AD VERTENTIEN. WIE GAAT TROUWEN Oosterbaan&leCointre TE KOOP of TE HUUR te Souburg „DE KINDERVRIEND" Des jongelings roeping ten opzichte zijner ouders. Ver. „DE KERKELIJKE KAS" te Middelburg. een net BURGERWOONHUIS, bevattende twee ruime Kamers, Alcoof, Warande, Kelder en grooten Tain. Adres: W. KASTELEIJN te Souburg. Middelburg. K. LE COINTRE 7t de mijneen vuurzuil schoot omhoog, een slag werd gehoord, 'twas alsof de wereld verging. Eén minuut 't schip zinkt met bijna 800 men- schen in de diepte weg De admiraal en zijn staf vinden 't graf in de diepe wateren. Rusland is in rouw. Een ont roering liep door alle harten over 't wereldrond. Hoe vreeslijk is de oorlog. Allervreeselijkst de oorlog ter zee! O, verlenge ons de Heere den vrede! W. De jongeling behoort kind te blijven jegens zijne ouders, al worden zijne jaren ook meer en hoezeer zijne ontwikkeling zich ook uitbreidt. Hoevelen echter treft gij helaas, dagelijks aan, die ten opzichte van vader en moeder schier als gelijken zich aanstellen in den toon van hun spreken, zoowel als in de wijze van handelen. Onze jongelingen behooren in dezen zich te gedragen gelijk Gods Woord dit van hen eischt. Een rechtgeaard zoon betaamt liefde en onder danigheid, diepgaande erkentelijkheid en onbe paald vertrouwen jegens zijne ouders. Gehoorzaamheid en onderdanigheid is de groote en heilzame levensles, die de Heere in onze jeugd op alle wijzen ons geeft. Velen meenen tegen woordig, dat de jongeling zich daarboven verheven mag achten. Menigeen rekent zich daartoe te groot. Doch wie zoo denkt en spreekt, is afge weken van Gods Woord en met den geest des tijds besmet. Gehoorzaamheid en onderdanigheid vernederen en verzwakken den jongeling niet, zij verheffen hem. Zij zijn hem onberekenbaar groote, zedelijke krachten. Alleen gehoorzame en onderdanige zonen zullen later vrije, krachtige mannen kunnen worden. Het „eert uwen vader en uwe moeder" uit de Wet des Heeren kan in zijn eigenlijke beteekenis eerst bij den jongeling tot wezenlijke openbaring komen, 't Ts bij hem uiteraard voller, dieper, edeler dan bij het kind. Vooral in onzen tijd, waarin zoo groot gevaar is van afgeleid en afgetrokken te worden, behooren wij het onzen kinderen als hun dure roeping in te prenten, om zich in alles zoo dicht mogelijk nabij hunne ouders te houden. Van alle zijden verneemt de jongeling verleidende stemmen „Durft gij dat nog niet op eigen hand doen? Moet gij dat nog aan uw vader vragen?" En wie aan zijne ouders kinderlijke gehoorzaamheid en onderdanigheid betoont, wordt dikwijls bespot en met een minachtenden glimlach nagekeken. Dat onze jongelingen hiertegen toQh ernstig op hunne hoede mochten zijn. Ook in dezen en in dezen vooral hebben zij zich duidelijk te onderscheiden van hen, die zonder God en zonder JBijbel zijn opgegroeid. De jongeling, die voor zijn vader en moeder het hart sluit, om het voor anderen te openen, keert zich met het gemoed van het ouderlijk huis af. Er bestaat dan geen aansluiting der geesten meer. Al zouden de verhoudingen overigens vrij goed zijn, er is een zedelijke scheiding, die al dieper gaat en straks in een zichtbare afscheiding ontaarden zal, als de jongeling het buitenshuis gaat zoeken en de ouderlijke woning beschouwt als een plaats, waar hij komt om te eten, te drinken en te slapen, een soort „senhütte" (herders woning) op zijn zwerftochten. De zedelijke verleiding, welke