h VRIJDAG 8 SEPTEMBER 1899. y/eekblad gewijd aan de ^elangen der pere formeer de in Zeeland, imburg. Db. J. HULSEBOS, 1)8. A. LITTOOIJ, Dr. L. H. WAGENAAR. Uit de Heilige Schrift. 8e Jurg&ng. No. 36. J^oord-Brabant en Kerken "Want de HEERE is onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze KoningHij zal ons behouden. Jesaja 33 22. ONDER REDACTIE YAN U och Samuel zeide Heeft de HEERE lust aan Brandofferen en Slachtofferen,als aan het gehoorzamen van de stem des Hee ren Zie, gehoorzamen is beter dan slacht offer, opmerken dan het vette der rammen. 1 Sam. 15 22. Abonnement per 3 maanden f 0.35. Afzonderlijke nos. 3 cent. Advertentiën van 1 5 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Uitgever: K. LE €01 NT RE MIDDELBURG. Berichten, Advertentien enz., gelieve men tydig, uiteriyk Vrijdagmorgen, by den Uitgever in te zenden. HET KRUIS OPNEMEN. I. En die zijn kruis niet op zich neemt, en mij navolgt, is mijns niet -waardig. Matth. 10 38. De Heere Jezus heeft nergens aan zijne dis cipelen toegezegd, dat zy hier eere en heeriyk- heid zouden genieten, maar integendeel, dat hun lijden en verdrukking, tegenstand en ver werping zouden ontmoeten. Wel zegt Hij hun toevrede en biydschap in den geest, maar ookverdrukking en vervolging in het vleesch. Hierna: de triomf en de heerlijkheid, hier de strijd en het kruisdragen, hoewel ook de liefde om Christus wil te midden van den stryd, vaak heerlijk verkwikt en hare zalige vruchten doét genieten. Dit is geene onbekende zaak, en toch zij wordt zoo zelden en zoo weinig verstaan. Wy weten het, maar, nemen wy het ook ter harte, beleven wy het ook De geloovige is hierin nog veelszins nalatig. Maar wat zal het oordeel zijn van hen, die hun deel hebben in deze wereld en niet verstaan, wat het zegtHem te leven, die voor ons is gestorven en opgewekt! De Heere geeft aan ieder zijner discipelen zyn kruis. Dat kiuis moet worden opgenomen. De Heere Jezus moet daarmede worden na gevolgd. De wereld vormt een leven buiten God. Daar zijn koninkrijken en machten, daar is rijkdom, wijsheid en wereldsch geluk. Ja, de wereldsche wijsheid waant uitkomsten te hebben voor het tegenwoordige en voor de toekomst. Doch het is inderdaad leugen en bedrog. De koninkryken en de machten behooren niet aan de wereld en aan satan, maar aan God en Zynen Chris tus. God regeert en niet satan. Zijn Koninkrijk is het ware, zyn geesteiyk koninkrijk met Chris tus tot Hoofd, is bestendig en geeft waren rijk dom en geluk. En dit moet nu Gods volk belijden in ge hoorzaamheid aan 's Heeren Woord en belofte. Maar dit kan dan ook niet anders dan onder stryd en lijden, welke ons de wereld en hare koninkrijken, welke ons de satan aan doet, wanneer het leven Gods in ons openbaar wordt. En tegen het belijden van den Heere komt ook ons vleesch en bloed, komt ook onze eigen wil in verzet. En dat al vat de Heere Jezus nu samen in het woordKRUIS. Het kruis van Christus heeft eene dubbele beteekenisVooreerst duidt het aan Zijn lyden tot verzoening onzer schuld en tot onze ver lossing. Maar het is ook in de tweede plaats de samenvatting van het lijden en den smaad, dien satan en wereld en onze zonden het Hoofd en den Koning van het godsrijk hebben aange daan, van het geweld, dat zij aan Hem hebben gepleegd. In dit laatste opzicht staat het kruis er nog en wordt door de wereld opgelegd en toegepast aan Gods volk en moet ook door hen worden gedragen in aanvaarding van dien smaad en in den strijd met satan, met vleesch en bloed En daarvan spreekt nu de Heere, als Hij van de kerk en van ieder der Zijnen handelende, gewaagt vanZijn kruis. De Heere is daaromtrent niet onverschillig. Dat kruis is onmisbaar. Die zijn kruis niet op zich neemt, is Zyjns niet loaardig. Het kruis is dan eigeniyk het lyden, om des Heeren wil, het lijden als discipel des Heeren. In den grond is het lijden der broederschap ten, maar ook is ieders kruis weer verschillend, naar gelang van lyden en omstandigheden. Zoo verschilt het voor de kerk in den loop der verschillende eeuwen. Vergelijk b. v. de eerste eeuwen, de eeuwen der vervolgingen door de heidenen, met de voorgaande en met deze eeuw. Wat verschil in stryd en kruisdragen voor de kerkToen de openbare woede van het heidendom, nu de allerverwoestende beginselen van revolutie en ongeloof. En hoe gansch anders stond het er wederom in de zestiende eeuw, de hervormings eeuw, voor! Maar ook by ieder kind Gods is het kruis verschillend naar roeping en levensomstandig heid. Daarom zegt de Heere En die zijn kruis niet op zich neemt. Anders openbaart zich het kruis voor den jongeling, dan voor den gehuwde, anders voor den dienstbare dan voor den vrije. By dezen sluit het zich aan by lichaamszwakte en neigingen, by anderen komt het meer voor uit de omgeving. Deze heeft zijn kruis