LEDERHANDSCHOENEN W1NTER-ART1KELEN, P. J. TA VENIER W OOK IN RUIL. A. A. WANDA, 1. P. PL11JMERS, B. PLU1JMËRS, Officiëele Berichten. Classis Middelburg. Verantwoording van Liefdegaven. Antwerpen. BOEKBEOOBDEELING. Inhoud van tijdschriften. DE KINDERVRIEND. Geïllustreerd Christeiyk tydschrift voor de jeugd. Jaargang 12. Afl. 10. Oct. 1899. Advertentiën. Spreker Mr. P. DIELEMAX. Onderwerp: Art. 5 van ons Program. IN LOSSING Wed, A. B. CRUCQ—BALL. Antieke en Moderne MEUBELEN. yoor den Boerenstand. W, HUBREGTSE, Smid Breestraat O 157. Ruim gesorteerd in geslagen en gego ten HAARDEN, KACHELS en FORNUI ZEN, gepoetste en in vuur gelakte, aan uiterst lage prijzen. Tevens eene groote partij gebruikte in alle soorten, alle zoo goed als nieuw. „Hier vind ik u met een boekje Ónder 't klater-loof geruisch Of met Kempis in een hoekje Overdenkend Christi kruys" en de vriendschap mijner jeugd aan den Zeeuw- schen zanger herleefde. Doe ze ook in veler Zeeuwen hart herleven dit artikel. Dr. W. Weldra is het 1 November. En volgens het dringend verzoek, met alle stemmen op onze Generale Synode genomen, zou iedere Kerk eene extra bijdrage moeten zenden, tenbehoeve van het te Kort der Theologische School te Kam pen, vóór 1 November. De Kerk A te Middelburg collecteerde ruim f 80 er voor. Doet ieder naar vermogen dan wordt het tekort zekerlijk gedekt. Dat is roe ping; want het is onze gemeenschappelijke schuld. Littooij. Curator der Theol. School voor Zeeland. Beroepen te 's Gravenmoer Ds. C. Lindeboom te Sprang. Verkiezing van Ouderlingen en Diakenen. Vergadering van manslidraaten Maandag 30 October des avonds te acht ure precies in de consistoriekamer der Nieuwe Middelkerk ter verkiezing van vier ouderlingen en twee diakenen uit de dubbelgetallen die Zondag, 29 dezer zullen worden bekend gemaakt. De Kerkeraad der Geref. Kerk te Vlissingen B, J. Hulsebos, Praeses. C. P. I. Dommisse, Scriba. Kort Verslag der buitengewone vergadering, gehouden op 10 October 1899, ter bespreking van het Rapport van Kerkvisitatores. Namens kerkvisitatores opent Dr. L. Wage naar de vergadering met te laten zingen Ps. 100 2 en 3, leest vervolgens uit Gods Woord Ef. 4 1 16 en gaat voor in het gebed. De credentiebrieven worden nagezien door de Dienaren Dekkers en Wolf. Alle kerken zyn wettig vertegenwoordigd. De vergadering kiest tot praeses Ds. L. Bouma, tot scriba Ds. J. Zyp. Assessores zijn de DienarenHulsebos en Schoemakers. De broeders Boeijenga en Wolf voor het eerst ter vergadering worden door den praeses har telijk welkom geheeten en hun Gods rijke zegen toegewenscht op hun arbeid. Alsnu gaat de vergadering over tot eene broederlijke bespreking van verschillende op merkingen, door de kerkvisitatoren op het agen dum gebracht. a. Over de keuze der preek bij den leesdienst. De vergadering neemt met algemeene stem men het voorstel van de broeders Bouma— Wagenaar aan„Bij den leesdienst worde by kerkeraadsbesluit de leesstof gekozen onder eventueele voorlichting der classis". b. Over het wachten op de herstelling der moeder bij de Doopsbediening. Een zeerbreede discussie ontspint zich. De vergadering acht het wenschelijk als Classis tot geen bepaalde conclusie te komen. c. Over het toezicht op den Dienst des Woords in de Catechisaties. De vergadering vereenigt zich in haar geheel met het voorstel van Ds. Zijp„De classis oor deelt, dat de ouderlingen roeping hebben om mede toezicht te houden op den Dienst des Woords in de catechisatiën". d. Over het verzuim van het H. Avondmaal, en het feit dat er zelfs ambtsdragers zijn, die nooit mee aangaan. De vergadering begroet met instemming de resolutie der broeders Littooij Wagenaar, aldus luidende „De classis oordeelt, dat er door de kerkera den zeer ernstig behoort te worden gearbeid tot eene getrouwe viering door de gemeente van het Heilig Avondmaal, en dat met name by het voorstellen van ambtsdragers door den kerkeraad ernstig gelet worde of de personen, die hiervoor in aanmerking komen, ook het H. Av. stelselmatig verzuimen? e. Over het officieel toezicht van den Kerke raad op de Gereformeerde school ter plaatse Dat dit er zyn moet, wordt algemeen gevoeld. f. Over het feit, dat in enkele Kerken de collecten voor armen en kerk in eenzei