VRIJDAG 18 AUGUSTUS 1899. EEKBLAD GEWIJD AAN DE j^ELANGEN J^ï OORD-j^R ABANT in Zeeland, der jjereformeerde jcerken en j_,imburg. Ds. J. HULSEBOS, I)s. A. LITTOOIJ, Dr. L. H. WAGENAAR. Uit de Heilige Schrift. Gy zyteen uitverkoren geslachtZiethier de afkomst van het volk Gods genoemd. Wat on- Belijdenis en School. VARIA 8e Jaargang. No. 33. Want de HEERE i» onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze KoningHy zal ons behouden. Jesaja 33 22. ONDER REDACTIE VAN D och Samuel zeideHeeft de HEERE lust aan Brandofferen en Slachtofferen.ala aan het gehoorzamen van destemdesHee- ren Zie, gehoorzamen is beter dan slacht offer, opmerken dan het vette der rammen 1 Sam. 15 22. Abonnement per 3 maanden f 0.35. Afzonderlijke noa. 3 cent. Advertentiën van 1 5 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent Uitgever: K. LE COINTRE MIDDELBURG. Berichten, Advertentien enz., gelieve men t\jdig, uiterlijk Vrijdagmorgen, by den Uitgever in te zenden. DE ROEPING VAN GODS VOLK. I. Maar gij rijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen, die u uit de duis ternis geroepen heeft tot zyn wonder baar licht. 1 Petri 2 9. Wanneer wij met een enkel woord de vraag zouden moeten beantwoorden Wat is de zalig heid? wij zouden niet beter weten te zeggen dande eere en verheerlijking Gods. Maar, zal iemand zeggenIs dan niet de schuldverge ving zaligheid Gewis, maar juist, omdat door haar de weg gebaand wordt, om door Christus met God in de ware zalige gemeenschap te leven en Hem te verheerlijken. In den aanbid- deiyken verlossingsweg blinken dan ook Gods deugden op het heerlijkst uit Tot zijne Eere en Verheerlijking, opdat zij Hem eeuwig zou den prijzen en loven redt God zondaren van het verderf, waarin zij zichzelven roekeloos heb ben geworpen. En Gods volk ziet terecht uit naar de heerlijkheid, maar dit is dan ook, om God volmaakteljjk te prijzen. Ja, eenmaal trekt ook de Zoon zich terug, uit zijn Rijksbewind, opdat God drieöenig zich in al zijne heerlijkheid openbare in het verloste schepsel en dat schep sel volkomen met zijnen God vereenigd, Hem eeuwige lof en aanbidding toebrenge! En zou dat hier op aarde ook al niet reeds blijken O jaEen ieder der kinderen Gods leert dit verstaan als zijn hoogste eer en roe ping en zaligheid maar ook zijn volk als volk, zijne kerk als kerk en als het lichaam van Christus moet Zijnen Naam en zyne deugden groot maken, al is het in veel stryds en nog in veel gebreks. En hierop moet dat volk dan ook veel worden gewezen, opdat het met deze zyne heilige roeping moge werkzaam zyn. En hoe staat het hier nu mede Hoe staat het met een iegelijk in het bizonder Maar ook hoe staat het met ons als kerk, als volk des Hee- ren? Mocht toch die heilige roeping worden verstaan en in het oog gehouden Alles in het persooniyk leven ter eere Gods Maar ook in 't gemeentelevenWierd dat recht ter harte genomen, dan zou er geen twee spalt en verdeeldheid, maar éénheid en samen smelting zynDan werd ook 't gewicht meer gevoeld van elk saam vergaderen, ook van 't saam vergaderen van alle plaatselijke kerken door hare afgevaardigden, dan zou dit het beeld zyn van het leven der geheele kerk. Moge dan ook de verheerlyking van Gods Naam in die breede vergadering van de kerken het bedoelen en de behoefte zyn, dan zal ook daar het persooniyke en eigenwillige wegvallen en Gods nabyheid en zyn zegen over de kerken worden gesmaakt. Het Schriftwoord, aan het hoofd van dit op stel geplaatst, ontvouwt ons den oorsprongden aard, de roeping, de toekomst van Gods volk en, hoe dit openbaar wordt in het bizonder en verborgen leven, maar ook in iedere levensuiting, openbaar ook in hun saamvergaderen en in hunne troostvolle verwachting. uitsprekeiyke genade, wat voorrechtwat edele afkomst! Met de vrije eeuwige almachtige liefde Gods bemind te zyn, met de liefde, die triom feert over alle bezwaarMaar dat uitverkoren geslacht is ook een verkregen volk. Uitverkoren in Christus, zyn zij verkregen, gekocht tot den duren prys van Zijn bloed. God heeft de ge meente verkregen door Zyn eigen bloed. De Vader heeft den eigenen Zoon niet gespaard. En Hy heeft hen ook geroepen. In duisternis waren zy in hunnen natuurlyken staat, in duis ternis, onkunde, ellende, zonder leven, zonder licht, zonder troost, vervreemd van hunnen Schepper, schuldig en verdoemelijk voor hunnen Rechter ontdaan van zyn beeld. Geroepen, dat is de weg van krachtdadige en voortgaande bekeering, geroepen pit de duisternis tot zijn wonderbaar, d. i. zijn bewonderenswaardig heeriyk licht, tot zyne waarheid, gerechtigheid, vrede en zaligheid. Zoo is dat volk, een volk uit God geboren. Hulsebos. Het volgende lazen wij tot onze verbazing in de „Utrechtsche Kerkbode" van 12 Aug. 1.1. Volgens Ds. Littooy, een der curatoren van onze Theologische School, ligt by Dr. v. Goor de hoofdschuld, dat het voorstel Bavinck zoo mis is verstaan en dientengevolge een moge- ïyke oplossing een goed eind achteruit is gezet. Hy deelt mede, dat Dr. v. Goor met Ds. Bos en Dr. Bavinck het voorstel hebben ontworpen. Dat hij biykbaar espresselijk in de commissie van drieën was gekomen, om de B.