Het beste adres voor Manfacturcn is by L. E. MME, Groote Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. i KEULEMANS, KoMIft. Magazijnvan GoudenZilver, Amerikaansche Orgels heeft weer puike Zilveren Horloges voor den Boeren stand ontvangen. JOHANNES-STICHTING. ~BÖëkh. FANOY, Burg B 16 Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken, Zondag 3 September 1899, „Goedkoop en Goed" Uitloting en Rentebetaling. Oude en Nieuwe Bloedkoralen. GITTEN. Verslag Bondsvergadering. GEURIGE THEEËN Classe Middelburg. Classe Zierikzee. Classe Tholea Classe Goes. Classe Axel. Classe Klundert Classe Almkerk: Classe 's Hertogenbosch. HENDRIKA WILHELMINA STEVENS ft ie»- k- van f80,- tot f450. 20 Instrumenten ter bespeling gereed. A. S. J. DEKKER, HORLOGES. Groote keuze. Concurreerende prijzen. Oud Goud en zilver wordt tegen den hoogsten koers ingernild en gekocht. Onde Walchersehe krullen worden zoo moge ijk verzwaard. JACQ. FRANKLange Delft 142 Christelijk Toevluchtsoord. Nicuwveen (Z.H.) Zoo de Heere wil, hoopt onder- geteekende eerstdaags eenige plaatsen in de Prov. Zeeland en Noord-Brabant te bezoeken. Minzaam beveelt hij zijn per soon en arbeid aan bij allen, die belang stellen in het werk der barmhartigheid. A. V. RHIJN, Agent. PATRIMONIUM. J. M. HEILIGER. MIDDELBURG Noorderkerk. Voorm. 91/2 ay. 6 uur, Dr. L. H. Wagenaar. Extra-Coll. Diaconiefonds. Gasthuiskerk. Voorm. 9i/a ay. 6 uur, Ds. Smallegange, van Almelo. Nam. 2 uur, Oefening. Eofpleinkerk. Vm. 9*/2 2 uur, Ds. L. Bouma. VLISSINGEN, Verenigingsgebouw. Vm. 91/* uur, Ds. J. Hulsebos. Luthersche Kerk. Ay. 6 uur, Ds. J. Hulsebos. Noorderkerk. Voorm. 9® nm. 2 aY. 6 uur, Ds. B. Veenstra. Koudekerks vm. 9 nm. 2 uur, Ds. J. Ztfp. Mkliskerke vm. 9 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Serooskerke Vm. 9 uur, Ds. F. W. J. Wolf. Nam. 2 uur, Lez. eener Leerr. Veere vm. 95 nm. 2 uur, Ds. A. Dekkers. Gapinge Vm. 95 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Vrouwepolder vm. 9 uur, Lez. eener Leerr. Nam. 2 uur, Ds. F. W. J. Wolf. Oostkapelle vm. 9 nm. 2 uur, Ds. M. F. Visser. Domburg vm. 9 nm. 2 u, Ds. B. B. v. d. Hoorn. Grupskerke vm. 9 nm. 2 u, Ds. M. Keulemans. St. Laurens vm. 95 nm. 2 u, Ds. G. H. Toebes. Arnemuiden vm. 95 uur, nm. 2 u, Ds. J.Boeijenga. Souburg vm. 9 nm. 2 u, Ds. C. B. Schoemakers. Av. 6 uur, Lez. eener Leerr. Brouwershaven Vm9!/2 nm. 2 u, Ds. J. Geerling. Haamstede vm 9*/a nam. 2 uur, Ds.R. Koolstra. Kamperland vm. 9 nm. 2 u, Ds. P. J. Baaij. Oosterland y. 9'fan. 2 av. 5®u, Lez. eener Leerr. Scharen duke Vm 95 nm. 2 u, Ds. W. Raman. Zonnemaire vm. 9lj2 nm. 2 u, Lez. eener Leerr. Zierikzee. vm. 10 av. 6 u, Ds. G. W. H. Esselink. Anna Jacoba Polder. Voorm. 9s nam. 2 uur, Geen opg. ontv. Bergen op Zoom. Vm. 9»/2 av. 5*/2 uur, Ds. A. H. v. d. Kooi. Krabbenduke. Vm. 9 nm. I6 uur, Ds. J. de Koning. Avond 5® uur, Lez. eener Leerrede. Oud Vosmeer vm. 95nm. 2u. Lez. eener Leerr. Poortvliet vm 91'2 nm. 2 uur, Ds. L. Spoel. Tholen, Nieuwe Kerk. Vm. 9® nm. 2 uur, Ds. W. Hoogland. Goes vm. 9V2 nm. 2 u. Ds. R. J. v. d. Veen. Baarland vm. 9 nm. 1 !/a u, Ds. G. J. Hekkert. Biezelinge vm.9 nm. 2 uur, Ds. J. Kerssies. 