OFFICIE ELE BERICHTEN. Het Eeregericht. Grijpskerke verklaart de classe bij de bestaande grensregeling zich onbevoegd een beslissing te doen. 19. Een kerk, wier diaconie in geldelijke onge legenheid dreigt te komen, wordt geraden zich tot meergegoede diaconieën te wenden. 20. Roepende kerk voor de volgende, den 2n Woensdag in Nov. te houden elasse is St. Laurens. De wenk wordt gegeven tijdig de oproeping te doen. Woensdag blijft dag van vergaderen. 21. Art. 43 K. O. behoeft niet te worden toegepast. 22. Bij de omvraag ontvangt een kerk advies in zake een broeder, voor wien opneming in een gesticht noodzakelijk blijkt. 23. Na lezing der korte notulen wordt de ver gadering met dankgebed gesloten. OoSTKAPELLE, 10 Aug. 1903. M. F. VISSER, h. t. adj.-scriba. Beroepen: te Aalten B Ds. J. J. Berends te Maaslandte Stiens Cand. K. van Dijk te Oude water Ds. J. E. Vonkenberg te Barendrecht; te Ooster-Nijkerk ds. W. Weemer, te Cubaard te Bunschoten A ds. J. Koppe te Ierseke; te Bedum A ds. N. Y. van Goor, te Halfweg; te Voorst ds. D. Oberman te Wommels. Aangenomen: naar Vroomshoop door ds. H. Bulder te Spijk A; naar Nijkerk op de Veluwe door ds. J. G. Kunst te Schipluidennaar Delft (voor den Zendingsdienst te Wonosobo, Ned.- Indië) door ds. L. Netelenbos te, Hijlaard. Ds. N. P. Littooy hoopt 30 Aug. afscheid te nemen van zijne gemeente te Krimpen aan de Lek en 6 Sept. te Axel zijn. intrede te doen. Ds. A. Dekkers hoopt Zondag 23 Augustus afscheid te prediken te Veere en den volgenden Zondag intrede te doen te Anna Jacoba Polder. Ds. J. J. Steinhart hoopt 30 Augustus afscheid te nemen van de kerk te Wijhe en 6 September zijn intrede te doen te Schoonhoven B. Zondag herdacht ds. M. van Minnen te Utrecht, den dag, dat hij voor 30 jaar het predikambt aldaar aanvaardde. Door de Classis Zwolle is tot de Bediening des Woord in de Geref. Kerken toegelaten J. D. Wielenga, cand. aan de Theol. School. Zondag 23 Aug. a.s. zal het nieuwe Kerk- gebouw der Gèref. Gemeente te Heinkenszand in de namiddaggodsdienstoefening in gebruik worden genomen. Te Munnekezijl is de nieuw gestichte Chr. School ingewijd. De heer H. Nienhuis van Sneek werd als hoofd der school ingeleid door ds. Diemer, die daarna een toespraak hield tot ouders en kinderen. De Kerkeraad der Geref. Kerk te Kolijnsplaat zal een orgel doen plaatsen in het kerkgebouw. De levering van het orgel is opgedragen aan den heer Jacs. Staal Pz., orgelhandelaar te Kapslle. De Geref. Kerk van Hollum op Ameland ver blijd zich weer in 't bezit van een eigen Dienaar des Woords na een 15 jarige vacature. Ds. C. v. Mourik werd Zondag bevestigd door ds. A. Ver burg met eene leerr. naar Jesaja 42 4. Ds. v. Mourik verbond zich aan de gemeente met een predicatie naar aanleiding van Ps. 121. Te Apeldoorn wepd 5 Aug. de gewone alge- meene vergadering van de Geref. Zondagsschoolv. Jachin gehouden. Een 30 tal afgevaardigden van afd. en corporatiën waren opgekomen. Uit het verslag vad dén secr. bleek dat eene afdeeling was opgegeven en een 3-tal nieuwe werden opgericht. Het orgaan der vereeniging „De Zondagsschool" telt 400 abonné's. Aan 34 behoeftige Zondagsscholen werden 800 Kerstboekjes verzonden. Deze moeten telken jare voor 1 Dec. aangevraagd worden bij den heer P. Koster te Appelscha. De ontvangsten en uitgaven bedroegen pl. m. f 1300. Daaronder was een bedrag van f 268, verdeeld aan 19 behoeftige Zondagsscholen. De heer Mulder van Zierikzee handelde over „Het Socialisme en de