Dagelijks versch Beschuit, UIT LOT ING. 30, 29, 86, 52 en 31. prima kwaliteit, bij BEDDEN en MATRASSEN, Handboek ten dienste van de Geref. Kerken in Nederland, pogingen zoo getrouwelijk steunden met het zenden van gelden ter bevordering van Chr. iectuur-verspreiding onder de Militairen in Indië, alsmede met het zenden van gebruikte post zegels voor de Zending enz.) behoeven wij bij het schrijven van ons jaarverslag over 1902 geen klaagtonen aan te heften. Integendeel hebben wjj ruime stofte tot dankzegging, daar wy nog een kleine f 100.—meer ontvingen dan in 1901. Wel een béwijs dat de belangstelling in het zielenheil onzer Indische Militairen leven diger wordt. Evenals vorige jaren hebben wy onze rekening van gehouden beheer ter inzage gezonden aan hen, die de massa lectuur in ontvangst namen en naar Indië verzonden, waarop wij het volgend vriendelijk schrijven ter publicatie ontvingen „Ondergeteekenden hebben met groot genoe- ,geD mogen zien de opgaaf van ontvangsten en uitgaven der gelden door den heer A. Gruys Sr. te Zaandam ontvangen voor verspreiding van Chr. lectuur onder de Militairen in Indië. Batig saldo in 1901 f 82.401/2 Gekweekte rente - 2.481/2 Ontvangsten in 1902 - 976.151/2 Te samen f 1061.04^2 Uitgegeven aan lectuur en diverse onkosten, enz. f 1006 271/2 Batig saldo - 54.77 f 1061.041/» Gezien en goedgekeurd. Gravin Van Randwijck, geb. Van Ho^endorp. Den Haag, 7 Nov. 1902. A. Bierens de Haan. Haarlem, Nov. 1902. Verzonden werd 2000 Chr. Scheurkalenders, 250 Bybels, N. Testament en Psalmboekjes, 11000 traktaten, ruim 5000 óeïll. V. blad en andere doelmatige Chr. bladen, 4000 tekstkaar- ten, platen en kerstboekjes, ruim 600 boek werken van grooten en kleineren omvang, enz. enz. Wat dunkt u, belangstellende lezer, lezeres en medewerker, hebben wij geen ruime dankens- stof? Hoe vele heerlijke zaadkorrels mochten wij weer op het water uitstrooienBidden wy den Heer des Oogstes, dat wy, zij het ook na vele dagen, honderdvoudige vrucht mogen aan schouwen. Ook deze arbeid zal niet ijdelzijnin den Heere. Gebruikte postzegels werden in 1902 ons ook weder van heinde en verre, zelfs uit Amerika, rijkelijk toegezonden tot ongeveer 800 K.G. Velen beijverden zich om meer dan eenmaal ons te verblijden met een grootere of kleinere party. Om niemand te verongelijken zullen wij geen namen noemen, wie ons het meeste toezond. En de vrucht Ja, de opbrengst was even f 80 minder dan in 1901. Dit komt hierdoor, dat we aardig wat minder goede zegels ontvingen, bijv. uit Indië, Curagau, Suriname, en ook mindere zegels boven de 10 cent van Nederland; als ook, dat de prijzen van gewone zegels van i/a tot 121/2 enz. achteruitgingen in waarde. Toch is het "mij een genot u te mogen meedeelen, dat wij in 1902 nog een som van f 245 voor allerlei arbeid, de uitbreiding van Gods Konink rijk betreffende, mochten offeren. Mocht de Heere ook op dezen geringen arbeid zijnen onmisbaren zegen gebieden ter eere Zijns naams en ten zegen voor onze mede-reisgenooten naar de eeuwigheid, dan zullen zeker velen zich met ons verheugen en den Heere danken. En nu gaan we weer gemoedigd voort in de blijde hope, dat velen zich door de liefde Christi gedrongen gevoelen ook in 1903 onzen liefde- arbeid te steunen door mildelijk te offeren voor Chr. lectuur-verspreiding onder onze jongens in Indië en het zenden van postzegels ten behoeve der Buiten- en Binnenl. Zending, waarvoor zich beleefd blijft aanbevelen uw aller dw. dn en medebroeder die nu reeds 22 jaar op zijn leger stede nederligt, A. Gruus Jr., Zaandam. 