van zelf tot dit jammerlijke kwaad leiden moet, zal niet ontstaan bij den jongeling, die zijn ouders nederig eert. Dit toch is de eisch, die God hem stelt. Hij behoort in alle dingen zijne ouders te erkennen. Deze zijn de natuurlijke leidslieden, de meest vertrouwbare raadgevers, hem door den Heere geschonken, 't Is een groote zonde, zoo hij in hooge wijsheid meent, hen niet meer noodig te hebben. Niets is smartelijker voor een ouder, <ian te zien, dat zijne kinderen hem niet rekenen en hoogmoedig voorbijgaan. De Chr. jongeling behoort zijne ouders te raad plegen in al zijne omstandigheden. Vooral in de keuze zijner vrienden en in de nog gewichtiger aangelegenheden van beroep en van huwelijk. In zake het beroep wordt dit nog vrij algemeen gedaan, omdat hier in de meeste gevallen, naast den zedelijken steun, ook de geldelijke bijstand der ouders noodig is. Maar wat het huwelijk betreft, zet de Heidensche Cyrus velé jongelingen van Christelijken huize beschaamd, die toen men tot het aangaan eener liefdesbetrekking hem aan spoorde. dit treffende woord sprak „Maar het moet met mijns vaders wil overeenkomen!" De droeve wijze, waarop het huwelijk veeltijds tot stand komt, is een grooteoorzaak van de ontaarding des huiselijken levens, 't Huisgezin is meestal de trouwe afspiegeling van het huwelijk. Hoe zullen zij rechtgeaarde ouders kunnen zijn jegens hunne kinderen, die zelf niet als rechtge aarde kinderen ten opzichte hunner ouders zich hebben gedragen y Door zijn beroep wordt de jongeling voor zijne natuurlijke levenstaak gevormd en ontwikkeld. Evenwel mag hij ook hierin niet alleen op zich zeiven het oog hebben. Hij behoort met het loon van zijn arbeid, al naar de omstandigheden dit vereischen, het huigezin te dienen. Dit moet geschieden als openbaring van het innerlijk eenheidsgevoel. Nooit mag dat het karakter van een soort kostgeld krijgen. Treurig is het, als een jongeling hierin nalatig of onwillig zich betoont. Zulk een geeft een droevig blijk, dat hij niets gevoelt van de liefde rijke en trouwe zorg, waarmede zijne ouders van de wieg af hem steeds geleid hebben, en welke een kind zijn vader of moeder nooit vergelden kan. Een jongeling, die, als dit moet, zijne ouders niet steunt met zijn arbeidsloon, is een ontaard kind. En wijl het geld, dat hij onder eigen be heer houdt, dikwijls ten eenenmale verkeerd be steed wordt, brengt dit maar al te vaak jammer lijke gevolgen mede zoowel voor zijn persoonlijk als voor heel het huiselijk leven. Daarentegen eert een jongeling, die zijne ouders in kinderlijke gehoorzaamheid en toewijdende liefde eert, ook zichzelven ook arbeidt hij krachtig mede aan den stoffelijke en aan de geestelijke welvaart van het huisgezin. (Overgenomen.) J. P. Tazelaar. Beroepen te Fijnaart ds. R. M. Westerink te Lollum. Aangenomen naar Schouwerzijl door dhr. W. F. Geerds, cand. te Appingadam. Bedanktvoor Zierikzee door ds. G. Elshove te Breukelen; voor Nieuwe Pekela door ds. N. IJ. v. Goor te Halfweg; voor Warns en Scharldoor ds. J. Schoonhoven te Noord-Scharwoude. Door de Geref. kerk te Kampen is thans be roepen voor den dienst der zending op het eiland Soemba, zendeling C. de Bruijn, die met verlof in ons land is. Door de classis Grootegast is de heer Scholten, candidaat aan de Theologische School te KampeD, praeparatoir geëxamineerd en toegelaten tot het predikambt. Ds. C. B. Schoemakers, die het beroep aan nam naar de Ger. kerk te Alfen aan den Rijn, hoopt van zijne gemeente te Groningen A, af scheid te nemen op Pinkstermaandag (23 Mei.) Ds. A. Scheele, beroepen predikant bij de Ger. kerk te Veere, deed Zondagnamiddag intrede met de woorden uit Ef. 6 19e, na des morgens door den consulent Ds. L. Bouma van Middelburg te zijn bevestigd, die daarbij een rede hield, ont leend aan Matth. 