Krantenbank Zeeland

HomeSearch

3.488 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 5

„"VTEER dan een half uur kan ik echt niet vrijmaken, want ik moet nog uren werken aan de ondertiteling van de opera „Macbeth" van Verdi, welke de KRO rechtstreeks van de Westduitse tv overneemt. Het ... -jarige chef van de afdeling filmzaken bij de KRO-televisie de heer Fred. Bredschneyder, bij vele kijkers al welbekend. Minder bekend is dat de KRO-tv zijn reputatie door een verantwoorde keuze van

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

Antillen; 18.00 KRO-Tie- nersclub; 18.20 Uitzending van de Boerenpartij; 18.30 Licht ensem ble; 18.50 Van klanten en wanten weten: vragenbeantw.; 19.00 Nws; 19.10 Act.; 19.30 Dansmuz.; 20.00 Moderne kamermuz ... V L. BELG. TV: 14.05—15.1 Schooltelevisie; 19.00 Katholieke1' uitz.; 19.30 de Flintstones, teken film; 19.55 Sport; 20.00 Nieuws^ 20.20 Wedstrijd; 21.35 Kunst en' cultuur voor iedereen; 22.35 Nwsj

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

, door Henk Dennert. 18 00 KRO- Tienerclub. 18.20 Uitzending van de Boerenpartij: Tot U spreekt de heer H. Koekoek, voorzitter van de Boerenpar tij. 18.30 Licht ensemble met zangsoliste. 18.50 Van klanten ... 14.05—15.15 Schooltelevisie. 19.00 Ka tholieke uitzending. 19.30 De Flintstones, tekenfilm. 19.55 Sport. 20.00 Nieuws. 20.20 Wedstrijd. 21.35 Kunst en cultuur voor Iedereen. 22.35 Nieuws.

| de Stem | pagina 5

MEVR. MAC GILLAVRY VOOR K.R.O. ... 'yoor het KRO-vrouwenprogramma „Onder ons" op dinsdag 17 november a.s. zijn enkele in teressante onderwerpen opgenomen. Zo kan men luisteren naar' onze redactrice, mevrouw A. Mac. Gillavry

| de Stem | pagina 5

ven kennen. Binnenkort kunt u hem weer beluisteren in het bekende KRO- programma melodieën-cascade" onder leiding van Johnny Ombach en misschien zult u met ons genieten van de zang van deze unieke ... De KRO opent om 19.30 uur op Hil versum II (298 m) het avondprogramma met de „Tour de Danse". Om 20 uur kunt u luisteren naar een uitvoering van de Missa Solemnis van Fr. Liszt. Het pro gramma

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 21

KRO: 15.00 Voor de vrouw. 15.45 Pau ze. 16.0016.15 Voor de kleuters. 19.30 De Flintstones, tekenfilm. NTS: 19.58 't Manneke. 20.00 Journaal. KRO: 20.20 Concilie-journaal. 20.25 Brandpunt. 20.45 (NTS ... ): Oponthoud in de jungle. TV-spel. NTS: 22.00 Deur Haasken. dodelijk haasken, kijkbeeld t.g.v. het vijftienjarig bestaan van het Neder lands Cultureel Contact. KRO; 22.40 Epiloog. NTS: 22.5022.55 Journaal.

| de Stem | pagina 5

KRO: 15.00 Voor de vrouw. 15.45 Pauze 16.00-16.15 Voor de kleuters. 19.30 De Flintstones, tekenfilm. NTS: 19.58 't Manneke 20.00 Journ. KRO: 20.20 Con- cilie-journ. 20.25 Brandpunt. 20.45 (NTS ... De uitzending van „De Flintstones" komt vanavond om half acht te verval len en hiervoor in de plaats wordt ver toond de documentaire over de bouw van de IJ-tunnel. Na het journaal volgt het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

gedeelte van een demon stratie waaraan verschillende bekende Europese kunstrijders en rijdsters deel nemen. 19.00 Sportactualiteiten rond de kerstdagen. KRO: 19.30 De Flintstones, tekenfilm, (dl. 21). NTS ... KRO: 19.30 Aan de orde is: Kerstmis, een discussie voor en door jongeren. NTS: 20.00 Journaal. KRO: 20.20 Brand punt. 20.45 Schatten op zolder. 21.20 Vocaal ensemble: kerstmotetten en pro fane

