Bedden en Matrassen, Glas, Porceleii, Gondsch-, Mol- en Jacota-AarflewerL W. C. HONDSMERK, H. HUBREGTSE, D. J. PENNOCK, AD VERTENTIEN. Homoeopathische Apotheek RUWE BLOEMPOTTEN voor Sierplanten. Suikerwerken concurreerende prijzen. Porcelein, Glas, Aardewerk, Galanteriën en Nickelwerk, Zending. CATHARINA JOHANNA CALJOUW, Amsterdam, Heiligenweg, hoek Singel. Grootste inrichting in Nederland. Poeder tegen zweetende voeten, afdoend en onschadelijk, p. doos m. strooiiniichting f 0.50. Ontvettingsmiddel „fucus" geheel onschadelijk! f4.50 per heele kuur! HENSELS TONICUM voor Zenuwlijders, per fl. f 1 20. HAMA MELIS SUPPOSITORIAS, tegen aam beien, per doos f 1,25. Vraag afzonderlijke brochure Spijsverteringstabletten, per flacon f0.75. ARNICA HAAROLIE, tegen het uitvallen van het haar, per fl. f0.80 en f 1.10. Huisapotheken, met handleiding f 5.50. RUIME SORTEERING J. VAN DER HOEVEN, Groote Markt - Vlissingen. KORTEN BURCHT, MIDDELBURG. Zoet eu Zout Gebak 10 ct. per ons. Banket 12 ct. per ons. Bitterkoekjes 10 en 12 ct. per ons. -de commissie tot ondersteuning van behoeftige krankzinnigen, idioten en doofstommen. f. Ds. Tholen, Prov. Quaestor voor Art. 13 D. K. O. verantwoordt de inkomsten en uitgaven, terwijl tevens Ds. v. d. Kooi namens de commissie benoemd op de vorige Synode, verslag uitbrengt van de toen nog te treffen en nu getroffen rege ling met de generale deputaten. g. Bij afwezigheid van Ds. Hulsebos, deput. voor de hulpbehoevende kerken, leest de scriba het aanwezig zijnde verslag. Een voorstel aan 't einde van dit verslag wordt door de Synode verworpen. h. De Prov. Quaestor deelt mede, dat er een tekort in kas is van f 152 96. De ontvangsten waren f550.uitgaven f702.96. i. Ds. v. d. Veen, corresp. der Prov. zegt bij hem dit jaar niets voor de Prov. ingekomen te zijn. Art. 7. Nog ingekomen a. Een schrijven van br. Le Cointre, waarin afwijzend beschikt wordt op het voorstel der Prov. Synode van Goes 1903 inzake de „Zuider- Kerkbode". b. Een schrijven van de broeders Bouma, Hulseboos en Littooij, evens inzake de „Zuider- Kerkbode", waarin zij kennis geven van den gang der zaken en hoe zij gekomen zijn tot de oprichting van het „Zeeuwsch-Kerkblad". Beide .stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Art. 8. De instructie der classe Walcheren luidde: De Synode besluite aan beide bladen „Kerkbode" en „Kerkblad" een kort verslag der werkzaamheden te zenden. Dit wordt met alle stemmen toegestaan. Art. 9. Inzake Art 19 D. K. O. wordt besloten, dit jaar te blijven collecteeren voor genoemde kasgeen nieuwen alumnus aan te nemen, maar drie deputaten te benoemen om een concept regeling te ontwerpen voor de volgende Prov. Synode. Als deputaten hiervoor worden benoemd Bouma, v. d. Veen en Wagenaar. Art. 10. Na een lange discussie over het voor stel Axel met betrekking tot den jaarlijkschen biddag, nemen de broeders van Axel tuin voor stel terug. Art. 11. Het voorstel van de classe Goes be trekking hebbende op de kerkcollecte voor de Theol. Fac. der V. U. U. wordt eveneens terug genomen. Art. 12. Inzake de moeilijkheid in de classe Tholen met een der kerken, die hare finantieele verplichtingen niet nakomt, oordeelt de Synode, dat dë classe moet voortgaan, om in den weg van overtuigen deze kerk tot beter inzicht te brengen. Art. 13. Het voorstel van de classe Middelburg, om bij 't agendum voor de Prov. Synode een gedrukt overzicht van inkomsten en uitgaven voor Art. 13 D. K. O. te voegen wordt aan genomen. Art. 14. Aan de kerken van Domburg en Tholen A worden de 'gewone subsidiën toegestaan. Domburg ontv. f75.