Zondagsschool" en ds. Tazelaar over „de Zondagsschool en het moderne Heidendom". Over beide werd gediscusieerd. INGEZONDEN STUKKEN. Aan de Redactie van „Zeeuwsch Kerkblad" breng ik mijn vriendelijken dank voor de opname van mijn stuk, en vooral ook voor haar antwoord. Ik voor mij heb geen bezwaar dit den lezers der „Zuider-Kerkbode" mede te deelen, maar ik heb hierover niet te beslissen. Maar is dit nog noodig? De zaak is immers duidelijk. De Redactie van „Zeeuwsch Kerkblad" is het in hoofdzaak geheel met mij eens. Eerst deelt zij mede waarom zij ons stuk overneemt. Vervolgens geeft zij mij een vrien delijke onderwijzing hoe ik mij als „scriba" heb te gedragen. Daarna krijg ik de broederlijke raadgeving, om toch nooit veel op mijne aantee- keningen te vertrouwen. Eindelijk beduidt ze mij dat mijn oordeel voorbarig, en dies onrechtvaar dig is. En ten slotte wordt nog eens de nadruk gelegd op 't feit, dat ik, ondanks alles, plaats nam op het scheepje van den heer le Cointre Dit alles is uitermate leerrijk; volgens som migen om mij, volgens anderen om de Redactie van „Zeeuwsch Kerkblad" te leeren kennen. Maar aan de zaak zelve verandert dit niets. De Redactie geeft nogmaals rekenschap van haar optreden, en wel op deze wijze a. Wij moesten optreden naar onze innige overtuiging. b. De Synode heeft niet gezegdals de heer Le Cointre onzen voorslag verwerpt, moet alles maar blijven, zooals het is. c. Twee redacteuren wilden sinds jaren niet alles laten zooals het was, en ook de Deputaten wilden dat niet. En heeft nu de Synode, want daarom ging het, besloten of verlangd, dat de Brs. Bouma, Hulsebos, Littooij zouden optreden met een nieuw blad tegenover de „Zuider-Kerkbode"? De Redactie van „Zeeuwsch Kerkblad" waar schuwt ons op de besluiten der Synode te letten niet op wat enkele broeders zeggen, maar op wat de Synode daarna besluit, komt het aan. Zeer juist. En heeft nu de Synode een besluit genomen, dat haar optreden rechtvaardigt? Zij zelve antwoordt Het is waar, de Synode heeft niet voorzien in het gevaldat zou intredenwanneer de heer Le Cointre haren voorslag verwierp. Na deze openhartige bekentenis van de Redactie van „Zeeuwsch Kerkblad" kunnen we onzerzijds het debat sluiten. Wij zijn zeer dankbaar voor dit onverwachte antwoord. Axel. R. van de Kamp. Mijnheer de Redacteur Vergun mij naar aanleiding van het zeer be langrijk artikel van den heer Dommisse te Vlissingen: ',„Het eerste Avondmaal te Vlissingen" het volgende te mogen opmerken Aan den voet van dit stukje wordt in een noot o.m. vermeld: „Gelein Jansz de Hoorne, bijgenaamd Mr. Leest, omdat hij met schoen maken het brood verdiende, teneinde de gemeente niet lastig te vallen. Hij was een der reformato ren van de Kerken van Middelburg en Vlissingen". Hier worden twee personen met elkander verward. De bijnaam Mr. Leest werd niet gegeven aan Gelein Jansz d'Hoorne, maar wel aan den Veerschen hervormer Obry, die om zijn handwerk met dien spotnaam genoemd werd. Zie „Marcus Sententien van den hertog van Alva" blz. 233. De meening dat Gelein Jansz d'Hoorne schoen maker van beroep was, berust op een vergissing, gelijk duidelijk blijkt uit de verantwoording van baljuw Rollema aan Antonis de Muelenaere en Jean Auxtruijes, raadsheeren van Mechelen, die in de maanden September en October 1567 van wege de landvoogdes naar Middelburg gezonden werden om een onderzoek in te stellen naar hetgeen in 1566 eh '67 alhier was voorgevallen. Dit onderzoek is in 1873 