VRIJDAG 1 DECEMBER 1S99. ^Veekblad gewijd aan de ^Belangen der Pereformeerde Kerken in ^Zeeland, jjoord-jbrabant en J-^imburg. Ds. J. HULSEBOS, Us. A. LITTOOIJ, Dr. L. H. WAGENAAR. Uit de Heilige Schrift. OVrye genade is het en biyft het alleen, wanneer de Heere de harten verteedert en de oogen opent en doet toevlucht nemen tot den Middelaar. Maar, snood verzet, roekeloos spel met het lot der onsterfeiyke ziel ishet ver werpen, van wat tot den eeuwigen vrede is dienende. Ziet, de verwerpers van de opperste wijsheid en hare leer worden hierzelfmoor denaars genoemd. KERK. Belijdenis en School. 8e Ja&nrang. No. 48. Want de HEERE is onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze KoningHij zal ons behouden. Jesaja 33 22. ONDER REDACTIE VAN D och Samuel zeide Heeft de HEERE lust aan Brandofferen en Slachtofferen,als aan het gehoorzamen van de stem des Hee- ren Zie, gehoorzamen is beter dan slacht offer, opmerken dan het vette der rammen 1 Sam. 15 22. Abonnement per 3 maanden f 0.35. Afzonderlijke nos. 3 cent. Advertentiën van 1—5 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Uitgever: K. LE COINTRE MIDDELBURG. Berichten, Advertentien enz., gelieve men tijdig, uiterlijk Vrijdagmorgen, bij den Uitgever in te zenden. HET BLIJVEND GOED. III. Welgelukzalig is de mensch, die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijne poorten, waarnemende de posten mijner deuren. Want die my vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van den Heere. Maar die tegen mij zondigt, doet zyne ziele geweld aimallen, die mij haten, hebben den dood lief. Spreuken VIII 3430. Welgelukzaligdit plaatst de Heere aan 't hoofd van de beschrijving van zijn volk. En 't behoeft niet te worden teruggenomen. Wel gelukzalig ten allen tijde, onder alle omstan digheden is de mensch, die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijne poorten, waar nemende de posten mijner deuren. Daarin ligt op zich zeiven reeds een rijkdom van zaligheid. Welgelukzalig zijn Uwe mannen, welgelukzalig deze Uwe knechten, die gedurig \oor Uw aangezicht staan, die Uwe wijsheid hooren r Zoo sprak Scheba's koningin tot Salomo en zou dit dan niet veel meer gelden van de dienstknechten van den meerdere dan Salomo Zoover schreven wij, toen ons het ontroerend bericht gewerd van het plotseling overlijden van den ook ons zoo dierbaren broeder Ds. Lion Cachet van Rotterdam. Te Bergen op Zoom aangekomen, om in eene Trans vaalmee- ting op te treden, werd hij ongesteld en over leed na weinige uren zacht en kalm. Hoe broos en vergankelijk is toch dit leven Maar voor wien in dat welgelukzalig deelt, waarover wij begonnen te spreken, en wij weten dat dit met onzen overleden broeder aldus was, voor dien is het sterven geene schade, maar gewin. Trooste de Heere de kerk van Rotterdam, trooste Hij zijne weenende dochter Maar, hoe mochten wij ook reeds wijzen op de liefelijke vruchten hier aanvankelijk en na- maals volkomen genoten door allen, die den Heere in waarheid zoekenWant die Mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van den HeereDat is de liefde, de eeuwige liefde des Vaders, die in Christus wordt ge kend en gesmaakt, en die door alle nevelen van vreeze en droefheid henenbreekt, om het harte van Gods kinderen te verblijden. Zoo is er dan, voor wie in waarheid naar de stem des Goeden Herders hebben leeren hooren, eenen toegang tot den troon der genade. Zij hebben vrede by God door onzen Heere Jezus Christus. Owat zaligheid, met God verzoend te zyn door den dood Zyns Zoons en nu ook door 's Heilands kracht te leven, te leven in Gods gemeenschap en te genietenalle duurachtig goed Doch er volgt nog eene ernstige vermaning, een gestreng oordeel. Maar die tegen mij zondigt, doet zijne ziele geweld aanallen, die mij haten, hébben den dood lief. Wty kunnen hieruit zien, dat het aanbod van genade een welgemeend aanbod is, aan een iegelijk, tot wien het wordt gebracht. We zien hier, dat ongeloof en verwerping van Christus en zijne roepstemmen en zijne gezanten zonde, zware zonde is tegen God, en hoe de zondaar, die Hem verwerpt, het zwaard tegen zichzel- ven kant. Zij doen hunne ziele geweld aan, zij hébben den dood lief. Haters des Heeren worden zij genoemd. Een middelweg is er niet. Zijn wy reeds door genade van haters tot liefhebbers des Heeren geworden De tyd snelt heen, het heden der genacb is ras voorby Zoekt den Heere, terwijl Hij