F Uit de Heilige Schrift. VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1899. No. 34. ^Veekblad gewijd aan de ^eeland, j^elangen der pereformeerde oord-brabant en Kerken pimburg. Ds. J. HULSEBÜS, Ds. A. LITTOOIJ, Dr. L. H. WAGEN AAR. VARIA. Van de Synode. he Jaargang. Want de HEERE is onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze KoningHij zal ons behouden. Jesaja 33 22. ONDER REDACTIE VAN och Samuel zeide Heeft de HEERE lust aan Brandofferep en Slachtofferen.ala aan het gehoorzamen van de stem des Hee- ren Zie, gehoorzamen is beter dan slacht offer, opmerken dan het vette der rammen 1 8am. 16 22. Abonnement per 3 maanden f 0.35. Afzonderlijke nos. 3 cent. Advertentiën van 1 5 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent Uitgever: K. LE CO I NT RE MIDDELBURG. Berichten, Advertentien enz., gelieve men tijdig, uiterlijk Vrijdagmorgen, by den Uitgever in te zenden. DE ROEPING VAN GODS VOLK. H. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gy zoudt verkondigen de deugden desge nen, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zyn wonderbaar licht. 1 Petri 2 9. Naast den oorsprong vinden wy hier den aard en hoedanigheid van Gods volk geteekend. Het is een uitverkoren geslacht. Het is een bizonder volk voor den Heere. Het is met goddeiyke voorrechten begiftigd en met goddeiyk licht be straald, een duur gekocht en verkregen volk. Er zyn geen namen, groot en heeriyk genoeg om uit te drukken, wat dat volk door Gods genade is. Het is een koninklijk priesterdom. Dit zyn dezelfde woorden, maar anders geplaatst, waarmede reeds onder den ouden dag, (Exodus 19 6) Gods volk werd genoemd. Daar heet het uit den mond des Heeren door den dienst van Mozes„En gij zult mij een priesterlijk konink rijk en een heilig volk zijn." Gy zietonder den ouden gelyk onder den nieuwen dageen zelfde volk, gelijk van afkomst en gesteldheid, maar onder den nieuwen komt alles nog meer in vol len rykdom uit. Onder den ouden dag een ko ninkrijk, in welks midden het priesterschap, de dienst Gods, zich heeriyk openbaarde, onder den nieuwen dag zyn alle Gods kinderen pro feten, priesters, koningen. Als profeten kennen zij den Heere, als priesters mogen zy Hem vry- willig dienen en verheerlijken, als Koningen zyn zy vry van de dwinglandy der zonde. Zoo zijn zy een afgezonderd, een heilig volk. Volgt nog de uitnemende roeping. Opdat gy zoudt verkondigen de deugden desgenen die u geroepen heeft uit de duisternis tot zyn wonderbaar licht. Verkondigen is hier het woord, waarmede en waarin is samengevat de geheele Beiydenis en Openbaring van Gods volk en het leven hunner ziele, zoowel hier, als in volkomenheid hiernamaals. Verkondigen is iets luid en duidelyk voor anderer ooren bekend maken. Dit is de zalige roeping. Voor de over heden en de machten in den hemel en op de aarde de ondoorgrondelijke wysheid Gods be kend te maken. De deugden Gods te roemen in woord en wandel, die in het werk der verlos sing zoo bizonder uitblinken. En dat verkondigen moet geschieden door ieder lidmaat van den Heere Christus, maar ook door de leden samen als Gemeente, als kerk in al het schoone van haar geestelyke organi satie onder Christus als Hoofd. Maar achin hoeveel stryds, onder hoeveel struikelen moet dat alles nog hier gekend en gesmaakt en beoefend wordenZal het vol maakte komen Ja, het zal gekomen zyn, wan neer Christus zyne kerk als eene reine maagd den Vader zal voorstellen, wanneer alle vlek en rimpel zal zyn weggenomen, wanneer de verloste, aan Gods wegen gewend en verlost van alle smet der zonde Hem eeuwig zal ver heerlijken en grootmaken. Ja, zy sterven om eeuwig te leven en in alle volmaaktheid door Hem, Die hen heeft liefgehad en gekocht met zijn bloed, als koningen en priesters God te die nen in zijnen tempel. Maar is dit alles niet te hoog en te heerlijk Neen, het is het doel Gods met de verlossing, met den weg der zaligheid, zyne uitverkorenen volmaakt te stellen in Christus voor Hem. En wie hierin zyne verlustiging niet kan vinden, hoe kan hy een kind Gods zijn. Wel heeft dat kind Gods zich zeiven aan te klagen wegens zyne ellende en gebrek. Wel heeft de Heere zich te beklagen voor Zyn volk. Maar toch, zy zyn er in Christus Jezus toe ge grepen. En daarom, die bedroefd zyn vanwege hunne zonden, die bedroefd zijn vanwege het uitwonen van den Heere, die bekommerd zyn vanwege het leven Godsdat zy de toevlucht nemen tot den troon, dat zy zien op het vol brachte werk, dat zij pleiten op de toezegging des Heiligen Geestes. Maar, hoe schrikkelyk het lot van hen, wier eere is in hunne schande (het leven buiten God), die aardsche dingen bedenken. Een kouinklijk priesfcdfuoin