door dr. J. van Vloten naar het oorspronkelijk handschrift uitgegeven onder den titel „Onderzoek van 's Konings wege ingesteld .omtrent de Middelburgsche beroerten van 1566 en 1567, naar 't oorspronkelijk hand schrift uitgegeven door dr. J. van Vloten". In deze verantwoording nu wordt Gislein d'Hoorne genoemd een schrijnwerker van Brugge (t. a. p. blz. 3). Dr. van Vloten teekent dan ook in een noot aan„Gislein of Gelein d' Hoorne, reeds sedert 1559 als predikant onder 't kruis werkzaam, in 1567 naar Norwich uitgeweken en na de verove ring der stad in 1574 teruggekeerd. Door de toegevoegde aanduiding van zijn oorspronkelijk ambacht, wordt nu voor goed een einde gemaakt aan de door Boxhorn in zwang gebrachte over levering, dat hij ook een schoenmaker zou geweest zijn. Zij sproot waarschijnlijk uit de onwillekeu rige verwarring met zijn bovengenoemden ambts broeder voort." Reeds Nagtglas vermoedde deze vergissing, want hij schreef omtrent d' Hoorne in „De alge- meene Kerkeraad der Ned. Herv. gemeente te Middelburg" betreffende haar eersten predikant „Sommigen meenen, dat hij van beroep schoen maker zou zijn geweest, doch hiertegen zijn gewichtige bedenkingen in te brengen". Met dankzegging voor de gelegenheid mij gege ven op deze onjuistheid de aandacht te vestigen, Uw dw. dr., Middelburg, 31 Juli '03. Chr. Hondius. VERANTWOORDING VAN LIEFDEGAVEN. Vlissingen B. In dank ontvangenvoor de Zending (Heidenpenning) van C. en P. de V. 52 halve centen. Nagift: Unie-collecte f 0.50. Namens den Kerkeraad P. G. LAERNOES, Scriba. VACATURE-BEURTEN. G a p i n g e. 25 October ds. TOEBES. 22 November dr. WAGENAAR. 20 December ds. BOUMA. Yecre. 13 September ds. VAN DEN HOORN. 18 October ds. VEENSTRA. 15 November ds. LITTOOIJ. 13 December ds. DE JAGER. CORRESPON DENTIE. Uit plaatsgebrek moeten onderscheidene stuk ken overstaan. In 't volgend nummer hopen we als Feuilleton te geven „Een aandoenlijke brief van een ter dood veroordeelde." Red. De redactie van Zeeuwsch Kerkblad sehreef de vorige week o. m. „met beide handen het voor stel van dhr. le Cointre om een eeregericht te hebben aangegrepen. Daartoe zijn we nog be reid. Helaas 't is of het voorstel is ingetrokken, want sinds wij het aanvaardden, hooren wij er niets meer van." fctjjjNu berichtte ik ieder oogenblik daartoe bereid te zijn, en verzocht tevens te mogen vernemen wie door haar werd aangewezen om deel uit te maken van het gericht. De Redactie beantwoordde dit met de mede- deeling dat „zij had afgesproken mij te vragen naar de wijze en opgave van één of meer personen." Jammer dat de heeren mij dit niet vroeger gemeld hebben, dan was de quaestie reeds van. de baan geweest. Ik heb dan nu bericht dat ik meen dit gericht uit drie personen moet bestaan, n.l. van elk der partijen een, die zich dan een derde toevoegen. En voorts dat ik over de volgende zaken van dat eeregericht een uitspraak vraag. le Het eigendomsrecht van den Uitgever. 2e Over het Contract. 3e Over machtsmisbruik en misbruik van ver trouwen. 4e Over aanbieding van Synode-Contract met medewerking van Ds. Littooij. 5e Over weigering inzage adminis'ratie. 6e Over het recht en de noodzakelijkheid om van drukker te veranderen. 7e Over het beroep op Dr. Kuyper c. s. 8e Over de oprichtings-Circulaire. 9e Over de voorstelling van het Synode-besluit door Ds. Bouma in „de Zeeuw" van Mei 1901. 10 Over het „Zeeuw bericht". K. LE COINTRE.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1903 | | pagina 3