*t compromis, geïncorporeerdmaar wel, als deel van het geheel, dat van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs is, met medezeggenschap der Kerken, hetzij dan met belangrijke medezeggen schap over de theologische faculteit. Om velerlei gewichtige redenen (uiteengezet op de Classis) heb ik, op aandrang, mee gewerkt, om te zien of de Kerken daarvoor te vinden warendoch, zooais gezegd is, onder voorwaarde, dat, wanneer de Kerken er niet voor te vinden waren, door mij geen stap in die richting meer zou worden gedaan, ja, dat ik my in dat geval, aan de zijde van die Kerken zou scharen, omdat zij in deze zaak, met het oog op de verkregen rechten niet bij meerderheid van stemmen ge dwongen mogen worden. Dat men mij desniettegenstaande van onop rechtheid beschuldigt en met bedreigingen aan boord komt, bij particulier schrijven, uit Oud- Vosmeer, doet zeer; maar het mag mij niet uit den weg doen gaan, en anders doen han delen als ik voor den Heere geloof te moeten doen. 'k Heb mijn woord gestand gedaanmaar kan niet allen behagen. Littooij. VELERLEI, KORTE NOTULEN van de Synode te Mid delburg, Woensdag 4 Juni 1902. Artikel 1. Namens de Middelburger Kerken opent na psalmgezang (66 2) en lezing des Woords (Fil. 2 1—42) Ds. Bouma de Synode en spreekt een welkomstgroet. Art. 2. Op verzoek van Ds. B. onderzoeken Ds. D. Kaptein en De Jong de credenties. Allen zijn ze in orde. Art. 3. De Synode constitueert zich. Gekozen worden tot praeses Ds. R. J. v. d. Veen en tot scriba Ds. G. W. H. Esselink. De praeses benoemt tot zijn assessor Ds. J. H. Donner en tot dien van den scriba Dr. L. H. Wagenaar. Art. 4. Op voorstel van den praeses wordt H. M. telegraphisch geluk gewenscht met hare her stelling. Hierop wordt straks een dankbetui ging ontvangen. A t r; De notulen der vorige Synode, gelezen dooi den toenmaligen scriba Ds. Kaptein, worden zonder eenige aanmerking goedgekeurd. Art. 6. Naar aanleiding der notulen vraagt Ds. de Jon<* waarom deze Synode niet op Dinsdag is uitgeschreven, 't Blijkt, dat de adat te steik is geweest. Art. 7. De Curator, Ds. Littooij, leest zijn Rapport. Art. 8. Da a v. d. Kooi rapporteert over 't Studie fonds: dit inde f 1774,67=», gaf uit f 513,205, |be- zit f1261,47. Dr Wagenaar stelt voor, dit jaar voor deze kas niet te collecteeren. Dit voorstel wordt met 4 stemmen voor verworpen. De leden J. Steketee en J. P. v. Herp zullen de rekening nazien. Art. 9. Ds. J. Hulsebos brengt rapport uit over de Algemeene kas der Hulpbehoe vende Kerken. Deze ontving f 1681,91. Heeft over f31,91. Art. 10. Ds. K. J. Kaptein rapporteert inzake de kas'der Emeriti enz. Ontvangen werd f 1948,42», uitgegeven f 1636,70^. Saldo f 311.725. Art. 11. De heer W. A. de Rijcke geeft verslag van de kas voor krankzinnigen enz. met verwijzing naar den bij 't agendum gepubli- ceerden staat, die een goed slot aangeeft van f 230,625. Art. 12. Ds. Donner rapporteert van het besoigneerde door Deputaten voor de ZendingDe Dienaren de Jong, Donner, Hulsebos, J. de Bruijn en P. J. Baaij werden door de respectieve classen aangewezen. Een onderzoek, door hen inge steld naar de inkomsten voor de Zending, was niet bemoedigend. De broeders uit N. Brabant, met wie ze vergaderden trokken zich terug. Depp, stelden voor lo, dat de Synode de classes verzoeke uit heur midden een Deputaat te be noemen om kennis van de Zending te versprei den en liefde en ijver voor de