te vinden is. By Hem is een rijkdom om te verlossen. Hij vergeeft menigvuldigiyk. Dat alle bekommerden aanhouden, in gehoor zaamheid aanhouden, ziende ook op deze be dreiging. Het licht zal doorbrekenDie mij vindt, vindt het leven. En bij Hem zyn uit komsten ook tegen den dood Hulsebos. Het Kerkgezang. I. In de Hervormde Gemeente te Vlissingen zyn „de Nieuwe Gezangen" of „de Vervolgbun del" by de samenkomsten der Gemeente inge voerd. Of dit is geschied door besluit van den ker- keraad of door het goedvinden der predikanten alleen, is ons niet bekend. Het „Weekblaadje voor het Volk" indertyd, zoo wij meenen, geredigeera door ds. de Gaay Fortman, bevat eenige artikelen, waarin deze invoering der Nieuwe Gezangen wordt bespro ken en verdedigd. Eenige opmerkingen betreffende hetgeen daar in het midden wordt gebracht, vinde eene plaats in onze kolommen. De schryver acht den geheelen psalmbundel een schat der Kerk, bizonder als gezangboek een schat der Gereformeerde Kerk. Den psalm bundel in zijn geheel als gezangboek der Ge meente vindt men weinig elders. Ook op zyn standpunt in de Hervormde Kerk wil hy hieraan getrouw biyven. Hy schryft toch„Laat ons dien schat dapper be waren en ons nooit laten wijsmaken, dat wy wel aan eene bloemlezing uit de psalmen ge noeg hebben". Maar wat volgt nu eenige regels later. Dus geen bloemlezing uit en ook niet enkele verzen van sommige Psalmen, maar de com- pleete Psalmbundel is onze schat. En .daarnevens" onze Evangelische Gezan gen met den „Vervolgbundel". De schryver zal wel niet meenen hier te spreken mede in naam van de Gereformeerde Kerk. Van die zyde is toch wei eenige beden king tegen deze stelling in te brengen. In het algemeen spreekt men daar ook wel van schatten der Kerk, bedoelende de geschriften en ook wel gedichten van godzalige leeraars en anderen maar onze schat, zegt men daar, is alleen Gods Heilig en onfeilbaar Woord, waar mede nooit eenig menschelijk geschrift, hoe goed, hoe godzalig ook, is geiyk te stellen. Zooals de schryver het daar uitdrukt, zyn Psalmen, Evangelische Gezangen en Vervolgbun del eigenlijk in soort gelijk. De psalmen zyn vol van den Heiligen Geest. Maar de Heilige Geest, die in de dichters der Psalmen sprak, sprak ook in latere Godsmannen, die dichters waren. Doch loopen wy hier nu niet groot gevaar, dat het onderscheid worde uitgewischt tusschen de Bizondere Openbaring Gods in zyn Woord door de Heilige Profeten en de leidingen des Geestes met Gods kinderen in het algemeen Immers, al wat de Geest Gods kinderen doet vei staan, leert Hij hun uit en door dat Woord, dat niet is voortgebracht door den wil eens menschen. De psalmen (berymd, om te kunnen worden gebruikt) maken deel uit van de Bijzondere Openbaring Gods, van zijn Woord. Daarom kan de Gereformeerde Kerk niet zeggen„De psalmbundel" is onze schat. En daarnevens onze Evangelische Gezangen met den „Vervolg bundel". En het is nog altyd geen bewijs van bekrompenheid, wanneer gemeenten en predi kanten weigeren de Evangelische Gezangen met den Vervolgbundel in eene zelfde reeks te noemen en te gebruiken met de Psalmen. Het komt mij voor dat aan den geheelen Gezangen- stryd, ook reeds uit de zeventiende eeuw deze vraag ten grondslag strekte: Psalm of Gezang. Het een ot het ander. En zooals de schrijver terecht opmerktDe psalmbundel als gezang boek is het eigendom geworden van de Gere formeerde Kerk. Hulsebos. „De dood wenkt ieder uur." Weer werden wy er aan herinnerd dat wij den dag onzes doods niet weten, en dat het ook daarom zulk een groot voorrecht is, altijd bereid te zijn. Ds. Lion Cachet toch ging Maan dag van huis, om te Bergen op Zoom te spre ken over den oorlog in het Zuiden van Afrika, en hoort nu het bericht daarna (door de „Avond ster") ontvangen, dat luidt: „BERGEN-OP-ZOOM, 27 Nov. Een talrijk pu bliek uit alle rangen en standen vulde gisteren avond de zaal van den heer van IJzerlooy, waar op uitnoodiging der afdeeling Bergen-op- Zoom van het Nederlandsch Werkliedenver bond Patrimonium, de heer Lion Cachet zou optreden en over Transvaal spreken. Maar 't uur van beginnen half acht was aangebroken en de spreker verscheen niet. Het wachten duurde lang, het publiek werd ongeduldig, tot de heer Freeman namens het Bestuur nog wat geduld verzocht, daar de spre ker, wegens omstandigheden, nog wel een kwar tiertje weg kon biyven.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 1