BEDDEN en MATRASSEN. Secundo. De bordeelen bezoedelen hen, die er mee te doen hebben. Met name de politie. In alle steden, waar 't bordeelwezen tot bloei kwam is dat gebleken. Maar al te droef. Tertio. De bordeelen moeten telkens nieuwe vrouwen hebben. Daardoor is ontstaan een inter nationale bende, die meisjes van 't land opspoort en verleid of verstrikt. Liefst- meisjes uit een ander land, die naar den vreemde worden gejokt, en daar van God en menschen verlaten zitten moeten als Kadésja's voor Astharoth. Waarom zijn de publieke vrouwen in Middel burg Duitschen De bordeelen riepen in 't leven een handel in vrouwen, wier gruwelen schreien .tot God Quarto. Als er in een bordeel sanitair toezicht is en sommige doodeiyk-gevaarlijke slacht offers der ontucht naar 't ziekenhuis worden gebracht, dan keeren ze na haar herstel niet terug, doch gaan meestal ergens op zichzelven wonen in de stad. Werk en brood vinden ze niet licht. Wat doen ze dan? Ze leven verder van hun zonde en vergrooten het aantal slechte vrouwen, dat reeds buiten de bordeelen loert op lichtzinnige matrozen en onvaste miliciens, op dronken mannen en opgewonden feestelingen, of al dierlijker zich verlaagt met overgegeven wellustelingen. Het aantal hoereryen wordt dus door de bordeelen niet beperkt. Maar vergroot. Quinto. Juist de bordeelbezoekers, die al meer de slaaf worden van hunne lusten en al meer 't respect verliezen voor al wat vrouw is, worden verleiders van onnoozelen en zwakken en armen. Ook is 't bordeel hen op den duur te koud. Ze willen passie en niemand ontziende verderven ze, wat ze kunnen misleiden. Zoo kweeken de bordeelen de zgn. clandestine prostitutiën, in plaats van die te verminderen. Een Christen weet dat ook wel uit zyn bijbel. Alle plante is zaadzaaiende naar haren aard. De zonde baart altoos den dood! Want God is een heilig God, jaloersch op z^n .-eereW. Nieuwe actie. De Heraut publiceert een schrijven van twee onzer mannen uit Apingadam, de bekende broeders J. Bouwes en R. Huizenga, die „ver zamelen blazen". Zy con stateeren, dat de kerken zich niet heb ben kunnen uitspreken over het voorstel-Bavinck, waarin veel meer aan de Kerken is toegegeven, dan in 't bekende C. C. der 25. dat ds. T. Bos op de Gen. Synode gehandeld heeft geheel in strijd met de houding, door hem aangenomen op de Prov. Synode, die hem heeft afgevaardigd, dat ook de afvaardiging der Provincie Gro ningen geen zuivere afspiegeling was van de plaatseiyke kerken, en dat de afvaardiging naar onze Synoden zoo ongelijkmatig is, dat zich hieruit niet be rekenen laat het oordeel der kerken zelve, en zy stellen voor, dat over de al of niet uitvoe ring van 't door de Synode aangenomen Con- cept-Bavinck, na de kerken gehoord te hebben op de classicale vergaderingen worde beslist. Dat t resultaat der Arnhemsche Synode geen rust zou zyn, was te voorzien. W. De boerengeneraals. De boerengeneraals, die den heldenstrijd voor vrijheid en recht hebben gevoerd, sterk in 't geloof en overwinbaar in de lijdzaamheid wenschen ook Middelburg te bezoeken. Heden vergaderden de H. H. Bestuursleden van de afdeeling Middelburg van 't Chr. Nati onaal Boeven-Comité om 't zij in samenwer king met de Z.