WINTER-ART1KELEN, Magazijn vanGoudenZilver, P. J. TA YENIER Oct leste ate voor Manufacturen is bjj L. E. RIVIÈRE, Groote Markt, Hoek Gravenstraat, Amerikaansche Orgels SOF* OOK IN RUIL een Boven-voorkamer Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken. Zondag 3 December 1899. Oude en Nieuwe Bloedkoralen, PATRIMONIUM. Nieuwe, degelijke Christelijke verhalen voor jongelieden. Gerechtigheid en Verlossing. Drieërlei levensbeeld der geloovigen op aarde. Classe Middelburg. Classe Zierikzee. Classe Tholen. Classe Goes. Classe Axel. Classe Klundert. Classe Almkerk. Classe 's Hertogenbosch. I. P. PLLIJMERS, B. PLLIJMERS, HORLOGES. Groote keuze. Concurreerende prijzen. van f SO.- tot f 450. A. S. J. DEKKER, Smid Breestraat O 157. Huishoudelijke Werkzaamheden, PENNING, De oorlog in Zuid-Afrika, MIDDELBURG Noorderkerk. Voorm. 91/2 nm- 2 uur, Dr. L. H. Wagenaar. Extra coll. voor de Diaconie. G asthuiskerk. Voorm. 91/* nam. 2 uur, Ds. A. Littooij. Woensdagav. 7 uur, Dr. L. H. Wagenaar. Hofpleinkerk. Vm. 9»/2 nm- 2 av. 6 uur, Ds. L. Bouma. VLISSINGEN, Nieuwe Middelkerk. Vm. 9'/i av. 6 uur, Ds. J. Hulsebos. Noor der kerk. Voorm. 95 nm. 2 av. 6 uur, Ds. B. Veenstra. Koudekerke vm. 9 nm. 2 u, Ds. J. Zyp. Meliskerke vm. 9 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Serooskerke vm. 9 nm. 2 uur, Ds. S. de Jager. Veere vm. 95 nm. 2 uur, Ds. A. Dekkers. Gapinge Vm. 95 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Vrouwepolder vm. 9 nm. 2 u, Ds. F. W. J. Wolf. Oostkapelle vm. 9 nm. 2 u, Ds. M. F. Visser. Domburg vm. 9 nm. 2 u, Lez. eener Leerr. Grijpskerke vm. 9 nm. 2 u, Ds. B. B. v.d. Hoorn. St. Laurens vm. 95 nm. 2 u, Ds. G. H. Toebes. Arnemuiden vm. 95 nm. 2 u, Ds. J. Boeijenga. Woensdagav. 61.2 uur, Bijbellezing. Souburg vm. 9 nm. 2 u, Ds. C. B. Schoemakers. Av. 6 uur, Lez. eener Leerr. Brouwershaven Vm9i/2 nm. 2 u, Ds. J. Geerling. Haamstede vm 9lh nam. 2 uur, Ds.R. Koolstra. Kamperland vm. 9 nm. 2 u, Ds.. P. J. Baaij. Oosterland v. 9'/2n. 2 av. 55u, Lez. eener Leerr. Scharendijke Vm 95 nm. 2 u, Ds. W. Raman. Zonnemaire vm. 9'/2 nm. 2 u, Lez. eener Leerr. Zierikzee. vm. 10 av. 6 u, Ds. G. W. H. Esselink. Anna Jacoba Polder. Voorm. 9s nam. 2 uur, Geen opg. ontv. Bergen op Zoom. Vm. 9V2 av. 5!/2 uur, Ds. A. v. d. Kooy. Krabbendijke. Vm. 9 nm. I5 uur, Ds. J. de Koning. Avond 5B uur, Lez. eener Leerrede. Oud Vosmeer vm. 95 nm. 2 u. Lez. eener Leerr. Poortvliet vm 9i'2 nm. 2 uur, Ds. L. Spoel. Tholen, Nieuwe Kerk. Vm. 90 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Goes vm. 9'/2 nm. 2 u. Ds. R. J. v. d. Veen. Baarland vm. 9 nm. l'/»u, Ds. G.J. Hekkert. Biezelinge vm.9 nm. 2 uur, Ds. N. G. Kerssies. 's Gravenpolder v. 95 n. 2 u, Lez. eener Leerr. Heinkenszandv.95 n.2 av. 55 u Ds. J.J.Koopmans. Nieuwdorp vm. 91/4 nm. 2 u, Ds. J. H. Donner. Yerseke vm. 9 11m. U/2 uur, Geen opg. ontv. Kruiningen vm. 9 nm. 2 u, Ds. B. v. d. Werff. Borssele vm. 9*/, nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Wolfaartsdijk Vm. 95 nm. I5 u, Ds. H. Elffers. Axel A vm. 9 nm. 2 uur, Ds. K. J. Kapteijn. Kerk B. Vm. 9 nm. 2 uur, Geen opg. ontv. Ter Neuzen vm. 9 nm. 2 uur, Geen opg. ontv. Zaamslag B vm. 9 nm. 2 u, Dhr. A. Hoeneveld, Theol. Cand. Vrije Univ. Oostburg vm. 95 nm. 2 uur, Ds. W. Goedhuijs. Schoondijke vm. 9 nm. 2 u, Lez. eener Leerr. Antwerpen (Vincentiusstraat no. 49) Vm. 95 nm. 25 uur, Lez. eener Leerr. Klundert, Nieuwe Kerk. Vm. 9 nm. 2 uur, Ds. J. D. v. d. Velden. Collecte Chr. School. Woensdagavond 6 uur, Ds. J. D. v. d. Velden, Breda vm. 10 av. 6 uur, Ds. W. Kapteijn, Dinteloord vm. 9 nm. 2!/2u, Ds. J. Offringa, Fijnaart en Heiningen. Ds. J. A. de Vries, Lez. eener Leerr. Ds. M. Ouëndag. 