Officiëele Berichten. Verantwoording van Liefdegaven. Diaconaal Hulpbetoon. YACATURE-BEURTEN IN DE CLASSE MIDDELBURG. 1 October tot 31 December 1899, TT looft Vorstin en Volk te gader, Wyl Gy genadig zijt. Gy hebt een jaar tot Hare jaren Goedgunstig toegedaan O wil Gjj eeuwig Haar bewaren, En hoor ons smeeken aan. O onze God, Die vreugde en smarte, Die vrede en krijg gebiedt, Wij bidden met bewogen harte, Verlaat ons Neerland niet! Verlaat het niet als donkere wolken Ons dreigen in 'tverschiet; Als ons het woest rumoer der volken Ontrust, verlaat ons niet Verlaat niet, wie de kroon mag dragen, Haar Neerlands liefde en roem, Maar schut in gunstrijk welbehagen De teere Oranje bloem, Haar schild moge Uw bescherming wezen, Haar vastigheid Uw kruis Haar keuzeUwen heilnaam vreezen, dienen met haar huis Overgenomen uit Barnabas Chr. Scheurk. 1899. Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Dinsdag 22 Augustus 1899 Morgenzitttng. De praeses verwelkomt de adviseurs Ds. Fern- hout, Ds. Goedbloed en Ds. Kropveld, en deelt mede, dat ook de heer Huysing, vroeger predi kant te Batavia, ter Synode aanwezig is. In plaats van sommige primi zijn enkele secundi opgekomen, o. a. Dr. Hania in plaats van Ds. Bavinck Sr. Wordt gelezen de toespraak, welke Ds. James F. Zwemer, afgevaardigde van „the General Synod of the Reformed Church in Ame rica" zou gehouden hebben, wanneer ZEw. niet verhinderd was geworden naar Nederland over te komen. Dit schrijven is rijk aan inhoud. Het wijst op de geschiedenis der Reformed Church 4e verkleefdheid aan de Gereformeerde belijde nis, liturgie en tuchtoefening; de gezindheid om zusterlijk te leven met de Chr. Geref Kerk in Amerika de uitbreiding der Kerk den Zen dingsarbeid door haar ondernomen ook op het geen geschiedt in zake opleiding tot den dienst des Woords. Aan Ds. Lion Cachet wordt opge dragen Ds, Zwemer den dank der Synode over te brengen. De Commissie van praeadvies in zake de Zen ding ontvangt 't woord. Zy stelt voor bij monde van oud. N. Sluis: lo te voldoen aan het ver zoek van Ds. J. H. Donner om ontslag als Zen- dings-director en wel om dit ontslag op de meest eervolle wyze te verleenen, met dank voor alles, wat Z.W.E. in 29 jaren in deze kwaliteit heeft verricht, en 2o het archief van de Zending, (waarvan Ds Donner een zeer volledigen cata logus heeft gemaakt), en het museum over te Lrengon naar de Theologische School. Alzoo be sloten Prof. Biesterveld leest voor 't praeadvies over *t Rapport van de Commissie van Advies. Het Jioudt in, dat deze Commissie herhaaldelijk van advies in Zendingszaken heeft gediend en stelt voor deze broeders met veel dank te dechar- geeren. De Synode handelt alzoo. Ds. Breukelaar deelt mede, dat de Commissie heeft gelezen 't rapport van deputaten, door de vorige Synode benoemd, om de belangstelling In 't werk der Zending aan te vuren eu dat uit dit rapport blijkt, dat door deputaten met veel ijver is voldaan aan de gegeven opdracht. De Commissie van praeadvies stelt voor deze deputaten met dank te dechargeeren. De Sy node vereenigt zich hiermede. Ds. Hessels brengt verslag uit over 't pro test van den oud-Zendeling van Alphen en van een verzoek van de Ger. Kerk te Zaandam A, op deze zaak betrekking hebbende. De Com missie stelt voor lo. te blijven by hetgeen te Middelburg werd bepaald, aangezien in het protest geen nieuwe feiten worden genoemd, die