| de Stem | pagina 6

gedeelte van een demonstratie waaraan verschillende bekende Europese kunst rijders en -rijdsters deelnemen. 19.00 Sportactualiteiten rond de kerstdagen. KRO: 19.30 De Flintstones tekenfilm, (dl. 21). NTS: 20 ... KRO: 12,00 Angelus, 12,04 De Kerst boodschap van Z.H. Paus Paulus VI; 12,30 Mededelinggen t.b.v. land- en tuin bouw 12,33 Wij van het land: program ma voor de boeren 12,45 Platennieuws 12

| de Stem | pagina 9

Het avondprogramma van de tweede kerstdag wordt verzorgd door KRO en NTS. Om half acht presenteert de KRO een aflevering van de Flintstones, om 20 uur gevolgd door het journaal. Om 20.20 uur is er ... Op de avond van nieuwjaarsdag nodigt de KRO de tv-kykers uit een uitstapje te maken naar het „Huis met de hoof den" en het „Huis met de bloedvlekken" in Amsterdam om er wat oude, gerucht makende

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

competitieduel tussen twee van de be langrijkste Nederlandse volleyballteams: LibanonDES in de Rotterdamse Ener giehal. KRO: 17.00-17.50 Voor de kin deren. 19.30 De Flintstones, tekenfilm. Een leugentje om bestwil ... . NTS: 20.00 Sport in Beeld. KRO: 20.05 Jan en al leman: amusementsprogramma. 20.30 Stadhuis op stelten, feuilleton: Twee vliegen in één klap. 21.00 De Undine van Medveyshow. NTS: 21.40 Even een grachtje

| de Stem | pagina 21

competitieduel tussen twee van de belangrijkste Nederlandse Volleyball- teams: Libanon-D.E.S. in de Rotterdam se Energiehal. KRO: 17.00-17.50 Voor dc kinderen. 19.30 De Flintstones, teken film: Een leugentje om ... KRO: 12.00 Angelus 12.04 Lichte mu ziek. 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Voor de landbouwers. 12.45 Platennieuws. 12.55 Katholiek nieuws of actualiteiten. 13.00 Nieuws. 13

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

DONDERDAG. Fred en Barney zoeken het om half acht hogerop in de 23ste afleve ring van The Flintstones. Na het Journaal, Brandpunt en om kwart voor negen een op treden van de vermaarde Engelse pianist ... zijn Thera Verheugen, Joop v. d. Donk, Cor van Rijn en John Soer. Om tien uur begint dan de reeks documentaires, waarvan de K.R.O. veel men mag gerust zeggen bijzonder veel

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 10

DONDERDAG. Fred en Barney zoeken het om half acht hogerop in de 23ste afleve ring van The Flintstones. Na het Journaal, Brandpunt en om kwart voor negen een op treden van de vermaarde Engelse pianist ... zijn Thera Verheugen, Joop v. d. Donk, Cor van Rijn en John Soer. Om tien uur begint dan de reeks documentaires, waarvan de K.R.O. veel men mag gerust zeggen bijzonder veel

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 12

DONDERDAG. Fred en Barney zoeken het om half acht hogerop in de 23ste afleve ring van The Flintstones. Na het Journaal, Brandpunt en om kwart voor negen een op treden van de vermaarde Engelse pianist ... zijn Thera Verheugen, Joop v. d. Donk, Cor van Rijn en John Soer. Om tien uur begint dan de reeks documentaires, waarvan de K.R.O. veel men mag gerust zeggen bijzonder veel

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

TELEVISIEPROGRAMMA'S KRO: 15.00 Voor de vrouw. 15.45 Pauze. 16.0016.15 Voor de kleuters. 19.30 De Flintstones, tekenfilm (dl. 23) NTS: 20.00 Journaal. KRO: 20.20 Brandpunt. 20.45 Lichte muziek. NTS ... t.v.-speL KRO: 22.05 Het land van onze kinderen, programma over de proble men rond de bevolkingsgroei in Neder land (dl. 1). 22.40 Epiloog. NTS: 22.50— 22.55 Journaal.

| de Stem | pagina 7

De KRO opent om half acht het avond programma met een aflevering van de tekenfilmserie over de Flintstones. Na het journaal volgt de rubriek Brandpunt en om 20.45 uur is er een muzikaal pro gramma ... Frits Butselaar regisseert De buurmanvoor de KRO