Zendingszaak op te wekken, 2o uit Deputaten een penning meester aan te wijzen, die 1/4 van't in Zeeland ingezamelde opzendt naar de Generale kas, 3o Deputaten op te dragen 't organiseeren van een provincialen Zendingsdag. Voorstellen 1 en 8 worden aangenomen. Moderator dezer door de classe aan te wijzen provinciale depu- tateh zal zijn die uit Goes. Art. 13. Be Quaestor, Ds. v. d. Kooi meldt, dat de in komsten der provincie bedroegen f614.235; de uitgaven f 477.93. Saldo f 136.305. Aan de leden M. de Jonge en I. Catsman wordt opgedragen deze rekening na te zien. Art. 14. De begrooting voor 't volgend Synode- jaar wordt vastgesteld op f 550. De betrekkings- cijfers blijven. Art. 15. De Concept-Ze ndings-orde wordt goedgekeurd en aan de Generale Synode aan bevolen met 2 wijzigingen. In art. 4 wenscht de Synode invoeging der woorden1. Achter ressorteertten over staan vanGedeputeerden der Prov. Synode en de 2e alinea aldus te lezen Voor deze laatste doet-.zich de classe bijstaan door minstens 2 van de hiervoor door de Gen. Synode Gedeputeerden. Art. 16. De morgenzitting wordt gesloten na gebed bij monde van den assessor. De middagzitting geopend na gebed door den scriba. Art. 17. Aan de orde komt het Concept Contract. Be sloten wordt te beginnen met de voorstellen Axel en Goes 1 als van de verst negatieve strek king. Na zeer levendige en breede besprekingen wordt de resolutie in stemming gebrachtDe Vergadering verwerpt het Concept-Contract met de daarop ingediende amendementen. 11 stemmen vóór, 9 tegen. Art. 18. De middagzitting wordt gesloten na gebed door den tweeden scriba. DONDERDAG JUNI. Art. 19. De praeses opent na 't zingen van een bede uit den Morgengang. - Art. 20. In de plaats van ouderling J. Steketee neemt zitting diens secundus C. de Schipper. In plaats van (ouderling C. Verhage, diens plaatsvervanger J. Louwerse. Afwezig zonder kennisgeving is het lid D. v. d. Berg. De scriba zal hiernaar informeeren. Art. 21. Besloten wordt, dat het moderamen aan de Gen. Synode zal meedeelen het aantal stemmen, waarmee gisteren de resolutie inzake 't Concept Contract is genomen. Art. 22. In behandeling komt het voorstel Goes (A 2 van V Agendum) „de Prov. Synode dringt er bij de Gen. Synode op aan, dat er andere pogingen in 'twerk worden gesteld om tot die eenheid te komen, waarbij de rechten der kerken ten opzichte van het Theol. Onderwijs worden ge handhaafd. M. de Jonge stelt voor als amende ment om in te voegen het woord volkomen na onderwijs. Dr. Wagenaar om in te voegen na er de zinsnede Indien zij teyi opzichte van het Concept- Contract het besluit der meerderheid van de Prov. Synode volgt. 't Eerste amendement wordt aangenomen, 't tweede verworpen, 't Geheele geamendeerde voorstel wordt aangenomen met 14 tegen 5 stemmen. Art. 23. Aan de orde komt de proeve eener regeling in zake art. 13 D. K. Aangenomen wordt het voorstel Axel, punt C.a. van 't agendum. Van een voorstel Wagenaar om A 1 te lezen lo. Aan een emeritus zonder huisgezin wordt als minimum f 600 uitgekeerd, eventueel vermeerderd met een vast te stellen percentage van zijn tractement en 2o te lezen in plaats van zielental predikants-tractement, wordt, nadat 't gesplitst is door de Synode, lo. verworpen en 2o. aangenomen met de bjjvoe- gingDe Classis bepale de bydragen der Kerken, die geen Dienaar des Woords kunnen beroepen. Het laatste voorstel, door de commissie aan haar proeve toegevoegd, wordt er uitgelicht. De Proeve aangenomen. Art. 24. 