Uit de Heilige Schrift. Belijdenis en School. VRIJDAG 1 SEPTEMBER 1899. eekblad gewijd aan de j^elangen der jjereformeerde k.erken JToord-Brabant en Limburg. ^/eeland, J. HULSEBOS, I)b. A. LITTOOIJ, Dr. L. H. WAGENAAR. KERK. to Jaargang. No. 36. IN "wïmt de HEERE ifl onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze KoningHy zal ons b€h00den' Jesaja 33 22. Ü8. f OORD-BRABANT ONDER REDACTIE VAN D och Samuel zeideHeeft de HEERE lust aan Brandofferen en Slachtofferen, ala aan het gehoorzamen van destem desHee- ren Zie, gehoorzamen is heter dan slacht offer, opmerken dan het vette der rammen. 1 Sam. 15 22. Abonnement per 3 maanden f0.35. Afzonderlijke nos. 3 cent. Advertentiën van 1—5 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent Uitgever: K. LE COI NT RE MIDDELBURG. Berichten, Advertentien enz., gelieve men tijdig, uiterlijk Vrijdagmorgen, bij den Uitgever in te zenden. EENE GESTALTE VERKRIJGEN. „Tot dat Christus eene ge stalte in u krjjge." Gal. 4 19b. Die in het huis des Heer en geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onzes Gods." Er is geen stilstand in het koninkrijk Gods, geen stilstand in het genadeleven, maar wel een gestadig wassen, hoewel nog over achter lijkheid moet worden geklaagd. Het is de aard van het geestelijk leven, dat het wasse. Maar, gelijk in de natuur, is ook hier voortdurend veel, dat dien wasdom tegenhoudt. Doch de Heere is de Almachtige en Getrouwe. De Schrift verkondigt dit ook en bemoedigt de bekom merden. Die een goed werk in u begon, zal dat ook voleindigen. Als het wel is, dan staan wij ook naar dien wasdom. En de tragen worden door den verheerlijkten Heere in Zijn Woord vermaand en bestraft. Gaat uw harte daar wel naar uit, lezer Is er ook een ernstig vragen en een ernstig on derzoek naar het wassen in de genade, naar het dragen van gewenschte vruchten Is er wel eens een zuchten, wanneer gij vaak zoo teleurgesteld wordt bij het vragen naar vruch ten? Zoo teleurgesteld, wanneer gij u zeiven bij andere kinderen Gods vergelijkt Oudershoe ziet gy op uwe kinderen, de erfgenamen des Verbonds? Gij verheugt u in hunnen lichamelijken groei, in hunne verstan delijke gaven en ontwikkeling. Maar, wordt ook naar geestelijken wasdom en groei gevraagd en daarnaar uitgezien als een bewijs, dat de Heere een goed werk heeft begonnen? De wereld is vol regelen van opvoedkunde, waar het 't li chaam en de rede geldt, maar waar is be be oefening der opvoedkunde in het geestelijk leven Mocht zich ook hierin de gunst onzes Gods over ons openbaren, dat het groeien in de voor hoven des Heeren meer mocht worden gadege slagen en meer ootmoedig mocht worden af gebeden. Mijne kinderkensdie ik wederom arbeide te baren, totdat Christus eene gestalte in u krijge. De apostel gebruikt hier het beeld van het kin derlijk leven, gelijk het bij de geboorte te voor schijn treedt. Hy stelt het welbewuste geloofs leven geiyk met eene geboorte, met een wel geschapen geboorte, met'alle zinnen en lede maten in de juiste verhouding. Deze geboorte noemt hyChristus, omdat zy geschiedt naar het beeld Gods Christuseene gestalte in u ver krijgende. Het wil zegggen, dat de geesteiyke geboorte, die in den geloovige geschiedt, hem het beeld van Christus doet dragen, maar ook, dat hy Christus recht kent, Hem als levensbron bezit, zich zyne gerechtigheid mag toeëigenen. De apostel bedoelt hier, het nieuwe leven in besliste en vaste vormen. Het leven was er reeds, maar dit is het opwassen. De apostel is wederom in arbeid (als middel in Gods hand, hun brengende het Woord), hen te baren. Het leven is er ook reeds vroeger, maar in meer onbeslisten vorm en niet met die vastheid. Zoo staren wy hier dan op het heeriyk werk des Heeren, die door Zyn Woord en Geest, door vermaning en bestraffing en vertroosting den wasdom in het geestelijke leven schenkt. En dierbaar zyn de vruchten. Dan worden wy niet meer omgevoerd met allen wind van leering dan genieten wij vrede en biydschap, dan rus ten wy in onzen God en weten, in wien wy gelooven De Galaten waren in droevige toestanden gekomen. Eene der oorzaken washet achter- ïyk biyven in de genade. Zou dat ook niet eene der kwalen zyn, waaraan de Gemeente in deze dagen is ïydende Gewis. Waar geen leven is, of maar een schynleven, is geen wasdom te verwachten. Maar de Heere roept de dingen, die niet zyn, alsof zij waren. En vergeten wij niet, dat er nog veel sluimert in de beginselen, dat vrucht zal voortbrengen. Maar ohoe ont breekt het nog bij velen aan den wasdom Hoe onvast, hoe geslingerd, hoe bewogen is men 1 Laat het eene behoefte zyn voor uzelven, eene zucht, eene begeerte en gebed voor uwen naaste met inachtneming der middelen, een zucht