11 Jan. 1903. Molenpad. P.S. Redactie, uitgevers, en allen lezers en lezeressen onze hartel. dank voor bewezen liefde diensten enz. en onzen heilgroet voor 1903. Verzamelaars van gebr. postzegels, gelieven er s.v.p. goed op te letten, dat gebr. alleen eenige waarde hebben, indien ze volkomen gaaf zyn. Men zy zoo vriendelijk het overtollige papier er af te knippen, echter zonder de tandjes te beschadigen. Eén tandje er af of een scheurtje er in maakt het zegel waardeloos. Tellen, af weken en aan pakjes binden is geheel overbodig. Gebr. Rpsbriefkaarten van alle landen zjjn ook welkom mits ze geheel zijn, geen afknipsels dus. Rjjkspostbladen en Couverts, die men aan het postkantoor koopen kan, zyn ook heel wel kom. Ansichtkaarten en plakzegels, vooral plak- zegels van oude wissels, ontvangen wy gaarne. Zegels boven de 10 cent, zegels van onze Kolo niën en vooral zegels van den jare 1852 1870 en portoegels zijn het meest welkom om hunne betere waarde. De ouden van dagen en de H.H. handelaars zien hunne oude brieven en wissels eens na en verblijden ons met een groote of kleine bezending! Officiëele Berichten. Leden der Geref. Kerk van Middelburg C, welke in krankheid of in andere omstandig heden behoefte hebben aan geestelijken nood of hulp, worden verzocht zich te wenden tot den broeder Ouderling hunner wyk. De wijken zijn thans verdeeld als volgt A, B, C en D Br. D. de Ryke. E en O C. Verhage. - F, M en Q B. Lejjnse. G, N en P J. Maljers. H, I en L C. H. de Wagemaker. K J. P. de Wagemaker. R, S en 'tZand J. A. van Nederveen. T, U en V K. Ie Cointre. De wyk verdeeling van Broeders Diakenen is aldus A tot G Br. P. G. de Wolff. H, I en M J. van Aartsen. K W. de Wolf. L, P en Q J. Janse. N J. J. Stoel. O en S J. Joosse. R en 'tZand H. Janse. T, U en V J. Botting. Voorts worden de leden der genoemde Kerk vriendelijk doch dringend uitgenoodigd om by verhuizing daarvan dadeiyk mededeeling te .doen aan den koster der Noorderkerk, met opgaaf van ivvjh en nummer. De classis Goes vergaderd te Goes op Don derdag 15 Jan. 1903 heeft praeparatoir onder zocht den Eerw. Heer G. de Jager te Goes candidaat aan de Theol. School en hem met algemeene stemmen toegelaten om te staan naar het ambt van Dienaren des Woords in de Geref. kerken. Namens de classis, N. G. Kerssies, Scriba. De Classis 's Hertogenbosch der Geref. Kerken heeft in hare vergadering van 15 Jan. 1.1. met algemeene stemmeD beroepbaar verklaard in de Geref. Kerken in Nederland de heer J. H. Bin- nema, Candidaat te Tilburg. De Classis 's Hertogenbosch der Geref. Kerken heeft in hare vergadering op 15 Jan. 1.1. de volgende motie met 11 van de 17 stemmen aangenomen „De Classis 's Bosch der Geref. Kerken in Nederland gevoelt zich gedrongen, ofschoon naar het oordeel der Classis de weg om tot eenheid van opleiding vooreerst afgesneden schynt, haar leedwezen uit te spreken over dezen gang van zaken, en verklaart zich bereid, zoodra aanleiding bestaat mede te werken tot de beëindiging van deze voor de Kerken zoo schadelyke gedeeld- heid. Namens de Classis, H. J. Binnema, scriba. Verantwoording van Liefdegaven. Met vriendelijken dank ontvangengevonden in de Collecte Noorderkerk op 11 Jan., van N. N. f 5.