WINTER-ARTIKELEN, KWARTETSPEL Rijbelsch Kwartetspel. 1. P. PLUIJMERS, B. PLUIJMERS, Vaderlandsche Geschiedenis. K»f[ya. T. SLAGTER, Uitjew. Officiëcle Berichten. BOEKBEOOKDEELING. Advertentiën. Noord-Brabantsch- LimburgscJte Afdeding van dm Ned. Bond van J. V. op Geref. Grondslag. Algemeene Vergadering D. V. op Dinsdag 26 December (2e Kerstdag), te Sprang, aanvang 3 uur namiddag. AGENDUM: 1. Opening door den 2den Voorzitter. 2. Lezing der Notulen. 3. Referaat door den WelEerw. Heer Ds. J. A. de Vries van Ftfnaart. Onderwerp: Doopersch of Gereformeerd. 4. Referaat door den Heer W. J. Goedbloed, student aan de Vrije Universiteit. Onderwerp: De J. V. en het Gebed. 5. Pauze. 6. Benoemingen. a. Benoeming van een lid voor 't Afdeelings- -bestuur en de vacature J. W. Egberts. Can- didaten Joh. H. Binnema, Tilburg en R. Borst lap, 's Gravenmoer. b. Benoeming van een Voorzitter uit de leden van het Afdeelingsbestuur. c. Benoeming van een lid voor 't Hoofdbe stuur wegens periodieke aftreding van Ds. Lindeboom. CandidatenDs. Lindeboom te Sprang en J. Branderhorst te Nieuwendyk. d. Benoeming van een plaatsvervangend lid voor 't Hoofdbestuur wegens vertrek van br. J. W. Egberts. Candidaten Ds. Datema, Vrijh Capelle en J. J. Egberts, Hedel. 7. Voorstellen. a. Voorstel 's-BoschDe voorjaarsvergade ring worde gehouden te 's Bosch. b. Voorstel 's.GravenmoerDe voorjaarsver gadering worde gehouden te 's-Gra ven moer. !a. Bondsbezoek. b. Bep. v. d. datum der volg. Verg. c. Vraag van Bergen-op-Zoom. 9. OnderwerpBid en Werk. Inleider de Heer B. Thur van Genderen. 10. Slotwoord en Sluiting door Ds. Datema. Namens liet Bestuur deiAfdeding, Ds. C. Lindeboom, 2e Voorzitter. J. J. Egberts, Secretaris. Hedel9' Dec«mber 1899- Axel lö Dec. '99. De Ger. kerk te Axel A doorleefde heden voor haar een genotvollen en aangenamen dag. Na ruim acht en een halve maand in een nood- of hulpkerk vergaderd te hebben, mocht zij heden het voorrecht smaken haar nieuw kerkgebouw in gebruik te nemen. De gemeente, vele belangstellenden en ge- noodigden hiertoe samengekomen, vulden het ruime en schoone kerkgebouw. Onze geachte leeraar, Ds. K. J. Kapteyn, opgetreden zijnde om deze eerste samenkomst te leiden, riep de gemeente en alle aanwezigen een hartelijk welkom toe, waarna zyn Eerw. ons een blik deed slaan in het verleden, ons wyzende op hoe voor betrekkeiyk korten tijd, nog geen 40 jaar, ons oude kerkgebouw nog ruimte bood voor de drie gemeenten in onze omgeving, toen nog gecombineerd, en thans onze eigene gemeente niet meer kon bevatten. Reden derhalve tot dank maar ook tot ootmoe- digen dank. Om ons tot die god verheerlijken de stemming op te leiden, ging zijn Eerw. over om naar aanleiding van Openb. 21 22, een schoone en voor deze gelegenheid toepasselijke rede uit te spreken, er ons op wijzendea. Hoe wij dit nieuwe gebouw hebben te beschouwen. b. Hoehet te aanvaarden, c. Hoe het|te gebruiken, Dat wy ons zouden wachten voor overschatting omdat de Heilige apostel in het nieuwe Jeru zalem waar de triompheerende Kerk vergaderd is, geen tempel zag, wijl de Heere de Almach tige zelf haar tempel was. Derhalve tempels en Kerkgebouwen zyn er om der zonde wille. Maar toch te aanvaarden hadden en gebruiken als een geschenk onzes Gods, wyi God het be lieft er zijne gemeente te bouwen, te troosten en te sterken waarom de gemeente opgewekt werd er een