w. tJioraphte Van volleyballen tot schatgraven Kleppermars van Zeeuwse componist J eerzien Verdwenen beroepen 'Organisator van strandspelen' ft Boer-eiers w Op de lagere school in Terneu- zen speelden we in de pauze meestal 'Boer-eiers'. Dit was een soort tikkertje, maar dan anders. Eén persoon 'was 'm' om te beginnen. Zodra hij iemand anders had getikt, riep hij 'boer'. Hand in hand ging dit duo vervolgens op jacht naar de volgende 'boer', om daarna met z'n drieën hand in hand verder te gaan. Zodra de vierde 'boer' een feit was (iedereen riep dan heel hard 'Boer-eiers'), werd er in twee duo's gesplitst. Het werd natuurlijk voor de kinderen die moesten worden afgetikt, steeds moeilijker om de duo's en trio's te ontlopen, zeker als die samen werkten. Het spel betekende wel dat er heel veel werd rondgerend op het schoolplein. (Margreeth Ernens) Colofon Zeeland Het organiseren van strandspelen is eigenlijk geen officieel beroep, maar er waren mensen die dat er wel van maakten, zeer profes sioneel met megafoon en spelattributen te werk gingen en jaarlijks tientallen spelen organiseerden. door: Johan Francke Nog maar kortgeleden, zo'n jaar of twintig terug, werd het orga niseren van strandspelen en sporten sluipenderwijs uit handen genomen van deze onbaatzuchtige vrijwilligers. Lokale VVV's en strandex- ploitatie kwamen door fusies in handen van grotere orga nisaties die meer financiële armslag bezaten. Tegelijkertijd trad in de maat schappij individualisering op en was er een professionalisering in de dienstverlening, waaron der de toeristische sector. Op Schouwen-Duiveland moest je voor het houden van strandspe len in de jaren '80 officieel zelfs al een vergunning aanvragen, hoewel niemand dat deed. Voor activiteiten en evenementen werden voortaan recreatieteams en evenementenbureaus inge huurd. Die recreatieteams bestonden aanvankelijk nog uit rijwilligers, zoals in West-Zeeuws-Vlaan- deren waar in de jaren '70 een groep van veertig nog stude rende jongeren aan de slag ging voor een interkerkelijke recrea tiecommissie in Cadzand-Bad, Nieuwvliet en Breskens. Toe risten vonden het een gemis jflk. Hf r\ aan de vakantiebeleving als de teams er niet waren. Zo had elke badplaats in Zeeland wel zijn vrijwilligers, van Cadzand-Bad tot Breskens, van Vlissingen tot Vrouwenpolder en op de Schouwse stranden. Anders dan tegenwoordig waren bestuursleden van de VVV's hierin zelf nog actief, zoals eind jaren '70 in Groede. In de zomermaanden organiseerden ze op zaterdagmiddag wedstrij den in schatgraven, zandfiguren maken en een estafetteloop waar wel honderd kinderen aan mee deden maar ook de 'papa's en de mama's' bij werden betrokken. Tussen 1963 en eind jaren '80 organiseerden oud-marineman Marinus Olivier en zijn vrouw gedurende meer dan 25 jaar strandspelen voor de jeugd op het westerstrand van Zoutelan- de. 'Ome Rinus en tante Marie', zoals iedereen hen kende, orga niseerden bijvoorbeeld volley balwedstrijden, schatgraven en zeskamp. Daarbij werd gestre den met strandattributen als emmers, ballen, luchtbedden en reddingvesten. VVV-directeur Koevoets huldigde het echtpaar in 1973 en noemde hen 'beste ambassadeur van Zoutelande.' Bij het schatraven werden door de organisatoren al in de ochten duren labeltjes in een met linten afgezet stuk strand begraven, zodat de kinderen niet tevoren al wisten waar te graven. 's Mid dags kwamen de jonge kinderen met hun ouders en hun schep naar het strand. Wie de 'schat' in het zand opgroef mocht een prijs uitzoeken; niet zelden een strandset met schep. Nog altijd spelen kinderen op het strand, worden er grote zandkastelen gebouwd en strandspelen georganiseerd, maar het vrijwilligerswerk zoals dat tot in de jaren '80 overal be stond is grotendeels verdwenen. Typerend is dat de Limburgse toeriste mevrouw Hermans al in 1995 klaagde dat er in Cad- zand-Bad te weinig voor de jeugd werd georganiseerd in de vorm van strandspelen of graafwedstrijden. 