— N. N. f 1.— voor de Diaconie. P. G. de Wolff, A. Hz. Diak. Boekh. Metharteiyken dank ontvangen voorDiaconaal Hulpbetoon van Br. U. f 1.— van Mej. B 2.50 van Mej. M. f 1.— van Br. B. en vrouw f2.— van eene vriendin f 2.50. Mej. Maljers. ldiotenge8t/icht 's Heeren Loo. Met vriendeiyken dank ontvangen uit het busje van Saartje Van Roo f 2.67. K. le Cointre, Corresp. Vlissingen B. In dank ontvangenvoor de Zending (Heidenpenning) 1000 gebr. postzegels van M. C. K. Namens den Kerkeraad: P. G, Laernoes, scriba. CORRESPONDENTIE. Wy ontvingen een fijne opmerking en een mooie vraag naar aanleiding van een uitdruk king in onze tweede samenspraak over 't Ge mengd huwelijk. Wy hopen die in 'tvolgend nummer te beantwoorden. W. Advertentiën. Dinsdag 27 Januari hoopt de wed. LIEVENSB haar 96sten jaardag te herdenken ten huize van den heer Ludikhuijze, Molenwater, bij de theetuin. Voor de vele blijken van belangstelling tydens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde Zuster en Tante, Mejuffrouw MAGDALENA JOHANNA WEEGMAN, ontvangen, betuigen wij onzen harteiyken dank. Namens de verdere Familie Wed. J. VAN DE VATEWeegman"» N. WEEGMAN. D. C. DE VLIEGER. Middelburg, 23 Januari 1908. Het adres van ondergeteekende is thans: Koningsweg L 140. J. HULSEBOS. Het BESTUUR van de Kerkel. Kas der Ger. Kerk C te Middelburg maakt bekend, dat van de schuld ten laste dier kas, zijn uitgeloot 5 obligatiën van f100 ieder en wel denommers Belanghebbenden kunnen dagelijks deze obli gatiën inwisselen bij den Boekhouder den Heer P. C. BOUTENS. G. P. WATTEZ, Voorzitter W. DE WOLF, Secretaris. Werken van DrA. Ruyper. In Jezus ontslapen in prachtband f 2.40 De Engelen Gods. - 3.25. Voor een distel een mirt - 0.90. Als gij in uw huis zit - 1.75. In de schaduw des doods - 1.75. Vrouwen uit de H. Schrift - 1.75. Honig uit den Rotssteen I - 1.90. ----- II - 2.25. Voorhanden by Boekh. FANOY W. P. DE JONGE, Breestraat. KONINKLIJKE FABRIEK van D. J. PENNOCK, Lange Delft B 148. Middelburg. Soliede NIEUWE VEEREN en KAPOK BED DEN, PAARDENHAREN-, WOLLEN-, KAPOK-, ALPEN- en ZEEGRASMATRASSEN, WOLLEN-, SITSEN- en MOLTON DEKENS, SPRINGVEER MATRASSEN, WIEGEN, LEDIKANTEN eu SLAAPKAMER-AMEUBLEMENTEN, KARPET TEN. Verschenen bij den uitgever K. LE COINTRE te Middelburg voor het jaar 1903. (15e Jaargang.) Onder redactie v£n DD J. H. Feringa en A.Littooij Prijs 35 cent, ingenaaid 45 cent. Toezending per post verhoogt met 10 cent. Het mengelwerk bevat o. m. In Memoriam van de overleden predikanten Stükwisch, Spoel, Dekker, prof. Wielenga, Keulemans, Kruyswyk, v. d. Linden en Dr. v. Goor. Voorts de Zendingsorde van de geref. Kerken. Ds. Tazelaar over Petrus Dathenus enz. Te ont bieden in den Boekh. en by den Uitgever K. LE COINTRE te Middelburg,na toezending van het bedrag. "I' I .1 VAN

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1903 | | pagina 3