naarstig gebruik van te maken. Ten slotte werd nog de dank uitgesproken namens den kerkeraad, aan den Heer Architect Cuipers van Amsterdam, Burgemeester en Wethouders, aannemers en bouwcommissie voor hun ijver en toewijding waarmede zy zich vaD hun zaak hebben gekweten, waardoor dit resultaat werd bereikt, dat wy nu in het bezit zijn van ons schoon ruim en practisch ingericht Kerkgebouw. Hierna werd nog een kort en hartelijk woord gespróken door Ds. A. W. de Jong na mens de zusterkerk van Ter Neuzen, die ar voornamelQk op wee» dat waar op het terrein van do wereld vaak nyd en afgunst werd op gemerkt als het anderen welgaat, dat in de dingen van Gods Koninkryk deze regel geldt verblyd u met de blijden, en dat daarom ook de Kerk van Ter Neuzen kon deelnemen aan onze blijdschap. Voorts waren er van an dere Kerken der Classis afgevaardigden en brieven van harteiyke deelneming ingekomen. Na het zingen van Ps. 72 vs. 11 ging de Gemeente dankbaar voor den genoten zegen huiswaarts met het bewustzyn dat deze dag een onvergetelyken indruk zal nalaten. Namens den Kerkeraad der Ger. Kerk te Axel A, J. Luteijn, Scriba. Classis '8 Bosch. Classis Verg. D. V. op Woensdag 17 Januari 1900. Gewone tyd en plaats. Punten voor 't Agendum worden ingewacht, tot 1 Januari e. k. by den laatst ondergeteekende. Namens de roepende Kerk van Veen. De Kerkeraad, J. van Bebkel, Praeses. H. Scrreuders, Scriba. Veen, 19 Dec. '99. Vlissingen B. De gewone collecten voor de armen op 24 en 25 December zyn bestemd voor de buitengewone bedeeling. De Gemeente wordt dus verzocht hare buitengewone gaven voor deze bedeeling in de gewone collecte te storten. Diakenen der Gereformeerde kerk te Vlissingen B, M. C. Kroon, Praeses. J. Pieters Scriba. Verantwoording van Liefdegaven. Met harteiyken dank ontvangen van Mej. N. N. 8 paar mannenkousen en 7 paar vrouwen kousen, van Mej. de W. 1 gld., van Mej. T. 1 gld., van den Heer de W. 5 gld., en gevon den in de collecte Noorderkerk f0.35. Diaconaal Hulpbetoon. Vlissingen B. In dank ontvangen voor *s Hee- ren Loo f 0,25. Namens den Kerkeraad, C. P. L Dommisse, Scriba. Idiotengesticht 9sHeeren Loo. Met vriendeiyken dank ontvangen voor het Kerstfeest van X f2— en van J. W. te W. f -50. Laat H. H. Zondagschool-besturen op de a. s. Kerstfeestviering met hun leerlingen nog eens denken aan het verzoek van het Bestuur. Voorts uit het busje van Joha. en Adra. de Bokx f 10.25, alsv. van Abr. Dieremanse, f 5.23i/2« K. le Cointre, Diak.-Corr. Ten voordeele der Zuid-Afrikaansche Vereeni- ging gaf de heer J. H. Kok te Kampen eene leerrede uit, „uitgesproken in een bidstond der Geref. Kerken te Leiden", door Ds. R. J. W. RUDOLPH. Het opschrift dezer leerrede luidt„Houdt aan in het gebed voor Trans vaal", en de woorden der Schrift, waarover onze broeder sprak, vinden wy by Jesaja 37 14-20. In de woorden Voor Transvaal"' zyn natuur- ïyk de Vrystaatsche en Kaapsche broederen begrepen, die met Transvaal den strijd tegen Engeland hebben aangegaan. Voor en met hen aan te houden in het gebed is noodig en goed. Engeland biyft zich verster ken, door bestendig nieuwe en meerdere troe pen te zenden. Dat kunnen de Zuid-Afrikaansche broederen in Transvaal en Vrijstaat niet Uit de Kaap en van elders kunnen zy nog steun ontvangen. Doch al bleef die verder uit, dan kan de Heere hun óók de overwinning geven over de nieuwe en meerdere legers. Daarom nu wil de Heere gebeden zyn. Onze handen mogen dus niet verslappen, ze moeten opgeheven blyven. Bidden met dankzegging is de beste steun, dien wy verleentn kunnen. Het lezen en overdenken van het goede woord door Ds. Rudolph gesproken en door den heer Kok in flinke letter gedrukt, kan daartoe als middel in 's Heeren hand dienstbaar zyn. Van harte bevelen wij het den lezers aan. Lmooii. PENNING8, He oorlog in Znid-Afncn. 