te zyn, de deug den Gods te verkondigen, ziedaar de roeping van Gods volk in 't verborgen, in 't openbaar, in het gemeenteleven, in de saamvergaderingen, waar wij ook in den geest tegenwoordig behoo- ren te zijn. De Heere doe het zyn volk alom verstaanDan zal ook de zegen zichtbaar zyn en Gods Naam worden verheeriykt, dan zal het leven worden geheiligd en versterkt, de blinde heidenen worden toegebracht en de afkeerigen tot God bekeerd. Hulsebos. II De beslissing over de opleiding. Vrijdagochtend 16 Augustus kwam de Sy node van Groningen bijeen in eene stemming van spanning en smart. Bedruktheid teekende zich af op aller aangezicht. Ach de broe deren wisten het reeds, ze zouden een liefiyke hope, dat 't thans toch tot 9amenbinding van Universiteit en Theol. School zou komen ten derde male moeten begraven. Op een der vorige zittingen was eene Com missie voor prae advies benoemd, waarin o. a. eenerzyds Dr. Bavinck met Bos en Littooij en zelfs onze Goesche afgevaardigde br. M. de Jonge zitting hadden bekomen en anderzyds o. a. prof. Rutgers met Ds. B. van Schelven waren gekozen. Deze broederen nu waren 'teens geworden, dan ach 't was een geheel negatieve een heid men zou het voorstel van prof. Bavinck maar van de tafel nemen en concludeeren, dat de tyd er nog niet voor ryp bleek om School en Universiteit saam te brengen. Daarby moesten maatregelen gezocht worden om de positie der „eigen" inrichtingen te ver sterken. Met een fijn gesteld stuk kwam deze com missie op de Synode en er volgde nu een in het slot zeer belangryk debat. Prof. Lindeboom sprak het allereerst. Hem dacht dit voorstel niet doelmatig. Wy biyven in de moeite. Hy wenschte nu te komen tot een principieele beslissing over 't recht der Kerken. Aan de onzekerheid, hoe 'tmet de School gaan zal, behoort een einde te komen. Dan zal ze weer grooten steun ontvangen. Prof. L. maakt zich sterk, dat als hij dan 3 maanden rondreist om voor de School te spreken, hy tienduizenden zal verzamelen. Voorts verhaalde zyn Hooggeleerde de Synode van een oud vrouwtje, dat zoo bezorgd wasSterk keurde prof. L. voorts af, dat er onlangs een nieuwe Hoogleeraarsbenoeming had plaats gevonden. Ten slotte werd zyn Hooggeleerde zeer gemoe- deiyk en riep uit: Ik stel voor, dat wy het laatste jaar dezer eeuw besteden om den Troon der genade aan te loopen opdat de aanstoot worde weggenomen, eer de 20ste eeuw komt. Laat ons positie kiezen en den eisch stellen, dat de benoeming van de prof. in de Theol. faculteit aan de kerken kome, voor Januari dit voorstel bij de Vereeniging indiene en in 't volgend jaar in buitengewone Synode haar antwoord overwegen Prof. Rutgers staat nu op, doch is blijkbaar niet in zijn kracht. Hy acht 't volkomen doel loos, thans te debatteeren. In den boezem der kerken is het verschil te groot. Het is on- mogeiyk, thans tot een besluit te komen. Prof. Noordtzij zal maar een „kort woord" spreken. Hy gaat met 't advies der commissie meê, toch moet hem een en ander van het hart. Hy oordeelt, dat men zich niet genoeg verge wist heeft van de bedoeling van het voorstel- Bavinck. Ook was het niet recht tegelijk te zeggen„'t is met een kleinigheid goed te maken" en „het raakt kant noch wal." Prof. Noordtzij ontsierde zyn goed woord door't ver haal, dat een baardeloos jongmensch gezegd zou hebben„ik acht 't voor my te min om aan de voeten van Dr. Bavinck te zitten." Als dit zoo is, dan was dat zeker een van de Gene- stets „theologen zonder baard", die de ondeu gende dichter de slechtste schepselen dezer aarde noemt. Prof. Biesterveld uitte zyn diepgevoeld leed wezen, dat de commissie hier tot zulk een voorslag komen moest en hield vol, dat in 't Voorstel-Bavinck aan geen enkele principe werd te kort gedaan. De benoeming van de professoren in de Theologie aan een Universi teit door de kerken, deert het Universitair be ginsel niet. De voorslag van prof. Lindeboom acht spreker beneden de waardigheid der Ker ken. Nu krijgen de afgevaardigden het woord. Ds. Notten is 'theelemaal met prof. Biester veld eens en heeft er niets aan toe te voegen. De afgevaardigde prof. Wielenga kan dat ook zeggen, doch heeft er nog wel een woordje by. Hy waardeert 't vredelievend pogen der com missie, doch hy vreest nu voor de toekomst. De stryd zal blyven. Onze Academici zullen natuuriyk doorwerken. Nu waarvan Rebecca zwanger is, dat moet Rebecca baren. Wy hebben het Juiste oogenblik voorby laten gaan. Eenheid van opleiding is nood der tyden. Er is slechts ééne lichtzyde, deze, dat de brandspuit nu nog niet ingesloten wordt in het gebouw, en dus, als er brand komt, niet mee verbranden zal.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 1