aanleiding zouden kunnen geven om op het vroegere besluit terug te komen en 2o. de Kerk van Zaandam A te verwijzen naar de Acta van de Synode van Dordrecht (1893) en •die van Middelburg (1896). Over deze conclu sie ontspint zich eene breede discussie. Nadat gelezen is de correspondentie tusschen den Zendings director en den Civiel-Gezaghebber op Soemba den heer M. de Korte, stelt de praeses voor te besluiten de conclusie van de commissie van praeadvies aan te nemen, aan gezien in deze correspondentie geen feit voor komt dat aanleiding geeft om het besluit van Dordt te herzien. Alzoo besloten. Naar aanleiding van het rapport van depu taten Synodi voor Soemba zegt Prof. Biester veld, namens de commissie van praeadvies, 't volgendeDe missionaire predikanten hebben met veel ijver in de afgeloopen jaren gearbeid, ztj (en vooral br. Pos) krijgen steeds meer ingang by de bevolking en 't is br. Pos zelfs mogen gelukken in 1897 een dreigenden oor log tusschen Savoeneezen en Soembaneezen te voorkomen. Een onderzoek is ingesteld naar de wijze waarop het paganisme op Soemba op treedt. Dit onderzoek is echter nog niet geheel afgeloopen. Br. de Bruyn, tot nu toe meer on der de Savoeneezen arbeidende, is voornemens nu ook den arbeid onder de Soembaneezen krachtig aan te vatten. Voorts stelt de com missie voor aan te nemen de voorstellen van deputaten Synodi, welke echter (zoo merkte Prof. Rutgers op) eerst kuDnen behandeld na vaststelling van de Zendingsorde. De Synode vereenigt zich met enkele adviezen (aan de die naren dea Woords op Soemba te verstrekken), betrekking hebbende op kerkelijke handelingen, welke door de commissie van praeadvies aan de Synode worden aangeboden. Middagzitting De Synode benoemt als commissie van prae advies voor de uitvoering van Art. XIII der Kerken-Ordening en voor Hulpbehoevende Ker ken: Ds. Kouwenhoven, Ds. Langhout,Ds.Littooy, Ds. v. Schelven, Ds. v. d. Velden en de ouder lingen Brink, Hamming, Fukkink en Schreuders. Dr. Hania wordt benoemd in plaats van Dr. v. Goor, die ontheffing hiervan verzocht heeft, in de commissie voor tucht en geschillen. De Synode gaat voort met de behandeling van de adviezen aan de dienaren des Woords op Soemba te verstrekken. De Synode besluit dat deputaten zullen iwor- den benoemd, die op de volgende Synode advies zullen uitbrengen over de vraag hoe een hei den, die in polygamie leefde, ten opzichte van zijne onderscheidene vrouwen heeft te handelen, wanneer hy tot het Christendom overgaat. De Synode besluit, datjaan de Koninklijke Nederlandsche Pakketvaartmaatschappij eene dankbetuiging zal worden gericht voor de be- langelooze wyze, waarop zij gelden naar Soemba overmaakt. De Synode behandeld enkele protesten. Z(j vereenigt zich met de adviezen namens de Commissie door Ds. De Geus, Prof. Noord tzy, Ds. Rudolph, Prof. Wielenga en ouderl. Mulder. Op verzoek wordt nog meegedeeld, dat in de zitting van Vrydag Prof. Lindeboom geadviseerd heeft, zich niet te vereenigen met 't voorstel van de Commissie van praeadvies om den be- staanden toestand in zake de vereeniging van de beide opleidingsscholen te bestendigen. Dinsdag 22 Augustus 1899. Slot der Middagzitting. Prof. Biesterveld rapporteert over de zaken rakende de betrekking tusschen Kerk en Over heid. Op de vraag van de particuliere Synode van Friesland„de Generale Synode spreke zich uit over de vraag, in