Een woord voor Transvaal. Winterhandenzalf Onderzoekt de Schriften. Officiëele Berichten. INGEZONDEN STUKKEN. BOEKBEOORDEELING. Advertentiën. Vereeniging Bidt en Werkt. SIONS-HARP f 12.50. HUBREGTSE, REDE genootschap over het geheels land, waarvan de gemeenten slechts afdeelingen zyn, duideiyk uit. In een genootschap betaalt men contributie. IHDat dit genootschap, dat over al de goederen der Gereformeerde kerk beschikt, ryke uit- keeringen in den vorm van traktementen etc. van den Staat geniet en de ryksten in den lande onder zyn leden telt, tot dit middel, om geld te krygen, zyn toevlucht moet nemen, is kenmerkend. JfDan brengt de vril willige offervaardigheid in de Gereformeerde kerken, die zonder eenig goed uittrokken en geen cent van de Regeering trekken, het verder. Of nu het voorrecht om tot het genootschap te behooren, velen het betalen van een kwartje jaarlijks aan de generale kas waard zal zyn, zal de tijd leeren. Hulsebos. Gaarne geven wy plaats aan onderstaande regelen. Red. Algemeen is de klacht, dat de vele en veler lei boeken en bladen den By bel zei ven, het Boek van GOD, de eenige kenbron van den waren dienst Gods en onze zaligheid, dreigen op zy te dringen. Niet dat zulks het doel zou zyn van de schrijvers, of van de lezers; neen, maar de tyd, aan 't lezen van boek of blad be steed, kan niet opnieuw worden gebruikt voor *t lezen van de Schrift, het Boek. Menigeen heeft ook niet recht smaak in de Schrift, en velen die wel iets kennen van de liefeiykheid en dier baarheid der woorden Gods voor den heilbe- geerigen zondaar, zouden nog veel meer genot en vrucht hebben van hun Bybellezen, indien zy beter „den weg in het Woord" wisten. Zou het niet wenscheiyk zyn, dat zy een weinig meer geoefend werden en zich oefenden in het lezen en verstaan en bespreken van hetgeen de Schrift zegt? Zou daarvan niet, onder an deren, ook deze kostelyke vrucht mogen wor den verwacht, dat zy meer zouden hebben aan de degelijke bediening des Woords Indien een voldoend aantal inteekenaren onze leiding hierin zal toonen te begeeren, dan zyn wy bereid, den broederen en zusteren de behulpzame hand te bieden tot beter lezen, opmerken en verstaan van het Woord in zijn geheel en van de woorden des Woords. wy stellen ons voor, in den regel maandelijks een geschrift van minstens 16 blz., 2 kolom men te doen verschynen, dat bepaaldelijk ten doel heeft, geiyk Philippus by den Kamerling, op diens begeerte, Hand. 8 33, den lezers onderricht te geven in de lezing en uitlegging van de H. Schrift, alsmede iets van den ryk- dom Jen de heerlykheid van Gods Woord te doen zien door „opening" der Schriften. Wy willen dus geen concurrentie met bestaande theologische ty^schriften of christelyke bladen. Een weekblad of maandschrift als wij bedoelen te geven, bestaat nog niet, zoover ons althans bekend is. Ons volk krijgt wel veel en veel goeds uit de Schrift te hooren en te lezen, maar opzettelyk en geregeld onderricht in het lezen der Schrift ontbreekt nog in de pers en de meeste stukken over woorden der Schrift zijn doorgaans meer stichteiyke uitbreiding dan nauwkeurige uitlegging. Ook de vruchten van uitlegkundige studie hopen wy in eenvoudige en duideiyke taal voor te dragen en zóó dat de aandachtige lezer zelf kan nagaan, dat en hoe die schatten van onderwyzing, vertroosting en vermaning uit de goudmijn des Woords worden gehaald. Elk nummer zal doorgaans iets geven in elk der volgende rubrieken 1. Wat tot recht- streeksche onderrichting in het lezen en uit leggen dient. 2. Een uitlegging van een ge deelte der Schrift; vooral minder gemakkelijke en minder bekende gedeelten der Schrift zullen worden behandeld, steeds in verband met de vragen en behoeften der christenen en der Kerk in dezen tyd. 3. Een „Vragenbus". Ieder lezer ontmoet wel eens iets in de Schrift, dat hem minder duideiyk isin eiken kring ge voelt men wel eens behoefte aan licht over dit of dat woord, of eenig stuk der leer. Welnu, men zende ons dan die vragen, en wy zullen ze, zooveel ons doeniyk is, beantwoorden. 