f den buidel terecht komen. Aangenomen wordt met meerderheid van stemmen een voorstel van broeder Wagenaar De Classis oordeelt, dat zoo eenigszins moge- lyk, de handreiking aan de armen afzonder lek behoort te geschieden. Enkele punten biy ven bewaard voor de a. s. November classis. Niets meer aan de orde zynde sluit de prae ses de vergadering, en eindigt Ds. Schoemakers met dankgebed. Namens de Classis, J. Zijp, Scriba. Door plaatsgebrek in het vorige no. eerst nu geplaatst Muur teksten en Platen voor Bloemendaal. Reeds werd ik verblyd door twee schoone muurteksten voor dit doel van A. v. d. K. te Vlissingen. Dit geeft my hoop, dat weldra meerdere zullen komen, en ik eene goede be zending zal kunnen overzenden. Als men in vele huizen komt, dan is er van dit artikel dikwijls zulk een overvloed, dat er best een of meer kunnen gemist worden. Zegt het voort 1 Ds. J. Hulsebos. Vlissingen B. In dank ontvangenvoor „Diakonaal Hulpbetoon f 1.voor de jonge- dochtersvereeniging f0.50, voor de Zending (Heidenpenning) van A. C. 26 h. c., van M. L. 30 ct. Namens den Kerkeraad, C. P. I. Dommisse, Scriba. ZENDING. Met harteiyken dank ontvangen voor de Zen ding van C. J. driemaandeiyksche gift f 0.52, Collecte Zendingsschool Sept. f0.55, idem Ócto ber f0.70 en uit de Catechisatiebus f5.37!/2. Namens gecommitt. J. van AARTSENJr., Penningm. Met harteiyken dank ontvangen gevonden in de collecte te Middelburg B fl.— Aanbevelend, Namens deputaten J. C. C. Voigt, Penningm. Raamsdonk, 23 Oct. '99. Diaconaal Hulpbetoon. Diakenen der Geref. Kerk te Middelburg C. nemen de Vryheid de Gemeente, inzonderheid de Zusters te herinneren aan de stillen arbeid van Diakonaal hulpbetoon. Overbodig zal het wel zijn dezen arbeid der barmhartigheid met drang aan te bevelen, daar sinds de reformatie der Kerk alhier over vloedig gebleken is welke uitmuntende vruch ten de arbeid dezer Zusters alsmede van de daaraan verbonden Zusterkring heeft afgewor pen. Moge weer velen opgewekt worden dezen arbeid met hun gebed en gaven te steunen. Ook jongedochters en meisjes deelen wij mede dat by Mej. Verhage, wederom de noodige sajet gereed ligt om kousen te breyen. Moge weer vele rappe handen gevonden worden in deze lange avonden, om dit werk der liefde te ver richten. En Zegene de Heere alle arbeidsters en hun liefdearbeid tot Eere Zyns Naams en tot wel- zyn der armen. J. A. v. Nederveen, Voorz. J. J. Fanoij, Secret. Naar Bethlehem door J. Schouten. De kleine Zwerver (Gedicht) door J. Janssen Jr. Gerrit en Mieke door J. Broekhuysen. In bange dagen. De lotgevallen van den Hugenoot door C. de Bruyn (vervolg.) De Koning en de Boer (Ge dicht) door C. Brouwer. De jonge Avonturier door J. F. Buisman. De weg naar den troon door J. F. Buisman (vervolg en slot.) De ster vende Leeuw. Eene fabel van Lessing door A. de Jong. Oppassen is de boodschap. Raadsels enz. Hieronder iets uit deze rubriek. Tweemaal l en eens een a, Tweemaal e en eens een k, Voeg nu nog een p daarby En dan kunt gy zeggen my Hoe het Zeeuwsche dorp wel heet, Waarvan gij de letters weet. In welke plaats zyn alle menschen monsters Hulsebos. CORRESPONDENTIE. In 't volgend nummer hoop ik myne be schouwing over 't diaconaat voort te zetten en op eenige ingebrachte bedenkingen te ant woorden. W. DINSDAGAVOND 8 uur Vergadering van de Chr. Jongel. Ver. (Lokaal Nieuwstraat. lste kwaliteit RUHRKOLEN voor Ook lste kwaliteit ANTHRACIET. Volderyiaagte M 106 Middelburg, beveelt zich beleefd aan tot het rep&reeren van Aanbevelend L 105 Korte Noordstraat. „Nieuwe Winkel". P. S. Woensdag 1 Nov., zijnde Dankdag GESLOTEN. De ondergeteekenden geven kennis van de ontvangst van een groote voorraad tegen de concurreerendste prijzen. Heeren WINTER-PALATOTS van af f 6,00 tot f 22,00, Jongeheeren PALATOTS van f 5,00 en hooger, Heeren COLBERTS van at f 3,50, dito Jongens f 2,75, DEMI SA1SONS van f8,00 en hooger, BONKERS voor den Boerenstand van af f 3,50, BONKERS eigen fabrikaat a f 6,00, Jongens BONKERS van f 2,75, een prachtige collectie SPORTHEMDEN, zware WINTER- PANTALONS van f 3,00 en hooger, WERK BROEKEN zware van f 1,50 tot f 3,00 enz. enz. Markt G 27. Gortstraat 337. Magazyn Vlissingen. Magazyn Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 3