Nieuwe, degelijke Christelijke verhalen voor jongelieden. JEREMIA'S HEVESTIGING. Amerikaansche Orgels Öfficiëele Berichten. Gerechtigheid en Verlossing. J. A. VAN NEDERVEEN J. J. CALLIBER. A. S. J. tegen verwilderde Bosjesmannen, tegen ver scheurende dieren en tegen Engelschen zich tot zoodanige hoogte heeft ontwikkeld, dat ze niet alleen op de Hottentotten, maar ook op de in het algemeen kleine en tengere Engelschen met minachting neerzien. De veeteelt is hun hoofdbedrijfelke boer woont op zyn eigen erf, dat van zeer aanzienlijke uitgestrektheid is (doorgaans wel 8000 H. A.) De ossenwagen is het algemeene vervoermiddelhet paard is rij dier. De afstanden tusschen de naburige hof steden zijn meestal zeer groot; gastvrij staat elke hofstede voor een doortrekkenden vreem deling open. De gezinnen zijn in den regel zeer talrijk. Op maatschappelijk gebied zijn de Afri- kaansche Nederlanders overdreven gehecht aan het oude. Worden hunne oude instellingen niet geëerbiedigd, of wordt hun het leven op andere wijze lastig gemaakt, dan besluiten zij liever te vertrekken dan te verdragen de ossenwagen wordt beladen met roerende have, en het wacht woord is„Inspan en trek Het volgend lijstje geeft een overzicht der getalsterkten van de verschillende hoofdelemen ten der bevolking in Zuid-Afrika. Engelschen Boeren Inlanders Kaapland 154.000 228.000 1350.000 Natal 35.000 8.000 513.000 Oranje-Vrijstaat 12.000 65.000 130.000 Transvaal 110.000 90.000 712.000 Totaal 311.000 391.000 2705.000 Volgens de berekening van Edmond Carrett, lid van het Kaapsche Parlement, bedraagt het cijfer der Hollandsche bevolking in geheel Zuid- Afrika 431.600 zielen tegen 388.400 inwoners van Britsche nationaliteit. De beroemde Fransche staathuishoudkundige Pierre Leroy Beaulieu berekent het aantal strijd bare mannen, die Engeland tegenover zich zou zien op 15 a 20.000 voor Transvaal, 12 a 15 duizend voor Oranje-Vrijstaat en 10.000 voor Kaapstad en Natal, te zamen alzoo 40.000 man. Vlieringen B. De Nieuwe Middelkerk bevatte eene groote schare, waaronder ook vele belang stellenden, die niet tot de Geref. Kerken be- hooren, toen de aangekondigde bidstond voor Z.-Africa, Woensdagavond, te acht uur werd ge houden. Ds. Hulsebos liet voorlezen2 Kron. 20 1—15 en sprak naar aanleiding van Genesis 18 25c: Zou de Regter der gansche aarde geen regt dom Ds. Veenstra bepaalde ons bij psalm 118 8Het is beter tot den Heere toevlucht te nemendan op den mensch te vertrouwen. ZEw. ging ook voor in het gebed voor de broederen in Z.-Africa. Gezongen werd Ps. 84 3, Ps. 18 8, Ps. 118 4 en Ps. 68 1. By het heengaan liet het orgel de melodie hooren vanDie Vierkleur van Transvaal. De collecte bedroeg 65.34. KORT VERSLAG der classicale vergadering te Middelburg op 14 November 1899. 1. Ds Visser opent namens de roepende kerk van Grypskerke, laat zingen Morgenzang: 3,4, leest Psalm 122 en gaat voor in gebed. 2. Alle kerken zijn of blijken later behoorlijk vertegenwoordigd. 3. Naar toerbeurt is praeses ds. Littooij, die tot scriba aanwijst ds. Visser en tot assessoren ds. Bouma en ds. Wolf. 4. De notulen der gewone vergadering op 1 Aug. en die der buitengewone op 10 Oct. worden gelezen en goedgekeurd. ]5. Een schrijven namens de Gen. Syn. zal worden beantwoord. 6. Een by den kerkeraad van O. aanhangige zaak, waarvan op de vorige classe een weg van behandeling is aangewezen, maar zonder resul taat, wordt ingevolge meerdere inlichtingen naar dien kerkeraad gerenvoyeerd. ■7. Voorlezing geschiedt van het opgestelde rapport in zake gedwongen huwelijken, dat ge drukt bytyds zal worden rondgezonden en op de e. k. classe behandeld. 8. Aan twee hulpbehoevende kerken wordt de gewenschte financieele steun toegezegd. Depu- taten worden gemachtigd 1/3 van de collecten voor hulpbehoevende kerken voortaan te stor ten in de algemeene kas. 9. Rapport wordt uitgebracht door den classic, deputaat voor de Zending. 10. De voormiddag zitting wordt gesloten en ds- Hulsebos gaat voor in dankzegging. 11. De namiddagzitting vangt aan met het zingen van Ps. 118 7 en gebed door ds. Schoe makers. 12. De classicale collecten worden geregeld. Een gedrukte lyst hiervan zal worden rondge zonden. 13. Een schryven van den penningmeester der Theol. School zal worden behartigd. 14. De onderscheidene deputaten, alsmede de actuaria en quaestor worden herbenoemd. 15. In zake de ineensmelting der nog gedeeld levende kerken, die breede bespreking uitlokte, bleek geen gewenschte vordering te zyn geko men. 16. Eene commissie wordt benoemd ter her ziening van het oude reglement voor kerkvisita- toren. 