't VoorstelDe Classis-Axel vraagt geen steun voor de verzorging van hare predikants-weduwen onder beding van vrijstelling van bijdragen voor Emeriti, enz. wordt ingetrokken. Axel vraagt nu f175, Goes f500, Tholen f800. Na toelich ting der laatste post door Ds. v. d. Kooi worden de aanvragen toegestemd. Art. 25. Deputaten der Generale Kas voor Emeriti vra gen een opgave voor 1 Juli van hetgeen wij noodig hebben. Besloten wordt f 500 aan te vragen. Deputaten der Gen. kas vragen ook om alle noodige inlichtingen te ontvangen voor hunne controle. De Synode oordeelt dit billijk te zijn. Art. 26. Voor Domburg wordt de gewone subsidie toegestaan. Art. 27f Voor Tholen A wordt f 100 steun verstrekt. Art. 28. De classe Goes stelt voor De Prov. Synode raadt de Gen. Synode aan om de ingekomen voorstellen enz. niet com missoriaal te behandelen, tenzy ze eerst door de leden der Synode zijn besproken. Dr. Wagenaar wil lezentenzij aan de be trokken afgevaardigden ter Synode gelegenheid gegeven is, ze toe te lichten. !t Eerste voorstel krijgt 14, ,'t laatste 5 stem men. Art. 29. Met de classis Middelburg oordeelt de prov. Synode, dat van wege de Geref. Kerken een stem behoort uit te gaan tot de hooge Regee ring om opnieuw aan te dringen op de weder invoering der doodstraf in het burgerlijk straf recht. Art. 30. Het Rapport van de Deputaten, benoemd in zake de Zuider-Kerkbode wordt uitgebracht door Ds. Bouma. Na eenige discussie wordt be sloten deputaten te continueeren. Art. 31. Depp, ad examina brengen bij monde van Ds. v. d. Kooi Rapport uit van hunnen arbeid. Zij assisteerden bij de candidaatsexamen der H.H. Kerkhof, Staal, Ingwersen en Hoek- Art. 32. De classis Zierikzee vraagt advies? hoe te handelen in zake een zuster der gemeente, die gehuwd is met den broeder van haren over leden man. De Synode besluit deze vraag door te zenden naar de Gen. Synode. Indien deze advies weigert, zullen eenige dienaren dezer provincie deze quaestie historisch-exegetisch bestudeerén en advies bieden aan de volgende Synode. Art. 33. De vergadering besluit E 3 en 2 van 't agen dum te behandelen in comité. Art. 34. Een vraag van Krabbendijke wordt terugge zonden naar de classis Tholen. Art. 35. Alle Gedeputeerden der vorige Synode worden gecontinueerd. Ook de curatoren diens secun dus, Ds. Esselink. Art. 36. Benoemd worden tot afgevaardigden ter Ge nerale Synode de Dienaren A. Littooij, sec. L. Wagenaar. L. Bouma, sec. R. J. van der Veen en de ouderlingen M. de Jonge, sec. J. P. van Herp. D. Mulder, sec. C. Verhage. Art. 37. Tot het eventueel leveren van het advies, genoemd in art. 32 noodigt de Synode uit de Dienaren Donner, Esselink, Van der Veen en Wagenaar. Art. 38. Voor den arbeid in de zitting in comité be handeld, zijn aangewezen Ds. Littooij, Dr. Wa genaar en ouderling J. Louwerse. Art. 39. De volgende Synode zal gehouden worden te Goes op den eersten Donderdag in Juni met predikanten-conferentie op den vorigen dag. Art. 40. Nog rapporteeren de commissies, die de boeken nazagen, dat alles in orde is bevonden. De penningmeesters worden gedechargeerd. Art. 41. De 2e scriba leest de Korte Notulen, die worden goedgekeurd en ter plaatsing zullen worden aangeboden aan de Zuider-Kerkbode. Art. 42. De praeses spreekt een slotwoord en wordè

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1902 | | pagina 2