'Wat wordt er eigenlijk met de toeristenbelas ting gedaan', vroeg zij zich af, waarmee ze impliciet aangaf dat strandspelen professioneel geor ganiseerd zouden moeten zijn. door: Mieke van der Jagt Hoor je wel mijn kleppers gaan/k heb het pas geleerd/ kreeg het bijna niet gedaan/ almaar ge probeerd/ Klepper-de-klepper-de klep-klep-klep/ Klepper-de-klepper-de klep-klep-klep/k Ben zoo blij dat ik,k Ben zoo blij dat ik,k Ben zoo blij dat ik ze he-heb (bis)- Ongeveer eens per jaar was het plotseling kleppertijd. Dan namen er een paar hun kleppers mee naar school en in een mum van tijd klonk de kleppermars over het schoolplein. Veel kinderen waren hun klep pers van vorig jaar kwijt geraakt en moesten aan nieuwe zien te komen. Bij ons werden dan snel wat stukjes van rachels gezaagd, waarna je uren met een schuurpapiertje in de weer was om ze glad en splinterloos te krijgen. Even snel als die gekomen was M, verdween de kleppertijd weer. De Kleppermars is geschreven door de Zeeuwse componist Jan Morks. Toen ko ningin Wilhelmina en prins Hendrik op 12 september 1907 hun opwachting maakten in Middelburg, werden die Kleppermars uitgevoerd. Zijn muziekstukken hebben de ritmisch krachtige melodieën met elkaar gemeen. Die liggen goed in het gehoor, waardoor mensen ze gemakkelijk onthou den. Hij schreef ook de muziek van het Zeeuws Volkslied. ZEEUWS Zeeuws Weerzien is een gratis krant vol verhalen over het Zeeland van de vorige eeuw. Om zelf te lezen, of als aansporing om samen met anderen herinneringen op te halen. De krant verschijnt 4X per jaar in een oplage van 40.000 exemplaren en wordt verspreid in heel Zeeland: in de vestigingen van Bibliotheek Zeeland, zorg- en wel- zijns-instellingen, gemeentehuizen, musea, boekhandels en bij diverse lokale ondernemers. Een actueel overzicht van distributie punten evenals een digitale versie van de krant, treft u aan op onze website Zeeuwsweerzien.nl. De krant komt tot stand dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers en i.s.m. Stichting Feest van Herkenning, die bijeenkom sten organiseert waarbij het delen van herinneringen centraal staat. Uitgever Stichting Zeeuws Weerzien: Voorzitter Frans van de Velde, Postbus 33, 4350 AA Veere; zeeuwsweerzien.nl; secretariaat@zeeuwsweerzien.nl Redactie Peter de Jonge (hoofdredacteur), Margreeth Ernens (website, eindredactie), Allie Barth, Peter Blom (Zeeuws Archief), Jan van Damme, Johan Francke (ZB| Bibliotheek van Zeeland), Mieke van der Jagt, Albert Kort, Ans van Nieuwenhuijze, Ali Pankow, Willem Staat, Peter Verdurmen. Vormgeving Leo Minnaard Illustratie voorpagina Doeken van Yan/ Maryanne van Winden Druk en advertentieverkoop Meulenberg Media, Patrick Joossens: drukkerij @meulenberg.nl Projectcoördinatie Hanneke de Vroe: redactie@zeeuwsweerzien.nl Bij het samenstellen van deze krant is met zorg getracht alle rechthebbenden m.b.t. beeld- en archiefmateriaal te achterhalen. Mochten personen of instanties desondanks van mening zijn dat (foto)rechten zijn ge schonden, dan kunnen zij zich wenden tot de redactie via redactie@zeeuwsweerzien.nl Deze editie is mede mogelijk gemaakt door: gw. Provincie FRITS LENSVELT STICHTING FONDS SLUYTERMAN VAN LOO OUDERENPROJECTEN Vergunning r Kinderen spelen op 18 april 1991 een wedstrijdje skilopen op het strand van Renesse| Foto: Pieter Honhoff, ZB Beeldbank Zeeland Ome Rinus en tante Marie Vrijwilligerswerk Tijdens het koninklijk bezoek aan Middelburg op 12 september 1907 werden de cantatine 'Welkom' en de Kleppermars in de Abdij uitgevoerd j Prentbriefkaart uit de historisch-topgrafische atlas Zelandia Illustrata van het KZGW Jan Morks bespeelt het carillon van de Lange Janj Foto: Zeeuws Archief, Verzameling Beeld en Geluid

Krantenbank Zeeland

Zeeuws Weerzien. Feest van herkenning | 2022 | | pagina 3