-Afrikaansche Vereeniginghet Middelburgsch DamesComité en H. H. uit Vlis- singen en Goes den helden een uitnoodiging te verschaffen en van te voren gelden in te za melen, om dien dag het drietal aan te bieden voor hun arm volk. Hiertoe dóet in 't bijzonder ons Gereformeerde volk met geestdrift aan meê Dr. Wagenaar. Beroepen te Poortvliet H. J. Binnema Cand. Aangenomen naar Ridderkerk door T. J. Hagen Cand., naar Oostburg door K. Veen Cand., naar Oud Loosdrecht door H. de Bruine Cand. OfQciëele Berichten. Classe Klundert. Ondergeteekende brengt den kerken in her innering, dat in deze maand behoort gehouden te worden de collecte ten behoeve van de Theol. fac. der V. U. Beleefdelijk verzoekt hij nu overzending dier collecte aan zijn adres. |s De Quaestor-Classis J. A. de Vries. Fynaart, 9 Sept. 1902. Door de Geref. gemeente is met meerderheid der stemmen beroepen tot herder en leeraar den WelEerw. heer Ds. J. H. Binnema van Tilburg. Geve de Heere dat deze roeping (met zyn liefdegunst mag bekroond worden. Namens den Kerkeraad W. v. d. Bergen, Scriba. Poortvliet 11 Sept. 1902. Verantwoording van Liefdegaven. „Geen Vriend, geen Vriendin, niemand geeft om mij." Zoo klaagt menig jongeling die, om welke reden dan ook, zyn familie, vriendenkring en vaderland verliet om dienst te nemen in het leger in Indië, en daar veelal een zondig en ellendig leven leidt. Welk een moedeloosheid ligt er in zulk een klacht opgesloten I Broeder, zuster, vriend, vriendin, zoudt gij niet gaarne het bewijs willen leveren, dat gy de vriend, de vriendin wilt zijn voor onze Militairen, dat gij, omdat gij Jezus liefhebt, toonen wilt, dat gij wel iets geeft om een Militair, die zulke droeve klachten uit, en daarom heel gaarne een gift afzondert naar uw vermogen, opdat wij hun het Evangelie der genade, de boodschap des heils brengen in den vorm van Chr. Scheurkalenders, traktaten, bybels, enz., waaruit zij Hem kunnen leeren kennen, Die een Vriend is van tollenaren en zondaren, en dus ook een Vriend der Militairen wil zijn. Broeder, zusterhet is de laatste maal (dit jaar) dat ik mij tot u kan wenden om een gave voor Chr. lectuurverspreiding. Nog slechts een viertal weken, dan moeten de kisten gepakt en verzonden worden nog is er dus gelegenheid om uwe genegenheid te toonen aan die duizen den jonge mannen, die ons zoo na aan het hart behoorden te liggen. Komt, ryk beweldadigde Broeders, komt, gij lieve, meer fijn- en teer gevoelige Zusters, haast u, om "sHeeren wil, gehoor te geven aan deze laatste roepstem en zendt s.v.p. een milde gift voor deze zoo noodige zaak onder het motto „Voor Indië", met duide lijk adres en woonplaats, indien bericht van ontvangst verlangd wordt, daar wij na dezen geen verantwoording in de bladen kunnen plaatsen. Niemand zende s.v.p. oude boeken, vuile bladen enz. Sinds de laatste opgave ontvingen wij met hartelijken dank het volgende anoniem toege zonden Van N. N., te Amsterdam, f 0.50N. N., te Nederh. den Berg, f 1.— Magdalena, te A., f 1.— Beverwijk, f 0.50N. N., te Apeldoorn, f2.— R. F., te Onstw., f2.— D., teL., f 1. Mej. M., te D., fl.— Mej. M. v. S., te L., f 2.50; H. W., te Bedum, f 1.— N. N., te Rotterdam, f 10.— A. E. T., te Den Haag, f5.— C. N. K., te M., f2.50; S., te De B., f10.-; B., te S., f 0.25H. O. R., te V., f10.