PATMOMMi MfiHrarg. ADVERTENTIËN. School Gravestraat. AANG1SYB VAN LÜKRUSËra VERGADERING VERANTWOORDING VAN LIEFDEGAVEN Zending. I V Ondergeteekenden betuigen hunnen dank voor de bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden hunner geliefde Dochter, Zuster en Behuwdzuster JOHANNA. Uit aller naam: Middelburg, Maart 1904. C. WISSE. voor den nieuwen cursus (Mei) op Woensdag 6 April, 's avonds 7 ure, in de School. P. J. DE KRUIJTER, Secretaris. Spreker de heer Mr. P. DIELEMAN, Zondag 20 Maart deed ds. W. J. Goedbloed intree in de Ger. Kerk te Cubaard (Fr.) naar aanleiding van 2 Thess. 3 la. De« morgens was hij tot zijn dienstwerk ingeleid door zijn vader, ds. J. A. Goedbloed van Nieuwendijk, naar aanl. van Ezechiël 3 17. De classis Haarlem heeft praeparatoir geëxami neerd en met algemeene stemmen in de Geref. Kerken beroepbaar gesteld de cand. de heer H. Mulder van Haarlem. Aan de Vrije Univ. is het candidaats-examen in de Theol. afgelegd door den heer A. Taal. OFFICIE EL E BERICHTEN. AGENDUM voor de Algemeene Vergadering van de Vereeniging De Kerkelijke Kas te Mid delburg, die D. V. zal gehouden worden op Don derdag 31 Maart 1904, des avonds 7 uur in de Noorderkerk. 1. Opening door dr. Wagenaar. 2. Lezing der Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Jaarverslag. 5. Rapport van de Commissie van contróle. 6. Vaststelling begrooting 1904. 7. Verkiezing van 2 plaatsvervangende leden -voor het Bestuur. 8. Verkiezing van leden der Commissie van ■Contróle en hunne plaatsvervangers. 9. Omvraag. 10. Sluiting. Predikbeurten voor Westkapette. 1 Mei ds. Kerkhof 19 Juni ds. Littooij. 15 ds. Hulsebos 3 Juli d$ Toebes. "29 ds. Boeijenga 17 ds. Ingwersen 12 Juni ds. Bouma 7 Aug. ds. Scheele Wie zijn beurt niet kan vervullen, zoeke zelf een plaatsvervanger. H. Meulink. Kort verslag van de buitengewone vergadering der classis Middelburg op 16 Maart 1904 's namiddags half drie. Namens de kerk van Middelburg opent ds. Littooy deze vergadering. Z.Eerw. laat zingen ~pa. 97 7, leest Efeze 4 116 en gaat voor in gebed. De credentiebrieven worden door de ds. Boeijenga •en Koopmans nagezien en in orde bevonden. Praeses dezer vergadering is ds. Visser, die "tot scriba aanwijst ds. Boeijenga, tot assessoren ds. Koopmans en Van den Hoorn. Op voorstel van een der broederen besluit de •classis, dat voortaan de koster der kerk zich zal belasten met het in orde brengen der presentielijst. De notulen der vorige verg. worden gelezen en goedgekeurd. De zaak, •waarvoor de classis in buitengewone vergadering is saamgeroepen: de verzorging van •emeriti-pred., weduwen en weezen wordt behandeld volgens de missine, die bij de classis is inge komen van de Deputaten-Synodi inzake eene regeling voor de uitvoering van art. XIII D. K. Op de door de Deputaten-Synode gestelde vragen, besluit de classis het volgende te antwoorden: I. dat, ofschoon de bedoelde verzorging in de classis zelve nog geen bedrag eischt, de kerken dezer classis voor deze zaak jaarlijks f800.— bijdragen 11. dat de meerderheid dezer kerken eene nieuwe regeling voor de verzorging gewenscht, de helft der kerken ze ook noodzakelijk acht III. dat een ongeveer gelijke meerderheid zich *vèl vereenigt met de gedachte, een onderlinge Kas te hebben, om te voorzien in bestaande en •ontstane verplichtingen, doch er zich niet mede vereenigt, dat elke kerk naar den maatstaf van het predikantstractement in die kas eene jaarlijksche bijdrage stort. Door Middelburg B wordt hierbij voorgesteld: „Deze storting geschiede naar den maatstaf van Jiet aantal belijdende lidmaten. door Arnemuiden: naar den maatstaf van het inkomen eener kerk. door Vlissingen B: „Iedere kerk drage bij een gelijk quotum. Heeft