—, Tholen A flOO— uit de Prov. kas. Art. 15. De verschillende toelagen voor de Emeritaten worden vastgesteld. Axel ontvangt f 550, Goes f500, Tholen f1200. De Quaestor dier kas zal de begrooting vaststellen in overleg met eenige predikanten uit de classe Axel. Art. 16. De verschillende deputaten worden gecontinueerd. In de plaats van Ds. Esselink wordt Ds. F. Staal van Colijnsplaat gekozen tot deput. naar Art. 49 en Ds. van der Veen tot secundus-curator der Theol. School. Art. 17. De Quaestor der Prov. stelt voor om de begrooting met het oog op het tekort te brengen op f800. Dezelfde quotisatie blijve en wordt aan genomen. Art. 19. De volgende Synode zal D.V. ge houden worden den 2den Woensdag in Juni 1905. Besloten wordt den Dinsdag daaraan voorafgaande Pastorale Conferentie te houden. Art. 20. De praeses sluit de vergadering met dankzegging. Namens de Prov. Synode, A. M. van dee Kooi, Adj.-Scriba. Bergen op Zoom. Juni 1904. Feestgaven uit Walcheren 50-jarig Jubileum. Arnemuiden mij niet bekendGapinge f 1.20 Koudekerke f24.50; St. Laurens f21.15; Melis- kerke f 88.04; Middelburg A f 171.95; id. B f 72.42; id. C collecteerde voor de Th. School; Oostkapelle f 11.Serooskerke f50.20; Sou burg f15.Veeref24.Vlissingen A f 51.55 «n nagekomen voor de Theol. School f 9 95 Vlissingen B f7.en voor de Theol. School 13 475; Vrouwepolder f5.25. H. Meulink. Vlissingen B. Tot de ontvangst der plaatsengel- den over het afgeloopen kwartaal zal D.V. worden zitting gehouden Maandag 4 en Zaterdag 9 Juli e. k., ter gewoner plaatse, telkens van des avonds 78 uur. De boekhouder: J. Pelle. Vlissingen B. In dank ontvangen: gebruikte postzegels voor de Zending (Heidenpenning)van P. K. 347, van C. B. 200, van M. A. G. 200 en van N. N. eene collectie. Namens den Kerkeraad P. G. Laernoes, Scriba. INGEZONDEN STUKKEN. Geachte Redactie, Beleefd verzoek ik U„ mij nog eenmaal een klein plaatsje in Uw blad af te staan. Mhr. X, U zegt, dat begin en slot van mijn vorig stukje had achterwege kunnen blijven. U kan 't onnoodig vinden, dat ik M. d. R. dankte voor zijn warme woorden, 't kan uw meening zijn, dat 't overbodig was Chr. ouders op te wekken hunne zonen gymnastiek te laten doen. Doch ik vond het mijn plicht. U meende, dat er uit uw stukje geen onvriendelijkheid sprak, 'k Heb dat ook niet gezegd en ik hoop, dat de zinsnede, waarin ik beweerde, dat Uw woorden afstaken bij die van M. d. R. U niet geprikkeld hebbe. Verschil van opvatting kan ik natuurlijk best hebben. Doch daar ik in Uw stukje geen enkel woord van toejuiching vond voor Excelsiors be staan, terwijl uit des Redacteurs regelen een warm voelen daarvoor sprak, is mij die zinsnede uit de pen gevloeid. U schrijft ook, dat mijn verwijzing naar Schriftplaatsen misplaatst is en geeft daarvoor een' vreemde reden, n.l. omdat daarover geen verschil van meening bestaat. Alsof ik ze daarom neerschreef! Neen, 'kwist wel dat die waarheden worden toegestemd, maar ik haalde ze aan, omdat ze zoo veel worden vergeten en zoo weinig