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 19

samenstelde. Ten slotte van half tien tot half elf een reportage (direct) van de wedstrijden in het kunstrijden voor paren. Het normale avondprogramma van de KRO komt door deze olympische ... gebeurtenissen danig in de knel. Fred en Barney laten zich echter niet ringelo ren. Om half acht zijn ze present in een nieuwe avonturenfilm van de Flintstones. Na het NTS-journaal om twintig over acht Brand punt

| de Stem | pagina 5

Meest in trek: Flintstones Ivanhoe, Bonanza, Top of Flop ... Bij de jongens trokken de drie KRO- series als Bonanza, Ivanhoe en de Flint- stones de meeste kijkers. De meisjes za gen liever show en „Top of flop". Min der eensluidend was de mening van de

| de Stem | pagina 9

(Van onze radio- en t.v.-redacteur) In het klooster Marienhagen van de paters augustijnen te Eindhoven hadden wij een kort gesprek met pater Robert Adolfs, die door de programmaleiding van de KRO is ... Zijn confrater pater I. Mijnsbergen (47 jaar), een Venlonaar van geboorte en sinds 1946 directeur van het Labrewerk in Eindhoven, houdt de vastenconferen ties voor de KRO-televisie. Vele kijkers

| de Stem | pagina 9

vervaardigde samenvatting op film van de vandaag gehouden wedstrijden. KRO: 19.30 De Flintstones, tekenfilm. NTS: 20.00 Journaal. 20.20 KRO: Brandpunt, actuali teiten en meningen van deze week. 20.45 Stadhuis op ... wedstrijden. De KRO vervolgt om 19.30 uur met een aflevering van „De Flintstones". Na het journaal volgt om 20.20 uur de actualiteitenrubriek „Brandpunt". Vervolgens kunt u zich om 20.45 uur amuseren met de

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

NED.: 9.55 Olymp. winterspe len Innsbruck 1964: schaatsen 1500 m heren in het Ijsstadion te Innsbruck; 12.55 Skiën: afda ling dames; 15.00 In ogen schouw, journaal in samenwer king met KRO; 15 ... BELGIË (VU; 19.00 Uitz. van lekenmoraal en filosofie; 19.30 Tekenfilms voor jong en oud: De Flintstones; 19 55 Snort: 20.00 Nws; 20 30 Eurovisie: Olymp. winterspelen; 21.10 Programma met filmnws en

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

met KRO. 15.15 Ast ma. een volksziekte, uitzending over de bestrijding van astma. 15.45 Pauze. 16.00 Voor de kleuters. 16.15 Einde. NTS: Olympische winterspelen Inns bruck 1964: Nederlands commentaar op ... 19.00 Uitzending van lekenmoraal en fi losofie. 19.30 Tekenfilms voor jong en oud: De Flintstones. 19.55 Sport. 20.00 Nieuws. 20.30 Eurovisie: Olympische winterspelen: gedeelte van het kunst

| de Stem | pagina 7

werking met KRO: 15.15 Astma, een volksziekte, uitzending over de bestrij ding van astma. 15.45 Pauze. 16.00 Voor de kleuters. 16.15 Einde. NTS: 19.30 Olympische winterspelen Innsbruck 1964: Nederlands ... VLAAMS-BELG.: 19.00 Uitzending van lekenmoraal en filosofie. 19.30 Tekenfilms voor jong en oud: De Flintstones. 19.55 Sport. 20.00 Nieuws. 20.30 Eurovisie: Olympische winterspelen: gedeelte van het

| de Stem | pagina 9

Onmiddellijk reed hij naar Hilversum, waar men kennelijk niet naar de K.R.O.- radio-reportage uit Spanje had geluis terd. Hierin werd toch om half een mee gedeeld, dat het verloofde paar in de loop ... de luisteraars het laatste nieuws te brengen. En de K.R.O. was het ook, die kennelijk al die duizenden nieuwsgierigen op de been bracht met het bericht dat prinses Irene tegen de avond zou arriveren

| de Stem | pagina 9

Het KRO-programma wordt om half acht geopend met een aflevering van de Flintstones. Na het journaal volgt de rubriek „Brandpunt" en om 20.45 uur komt Jan Blaaser op bezoek met zijn programma „Jan en ... . Onder zijn cliënten waren niet alleen vele televisiemensen, die in Utrecht en omgeving wonen, maar ook kardinaal Alfrink, mr. H. van Doorn, voorzitter van de KRO te Baarn en diverse leden van de programma

| de Stem | pagina 7

Keuls, van wie we nog zeer onlangs „Kind vermist" zagen en die het lopende winterseizoen ook de serie „Stadhuis op stelten" schreef. Met zoveel succes, dat de KRO heeft besloten volgend jaar weer en kele ... In samenwerking met het katholiek verbond van dansleraren ,San Filippo Neri' presenteert de KRO-televisie vol gende week woensdag weer een afleve ring van een programma ,tv-dansant'.

