Het beste adres voor Manufactnren is by L. E. MIRE, Groote Markt, Hoek Gravenstraat, lielbi». „Het Ideaal der Liefde". Bibliotheek voor Hoofd en Hart. Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken. Zondag 25 Jannari 1903. Groote Zaal Schuttershof. Ds. C. LINDEBOOM van Bolnes, Moedereere en Kinderplicht. DE SLUIKER. Zonde en Genade, BARNABAS. De ramp op Martinique. C. J. HOJSTDIUS, Kantoor DAM F 162, Classe Middelburg, MIDDELBURG Noor der kerk. Toorm. QIJ2 av. 6 uur, Dr. L. H. Wagenaar. Ga8thuiskerk. Voorin. 91/ï nam. 2 uur, Ds. Littooy. Hofpleinkerk. Tm. 9!/i nm. 2 u. Ds. L.Bouma. Av. 6 uur, Da. L. Bouma. VLISSINGEN, Nieuwe Middelk&rk. Vm. 9V2 av. oi/2 u., dhr. W. J. Guillaume. In beide beurten buitengewone Collecte voor de kerk. Noorderkerk. Tm. 91/2 nm. 2 av. 6 uur, Da. B. Yeenstra. Koudekerks vm. 9 nm. 2 u. Lez. eener Leerr. Meliskerke vm. 9u. nm. 2u. Lez. eener Leerr. Serooskerke vm. 9 nm. 2 u, Da. S. de Jager. Veere vm. 91/2 nm. 2 u. Da. A. Dekkers. Gapinge vm. 91/2 nm. 2 uur, Da. J. Hulsebos. Bed. H. Avondm. en Dankz. Yrouwepolder vm. 9 nm. 2 u. Da. F. W. J. Wolf. Oostkapelle vm. 9nm. 2 u. Ds. M. F. Visser. Domburg vm. 91 /2 nm. 2 u. Ds. B. B. v. d. Hoorn. Grupskerke vm. 9nm. 2u. Ds. J. J. Koopmans. St.Laurens vm. 9i/2 nm. 2 uur, Ds. G. H. Toebes. Arnemuiden vm. 9i/s nm. 2 u. Ds. J. Boeijenga. Souburg vm. 9 nam. 2 uur, Ds. G. F. Kerkhof. Classe Zierikzee. Brouwershaven Vm. 91/2 n. 2 u, Ds.O.J.Geerling. €!olijnsplaat v.91/2 a. 55u, Ds. F. Staal. Nam. 2 uur Lez. eener Leerr. Haamstede vm 9Vinam. 2 uur, Ds. R. Koolstra. Kamperland vm. 9 nm. 2 u, Lez. eener Leerr. Oosterland vm. 9^2 nm. 2 u, Ds. C. Staal Fz. Scharen duke Vm 95 nm. 2 u, Da. W. Raman. Zonnemaire vm. 9^2 nm. 2 u, Lez. eener Leerr. Zierikzee. vm. 10 av. u, Da. G. W. H. Esselink. Classe Tholen. Anna Jacoba Polder. Voorm. 95 nam. 2 uur, Lez. eener Leerr. Bergen op Zoom. Vm. 9*/2 av. 5'/2 uur, Ds. A. H. v. d. Kooy. Krabbenduke. Vm. 9 nm. I5 uur, Ds. J. de Koning. Av. 55 uur, Lez. eener Leerr. Oud-Vosmeer. Vm. 9B nm. 2 av. 5S u, Ds. J. A. de Bruijn. Poortvliet. Voorm. 91'2 nm. 2av. 6 uur, Ds. J. Meulink. Tholen, Nieuwe Kerk. Vm. 91/2 nm. 2 av. 6 uur, Lez. eener Leerr. Classe Goes. Goes vm.9i/2 nm. 2 u, Ds. R. J. v. d. Veen. Av. 6 uur, Lez. eener Leerr. Baarland vm. 9 nm. 2 u, Lez. eener Leerr. Biezelinge vm.9 nm.2 av.6u, Ds. N. H. Kerssies. 