-groep te vertegenwoordigen en dat hij dus met zyn vrienden in vertrouwen over het ontworpen voorstel had moeten handelen. Dan ware veel verdrietigs voorkomen. Volgens deze mededeeling van Ds. Littooy zou dus Dr. v. Goor een der geesteiyke vaders van het bekende voorstel Bavinck z(jn Even vreemd als waar." Ziehier wat wy aan de „Utrechtsche Kerk bode" zonden. Aan den Redacteur van de Utrechtsche Kerkbode Hooggeachte Redacteur! Daar het U en mij om waarheid te doen is, verzoek ik U bij dezen in Uw Kerbode het hier volgende op te nemen. Waar is door mij geschreven of wanneer en wien gezegd, hetgeen Gij schryft in de „Utrecht sche Kerkbode" van verledene week „Volgens Ds. Littooy ligt by Dr. v. Goor de hoofdschuld, dat het voorstel Bavinck zoo mis is verstaan en dientengevolge eene mogeiyke op lossing een goed eind achteruit is gezet," schryft Gy. „Hy deelt mede" zoo luidt het verder „dat hij biykbaar expresseiyk in de commissie van drieën was gekomen, om de B.-groep te vertegenwoordigen en dat hij dus met zyne vrienden in vertrouwen over het ontworpen voorstel had moeten handelen. Dan ware veel verdrietigs voorkomen." Dat dit door my gezegd of geschreven is, is van a tot z onwaar. Natuurlyk vraag ik U dan ook even drin gend als viiendeiyk te bewyzen, dat „hij, Ds. Littooy, dit mededeelt" Met heilbede en broedergroete, de Uwe in Christus, A. Littooij. Middelburg, 12 Augustus 1899. Tan de Synode. Op Dinsdag 15 Augustus des voordemiddags om 10 uur is de recht doelmatig tot Synode zaal ingerichte kerk in de Ebbingestraat te Groningen vol belangstellenden die zy banken en galeryen vullen, terwyi de Afgevaardigden en de professoren zitting hebben bekomen in het middenschip. Het doophek is omgetooverd in een verhevenheid met een achterwand van groen-rood en bloemen, byna Oostersch in styi met hoog uitstekende waaierplanteneen ge heel, dat een der broederen deed denken aan een doornenbosch en een ander deed vragen naar de gedachte van den versierder. De Mid delburger draperie onder 't fraaie orgel was stijver, doch meer in den styi der omgeving. Op de verhevenheid namen de drie predikanten van Groningens Gereformeerde Kerk plaats en Ds. Westerhuis begroette met plechtige zegenbede de vergaderden. Hy heette hen welkom in deze stad, in deze kerk, in dit kerkgebouw. Welkom in de stad, waar Ludger preekte en Gansfoort leerde, wiens stervenswoord nog na trilt: ik weet niets dan Christus en dien ge kruist; de stad, op wier Universiteit Ubbo Emmius zyn stempel sloegde stad, op wier Zuider kerkhof Hendrik de Cocks grafteeken staat, met het opschriftUit genade door 't ge loof hebben zy de zaligheid verkregen en Wiens werk gebleven is, terwyi dat van Pareau en Hofstede de Groot verging omdat de Cocks werk was uit God! Welkom in de Kerk, waar onder vervolging Feits Ruardi zaaidewaar ook later niet werd toegelaten dat twee of drie over godsdienst samenspraken al mochten ze „er wel over denken Welkom in dit kerkgebouw, welks eerste steen gelegd werd door docent de Haan en waar ook vroeger een Synode handelde over opleiding en emeriti-verzorging. Welkom tot den arbeid, die de Waarheid duideiyk doe zien en betrachten in liefde. Na dit vriendelijk en aangenaam woord werd na heel wat stem men-arbeid 't moderamen ge kozen, Ds. J. van Andel werd weer proezes Ds. Hoekstra assessor, Dr. H. H. Kuyper en Ds. Westerhuis scribae. De Praeses begon zyn ambt met allen te doen opstaan ter opentiyke betuiging van hun in stemming met de belydenis der Gereformeerde Kerken. Dan werd na eenige woorden van welkom besloten om weer met behulp van commissies te werken, doch eer deze de voornaamste zaken ter hand nemen, alle provincies de gelegenheid te geven de ingediende voorstellen toe te lichten. Na de pauze droeg 't Moderamen, gesteund

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 1