25 u, Ds. E. Zwiers. Ds. E. Zwiers. 5 u, Ds. J. C. C. Voigt. Ds. J. C. C. Voigt. Ds. M. Ouendag. Voorm. 9 nm. 2 uur, Moerdijk Vm. 9'/2 uur, Nam. 25 uur, Willemstad vm. 9!/2 nm. Woensdagav. 6 uur, Raamsdonk Vm. 9*/2 u, av. Woensdagav. 6 uur, Zevenbergen Vm. 95 uur, Almkerk vm. 9 nm. 2 u. Geen opg. ontv. Nieuwendijk vm.95 nm 2 u, Ds. J. A. Goedbloed. Werkendam A vm. 9!/a nm. 2u. Ds. A. Brink. Werkendam en De Werken B. Vm. 9'/a av. 6 u. Ds. J. Osinga, 's Bosch vm. 10 av. 5'/2 u., Ds. J. M. Mulder. Genderen vm 9U2 nm. U/2 u, Ds. J. v.Haeringen. 'sGravenmoer vm.95 nm. 2 u, Lez. eener Leerr. Helena veen vm. 10 av. 45 u, Lez. eener Leerr. Helmond vm. 10 av. 5 uur, Ds. S. Datema. Heusden vm. 9'/2 av. 5'/j u. Oud. K. deGeus.- Sprang vm. 9'Z2 av. 6 uur, Ds. C. Lindeboom. Veen vm. 9'/2 nm. 2 u. Geen opg. ontv. Vrijhoeve-Capelle vm. 95 n. 2 u, Geenopg.ontv. Prediking in nog niet ontkomen Kerken. Aardenburg vm. 9 uur, Venlo Vm. 10 uur, Lez. eener Leerr. Dhr. H. Dekker. De ondergeteekenden geven kennis van de ontvangst van een groote voorraad tegen de concurreerendste prijzen. Heeren WINTER-PALATOTS van af f 6,00 tot f 22,00, Jongeheeren PALATOTS van f 5,00 en hooger, Heeren COLBERTS van af f 3,50, dito Jongens f 2,75, DEMI SAISONS van f 8,00 en hooger, BONKERS voor den Boerenstand van af f3,50, BONKERS eigen fabrikaat a f6.00, Jongens BONKERS van f 2,75, een prachtige collectie SPORTHEMDEN, zware WINTER- PAN TALONS van f 3,00 en hooger, WERK BROEKEN zware van f 1,50 tot f 3,00 enz. enz. Markt G 27. Magazijn Vlissingen. Gortstraat 337. Magazijn Middelburg. KOLOSALE VOORRAAD Oud Goud en zilver wordt tegen den hoogsten koers ingeruild en gekocht jfgr- Oude Walchersche krullen worden zoo mogeljk verzwaard. JACQ. FRANK, Latuje Delft 142. 20 Instrnmenten ter bespeling gereed. Goes. Ruim gesorteerd in geslagen en gego ten HAARDEN, KACHELS en FORNUI ZEN, gepoetste en in vuur gelakte, aan uiterst lage prijzen. Tevens eene groote partij gebruikte in alle soorten, alle zoo goed als nieuw. LEDENVERG. op Donderdag 7 Dec. D. V. 's avonds te 8 uur, lokaal „Concordia." HET BESTUUR. By JAN HAAN te Groningen is verschenen P. BROUWER. Met en zonder God. Eene familiegeschiedenis uit de laatste helft der 19e eeuw. 288 pag., postf. ingen. 0.90, geb. ƒ1.25. J. KEUNING. Blinde Machteld en haar zoon. 241 pag., postf. -0.70. J. KEUNING. Mozes de Indiaan. Een verhaal uit Suriname. 238 pag., postf. 0.70. J. KEUNING. Boer Allaard Harms van Wedde. Een verhaal uit de ge schiedenis van de provincie Gro ningen. 163 pag., gr. 80 form. -0.60. By de naderende feesten worden deze boe ken als geschenken en prijsuitdeelingen zeer aanbevolen. Nog dagelijks teekent men in bij Boekh. FANOY, Burg, op in wekel. afleveringen van 10 Cent. De aanbiedingen van BOLLE, COHEN e. a. worden geleverd zonder prijsverhooging. Plaatst Advertentiën in alle bladen. VISITEKAARTJES 40, 50 of 60 cent. SCHEURKALENDERS en ALMANAKKEN 1900. Verschenen bij den Uitgever K. LE COINTRE te Middelburg: Inleidend woord tot Gebed voor Transvaal en Oranje-Vrijstaatdoor J. D. v. d. VELDEN, V. D. M. te Klundert. Fr ijs 20 Cent. Deze treffende predicatie wordt ten zeerste aan belangstellenden aanbevolen. Van denzelfden Schrijver is nog ter perse om spoedig te verschijnen, 3-tal leerredenenr getiteld a. De vreemdeling op aarde. b. De looper in de loopbaan. c. De strijder ter overwinning. PRIJS 36 CENT. Na ontvangst van het bedrag volgt franco toezending. Met JANUARI TE HUUR, Segeerstr. wjjk H 75. Huurprys f70.— per jaar. Stoomdruk A. D. LITTOOIJ Az. Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 4