'sGravenpolder v. 91/1 nm. 2 u, Lez. eener Leerr. Heinkenszand vm. 9 nm. 2 u, Ds. D. Hoek. Nieuwdorp vm. 9i/4 nm. 2 u, Ds. J. H. Donner Jr. Yerseke vm. 91/2 nm. 2 av. 6 uur, Ds. J. Koppe. Kruiningen vm. 9 nm. 2u, Ds. H. W. Laman. Borssele vm.9 nm. li/2u, Lez. eener Leerr. Wolf aartsdijk v. 9^2 n. I5 u, Lez. eener Leerr. Classe Axel. Axel A vm. 9 nm. 2 uur, Geen opg. ontv. KerkB. Vm. 9 nm. 2 u. Ds. R. v. d. Kamp. Ter Neuzen vm. 9 nm. 2 uur, Geen opg. ontv. Zaamslag B vm. 9 nm. 2 u. Ds. H.Ph.Ingwersen. Bed. H. A. en Nabetrachting. Schoondijke vm. 9 nm. 2 u, Lez. eener Leerr. Oostburg vm. 91/2 nm. 2 u., Lez. eener Leerr. Classe Klundert. Klündert, Nieuwe Kerk. Voorm. 91/2 nam. 2i/2 uur, Ds. A. J. Mulder, Collecte Hulpbeh. Kerken. Breda vm. 10 av. 6 uur, Ds. W. KapteÈm Dinteloord vm. 9 nm. 2 u, Ds. J. Oflfringa. Fijnaart en Heiningen. Voorm. 9 nm. 2 uur, Dhr. Hoeneveïd, Ca ad, MoERDDKvm. 91/2 nm. 2i/2u, Lez. eener Leerr. Willemstad vm. 9Vanm. 2i/2u, Ds. E. Zwiers. Raamsdonk vm. 91/2 av. 5 uur, Ds. J. C. C. Voigt. Zevenbergen vm. 95 nm. 2 u, Ds. L. G. Goria, Classe Almkerk. Almkerk vm. 9 nm. 2 u. Ds. A. Bosch. Dussen vm. 91/2 nm 2 uur, Geen opg. ontv., Nieuwendijk vm. 95 nm 2 u, Ds. J. A. GoedbloecL WerkendamA vm. 9l/a nm. 2u. Ds.N.G.Kapteijm Werkendam en De Werken B. Vm. 9J/a av. 6 uur, Ds. J. Osmga.- Classe 's Hertogenbosch, 's Bosch vm. 10 av. 5Va u., Ds. J. M. Muider. Genderen vm 9i/a nm. l*/2 u, Ds. J. v. Haeringen. 'sGravemoer vm. öi/2 nm21/g u, Ds. J. Jansen Helenaveen vm. 10 av. 4 u, Lez. eener Leerr. Helmond vm. 10 av. 6 uur, Lez. eener Leerr, Heusden vm. 9'/a av. 5i/a u. Lez. eener Leerr. Sprang vm. 9% nm. 2% u, Ds. J. Visser Veen vm. 91/* uur, Lez. eener Leerr. Nam. 2 uur, Ds. R. v. Giffen. VRiJHOEVE-CAPELLEv.95u.2uDs.A.Brummelkampff Prediking in nog niet ontkomen Kerker, Aardenburg vm. 91/2 uur, Lez. eener Leerr. Venlo Vm. 10 av. oi;2 uur, Dhr. H. Dekker. Westkapelle vm. 9,/2 n. 2 u, Lez. eener Leerr, Zondag 50. Tf oensdag 28 Jan. a. s., 's avonds 7 uur zal D. V. op uitnoodiging van de Geref. J. V. „Herman Faukeel" optreden: met het Onderwerp: De Chr. Zangver. Soli Deo Gloria" zal hierbij «enige nummers uitvoeren. Een beperkt aantal entréekaarten met Pro gramma's a 10 en 25 Cts. vanaf 20 Jan. ver krijgbaar bij de Boekhandelaren F. P. D'HUY en J. J. FANOY. HET COMITÉ. Verschenen bij den Uitgever K. LE COINTRE te Middelburg: Uit het Volksleven onzer dagen (door Anthonia Margaretha.) Prps f 1.—, Geb. f 140. VISSER. Verhaal voor Jong en Oud. Prijs f 1.— Geb. f 1.40. Een 12 tal praktische Schriftbeschouwingen, door J. D. v. d. Velden. Bedienaar des Woords te Kralingen. Prijs f 1.25 Geb. f 1.75. Chr. scheurk. voor het jaar 1903. Prijs 50 Cfc. Het schild stelt voor Dr. Scheurers Hospitaal en is zeer net uitgevoerd. Als premie wordt verkrijgbaar gesteld het degelijke boekwerk van Abr. v. d. Velde, Wonderen des Allerhoogsten, 2 din. m. pl., prys f 1.