eerzien Beroepen van vroeger: de omroeper "«m Kijk uit naar de volgende editie Colofon 10081. IbMnd 3 Krantenjongen Loek Barendregt bezorgde het proefnummer van Zeeuws Weerzien in het Provinciehuis. De krant verschijnt voortaan in maart, juni, september en december. Clonic Frmrk \i Vis VII door: Peter Blom Eeuwenlang lieten de ambachten zich horen - je kon ze ook ruiken - in de Zeeuwse steden en dorpen. De metselaar tikte welgemoed met zijn troffel een baksteen in lijn, de smid hamerde op het aambeeld een gloeiend hoefijzer in vorm, achterin de winkel klonk het geklop van de schoenmaker, in de timmermanswerkplaats snerpten de zagen, in de slagerij rook het naar verse worst en gehakt, de bakker bezorgde in alle vroegte een verse broodgeur in je slaapkamer. En in de straat ratelden de wielen van de eerste wagen al op de keien. Dat was de lading voor de melkboer, die klaar stond om zijn buitenronde te gaan maken. Vaak werd gewerkt voor het huis, in de open lucht. Kleermakers zaten in de vensterbank bij daglicht. Bij kaarslicht werd verder geknipt en genaaid, zeker op donkere winterdagen. Dat heette toen werken 'tot 9 ure toe metter keersse'. Lange werkdagen waren in die tijd heel gewoon. Brood (bakker), kleding (kleer maker), schoeisel (schoenmaker), woonruimte (metselaar, timmer man) en metalen gebruiksvoor werpen (smid) waren dagelijks nodig. Een geluid dat boven al die ambachtsgeluiden uitkwam, was de roep van de stads- of dorps omroeper. Een omroeper verkon digde vroeger het nieuws in de stad, toen er nog geen kranten bestonden. Hij bracht de bevol king op de hoogte van medede lingen van het bestuur en van aanbiedingen van midden standers. Deze publicaties van diverse soort werden op vele plaatsen in de gemeente omgeroepen, voorafgegaan door enkele slagen op een koperen bekken of hard geklingel met een buitenmodel bel. Met forse stem Langzaam verdwenen veel oude beroepen met hun karakteris tieke geluiden uit het Zeeuwse straatbeeld. Maar af en toe is daar toch nog het vertrouwde geluid van de omroeper. In een aantal Zeeuwse plaatsen klinkt zijn forse stem nog steeds. Er is zelfs een opleving! In Domburg liep tot 1961 Adriaan Provoost met zijn slaghout en gong. Hij moest op 36 punten in Domburg de gemeentenaren van alle mogelijke bijzonderheden op de hoogte stellen. Het werd nog een hele toer een opvolger voor hem te vinden. Gelukkig wilde J. Kleinepier dit wel doen. Om niet gelijk weer met een vacature te zitten werd de vergoeding van de omroeper grondig verhoogd. In de jaren tachtig vervulde Marcel Nyst op de Domburgse Koninginne dagen deze rol. Thans hanteert Rinie Vaane, die ook stadsomroe per van Middelburg is, het slag hout en de gong tijdens de boerenmarkten in Domburg. De langst roepende In 1942 nam de toen twaalfjarige Cees Blaeke (overleden 2018) uit Sluis de bel over van zijn vader Felix, die hem weer van zijn vader had overgenomen. Pas toen Cees 85 jaar was stopte hij met omroepen. Vrijdag 9 oktober 2016 bracht hij zijn laatste twee 'roepen' ten gehore. Dat was bij een huwelijksceremonie in Sluis. Hij was de langst roepende omroeper van Nederland, en misschien wel van de hele we reld. In het rood-geel-groene flu welen pak, gebaseerd op de be roemde Sluizenaar Jantje van Sluis, riep hij al jaren met de woorden 'Aandacht! Aandacht' het publiek op om naar hem te luisteren. Na zijn pensioen gaf hij de bel over aan zijn kleinzoon, Bas Bovendeur. De beste roeper Marco van Avermaete is de omroeper en ambassadeur van Philippine. Evenals de overige Zeeuwse stads-en dorpsomroe pers is hij aangesloten bij het omroepersgilde 'Eerste Vereniging Stads- en Dorpsom roepers Nederland'. Regelmatig strijden hij en zijn collega's op landelijke en internationale concoursen wie het beste kan 'roepen'. W teelpws Zeeuws Weerzien is een gratis krant die 4x per jaar in een oplage van 50.000 wordt verspreid in heel Zeeland: in alle vestigingen van Bibliotheek Zeeland, zorg- en welzijns- instellingen,gemeentehuizen, wacht kamers van huisartsen en fysiothera peuten, musea, boekhandels en bij lokale ondernemers. Een overzicht van distributie-punten, alsmede een digitale versie van de krant, treft u op onze website. De krant komt tot stand in samenwerking met Stichting Feest van Herkenning, die bijeenkom sten organiseert waarbij het delen van herinneringen centraal staat. Uitgever Stichting Zeeuws Weerzien Postbus 33, 4350 AA Veere www.feestvanherkenning.info/ zeeuws-weerzien weerzien@feestvanherkenning. info Eindredactie Jan van Damme Redactie Peter Blom, Zeeuws Archief Johan Francke, ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland Vormgeving Leo Minnaard Ramon de Nennie, decreet Druk en advertentieverkoop Meulenberg Media, Patrick Joossens en Jerry Tupanwel verkoop@meulenberg.nl Coördinatie Hanneke de Vroe, Zeeuws Weerzien weerzien@feestvanherkenning. info Bij het samenstellen van deze krant is met zorg getracht alle rechthebbenden m.b.t. beeld- en archiefmateriaal te achterhalen. Mochten personen of instanties deson danks van mening zijn dat (foto)rechten zijn geschonden, dan kunnen zij zich wenden tot de redactie via weerzien@feest- vanherkennnig .info. Deze editie is mede mogelijk gemaakt door Stichting de Godshuizen AandachtAandacht Omroeper Provoost uit Domburg ZB, Krantenbank Zeeland, PZC, recordnr. 143332.

Krantenbank Zeeland

Zeeuws Weerzien. Feest van herkenning | 2019 | | pagina 3