hoeverre de Kerken zich hebben neer te leggen by hetgeen door de Overheid in ons land inzake Huwelijk en Echt scheiding is bepaald", besluit de Synode niet in te gaan, aangezien geen advies over een bepaald geval wordt gevraagd. Gelderland vraagt: „Van de Generale Synode ga een krachtig manifest uit tot de hooge Overheid des lands, tegen allerlei roepende zonden onder burgers en militairen, hoogere en lagere standen?" Zuid Holland verzoekt: de Generale Synode spreke de wenschelijkheid der wederinvoering der doodstraf uit. De com missie van praeadvies stelt voor te verklaren dat op dit oogenblik de toestand van ons volk niet van dien aard is om aan deze verzoeken te voldoen. Hiermede vereenigen zich niet de professoren Lindeboom en Wielenga, en evenmin Ds Rudolph. Dr. Honig stelt, rekening houdende met den wensch van de particuliere Synode van Utrecht voor„De Generale Synode besluite dat de De putaten voor Correspondentie met de Hooge Overheid eene audiëntie zullen aanvragen by Hare Majesteit de Koningin om Hare Konink lijke Hoogheid met bescheidenheid maar tevens met ernst te wijzen op het toenemen van al lerlei roepende zonden onder 't Nederlandsche volk en op de wenschelijkheid van wederinvoe ring der doodstraf. Besloten wordt dat de kerken in dezen zul len optreden. Over 't voorstel Utrecht zal na der worden beslist. Woensdag 23 Augustus 1899. Morgenzitting. De adviseerende leden Ds. De Gaay Fortman en de heer W. Hovy zijn thans ook tegenwoor dig. Prof. Dr. H. Bavinck zond gisteren een schrij ven in, waarin Z.H.Gel. meldt dat hy door drukke werkzaamheden verhinderd is de Synode verder bij te wonen. Echter verklaart Z.H.Gel. zich bereid onmiddellijk te komen als de Synode voor eenige zaak zyn advies begeert. SUPPLETIEFONDS „Draagt elkanders lasten Onze roepstem om hulp is niet geheel te ver geefs geweest. Enkele giften zyn ons gezonden. Eenige droppelen zijn gevallen. Kome nu spoe dig een milde regen, want de bodem is reeds zichtbaar in onze kas, en tal van kinderen moe ten aan Christelijk, degelijk onderwijs gehol pen worden. Met {vriendelyken dank vermelden wy daar om de ontvangst van f 1.— van Wed. H. J. H. gevonden in de collecte Noorderkerk op 20 Augs. Met vriendelijke aanbeveling K. le Cointre, Pennr. Vlissingen B. Ontvangen voor de Zending f 1.50, voor het bezichtigen van het nieuwe kerkgebouw fl.OO. Namens den kerkeraad C. P. I. Dommisse, Scriba. Met vriendelijken dank ontvangen gevonden in de collecte Noorderkerk f2voor de kerk van vrouw W. I. de Wolff, Boekh. Met vriendelijken dank ontvangen gevonden in de collecte Noorderkerk 20 Augs. voor de Unie-Collecte f 0.50, voor de School Gravenstraat f0.50. I. de Wolff, Boekh. Dinsdag a. s. geen vergadering. AGENDA van de Vergadering v. d. Ring „Middelburg" op a. s. Donderdag 7 September, des avonds ten 6 uur in „Concordia" 1. Opening. 2. Lezen Notulen. 3. Verkiezing Voorzitter. 4. Vaststelling v. h. nieuwe Reglement. 5. Voorstel v. h. Bestuur. 6. Verslag van Secr. en Penningm. 7. De praktijk der Leiddraden. In te leiden door P. Alewijnse van St Laurens. 8. Sluiting. Namens het Bestuur, De Secretaris A. Schippers. Middelburg, 1 Sept. 1899. October. November. December. KERKEN. 22 12 26 10 24 Gapinge. Wolf. Boejjenga. Visser. Grijpskerke. Büuma, Wagenaar. Dekkers. Meliskerke. Zijp. Toebes. öchoemakers.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 3