Het leste ate voor Manufacturen is by L. E. RIVIÈRE, Groote P. J. TAVENIER WINTER-ARTIKELEN, Magazijn vanGoudenZilver, TRANSVflflL-flVOND. OOK IN RUIL. Amerikaansche Orgels Voordracht met Lichtbeelden Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken. Zondag 10 December 1899, Classe Middelburg. Classe Zierikzee. Classe Tholen. Classe Goes. Classe Axel. Classe Klundert. Classe Almkerk. Classe 's Hertogenbosch. Smid Breestraat 0 157. L P. PLÜIJMERS, B. PLÜIJMERS, van f SO.- tot f 450. A. S. J. DEKKER, Gerechtigheid c» Verlossing. Drieerlei levensbeeld der geloovigen op aarde. HORLOGES. Oude cn Nieuwe Bloedkoralen, Groote keuze. Concurreerende prijzen. PATRIMONIUM. Art. 9 van 't Sociaal Program. J. A. WORMSERI Maandag 11 December 1899, in liet. SCHUTTERSHOF te Middelburg. MIDDELBURG Noorderkerk. Voorna. 91/2 av. 6 uur, Dr. L. H. Wagenaar. Gasthuiskerk. Voorna. 9av. 6 uur, Ds. A. Littooij. Nam. 2 uur, Oefening. Woensdagay. 7 uur, Ds. A. Littooy. Eofpleinkerk Vm. 9»/2 nm. 2 uur, Ds. L. Bouma. VLISSINGEN, Nieuwe Middelkerk. Vm. 91/* av. 6 uur, Ds. J. Hulsebos. Noorderkeik. Voorm. 95 nm. 2 av. 6 uur, Ds. B. Veens tra. Koudekerks vm. 9 nm. 2 u, Ds. J. Zyp. Donderdagav. 61/2 uur> Dhr. v* d. Ploeg. Meliskerke vm. 9 nm. 2 u Ds. C.B.Schoemakers. Serooskerke vm. 9 nm. 2 uur, Ds. S. de Jager. Veere vm. 95 nm. 2 uur, Ds. A. Dekkers. Gapinge Vm. 95 nm. 2 uur, Ds. M. F. Visser. Des nam. bev. van Ouderlingen en Diakenen. Vrouwepolder vm. 9 nm. 2 u, Ds. F. W. J. Wolf. Oostkapelle vm. 9 uur, Lez. eener Leerr. Nam. 2 uur, Dr. L. H. Wagenaar. Domburg vm. 9 nm. 2 u, Ds. B. B.v.d. Hoorn. Grijpskerke vm. 9 nm. 2 u, Dhr. H. A. v. Andel, Cand. Theol., Gorcum. St. Laurens vm. 95 nm. 2 u, Ds. G. H. Toebes. Proefpr. H. Av. Arnemuiden vm. 95 nm. 2 u, Ds. J. Boeyenga. "Woensdagav. 6 uur, Bybellezing. Souburg vm. 9 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Av. 6 uur, Ds. C. B. Schoemakers, Zendingsbidstond. Brouwershaven Vmfll/j nm. 2 u, Ds. J. Geerling. Haamstede vm 9"/a nam. 2 uur, Ds.R. Koolstra. Kamperland vm. 9 nm. 2 u, Ds. P. J. Baaij. Oosterland v. 9'fa 11. 2 av. 56 u, Lez. eener Leerr. Scharendijke Vm 95 nm. 2 u, Ds. W. Raman. Zonnemaire vm. 9!/2 nm. 2 u, Lez. eener Leerr. Zierikzee. vm. 10 av. 6 u, Ds. G. W. H. Esselink. Anna Jacoba Polder. Voorm. 96 nam. 2 uur, Geen opg. ontv. Bergen op Zoom. Vm. 9'/2 av. 5!/2 uur, Ds. A. v. d. Kooy. Krabbendijke. Vm. 9 nm. I5 uur, Ds. J. de Koning. Avond 55 uur, Lez. eener Leerrede. Oud Vosmeer vm. 95 nm. 2 u. Lez. eener Leerr. Poortvliet vm 9!'2 nm. 2 uur, Ds. L. Spoel. Tholen, Nieuwe Kerk. Vm. 95 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Goes vm. 9'/2 nm. 2 u. Ds. R. J. v. d. Veen. Baarland vm. 9 nm. l'/,u, Ds. G. J. Hekkert. Biezelinge vm.9 nm. 2 uur, Ds. N. G. Kerssies. 's Gravenpolder v. 95 n. 2 u, Lez. eener Leerr. Heinkenszandv.95 n.2 av. 55 u Ds. J.J.Koopmans. Nieuwdorp vm. 91/4 nm. 2 u, Ds. J. H. Donner. Yerseke vm. 9 nm. U/2 uur, Geen opg. ontv. Kruiningen vm. 9 nm. 2 u, Ds. B. v. d. Werff. Borssele vm. 91/1 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. WoLFAARTSDiJK Vm. 95 nm. I5 u, Ds. H. Elffers. Axel A vm. 9 nm. 2 uur, Ds. K. J. Kapteijn. Vrijdag nm. lifa uur. In gebruikneming der Nieuwe Kerk verschillende sprekers. Kerk B. Vm. 9 nm. 2 uur, Geen opg. ontv. Ter Neuzen vm. 9 nm. 2 uur, Geen opg. ontv. Zaamslag B vm. 9 uur, Ds. R. W. de Jong. Nam. 2 uur, Lez eener Leerr. Wegens overlijden van Ds. Lion Cachet is Ds. Van Veelo verhinderd de beurten waar te nemen. Oostburg vm. 95 nm. 2 uur, Ds. W. Goedhuijs. Openb. Beiydenis des geloofs en Proefpr. H. A. Schoondijke vm. 9 nm. 2 u, Ds. A. v. d. Linden. Antwerpen (Vincentiusstraat no. 49) Vm. 95 nm. 25 uur, Lez. eener Leem ]£lundert, Nieuwe Kerk. Vm. 9 nm. 2 uur, Ds. J. D. v. d. Velden. Woensdagavond 6 uur, Ds. J. D. v. d. Velden. Breda vm. 10 av. 6 uur, Ds. W. Kapteyn. Dinteloord vm. 9 nm. 2!