nageleefd. M. d. R., hoewel er nog vele zaken zijn in het stukje van dhr. X, waarop ik gaarne zou in gaan, wil ik liever niet langer voor deze groo- tendeels persoonlijke quaesties de ruimte in Uw blad in beslag nemen. Vergun mij echter nog een mededeeling te doen, aan de lezers van Uw blad te Middelburg. Excelsior treedt weldra haar 3de levensjaar in. Nog altijd is het aantal barer begunstigers gering, terwijl ze groote uitgaven heeft voor zaalhuur, werktuigen enz. Hierdoor is haar financiëele toe stand zeer ongunstig. Het is daarom, dat het Beetuur der vereen, besloten heeft, weer met een circulaire te gaan werken, teneinde nieuwe donateurs te winnen. Ook bij de meeste lezers van Uw blad te Middelburg zal die circulaire komen. Dat dan niemand, die Excelsiors donateur nog niet is, weigere het te worden, opdat Excel- cior nog lang den jongelieden van Chr. huize gelegenheid geve onderling de gymnastiek te be oefenen U dankend voor de opname le secr. „Excelcior". Wij wilden deze repliek niet weigeren, vooral om het slot. De zaak zelve is nu voldoende toegelicht. Ons aangaande, wij ontraden onze Christelijke gymnasten om mee te doen aan de uitvoeringen der anderen. Heel gaarne daarentegen zouden wij zien, dat in alle steden en voornaamste dorpen in de Zui delijke provinciën christelijke gymnastiekvereeni- gingen werden opgericht, onder protectie van enkele invloedrijke, gegoede Heeren. Mr. Dieleman b v. is protector van onze Middelburgsche. Laat dan bv. op Koninginne-jaardag die christelijke vereenigingen samen iets doen. De weg, thans betreden, helt! De zaak-zelve echter is zoo schoon en goed. Dies bevelen we onzen lezers aan, om ruggesteun te bieden, ook om invloed te oefenen ten goede. W. BOEKBEOORDEELING H. Hoekstra, De volheid des tijds. 20 leerredenen. J. H. Kok Kampen. 't Laatste stuk verscheen. Twintig preeken. Feeststoffen, PaaschPinksteren. 263 bladzijden. In hoogst populairen doch nimmer ongekuischten gemoedelijken stijl, behandelt Hoekstra zijne teksten, zuiver in de leer, practisch in de toe passing tot bestiering van het leven des geloofs. Interessant is zijne beschouwing over het spreken in nieuwe tongen of talen, te Corinthe en op den Pinksterdag bl. 213 e. v. Of in de Pinkster- stoffen het karakter der N. T. gemeente, als door den H. Geest bezield lichaam van Christus tot zijn volle recht komt, betwijfelen wij. Bij de Hoogliedpreeken was dat schoon. Hier is meer 't individu dan de Kerk 't voorwerp van behan deling. Dit verhoogt o. i. de waarde dezer preeken niet. W. IOp den 26eQ Juni 1904 overleed in het Christelijk Gesticht „Dennenoord" te Zuidlaren Mejuffrouw in den ouderdom van 50 jaren. Oost en West Souburg, 28 Juni 1904. J. DORLEIJN Jzn., Exécuteur-Testamentair. Tail ALBERT SOMMER, Franco en gratis prijscourant met handleiding. KONINKLIJKE FABRIEK van van Lange Delft B 148. Middelburg Soliede NIEUWE VEEREN en KAPOK BED DEN, PAARDENHAREN-, WOLLEN-, KAPOK-, ALPEN- en ZEEGRASMATRASSEN, WOLLEN-, SITSEN- en MOLTON DEKENS, SPRINGVEER MATRASSEN, WIEGEN, LEDIKANTEN en SLAAPK AMER-AMEUBLEMENTEN, KARPET TEN. Concurreerende Pryzen. Minzaam aanbevelend Ondergeteekende bericht de ontvangst van een groote sorteering tegen concurreerende prijzen. Wagenaarstraat Hoek Bree, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1904 | | pagina 3