—. Door K. Wielemaker, Hoofd eener Chr. School, jnet 3;pit. en 1 kaartje. Prijs 50 Cent. De tweede jaargang, die in het laatst van September ten einde loopt, zal bevatten HET ECHT MENSCHELIJKE, door P. BIESTERVELD. BLANK en BRUIN, door HILBRANDT BOSCHMA. DE Verborgen TROON. J. C. HOMOET. L. PENNING. Bibliotheek HET EENZAME PAD, door G. SCHRIJVER. De eerste drie deelen zijn verschenen, de beide andere worden in den loop van dit jaar uitgegeven. Prijs van den volledigen jaargang (5 boeken)slechts DRIE gulden. Vraagt het prospectus! D. A. DAAMEN, Uitgever. Rotterdam. in EFFECTEN, COUPONS en INCASSEERIN- GEN, BRAND-, INBRAAK-, ONGEVALLEN-, TRANSPORT- en LEVENSVERZEKERINGEN. Neemt gelden a deposito. Vertegenwoordiger van de Noord-Nederland- sche Hypotheekbank voor de uitgifte van PANDBRIEVEN en het sluiten van HYPO THEKEN. bij de GISTSTRAAT Middelburg. Wie zijn Sterk,netjeseatot 1777(71717 v een billijken prijs 1» U e, li Ui iv wll ingebonden hebben, zende ze aan de Boekbin derij van J. J. DORHAAR in de Gortstraat te Middelburg. OUDE THEOL. ROEKEN (in folio formaat.) Te Koop aangeboden onderstaande TheoL boekwerken, goed geconditioneerd Acta Ofte handelingen des Nat. Synodi tot Dordrecht 1618/19. Met de Synodeplaatmooi ex. (zeldzaam) in pergt band. Arnold, Ware afbeelding der eerste Christe nen, met kop pl. 2 dln. led. banden. Augustinus, de stad Gods, N. uitg. 1. b. Bullingerum. Huijsboek of 50 sermoenen over de Chr. Religie, hierachter oorsprong der' dwalingen en van de conciliën. D. 1595 1. Calvyjn. Institutie ofte onder wij singe, in de Chr. ReligiehierachterEen supplicatïe van de noodige Reformatie der Chr, Kerk in het Pausdom. Ed, 1617 p. b. en 1645 L b. Calmetalsvoren, ed. Kuyper. Algem. groot naam- en woordenboek van den ganschen By bel met ver?. 3 din. met pl. en Kaarten, led. ban den 1725. Gave. Apost Oudheden, met pl. 1. b. 1693. ld. Kerkelijke Oudheden met pl. 1. b, 1698i Flavins Jose fits. Al zijne werken met pl. 1. bi Geschiedenis der Martelaren, ed Kuyper 1. b. Historie der Martelaren. (J. G. O.) L b. 1671. Hallius. Heilige bedenkingen over O. en N. T. Meditatiën epz. 1659 (zeldzaam Hildersham.PQ.hl 1 9 verklaard metAp- prob. van Gy'sb. Voetius. 1657. Historie des O. en N. T. met 400 kop. pl. B led. band (uitgave Mortier) mooi ex. Aanvragen te richten tot den uitgever dezes* K. LE COINTRE te Middelburg. Stoomdruk A. D. LITTOOIJ Az., Middelburg. DOOR DOOR Hoofd

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1903 | | pagina 4