| de Stem | pagina 5

In het radioprogramma van de KRO op vrijdagavond 28 februari kan men luisteren naar een gala-concert, uit te voeren door de acht prijswinnaars van ... KRO: 12,00 Angelus 12,04 Lichte muz. 12,30 I.and- en tuinb.meded. 12,33 Voor de landbouwers 12,45 Platennws. 12,55 Act. of kath. nws. 13,00 Nws. 13,15 Draaien maar!, lichte gram, met comm. 14.00 V

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 22

de V.P.R.O. moeten overgaan tot het aankopen van bui tenlandse serie-programa's. De „Bonanza's", de „Flintstones", de „Maison Rouges" enz., waren tot dus verre alleen stropers van de grote omroepen ... De V.P.R.O. gaat zodoende anders te werk dan bijvoorbeeld de K.R.O., die de serieprogramma's op één net houdt. .Toegegeven', zegt Arie Kley wegt, „als we dokter Van Swol de ene keer op net één

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 26

De V.P.R.O. gaat zodoende anders te werk dan bijvoorbeeld de K.R.O., die de serieprogramma's op één net houdt. .Toegegeven', zegt Arie Kley wegt, „als we dokter Van Swol de ene keer op net één ... de V.P.R.O. moeten overgaan tot. het aankopen van bui tenlandse serie-programa's. De „Bonanza's", de „Flintstones", de „Maison Rouges" enz., waren tot dus verre alleen stropers van de grote omroepen

| de Stem | pagina 13

KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Morgengebed. 7.15 Klassieke grammofoonmuziek. 7.45 Geestelijke liederen. 7.55 Overweging. 8.00 Nieuws. 8.15 Strip voor de jeugd. 8.20 Djinn: gevarieerd programma. ... eerste net de Flintstones mee pikken, vervolgens snel overscha kelen op net nummer twee om. het laatste stuk van een filmpje nog te kunnen zien, dan gauw de piraat van de Noordzee op de buis zetten voor

| de Stem | pagina 5

Eerste net. De KRO zendt om half acht een aflevering van de Flintstones uit. Na het journaal volgt de rubriek „Brandpunt" en om 20.40 uur het amuse mentsprogramma „Rens van Dorth komt even langs". De ... NTS: 14,00-14,25 Schoolradio: Engels spelenderwijs III KRO: 19,30 De Flintstones NTS: 20,00 Journaal KRO: 20,20 Brandpunt 20,40 Cabaret 21,05 En zij leefden nog lang en geluk kig?, documentaire 21

| de Stem | pagina 9

Hoewel het aantal tv-reportagetreinen nog steeds uit vier stuks bestaat, terwijl een vijfde binnen niet al te lange tijd wordt afgeleverd, is de KRO-televisie van plan, om met ingang van het nieuwe ... Hoewel het aantal reportage-facilitei ten in het najaar kennelijk nog niet in belangrijke mate is verruimd, heeft de KRO-tv toch deze stap gedaan. Beurte lings zullen de kijkers dan een hoogmis-

| de Stem | pagina 7

Zondag a.s. start de KRO-radio met een nieuwe serie avonturen van miss Dangerfield, de vrouwelijke detective, die het vorig seizoen het mysterie van „de onweerstaanbare nachtegaal" tot een oplossing ... VLAAMS-BELGIë: 16,30 De trouwe Lassie TV-feuilleton voor de jeugd 16,55-17,45 Iedereen helpt Kim, avontu renfilm 19,00 Zingen op het plein (Canti in piazza), Italiaanse TV-film 19,30 De Flintstones

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 23

Voor de K.R.O. betekent de in gebruikneming van het tweede televisienet per 1 oktober a-s. meer tijd voor documentaires, meer uitzendingen handelende over problematieken welke r.-k. Nederland ... De N.C.R.V., die we als derde om roep hebben gevraagd naar haar ideeën over het nut en de besteding van het tweede t.v.-net, geeft een antwoord dat ten dele de richting op gaat van dat van de K.R.O

| de Stem | pagina 5

Op zondag 19 april a.s. komt de hoog mis in het KRO-radioprogramma uit de parochie van de H. Willebrordus te Hulst (Zld.). Kapelaan J. C. Videier draagt de H. Mis op en deken A. G. Koopmans houdt de ... Viadana De KRO verzorgt deze uitzending in samenwerking met Radio Nederland Wereldomroep.