en begeerte voor uwe kinderen inzonder heid, dat gelijk zy 't beeld des aardscben heb ben gedragen, zij ook alzoo het beeld des he- melschen dragen mogen Hulsebos. Uit de geschiedenis der Kerk. 1586-1618. Zeeland. III. Wij vermeldden in ons laatstvoorgaande stukje de liefde der Zeeuwsche Kerken voor den Catechismus, blykbaar door den ijver voor dat leerboekje, betoond op de Middelburgsche Sy node van 1591. De leeraren hadden die liefde veelszins aangekweekt De assessor der Synode Philippue Lantsbergen had zelf reeds twee en vyftig leerreden in het latyn over den Cate chismus uitgegeven. Toch werd de Beiydenisse des geloofs allerminst op den achtergrond ge drongen. Van de Zeeuwsche predikanten in het algemeen kon worden getuigd, dat zy onver- brekeiyker dan in andere provinciën aan „de leere van den hoog beroemden en oordeelkun- digen Godgeleerde Johan Calvyn" zyn gehecht geweest. De Middelburgsche Synode nam in hare be palingen ook opeene wyze van beroepen van predikanten, die althans wat den naam aangaat, wel geheel bizonder genaamd kan worden. Die beroeping geschiedde door een Collegium Qualificatum. By vacature verzocht de kerkeraad met de diakenen, dat de overheid dier plaats eenigen uit haar collegie, zynde lidmaten der gemeente, wüde committeeren, om met den kerkeraad en de diakenen eenen bekwamen minister te kie zen en daarna werd de verkorene met goed dunken der classe beroepen. Zoo moesten dan voortaan de beroepingen geschieden door eene gemengde en gevolmachtigde vergadering, col legium Qualificatum genoemd, bestaande uit leden des kerkeraads en eenigen van de over heid, en by deze wyze van beroepen werd dan de approbatie der regeering niet vereischt, maar de goedkeuring der classe alleen. Zoo hebben dan hier de Zeeuwsche kerken, waarschyniyk door den invloed der politieke heeren de vrye keuze van hunne predikanten verloren, terwyi later ook de vrye verkiezing van ouderlingen eveneens moest worden opgegeven. De Staten toch approbeerden na afloop der Synode de kerkenorde, behalve dat „nopende de voorstellinghe van de ouderlinghen art. XIX0 men verstaet, dat dezelve voorstellinghe generalick geschieden sal by de Gedeputeerde van de respective magistraten, wezende Lidma ten van de gemeente, mitsgaders die kercken- raad conjuncteiyk. Als een collegium qualificatum moest ge vormd worden, werden in Middelburg vyf en in Zierikzee vier, maar in de andere stemheb bende steden, Goes, Tholen, Vlissingen en Veere drie magistraatsleden met vrije keurstemmen afgevaardigd. Op de dorpen was het collegium qualificatum samengesteld uit den kerkeraad en den ambachtsheer, die by de beroeping twee stemmen had en om die reden twee personen in zyne plaats committeerde, of, als hy zelf verscheen, nog een anderen magistraatspersoon medebraeht. Wel was het getal dier politieken altyd kleiner dan van de kerkeraadsleden, maar hun invloed op de verkiezing was toch overs wegend groot, „want de hoedanigheid, met welke zij tot die kies vergadering bekleed wa ren, als in hunne personen vertegenwoordigende de gansche edele achtbare Christenoverheid van de plaats, kon in dien tyd niet nalaten aan al wat zy in die omstandigheid verrichten, veel gewichts en gezagh by te zetten/' Iets nieuws in de kerkenorde dezer Synode was ook de bepaling, dat een minister (dienaar des Woords) kon worden verplaatst door de classe. Indien een predikant moest worden af gezel, stond dit niet aan de classe, maar aan het col legie, dat hem had beroepen, het collegium qualificatum. Wel gaf de classe advies, maar genoemd collegium kon dan toch met één be sluit den predikant afzetten. Meerdere bizonderheden gaan wy voorby. Het doel van de Staten van Zeeland ten opzichte van deze Synode zal ook wel geweest zyn, om de vryheid, die de kerken onder Leicester's be wind hadden verkregen, weer aan banden te leggen, al ging men hier ook niet zoo ver als in Utrecht en in Holland. Zoo zien wy ook hier de slingeringen en worstelingen, waarin 's Heeren vry gekochte kerk ook in deze landen was onderworpen. Luctor et emergo is de zinspreuk, die ook op Zeelands kerkstaat past. Hulsebos. Dewyi wy de uitverkorenen tot zaligheid niet met zekerheid kennen, moeten wy aan allen, die in het verbond Gods en Zyne Ge meente begrepen zijn de sacramenten bedienen. Geven wy de leer des verbonds prys, dan berooven wy ons zeiven van een krachtigen pleitgrond, van een ryken troost en van een machtigen prikkel voor en by de opvoeding onzer kinderen. Wy berooven ons dan van een troostgrond, dien we vooral behoeven, als wy van wege onze zooveelvuldige tekortkomin gen met een diep schuldig hart aan de sponde

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 1