Soliede Geldbelegging. 4 pCt. Pandbrieven, Zij die minstens f 50 bezitten, F. DE RIJKE te Koudekerke, Aller wèlbeminde. Opening-Bewaarschool. Elim te Vlissingen. Memorie-feil. Een keurige beschrijving. Offerdag. OFFICIËELE BERICHTEN. VERANTWOORDING, VAN LIEFDEGAVEN. ADVERTENTIES. laten deze niet renteloos liggen, maar koopen daarvoor tegen koers van 100 pCt., welke ten allen tijde kunnen worden inge wisseld. Inlichting hiervan te bekomen bij Vertegenwoordiger van de Groninger Hypotheek bank voor Nederland. Geeft ook stukken uit van f lOOO, f 500, f ÏOO en t 50. ■Ze mogen geen uitgeverspatrones en geen schrij verspatrones worden, maar zij moeten de eenheid en de kracht der Zeeuwsche Kerken zoeken die thans door de Zeeuwsche Synode van 1903 zoo jammerlijk gekrenkt wordt 4). 1) Deze voorstelling is niet over-duideljjk. Onze Prov. Synode heeft er zich gelukkig niet toe geleend om het „Zeeuwsch Kerkblad" op te richten. Ze heeft daarvoor noch redactie, noch uitgever benoemd. Dat zegt Ds. S ook niet, doch 'tkon uit •deze regels worden afgeleid, en dit ware onjuist, 'tls al erg genoeg, dat do Synode getracht heeft den uitgever van de „Zuider-Kerkbode" er voor te vinden zijn redactie te ontslaan en voor dit zijn blad een Synodale redactie te aceepteeren. 2) W« hebben daarop gewezen bij 't debat. En „De Bazuin" is eigenlijk geen Kerk- maar een Schoolblad, welks redactie niet door een Sy node, maar door de Curatoren wordt benoemd. 3) Neen, er was thans geen redactie kwestie aan •de ordeslechts een concept-contract, zooals ditzelfde artikel wenschelijk keurt. 4) Overigens rechtvaardigt deze critiek ons prin cipieel verzet tegen 't onkerkelijk doen der Sy node. Wagenaar. Daar zijn enkele christenen, die het charisme ontvingen om te wekken veler liefde. Zooals er karakters zijn onder de broederen, die afstooten en voor wie men maar al te licht het hart toesluit, zoo zijn er ook begenadigden, die aller toegenegenheid wekken en alle harten winnen. Tot die gelukkigen behoort ds. W. H. Gispen van Amsterdam, die D. V. a.s. Donderdag zijn 70sten verjaardag viert. - Hij. is een onzer oudst gedienden. Op 23-jarigen leeftijd werd hij in 1856 candidaat op artikel VIII en kruisdominee in de Lier. Daarop diende hij te Vlissingen, zooals hij verleden jaar in een artikel van zijn meesterhand in dit blad ons zelf herinneren wou. In Kampen en Zwolle had hij een bloeitijd. En nu reeds 22 jaar staat Gispen te Amsterdam. Hij is dus reeds 47 jaar predikant. Doch meer nog dan dominee is hij als schrijver bemind geworden. Met fijnen en rijken humor heeft hij geschreven reeksen van brieven aan een denkbeeldigen vriend te Jerusalem. Daardoor is hij geworden onze gereformeerde Matthias Clau dius. Een fijnproever onder ons moest uit dien schat de goudstukken bijeengaren en ze uitgeven met aanteekeningen. Thans zou ook de wereld .ze waardeeren. Omdat ds. Gispen oogen had om de waarheid te zien en den moed om er getuigenis aan te geven, heeft hij natuurlijk heel wat verduurd. Doch dat men hem zijne ondeugende zetten heeft vergeven, dat is wel een evident bewijs voor mijn beweren, dat Gispen de bemindste aller dominees is. In die atmosfeer van algemeene •sympathie smolten alle hagelsteenen, die uit menige donderwolk dit Aprilskind hebben geraakt. Ook wij danken onzen broeder voor menig -zeer genoegelijk en leerzaam oogenbliken daarbij voor den samenbindenden invloed van zijn geheele leven. Zij ook de levensavond nog rijk en schoon. Wagenaar. Onze nieuwe Bewaarschool op de Brêe werd verleden Maandag nademiddag geopend. De voorzitter, de heer K. J. de Koster, sprak •een weldoordacht, dankbaar-gestemd openings