zij meerdere predikants plaatsen, dan betaalt zij even zooveel maal dat quotum, als zij predikantsplaatsen heeft. Hulp behoevende kerken worden in het betalen van <ht quotum op de gewone wijze door de andere kerken geholpen; IV. dat de classis wel zoo goed wil zijn, eene opgave te doen toekomen van de tractementen, die door de onderscheidene kerken worden uit betaald V. dat de meeste kerken niet bij machte zijn, het door de Deputaten-Synodi genoemde percen tage op te breDgen. Kerken, die een eigen regeling en fonds voor de verzorging naar art. XIII D.K. hebben, zijn er in deze classis niet. Aan het verzoek der Deputaten-Synodi om opgaaf van het aantal kerken vóór of tegen bij de vragen II en III zal worden voldaan. Nog besluit de classis de aandacht de Depu taten-Synodi te vestigen op de idee, door den quaestor br. Hart aangegeven. Roepende kerk voor de volgende vergadering eersten Woensdag in Mei is Oostkapelle. De vergadering eindigt met dankzegging bij monde van ds. Koopmans. Namens de classis B. B. van den Hoorn, Scriba-Ass. Vlissingen B. In dank ontvangende opbrengst der Stuiversvereeniging op 22 Januari f 22.50. Namens den Rerkeraad, P. G. Laernoes, Scriba. In dank ontvangen uit de Catechisatiebus f 5.37 en collecte Zendingsschool Maart f 0.50. Namens gecommitteerden, J. van Aartsen Jz., Penningmmester. INGEZONDEN STUKKEN. (buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) Geachte Redactie! Er is iets waars in 't geen een „Lid der Ger. Kerk" schrijft in de Zuider Kerkbode van 11 Maart 1.1. inzake de verzorging van emeriti- predikanten, predikantsweduwen en weezen. Waarom sluit elk predikant bij zijn huwelijk niet een flinke Levensverzekering De kosten daarvan zijn niet groothet is een band van spaarzaam heid, zooals men dien op geen andere wijze verkrijgen kanen door de vaste gewoonte om op gezette tijden wat af te zonderen voor den kwaden dagworden de uitgaven in 't huisgezin er naar geregeld, zóó, dat men die betrekkelijk kleine uitgave voor de verzekering ten slotte weinig of niet meer gevoelt. De premie b.v. voor iemand van 25 jaar voor eene uitkeering van f 5000 op 65 jarigen leeftijd, of bij vroeger overlijden terstond voor vrouw en kinderen, is nauwelijks f 2.(twee gulden) in de weekvoor f 10000 natuurlijk het dubbele enz. Alles is bij de Verzekerings Maatschappijen wetenschappelijk naar de leeftijden berekend, zoodat de een niet te veel en de ander niet te weinig betaalt. Bereikt iemand den leeftijd van 65 jaar, dan kan hij het bedrag, waarvoor ingeschreven is, in contanten ontvangen, óf ook hij kan daarvoor een dadelijk ingaande lijfrente koopen, 't zij op één hoofd voor hem alleen," 't zij wanneer zijn vrouw ook nog leeft, op twee hoofden. In 't laatste geval kan de rente óf in haar geheel, óf voor deel, óf ook voor "/s deel op den langstlevende overgaan. Deze gevallen bepalen natuurlij k mede de grootte van de rente. Voorts kan men zeer voordeelige zoogenaamde Studie-beursverzekeringen voor de kinderen nemen, waarvan de premiebetaling ophoudt bij het eerder overlijden van den vader (of deelnemer), terwijl het bedrag toch in zijn geheel wordt uitgekeerd op den bepaalden leeftijd van het kind of op be paalde termijnen. De fout is echter, Geachte Re dactie, dat men de verzekering doorgaans maar uitstelt totdat men op ouderen leeftijd inziet, dat ze toch hoogst nuttig is; maar dan is dikwijls de premiebetaling te bezwarend, doordat de premie op den hoogeren leeftijd zooveel grooter is ge worden. Zal men nu een Onderling Fonds gaan oprichten Waartoe is dat noodig, terwijl er zoovele goede Levensverzekeringsmaatschappijen bestaan Bij een L. V. Maatschappij toch kan dè te betalen premie om het