4. Uit boeken en bladen, tot aanmoediging en aanbeveling van gezonde Schriftuitlegging in de pers, en ook tot terechtwijzing van wat o. i. niet den naam van gezonde uitlegging kan dragen, en tot waarschuwing voor misleidend spreken en schryven over Gods Woord. Daar enboven nu en dan een Correspondentie over een en ander in de practijk van het leven en uitleggen der Schrift. En voorts Boekaankon diging en Advertentiën. Eenige broeders hebben ons reeds hulp toe gezegd. Öok van niet-medewerkers zullen wy gaarne opnemen, wat aan aard en doel van het „Mandblad" beantwoordt, zoover er plaats ruimte is. Mogen wy op de hulp van dienaren des Woords, ouderlingen en onderwijzers, van huis vaders, en van onze christelyke vereenigingen, leeskringen en gezelschappen rekenen tot het verkrygen van de onmisbare „voldoende deel neming" In het belang van het goede doel ons christenvolk van alle leeftijden en van alle standen te dringen tot meer gezette oefening in Gods eigen Woord, en hun daarby eenige noodige leiding te geven, hebben wij vrijmoe digheid, daartoe ook Uwe medewerking te ver zoeken. Zou ook onze christelyke pers een woord van aanbeveling willen geven Verder zij deze poging om de Kerken te dienen in het Woord, Gode bevolen. Indien de drang onzes harten tot dit werk uit Hem is, zal Hij ook den weg bereiden en tot den arbeid bekwamen. Kampen, Nov. 1899. L LINDEBOOM. Te Smilde is overleden den WelEerw. Heer Ds. G. Lampen, Emeritus predikant bij de kerk van Kruiningen. Beroepen te Grypskerke, Ds. J. Douma te Spykenisse. ZENDINGSSCHOOL. Middelburg in de Neorderkerk, Woensdag middag van 3—4 en van 5—6 uur. Verantwoording van Liefdegaven. Vlissingen B. In dank ontvangenvoor de arme idioten op 's Heeren Loobusje van Mej. V. f5.—, contributién zending: fl.25 en f 1.00. Namens den Kerkeraad C. P. I. Dommisse, Scriba. Geachte Redactie. Vergun Uwen gewezen mederedacteur, even (eer het te laat is) ernstig te waarschuwen tegen een kleine, maar hoogstgevaariyke, ver gissing, waarby een groot deel Uwer lezers belang heeft. In „Het Kerkblad" komt een woord aan de Gereformeerde Kerken voor van Deputaten voor de correspondentie met de Hooge Over heid, waarin met het oog op de komende volks telling onder meer wordt gezegd„In stréken waar, zooals bijv. in Noord-Brabant, de Her vormde Kerk soms ook Gereformeerde Kerk ge noemd wordtis het zelfs gewenscht, dat men iuvult of laat invullen: „Gereformeerde maar niet Hervormde Kerk". Dit zal natuuriyk een vergissing zijn. Maar dewijl „Het Kerkblad" een maandblad is ge worden, on rectificatie dus zeer laat zou komen, zy my vergund, hier even in herinnering te brengen, dat niemand, die in- of na- 1886 in doleantie is gegaan, dit zonder beginselverloo- chening zou kunnen schrijven. Het moet voor dezulken wezen „Gereformeerde Kerk (maar niet Nederlandsch Hervormd Kerkge nootschap.) Waar juist Noord-Brabant was genoemd, mocht ondergeteekende niet zwijgen. Met hartelyke Broedergroete Uw liefh. J. H. Feringa. Zaandam, 4 December 1899. Inhoud van tijdschriften, DE KINDERVRIEND. Geïllustreerd tydschrift voor de jeugd. Jaar gang 12. Afiev. 12. 1899. Kollum. T. Slagter. Naar Bethlehem door J. Schouten, Slot. Transvaalsche broedersMoedEen jongenslied door B. H. Korfker. - Vrouw Hed- de's droom door G. van As. Uit het leven van Maarten Luther door W. Bussemaker, Slot. Kerstlied door J. Janssen Jr. In bange dagen. De lotgevallen van den Hugenoot door C. de Bruyn, Slot. In den sneeuwstorm (naar 't Engelsch) door D. Veltman Uitslag van den Raadselwedstrijd. Hulsebos. Heden overleed plotseling en onver wacht myne geliefde echtgenoote en der kinderen moeder PIETERNELLA SUURMOND, in den ouderdom van 54 jaar. Haar heengaan in den Heere lenigt onze smart. Uit aller naam J. BOUCHERIE, Kinderen en Behuwdkinderen- Oost- en West-Souburg. Heden overleed tot diepe droefheid van mij en mijne kinderen mijn geliefde echtgenoot JAN VAN SOELEN, in den ouderdom van 65 jaren. Namens Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen Wed. J. VAN SOELEN-Melse. Koudekerke, 5 Dec. 1899. VERGADERING Dinsdagavond 7l 2 uur, locaal „Concordia." HET BESTUUR. Voorhanden bij Boekh. FANOY NOTTEN, Vraagbaak der Wijzen, f 1.75. KUYPER, In de schaduwen des doods, -1.75. Dagen van goede boodschap 4 dln. geb. f 5.60, Afzonderiyke deelen ƒ1.75. CHRISTELIJKE SCHEURKALENDERS. VERSCHILLENDE ALMANAKKEN. De zoo gunstig bekende VISITEKAARTJES, 40, 50 en 60 ct. per 100. FIJNE STEENDRUKKAARTJES 1.25. ADVERTENTIEBUREAU. en zalf voor SPRINGENDE HANDEN, alsmede LEDERHANDSCHOENEN voor den Boerenstand. „Nieuwe Winkel", Korte Noordstraai;. By den Uitgever A. MEIJER, Arnhem, is heden verschenen uitgesproken in de Oorterkerk te Arnhem, op Donderdag 2 Nov. 1899, door Ds. H. HOEKSTRA. Bedienaar des Woords te Arnhem. PRIJS 20 CENT. Na overmaking van het bedrag franco toe zending door den Uitgever. Nog enkele exemplaren voorhanden van „De dienst des Woords in de Gemeente Gods", predikatie van Dr. Wagbnaar en Ds. Hoekstra a 10 cent.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 3