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

.50 Syndicale kro niek; 20.00 Klass. muz.; 20.45 Chansons: 21.30 Jazzmuz.; 22.00 Nws; 22.15 Amerikaanse volks muziek; 22.35 De zeven kunsten; 22.50 Absurd; 23.00 Nws; 23.05 Muzikaal perspectief; 23.55 Nws; 24 ... VLAAMS BELG. TV: 14.05— 15.15 Schooltelevisie; 19.00 De Katholieke gedachte in actie; 19.30 De Flintstones, tekenfilms voor jong en oud; 19.55 Sport; 20.00 Nws; 20.20 Dossier België (III), culturele

| de Stem | pagina 5

Het Hulster Gemengd Koor zal onder leiding van Jo Ivens op vrjjdag 24 april aanstaande een radioconcert verzorgen, dat om 17.40 uur aanvangt en door de K.R.O. wordt uitgezonden. ... KRO: 12,00 Angelus 12,04 Lichte ritm muz. 12,30 Land- en tuinb.meded. 12,33 V.d. landb. 12,45 Platennws. 12.50 Tul penrally 1964 12,55 Kath. nws. 13.00 Nws. 13,15 Draaien maar!., lichte gram. met

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

14.05—14.40 Schooltelevisie. 19.00 De socialistische gedachte in actie. 19.30 De Flintstones, tekenfilm. 19.55 Sport. 20.00 Nieuws. 20.20 De kat op de koord: Miserie op tafel, t.v.-feuilleton. 20 ... Nieuws. 20.10 Metropole orkest. 20. Kunst in besloten kring: een program ma over kunstenaars, die in de oorlog huisprogramma's gaven. KRO: 21.00 Nederlandse Muziekdagen: Concertge bouworkest en

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Morgengebed. 7.15 Lichte grammofoonmuziek. 7.55 Overweging. 8.00 Nieuws. 8.15 Voor de jeugd. 8.20 Lichte grammofoonmu ziek. 8.50 Voor de huisvrouw. 9.40 Schoolradio. 10.00 Voor ... .30 Kunst in besloten kring: een programma over kunstenaars, die in de oorlog huisprogramma's gaven. KRO: 21.00 Nederlandse Muziekda gen: Concertgebouworkest en solist: werken van Nederlandse componisten

| de Stem | pagina 5

De KRO zendt om 21 uur op Hilversum II (298 m) een concert uit door het Concertgebouworkest o.l.v. Bernard Hai tink Om 22 uur volgt het programma „de zingende kerk" en om 22.40 uur presen teert Leo ... KRO: 12.00 Angelus 12.04 Licht ens. 1X30 Land- en tuinb.meded. 12.33 V.d. boei\n 12,45 Platennws. 12.55 Kath. nws 13,00 mvs. 13,15 Lichte gram. 14.00 V.d. plattelandsvrouwen 14,10 Rieleksen gevar

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 23

zichtbaar zjjn. Voor sportlieden, kunstenaars en (vooral) voor dames die zich een beetje schamen voor een bril, omdat die hen niet flatteert, een mooie uitvinding. Om half acht de Flintstones, titel ... En dan de grote donderdagse toneelproduktie, die geheel in het teken staat van de Shake- speareherdenking. De K.R.O. zendt namelijk de opvoering uit, die de B.B.C. en de Deense te levisie tot stand

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 21

KRO: 15.00 Voor de vrouw. 15.45 Pau ze. 16.00-16.15 Voor de kinderen. 19.30 De Flintstones. tekenfilm (dl. 28). NTS: 20.00 Journaal. KRO: 20.20 Ac tualiteiten. NTS: 20.30 Hamlet at EI- sinore ... 12.15 Leven op het land, gesprek. 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuin bouw. 12.33 Deze week, actuele kro niek. 13.00 Nieuws. 13.15 Klassieke grammofoonmuziek. 13.45 Voor de vrouw. NCRV: 14