17. Naar aanleiding van een ingekomen pro test van 2 kerkeraadsleden tegen een besluit der meerderheid in zake een br. dier kerk, wordt dien kerkeraad geadviseerd hoe met dien br. te handelen. 18. De zaak van een br. die in appel komt wegens op hem toegepaste kerkeiyke hande ling, wordt aangehouden tot de volgende classe, in de hoop dat zy door saamwerking tot een goed einde kan worden gebracht. 19. Een tweetal instructies worden behandeld. Tegen het onbevoegd optreden, van studenten zal worden gewaakt. 20. Oproepende kerk voor de {volgende ver gadering is Koudekerke. 21. Aan een broeder, die vraagt of er by de classis bezwaar bestaat, indien hy metzyn gezin den dienst des Woords en der Sacram. in een meer nabyzynde Geref. Kerk bijwone, zal worden geraden zich officieel tot zyn ker keraad te wenden. 22. De vergadering gaat in comité by be handeling van een tuchtzaak. 23. Een schryven van een emerit.-predikant wordt voor kennisgeving aangenomen. 24. De praeses sluit de vergadering met dankzegging aan God. Namens de Classe, M. F. Visser, h. t. Scriba. ZENDINGSSCHOOL te Middelburg in de Noorderkerk Woensdag namiddag van 3 4 unr en van 5 6 uur. Collecten te In Januari In Maart: In Mei: In Juni In Aug. In Sept. In Nov. Classe Klundert. houden in het jaar 1900 voor de hulpbehoevende kerken in de Classe. voor de Theologische school. voor de hulpbehoevende kerken buitm de classe. voor de Heidenzending. voor de Inwend. Zending en Bijbelcolportage in N. Br. en Limburg. voor de Theol. Faculteit der V. U. voor de Theologische school. Vacaturediensten te vervullen te Moerdijk van Nov. 1899 tot Februari 1900. 5 Nov. Ds. de Vries, 19 Nov. Ds. Zwiers. 3 Dec. Ds. Ouendag, 17 Dec. Ds. Kapteijn. 31 Dec. Ds. Voigt, 14 Jan. Ds. Offringa. 28 Jan. Ds. v. d. Velden, 11 Febr. Ds. de Vries. Op last der Classe J. A. de Vries, Quaestor. Fynaart, 8 Nov. 3899. Verantwoording van Liefdegaven. ZENDING. In dank ontvangen voor de Zending uit de Catechisatiebus I 5.42 en uit het busje van Marie en Mina le Cointre f 6.705. Namens gecommitt. J. van Aartsen, Jr. Penningm. Met vriendelijken dank ontvangen van Mej. N. N. een pak Sajet en 1 gulden, van N. 1 gulden, van N. 60 cent en van N. een lapje Chits. zusterkring. Met hartelijken dank ontvangen door Mej. Verhage, van C. J. fl.50. Diaconaal Hulpbetoon. Vlissingen B. In dank ontvangen voor de Zendingskas eene contributie van f2,50, eene van fl.50, twee van fl.25, twee van f 100, eene van f0.50, van een verjaarfeest f 2,35, van de jongedochtersvereeniging .Dorkas" f7.63 en eene gift uit de collecte f 2.00. Zij nog vermeld, dat de giften voor de zen ding alleen op enkele tijden worden vermeld en dus de opgave wel eens een paar weken kan worden vertraagd. Namens den Kerkeraad C. P. I. Dommisse, Scriba. BOEKBEOOllDEELING. Inleidend woord tot het gebed voor Trans vaal en Oranje Vrijstaat. Uitgesproken 29 October 1899 door J. D. v. d. VELDEN, V. D. M. te Klundert. Middelburg, K. le Cointre. Prys 20 cent. Dit is een schoon woord, zich aansluitende aan Jesaia 63: 15: Ik ben het, die in gerechtig heid spreekt, die machtig ben hen te verlossen, en zeer geschikt om door lezing en herlezing ons in de rechte stemming te brengen in de ze zoo ge wicht volle en veruitziende dagen of daarin te versterken. Het worde ruim verspreid. Hulshbos. Advertentiën. Ondertrouwd: e n Middelburg, 16 Nov. 1899. Heden overleed te Schiedam tot onze droefheid na een langdurig doch geduldig lijden, in den ouderdom van bijna 66 jaar onze geliefde vader en behuwdvader de WelEd. Heer JACOB HOEK. Het leven was hem Christus, het ster ven gewin. K. LE COINTRE, E. M. LE COINTRE-Hoek. Middelburg, 14 Nov. 1899. Bij JAN HAAN te Groningen is verschenen P. BROUWER. Met en zonder God. Eene familiegeschiedenis uit de laatste helft der 19e eeuw. 288 pag., postf. ingen. /0.90, geb. f 1.25. J. KEUNING. Blinde Machteld en haar zoon. 241 pag., postf. -0.70. J. KEUNING. Mozes de Indiaan. Een verhaal uit Suriname. 238 pag., postf. 0.70. J. KEUNING. Boer Allaard Harms van Wedde. Een verhaal uit de ge schiedenis van de provincie Gro ningen. 163 pag., gr. 8» form. -0.60. Bij de naderende feesten worden deze boe ken als geschenken en prijsuitdeelingen zeer aanbevolen. Verkrygbaar gesteld by Boekh. FANOY Leerrede uitgesproken na 4(>-jarige ambts bediening op 23 Mei 1897 DOOR Ds. M. KEÜLEMANS, te SCHOONHOVEN. Prijs slechts 10 Cent. van fSO.- tot f450. 20 Instrumenten ter bespeling gereed. Goes.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 3