's Gravenpolderv.95n. 2 av. 55u, Lez.eenerLeerr. Heinkenszand v. 95 n. 2 a 55 u, Ds. JJ.Koopmans. Nieuwdorp vm. 91/4 nm. 2 u, Ds. J. H. Donner. Yrseke vm. 9 nm. 11/2 uur, Geen opg. ontv. Borssele vm. 91/* nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Kruiningen vm. 9 nm. 2 uur, Ds. B. v. d. Werff. Wolf aartsdijk Vm. 95 nm. I5 u, Ds. H. Elffers. Axel A vm. 9 nm. 2 uur, Dhr. J. C. Dagevos, Theol. Stud. Kerk B. Vm. 9 nm. 2 uur, Ds. R. v. de Kamp. Ter Neuzen vm. 9 nm. 2 uur, Geen opg. ontv Zaamslag B v. 9 n. 2 av. 55 uur, Geen opg. ontv. Oostburg vm. 95 nm. 2 uur, Ds. W. Goedhuis. Schoonduke vm. 9 nm. 2 u, Ds. A. v. d. Linden. Antwerpen vm. 9® n. 3® u, Lez. eener Leerr. Klundert, Nieuwe Kerk. Vm. 9 uur, Lez. eener Leerr» Nam. 2® uur, Ds. J. A. de Vries. Breda vm. 10 av. 6 uur, Ds. W. Kaptetfn. Dinteloord vm. 9 nm. 21/2 u, Geen opg. ontv. Fijnaart en Heiningen. Voorm. 9 nur, Ds. J. A. de Vries. Nam. 2,/1 uur, Lez. eener Leerr. Moerdijk Vm. 96 nm. 25 u, Lez. eener Leerr. Willemstad vm. 9® uur, Lez. eener Leerr. Nam. 21/2 uur, Ds. J. Offringa. Raamsdonk Vm. 9i/2av. 6u, Ds. J. C. C. Voigt. Drimmelen nm. 2 uur, Ds. J. C. C. Voigt. Zevenbergen Vm. 9® nm. 2® u, Ds. M. Ouendag. Almkerk vm. 9 nm. 2 u. Geen opg. ontv. Nieuwenduk vm. 9® nm 2 u, Ds. J. A. Goedbloed. Werkendam A vm. 9'/i nm. 2u. Ds. A. Brink. Werkendam en De Werken B. Vm. 9Vj av. 6 u. Ds. J. Osinga. 's Bosch vm. 10 av. 51/, u., Geen opg. ontv» Genderen vm 9^ nm 1 f/2 u, Ds. J. v. Haeringen. 'sGravenmoer vm. 9 nm. 2u, Lez. eener Leerr» Helenaveen vm. 10 uur, Lez. eener Leerr» Helmond vm. 10 uur, Lez. eener Leerr. Heusden vm. 9Va av. 5*/a u. Dhr. K. de Geus. Sprang vm. 9'12 nm. 2® u, Ds. L. Lindeboom. Veen vm. 91/» nm. 2 u. Geen opg. ontv. Vrijhoeve-Capelle vm. 9 av. 6 u, Ds. S. Datema. Prediking in nog niet ontkomen Kerken. Aardenburg vm. 9 uur, Venlo Vm. 10 uur, Lez. eener Leerr. Dhr. H. Dekker. «g ■«ÓS 41 H 4g 49 Morgen (Zaterdag 2 September) hopen D. V. onze geliefde Ouders J0HAN FREDERIK SCHEIJBELER en hunne 20- Jarige Echtvereeniging te gedenken. Namens hunne Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Middelburg, Vlissingen, 2 September 1899. Den Haag, 9. 2» g» ia- fe K» K» I» ft- Xr- Op den 25en Augustus 1899 is te Mei- ringen, in het Berner Oberland, in haar Heere en Heiland ontslapen, Vrouwe JOHANNA HENDRIKA KUYPER geboren Schaay, in den ouderdom van 57 jaren. Dr. A. KUYPER. Dr. H. H. KUYPER. M. I. C. KUYPER-Heyblom. Dr. J. H. F. KUYPER. H. S. S. KUYPER. Dr. A. KUYPER Jun. H. KUYPER-Van Oordt. I. H. KUYPER. C. M. E. KUYPER. G. KUYPER. Volstrekt eenige kennisgeving.) Goes. De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Vlissingen (B) bericht hiermede, dat in z^jne vergadering van 14 dezer z\jn uitgeloot: vier aandeelen, groot Vijftig Gulden, van de leening van 1889 en welno. 1, no. 4, no. 8 en no. 16. De inwisseling dezer stukken en de betaling van de met 1 September vervallen rente zal D. V. plaats hebben, Maandag, 4 September a. s., in de Consistoriekamer der Nieuwe Middélkerk des avonds van 6—8 uur. De houders van aandéelen in de leening van 1889 (aangegaan door de Vereeniging de Ker kelijke Kas) worden beleefd uitgenoodigd hunne stukken alsdan ter inwisseling tegen die van de nieuwe leening mede te brengen. De Kerkeraad voornoemd J. HULSEBOS, Praeses. C. P. L DOMMISSE, Scriba. Vlissingen, 29 Aug. KOLOSALE VOORRAAD Ledenvergadering Dinsdag 5 Sept 1899. Trouwe opkomst wordt verwacht. HET BESTUUR. levert Huwelijks- en Visitekaartjes in ver schillende prijzen. Plaatst Advertentiën in alle couranten zonder prysverhooging. van 10. 14, 18, 24 en 32 Cent per Ons, PREAN- GER KOFFIE, Lange Gistatraat, F 163, Middelburg. Stoomdruk A. D. LITTOOIJ Az. Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 4