in den strijd met deze, gene in den stryd met eene andere zonde en hartstocht. Allen hebben strijd en kruis vanwege de listige omleidingen van satan. Hulsbbos. VARIA, Sectarisme in Zeeland. In 1678 werd Jacob Verschoor, een Vlis- singer, die te Leiden opgeleid was, door de classis Walcheren wegens onrechtzinnigheid als pre dikant afgezet. Hij trad nu in conventikelen op, het meest in het beroemde huis van Mar- nix te West-Souburg, waar hij velen uit Vlis- singen en Middelburg om zich heen wist te vergaderen. Hy noemde zijne gemeente „de zuivere Ge reformeerde kerk" en vertrouwde het onder- bestuur toe aan Theophylactus van Schoor en Margaretha van Dijck. Verschoor was een Coccejaan en drong sterk aan op Schriftonder zoek, vooral van het O. Testament. Hij achtte het noodzakelijk, dat elk lidmaat der gemeente den Bybel in het oorspronkelijke las en de Hebreeuwsche taal grondig leerde kennen, om de gebrekkige vertalingen te kunnen ontberen. Zijn volkje begreep dit ook en werd daar om de „Hebreeuwen" genoemd. Deze He breeuwen werden niet alleen in Zeeland, maar ook in de provincies Holland en Utrecht ge vonden. Den 1 Maart 1697 hielden op aan drang van den magistraat van Middelburg in het huis van Steven Voet, den Middelburgschen burgemeester, de beide Middelburgsche predi kanten Nicolaas Schorer en Jacobus Fruytier aan de eene en Jacob Verschoor met Margare tha van Dyck aan de andere zyde een twist gesprek van zeven uren, waarbij de laatsten geacht werden het pleit te hebben verloren. Dit gevoegd by het overlyden van Verschoor in 1700 en de niet ongegronde beschuldiging, dat M. van Dyck in hare geschriften Sociniaan- sche gevoelens verdedigde, maakte, dat de He breeuwen langzamerhand allen invloed verloren. De magistraat van Middelburg zette M. van Dyck de stad uit en verbood het verkoopen ha- rer geschriften. Na veel omzwervens zette de vrouw zich eindeiyk in 1719 te Rotterdam neder, waar zij zich bij de Remonstranten aan sloot. De Hebreeuwen verklaarden in 1697 na bo vengenoemd twistgesprek, dat zij zich ver- eenigden met de leer, vervat in de drie forj muiieren van eenigheid, terwyi zy eene ge loofsbelijdenis in het licht zonden, getiteld: „Het oprecht Gerefoimeerd gevoelen van de vervolgden door de Classis van Walcheren", waarin zy de stelling verkondigden„Een uit verkoren, geloovig en rechtvaardig kind van God kan door zijne zonden zich niet schuldig maken ter verdoemenis." Zij beleden„De uitverkorene is reeds geg rechtvaardigd van eeuwigheid. Hy behoeft der halve niet te bidden om vergeving der zonde, als die toch reeds van eeuwigheid vergund is. Het ware geloof bestaat in een volkomen over tuiging, dat men deel heeft aan die genade weldaad. Allen derhalve, voor welke Christus gestorven is, mogen gezegd worden, als zonder zonde geboren te zyn". Hieruit leidden zy af: „een mensch, die niet overtuigd, ja verzekerd is van zijn zaligheid kan naar waarheid geen lid maat der Kerk genoemd worden en iemand, die aan zyne zaligheid twijfelt, kan niet ten Avondmaal gaan". Een andere richting dan die der Hebreeuwen had zijn ontstaan te danken aan Pontiaan van Hattem, te Bergen-op-Zoom geboren en te Philipsland (classis Tholen), predikant. Toen hy in 1683 door den Zeeuwschen ker* kelijken Coetus van zijne bediening was ont zet, zocht hij zich bij de Hebreeuwen aan te sluiten, doch Verschoor wilde van Van Hattem niets weten. De laatste volgde nu het voor beeld van den eerste en begon in conventikelen te oefenen en mocht zich weldra in een tal rijk gehoor verheugen. Zijn eigeniyk gevoelen wist hy voor het volk onder schoonklinkende redenen te verber gen. Alleen Jacob Bril, een catechiseermeester te Leiden en Marinus Booms, een schoenma ker te Middelburg, waren in zyne leer inge wijd. Van Hattem overleed in 1706. Bril was reeds voor hem overleden. Booms werd wegens wanbegrippen door den kerkeraad van Middel burg van zyn lidmaatschap ontzet. Van Hattem leerde„Christus heeft door zijnen dood ons bekend gemaakt,dat wy van God gerechtvaardigd zyn. Uit kracht van die rechtvaardiging kan niemand tegen Gods wil handelen en dien overtreden. De mensch is zoodanig, als hy behoort te zyn. Hy kan zelfs gezegd worden, nooit eenige zonde be dreven te hebben. Al onze handelingen of daden zyn de daden van Gods Zoon. Het ge bed is geen middel, waardoor men iets van God verkrygt enz. Hoofdstelling van hem was „de wil van God wordt niet volbracht door doen, maar door lyden of niet dadeiyk, maar lijdelyk." Door kleine volksboeksjes heeft Jacob Bril de stellingen van Van Hattem gepopulariseerd. De verborgen wil van God er in op den voor grond gesteld De mensch heeft eenvoudig te betrachten zich met berusting in te leven in Gods verborgen raad. Alles is, zooals het

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 1