoort. 16.15 Huis. thuis, wonen. 17.00 We gaan naar Zandvoort. 17.05—17 45 Voor de kin deren. 19.30 De avonturen van Ivanhoe. t.v.-film. NTS: 20.00 Journaal en weer- overzicht. KRO: 20.20 Brandpunt. 21

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

19.30 Tijd voor U, poppenspel: Lam biek en de Chinese draak. 20.00 Nieuws. 20.25 De Flintstones, teken film: Het monster uit de teerkuil. ... HILVERSUM II. 298 m, 1007 kc/s. KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Morgengebed. 7.15 Lichte grammofoonmuziek. 7.55 Overweging. 8.00 Nieuws. 8.15 Lichte grammofoonmuziek, praatje voor de vrouw, toeristische tips

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 10

kwartier op de A.V. R.O., de K.R.O. en Radio Vero nica die dezer dagen te horen zijn. ... DINSDAG. Om half acht het internatio naal agrarisch nieuws. Na het Journaal vraagt de K.R.O. eerst de aandacht met Brandpunt en vervolgens met de „zomer wedstrijd", die we vorig jaar ook hebben

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

K.R.O. 15.00-15.45 Voor de vrouw. 16.00- 16.15 Voor de kinderen. 19.30 De Flint- stones, tekenfilm, (dl. 31). N.T.S. 20.00 Journaal. K.R.O. 20.20 Brandpunt. 20.40 Zomerwedstrijd. N.T.S.20.50 Niet op ... z'n burgers, gefilmd programma over klederdrachten. K.R.O. 21.20 Als het je tijd is.... toneelstuk. 22.45 Epiloog. N.T.S. 22.55-23.00 Journaal.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

grammofoonmuziek. 18.50 Verslag van Nieuws en waterstanden. KRO: 10.00 het 49e Wereld Esperantocongres te Den inleiding hoogmis. 10.05 Hoogmis. 11.15 ,y -wari< ... groene hel. lezing over Brazilië. 14.00 ]ing over leven en samenleven. KRO: HILVERSUM IL 298 m

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

KRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Klassieke grammofoonmuziek. 8.25 Inleiding hoogmis. 8.30 Hoogmis. 9.30 Klassieke grammofoonmuziek. 9.45 Nieuws. ... 11.00 Vraag en antwoord. 11.10 Oecu menisch nieuws. KRO: 11.15 Klassie- ke grammofoonmuziek. 12.00 In het land van de dichter, literaire lezing.