woord ds. A. Littooij droeg de stichting op in den gebede en sprak een goed woord uit Jesaja 54:2 en dr. Wagenaar maakte zich tot tolk der vereeniging, door het bestuur geluk te wenschen met dit eigen, nieuw, ruim envroolijk gebouw, en wees de onderwijzeres op hare heerlijke taak ten zegen te wezen voor de kinderen der gemeente, die ze bij alle verkeerdheid en zondigheid in hope aanvaardt als uitverkoren en wedergeboren lievelingen Gods en dies ontvan kelijk voor haar woord. Mej. Otter ging met haar jonge volkje in het ruime speellokaal en voerde, tot schik van de talrijk opgekomen ouders en zusters der 80 klein- tjes, met hen eenige spelletjes uit, afgewisseld door 't genieten van eenige versnaperingen. 't Was een gezellig inkijkje. Er waren blijde harten. God is in genade goed! W. Welgelegen aan den oprid bij den Noordzee- boulevard, tegenover de Geref. kerk A, biedt „Elim" zijne koele, gezellige zalen den vermoeiden, •en de dorstigen worden er gelaafd met allerlei dranken, koud of warm naar keuze, waar een mensch zijn verstand bij houdt. Ook kan de reizende er uitstekend logeeren. En voor groote en kleine vergaderingen is „Elim" hoogst geschikt. Er wonen geschikte Gereformeerde jonge men- schen in, de heer en mej. Dagevos. Wij bevelen het onzen geestverwanten, die Vlissingen bezoe ken, aan. Wagenaar. Een trouwe broeder wijst er me op, dat ik in mijn antwoord aan prof. Lindeboom in 't vorig nommer mij in één ding heb vergist. Het praeparatoir-examen is voor de studenten der Theol. School eerst vastgesteld in 1896 op de Synode van Middelburg en dus niet reeds door de Synode van Amsterdam. Daar werd o. a. ten opzichte van dit punt slechts be paald„Het thans bestaande blijft voorloopig van krachtmet name alle regelingen voor de Theol. School te Kampen en het contract met de Ver. voor H. O. op Gereformeerden grondslag in zake het kerkelijk verband." De bedoeling van dat voorloopig was, o. a. zooals ook prof. L. gaarne toegeeft, dat er gelijkmaking moest komen in de wijze van examinatie door wederinvoering van het praepa- ratoir examen voor alle theologische candidatén. Ik herinner me dat zeer levendig, doch erken natuurlijk, dat ik me in de mededeeling, dat deze gelijkmaking reeds te A. in '92 plaats vond, heb vergist. Toch blijft het feit waarop ik doelde. Beide groepen van Kerken brachten hare wijze van opleiding meê en begeerden voor 't tegen woordige behandeling op voet van gelijkheid, tot dat het gelukken mocht tot ineensmelting te komen met algemeen goedvinden. W. Op verzoek der samenwerkende Z.-H. Classen gaf ds. -H. van Dijk te Zwammerdam eene be- schrij ving van het zendingsterrein dier Kerken het regentschap Ledok, waar (van de hoofd plaats Wonosobo uit) onze broeder, ds. Netelen- bosch, die te Hijlaard geoefend werd in de praktijk van het pastorale leven, naar de vurige begeerte zijn harten, eerlang, zoo de Heere wil, zich zal geven tot den arbeid der kerstening van Midden-Java. Wij lazen deze beschrijving met groot genoegen. Ze is waarlijk keurig. Daarbij leerzaam. Ook het kaartje is duidelijk. Doch de grenzen der districten hadden moeten aan gegeven zijn. Overweldigend is de mededeeling: „Op ons Zendingsveld liggen een 800 dessa's met scellig 500,000 inwoners". Te Wonosobo wonen in de sierlijke Europeesche wijk een 70 Europeanen; voorts bestaat de bevol king der stad uit 600 Chineezen en 5000 Java- nen. Er ligt geen garnizoenDs. Lion Cachet plag te zeggen: „Zoo ergens, dan behoort hier een welingerichte Zending gevestigd te worden Blijft Solo, waar evenals te Krakal, een filiaal van 't Hospitaal zal geopend worden, voor Zeeland en Brabant