28 20. In de Zondag voormiddag gehouden godsdienst oefening in de Gereformeerde Kerk te Brouwers haven werd door Ds. Schoenmakers van Workum in het heilig ambt van Herder en Leeraar beves tigd ds. M. M. Horjus te Medemblik. Door wijlen ds. M. J. Bouman te Amersfoort zijn de navolgende legaten vermaakt Geref. kerk te Amersfoort B f 3000, Diaconie der Geref. kerk f3000, Vrije Univ. te Amster dam f 3000, Vereeniging tot Chr. verzorging van Krankzinnigen in Nederland f 1000, Vereen. Geref. Ziekenverzorging in Nederland f 1000, Johannes- stichting te Nieuw veen f 1000, Eudokia te Rot terdam f 1000, 's Heerenloo f 1000, Effathaf 1000 Geuzengesticht te Brielle f 1000, Scholen m/d Bijbel te Kootwijk en Kootwijkerbroek f 2000, Scholen m/d Bijbel te Voorthuizen en Zwarte- broek f 1000, School m/d Bijbel te Sneek f 1000, School m/d Bijbel te Nieuw-Loosdrecht f 1000, Geref. kerk te Voorthuizen f 1000, Geref. kerk te Braambrugge f 1000, Geref. kerk te Bussem f 500, Geref. School te Zeist f*500, Geref. kerk te Leerdam B f 500, Geref. kerk te Amersfoort A f 1000, Christel. School te Amersfoort f 1000, Geref. Gymnasium te Zetten f 1000, Heldring gestichten in Zetten f 1000. Heeft hij niets vergeten? Waarde lezer, hebt gij ook kerk en armen bedacht Dezer dagen ontving een onderwijzer aan de Chr- School te Zaamslag (een uitgewekene uit Transvaal) de som van f 1200, die hem uit Transvaal werd overgemaakt, wegens achterstallig traktement. OFFICIËELEB ERIC HTEN. Aan de classis der Geref Kerken van de provincie Zeeland. Door de particuliere Synode, in 1903 te Goes gehouden, gemachtigd, maken de Geref. Kerken van Middelburg bekend, dat de e.k. Synode voor ons gewest samenkomen zal D. V. op Woensdag den Ssten Juni van dit jaar, des voormiddags precies te 10 uur in de Hofpleinkerk alhier. Voorts verzoeken zij vriendelijk en dringend om de namen der afgevaardigden en de punten voor het agendum voor den 20sten Mei op te geven aan het adres van den laatsten der onder- geteekenden. Namens de kerken van Middelburg ds. A. Littooij L. H. Wagenaar L. Bouma. Op verzoek worden de kerken dezer elassis opgeroepen, in plaats van op Woensdag 4 Mei, op lMnsdag 3 Mei, op dezelfde plaats en uur te vergaderen. Namens de roepende kerk van Oostkapelle K. Melis, Scriba. VERANTWOORDING VAN LIEFDEGAVEN In hartelijken dank ontvangen van Mejuf. N. 60 cent als contributie, en van een kind der gemeente 50 opgespaarde halve centen. ZUSTERKRING. Degenen die hun verschuldigd plaatsgeld nog niet hebben voldaan, worden beleefd verzocht dit thans te bezorgen bij den koster der Noorderkerk. A. J. VERHAGE, Boekhouder. Döor verhuizing met Mei a.s. naar Dam F 4 bij de Craanbeurs, UITVERKOOP van vele artikelen. Aanbevelend, L. DE BRUIJNE, Veersche weg T 17. bestelle zijn HU WE- ÊIJKSKAARTE ter STO ÖNl DRUKKER IJ GOES - MIDDELBURG waar men keuze heeft uit eene zeer groote collectie van de goedkoopste tot de Abonneert U op Uitgever.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1904 | | pagina 3