- N. N., te Haar lem, f 10.— H., te Barnev., f 1.— R J. S. en B. E. R., te Zw., f2.50; N. N. te Wolf dyk, fl.-; G. M., te G., f3.- N. N., te E. B., f 1.— A. v. H., te Hellend., f3.— bijeenver zameld door Mej. Gr. d. B., te Hazerswoude, f 7.50 (wie volgt haar voorbeeld L. v. B., te S. C. (Amerika), f3.03; N. N., te Oosterbeek, f 1.- verder enkele pakjes lectuur, veelal on geschikt, benevens eenige partijtjes gebr. post zegels ten behoeve der Zending. Zoo gaarne ontvingen wy nog f<800 —.Wie helpt ons er s.v.p. aan binnen 4 weken. Met beleefde aanbeveling, Zaandam, Molenpad. Uw dw. dnr. A. Grüüs Sr. Vlissingen B. In dank ontvangenvoor de Kerk, opbrengst der Stuiversvereeniging op 8 Augustus f25.25; voor de zending (Heidepenning) van A. S. 50 halve centen. Namens den kerkeraad, C. P. I. Dommisse, Scriba. 1 gulden en een lap kettingband en van Mej. N. 1 guldenen van Mej.N. 60 cent als contributie. BOEKBEOORDEELING. Nieuwe uitgaven. DE CHRISTELIJKE BEWAARSCHOOL. Maandblad voor Onderwijzeressen én Helpsters aan christelijke Bewaarscholen en voor de Kinderkamer. Redactie Z. O. Buitensingel 183, 's Gravenhage. Prijs per jaargang fl,50. Wij begroeten dit blad met ingenomenheid. Aan onze Bewaarscholen ontbreekt band en leiding. Het christelijk Bewaarschoolwezen heeft •ontwikkeling noodig. Veel is er reeds gedaan door mannen als Pierson en anderen, door het instellen van een examen voor Bewaarschool- onderwijzeressen. Maar over het algemeen is nog veel te weinig op de belangen van de Bewaarschool en op de vereischten van het onderwijs aldaar acht gegeven. Hierin zal, zoo wij hopen, ook door de uitgave van dit Maandblad verandering komen. Het stelt zich ten doel op al de belangen der Bewaarschool in te gaan en naar innerlijk te steunen en op te bouwen. Ook brengt een blad als dit, degenen, die op dit gebied arbeiden, nader tot elkander. Het eerste nummer ziet er goed en degelijk uit en doet van de volgende alles goeds verwachten. Dat de uitgave door flinke deelneming worde gesteund. Toone men ook aldus zijne liefde voor de christelijke kinderkamer van vele huisge zinnen in ons midden, ik bedoel de christelijke Bewaarschool, die vooralsnog onmisbaar is. Hülsebos. Advertentie n. Op Maandag 22 September viert D. V. Mej. de Wed. J. C. VAN DER LEEDE geb. Bos haar 17e Kroonjaar. Middelburg, Hoogstraat No. 143. Bij Boe kh. JFAJVÓX abonneert men zich op Standaard, Heraut, Zeeuw, Veldpost, en alle andere' Dag- en Weekbladen en Modetijdschriften. Plaatst Advertentiën in alle Couranten zonder prysverhooging. VISITEKAARTJES. HUWELIJKSKAARTEN Gelegenheid tot het medelezen van STANDAARD en HERAUT'. Wie zijn sterk,net,jesen tot li n ti' it IV een billijken prijs I> U Ui K i\ wil ingebonden hebben, zende ze aan de Boekbin derij van J. J. DORMAAR in de Gortstraat te Middelburg. KONINKLIJKE FABRIEK In harteiyken dank ontvangen van Mej. N. van D. J. PENNOCK, Lange Delft B 148. Middelburg. Soliede NIEUWE VEEREN en KAPOK BED DEN, PAARDENHAREN-, WOLLEN-, KAPOK-, ALPEN- en ZEEGRASMATRASSEN, WOLLEN-, SITSEN- en MOLTON DEKENS, SPRINGVEER MATRASSEN, WIEGEN, LEDIKANTEN en SLAAPKAMER-AMEUBLEMENTEN, KARPET TEN. ZüSTERKRING. VAN

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1902 | | pagina 3