bewaard? Wagenaar. Het Bestuur der Unie „Een School met den bijbel" af deeling Middelburg, heeft als oflerdag vastgesteld a.s. Woensdag 26 Augustus. Die Unie-collecte is hier ter stede niet bijster hoog. Zij er dit' jaar algemeene welwillendheid. God zegent ons op schoolgebied kennelijk. Zij er dies een blijde gave met ootmoedigen dank. Wagenaar. Beroepente Eijnaart, ds. J. E. Goudappel, te Randwijk- te Schouwerzijl, K. van Dijk, cand. Aangenomennaar Sliedrecht, door ds. C. J. Bos, te Arum; naar Wilnis, door ds. W. A. Willemse, te Oudega. Afscheid te Alfen a. d. Rijn. naar aanleiding van Rom. 8 35, door ds. M. Schuurman, ber. pred. te Kampen. Ds. J. G. Kunst van Schipluiden hoopt D.V. 11 October zijn intrede te doen in de kerk van Nijkerk. Anna Jacoba Polder. Zondag 30 Aug. a.s. zal D.V. ds. A. Dekkers tot zijn dienstwerk alhier worden ingeleid door ds. A. H. v. d. Kooy van Bergen op Zoom. Fijnaart c. a. Alhier is tot herder en leeraar beroepen ds. J. E. Goudappel, te Randwijk. Naar wij vernemen zal de vereeniging van de beide Kerkengroepen A en C te Dordrecht spoedig een feit zijn. Kerk A moet dezer dagen het besluit nemen. Kerk C is reeds geruimen tijd gereed. Op de jongst gehouden classicale verga dering werd ook eene commissie benoemd om zoodra het,' besluit genomen is de zaak te onder zoeken en daarna goed te keuren. De classicale Zendingsdag voor de classis Utrecht zal gehouden worden op Woensdag 26 Aug. in de Oosterkerk te Zeist. In de voormiddag-bijeenkomst zal een referaat gehouden worden door ds. H. Buitenhuis over de vraag: „Hoe dienen de Javaansche Chr. Kerken ingericht te worden". In de namiddag-vergadering treedt op ds. Adri- aanse, Miss. Dienaar des Woords te Poerworedjo, ter behandeling van het onderwerp„De huidige stand van het christendom in onze Oost. 's Avonds om 6V2 uur zal een Zendingsbidstond gehouden worden, die geleid zal worden door de. A. L. Ruys van Montfoort. V LissiNGEN B. De Kerkeraad bericht, dat van de geldleening der kerk zijn uitgeloot de nummers 11 en 32, ieder groot een honderd gulden en van de rentelooze leening de nummers: 9, 11, 14,23 en 33, ieder groot vijf gulden. Ter uitbetaling dezer uitgelote aandeelen, als mede tot betaling der rente, verschijnende 1 Sep tember e. k. zal D.V. door den boekhouder worden zitting gehouden ter gewoner plaatse, Maandag 7 September e.k., van des avonds 78 uur. P. G. Laernoes, Scriba. Raamsdonk. Op Zaterdagavond, 27 Juni 1903, werd met dankzegging aan den Heere en na een inleidend woord van onzen dienaar Ds. Voigt in gebruik genomen een nieuw kerkorgel, geleverd door den heer L. Verschueren te Heijthuijzen. Het schoone instrument voldoet in alle opzichten en blijkt volkomen geschikt te zijn voor ons kerkgebouw. Voorzeker hebben we reden den Heere te prijzen voor Zijne gunstbewijzen! De orgelcommissie beveelt ook gaarne den heer L. Verschueren aan voor de levering van kerk orgels. We hebben allen lof voor de nette be werking, voor de degelijkheid der onderdeelen en voor de zeer billijke behandeling, terwijl de koopprijs laag mag genoemd worden. De Orgel-Commissie T. Oostlander, Pres. W. v. Ommeren, Secr. Vljssingen B. In dank ontvangen voor de armen f 1.met bijschrift: Uit dankbaarheid den Heere. Voor de kerkopbrengst der stuivers, vereeniging 12 Juni: f21.85, 10 Juli f 23.05^ Namens den Kerkeraad P. G. Laernoes, Scriba. Middelburg (C). Met vriendelijken dank ont vangen: „Een dankoffertje" f 1.60. Voor Kerk en Armen „uit dankbaarheid" f2.50; doortus- schenkomst van br. K. Ie Cointre van N. N. f 2.75. P. G. de Wolfp. Diak.-Boekh. t

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1903 | | pagina 3