't Wordt een mooi boek. Aflevering 4 is pittig. De platen zyn interessant. Wat zit die boer daar leuk, die opgecommandeerd wordt door den veldcornet. En wat hangt tante echt natuur lek over de onderdeur. En hoe lustig draaft dat commando op weg den cornet achteraan. Myn excuus mag ik wel maken aan de man nen met de kanonnen op het titelblad. Ze zyn verbazend meegevallen. Een duideiyk bygewerkte kaart krygen de nieuwe inteekenaren cadeau. Dr. W. Inhoud van tijdschriften, DE KINDERVRIEND. Geïllustreerd Christ, tijdschrift voor de jeugd. Kollum. T. Slagter. Prys 12 Afl. fl.50. Tegenover eene zee van kinderlectuur, van liberale of kleurlooze zyde, stelle men toch een tydschrift als dit op prys en steune het. Het is het ook dubbel waardig. De inhoud is rijk en degeiyk. Uwe kinderen krygen een heelen schat in eene aflevering. En het is zeer goed koop bovendien. Zie hier den inhoud van jaargang 13 (1900), aflevering 1, (Januari.) Het slot Loevesteyn, door J. Jansen Jr. De valkenjacht, door J. Broekhuijsen. Iets over .Sport", door P. Brouwer. Tien jaren onder de roovers, door A. Bergsma. Transvaal, door Wilhelm van Noorden. Lambert Meliszoon, (ge dicht,) door J. de Jager Tz. Een straat in den nieuwen en een in den ouden tyd, door J. F. Buisman. Keizer Napoleon en de fruitvrouw van Brienne, door J. Schouten. De verzoeking weerstaan, door J. Kuiper. Zelfopoffering, door B. H. Korfker. Eene steile" kust, door J. J. Walbeek. Oppassen is de Boodschap. Prijsraad sels, enz. Hulsebos. Voor de vele blijken van deelneming ont vangen by het overlijden van zyne geliefde Echtgenoote, betuigt de ondergeteekende, ook namens zijne kinderen en behuwdkind zijnen harteiyken dank. O. en W. Souburg, 21 Dec. 1899. J. BOUCHERIE. De ondergeteekenden (geven kennis van de ontvangst van een groote voorraad tegen de cencurreerendste prijzen. Heeren WINTER-PALATOTS van af f ö,00 tot f 22,00, Jongeheeren PALATOT5 van f 5,00 en hooger, Heeren COLBERTS van af f 3,50, dito Jongens f 2,75, DEMI-SAISONS van f8,00 en hooger, BONKERS voor den Boerenstand van af f3,50, BONKERS eigen fabrikaat a f 6,00, Jongens BONKERS van f 2,75, een prachtige collectie SPORTHEMDEN, zware WINTER PANTALONS van f 3,00 en hooger, WERK BROEKEN zware van f 1,50 tot f3,00 enz. enz. Markt G 27. Gortstraat 337. Magazijn Vlissingen. Magazijn Middelburg. Heden verscheen DER Dit spel, verpakt in een zeer net doosje, bevat 60 kaarten met Vader- landsche aanteekeningen en is voorzien van eene verklaring op wat wyze men moet spelen. By t genoegelijfo- is dit KWARTETSPEL zeer geschikt om de kennis der Geschiedenis er door tevermeerderen. Het mag daarom in geen huis, vereeniging, ziekenzaal of andere openbare gebouwen ont breken. Prijs 50 et., fr. p. p. 55 ct. Ook weder opnienw verkrijgbaar (60 kaarten en op dezelfde wijze gespeeld als bovenstaand spel.) Prys 50 cent, fr. p. p. 55 cent

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 3