groot aantal verzekerden zooveel lager zijn. De L. V. maatschappijen in Nederland staan op een zeer hoog zedelijk en geldelijk buitenge woon sterk standpunt, en het komt mij voor, dat ze aangewezen lichamen zijn om in de plichtmatige zorg vonr de aardsche toekomst ook van de pre dikanten te voorzien. Misschien zouden de gezamenlijke predikanten onzer kerken bij eene of meer Levensverzeke ringmaatschappijen gezamenlijk verzekerd kunnen worden. Niemand stoote zich aan het woord Levensverzekeringhet is ongelukkig gekozen, doch het kind heeft nu eenmaal dien naam, en elk verstandig mensch weet wat er onder verstaan wordt. Inmiddels denke elk predikant er eens over na, of hij persoonlijk ook niet iets zou kunnen doen. Kan en wil een plaatselijke kerk wat voor haar leeraar doen, dan zou zij een verzekering als boven aangegeven te zijnen behoeve kunnen sluiten, die dan zoolang betaald kan worden als de leeraar in die gemeente bleef. De volgende kerk, welke door dien leeraar gediend werd, zou dan voor de verdere premiebetaling kunnen zor- gen, enz. (De premie's worden nooit hooger.) Er zou echter dan een desbetreffende overeenkomst tusschen de Kerken dienen te komen. De oudere predikanten zouden misschien op andere wijze dienen geholpen te worden. Inzonderheid kan ik de Onderlinge Levensver zekeringsmaatschappijen aanbevelen. Het doel toch van een Verzekeringsmaatschappij behoort niet te zijn ivinst voor aandeelhoudersdoch moet m. i. wezen elkander in den dag des kwaads bij te staan, elkanders lasten onderling te dragen (een echt bijbelsch voorschrift). Komt er dan ook winst bij onderlinge maatschappijen, dan komt die geheel bij de verzekerden terug. Van verlies kan bij een goede, wetenschappelijke Levensverzekeringmaat schappij zoo goed als geen sprake zijn. De Levensverzekering in 't algemeen als een plicht den lezers aanbevelende, verblijf ik gaarne, Geachte Redactie, Uw dienstwillige, Jac. Bost, Inspecteur voor Zeeland der Ond. Lev. Verz. Mij ,,'s-Gravenhage" BOEKBEOORDEELING H. Hoekstra, De volheid des tijds: Tweede deel. De lijdensgeschiedenis, 25 leerredenen. De uitgever zendt dit tweede deel goed op tijd. 't Geeft weer goede preeken. Toch mag ds.j H. wei zijn stijl wat meer verzorgen. Ik sla op blz. 7 Zij „beraadslaagden te zamen, dat zij Jezus met listigheid vangen en dooden zouden. Hier was saam, wat de bloem behoorde 1) te zijn van Gods volk, van de Joden. In deze ver gadering behoorde de wijsheid die van boven is, de vreeze Gods't uitzien naar het heil des Hee- ren, de Godzaligheid, uit te blinken. Nu behoorden er nog tot die hoogstgeplaatste mannen enkelen die God vreesden En 4 regels verder weer„het behoorde dus wel uit te blinken, want naarmate iemand hooger plaats van God ontvangen heeft, behoort hij voor te gaan in kennisse en vreeze Gods". Doch weer heel mooi zijn vele opmerkingen. Zoo b.v. blz. 25 „Wanneer een teeder hart tot de ontdekking komt, dat het te gering van den Heere gedacht heeft en wanneer het dan tevens zoo verrast is door deze betooning van de macht en goedheid des Heeren, waarop niet gehoopt was dan kan er zulk een diep gevoelen van eigen onwaardigheid zijn en daarbij zulk een overweldigende indruk van de heerlijkheid des Heeren. Deze zin breekt onschoon af, maar de opmerking is treffend. Natuurlijk bevelen we deze preeken voor den leesdienst aan. Wagenaar. P.S. Ook het derde deel is er reeds. 1) Wij cursiveeren. op DONDERDAG 31 MAART, des avonds 8 uur in het „Militair Tehuis", Nieuwstraat. Onderwerp: In het teeken des Kruises. Niet alleen voor de leden, maar ook voor gelijkgezinden is deze Vergadering toegankelijk. HET BESTUUR.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1904 | | pagina 3