/2u, Ds. J. Offringa. Fijnaart en Heiningen. Voorm. 9 nm. 2 uur, Ds. J. A. de Vries. Moerdijk Vm. 9!/i nm. 25 uur, Lez. eener Leerr. Willemstad vm. 9!/2 nm. 25 u, Ds. E. Zwiers. Coll. voor de Chr. School. Woensdagav. 6 uur, Ds. E. Zwiers. Raamsdonk Vm. 91/2 u, av. 5 u, Ds. J. C. C. Voigt. Woensdagav. uur, Ds. J. C. C. Voigt Drimmelen. Donderdagav. 51/2 uur, Ds. J. C. C. Voigt. Zevenbergen Vm. 95 nm. 25 u, Ds. M. Ouendag Almkerk vm. 9 nm. 2 u. Geen opg. ontv. Nieuwendijk vm.95 nm 2 u, Ds. J. A. Goedbloed. Werkendam A vm. 9I/1nm. 2u. Ds. A. Brink. Werkendam en De Werken B. Vm. 9»/i av. 6 u. Ds. J. Osinga. '3 Bosch vm. 10 av. 5'/2 u., Ds. J. M. Mulder. Genderen vm 9V2 nm. 1 */2 u, Ds. J. v.Haeringen. 'sGravenmoer vm.95 nm. 2u, Lez. eener Leerr Helena veen vm. 10 av. 45u, Lez. eener Leerr Helmond vm. 10 av. 5 uur, Lez. eener Leerr, Heusden vm. 9'/j av. 51/, u. Oud. K. de Geus Sprang vm. 9'/2av. 6 uur, Ds. G. Lindeboom Veen vm. 9,/a nm. 2 u. Geen opg. ontv, Vrijhoeve Capelle vm. 95 n. 2 u, Ds. S. Datema. Prediking in nog niet ontkomen Kerken. Aardenburg vm. 9 uur, Lez. eener Leerp, Venlo Vm. 10 uur, Dhr. H. Dekker. Ruim gesorteerd in geslagen en gego ten HAARDEN, KACHELS en FORNUI ZEN, gepoetste en in vuur gelakte, aan uiterst lage prijzen. Tevens eene groote partij gebruikte in alle soorten, alle zoo goed als nieuw. De ondergeteekenden geven kennis van de ontvangst van een groote voorraad tegen de concurreerendste prijzen. Heeren WINTER-PALATOTS van af f 6,00 tot f 22,00, Jongeheeren PALATOTS van f 5,00 en hooger, Heeren COLBERTS van at f 3,50, dito Jongens f 2,75, DEMI SAISONS van f8,00 en hooger, BONKERS voor den Boerenstand van af f3,50, BONKERS eigen fabrikaat af 6,00, Jongens BONKERS van f 2,75, een prachtige collectie SPORTHEMDEN, zware WINTER- PANTALONS van f 3,00 en hooger, WERK BROEKEN zware van f 1,50 tot f 3,00 enz. enz. Markt G 27. Magazyn Vlieringen. Gortstraat 337. Magazijn Middelburg. '20 Instrumenten ter bespeling gereed. Goes. Verschenen bij den Uitgever K. LE COINTRE te Middelburg: Inleidend woord tot Gebed voor Transvaal en Oranje-Vrijstaat, door J. D. v. d. VELDEN, V. D. M. te Klundert. I*r(js 20 Cent. Deze treffende predicatie wordt ten zeerste aan belangstellenden aanbevolen. Van denzelfden Schryver is nog ter perse om spoedig te verschijnen, 3-tal leerredenen, getiteld a. De vreemdeling op aarde. b. De looper in de loopbaan. c. De stryder ter overwinning. PRIJS 85 GENT. Na ontvangst van het bedrag volgt franco toezending. KOL OSALE VOORRAAD Oud Goud en zilver wordt tegen den hoogsten koers ingeruild en gekocht 9^- Oude Walchersche krullen worden zoo moge ijk verzwaard. JACQ. FRANK, Lange Del/t 142. OPENBARE VERG. Vrijdag 15 Der. D. V. des avonds 8 uur, Lokaal „Concordia". Sprekerden WelEd. Gestr. Heer Mb. P. DIELEMAN, over HET BESTUUR. VAN OP des avonds te half acht uur, Toegangskaarten a één gulden50 cent 25 cent en 10 cent zyn te verkrygen by de heeren J. C. W. ALTORFFER, F. B. DEN BOER, J. J. FANOY, F. P. D'HÜIJ en R. M. SMITS, allen te Middelburg, en C. N. J. DE VEY MESTDAG H, te Vlissingen. C. L. VAN WOELDEREN, Voorzitter. Dr. L. WAGENAAR, Secretaris. M. G. BOASSON. Mr. R. FRUIN Thzn. Mr. M. JACQ DE WITT HAMER. W. J. J. KOOLE. K. J. DE KOSTER. Ds. A. LITTOOIJ. JOH. L. VAN DER PAUWERT. G. H. RENGS, Pastoor. C. S. SCHOUT. HERMAN SNIJDERS. Ds. G. W. A. DE VEER. C. VERHAGE. Stoomdruk A. D. LITTOOIJ Az. Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 4