LEDIGE PLAATSEN. boekbeookdeeleng, (Een Droom Handboek ten dienste van de Geref. Kerken in Nederland Officiëele Berichten. Advertentiën. Een woord tot allen. Chr, Scheurt. BARNABAS We wilen eerlyk erkennen, dat het lezen van bovenstaand bericht in de Telegraaf ons niet aangenaam stemde. Niet, dat we niet met be langstelling zouden begroeten al wat gedaan wordt voor het geestelijk en zodeljjk heil onzer visschers evenmin, dat we thans een kerkschip van onze zijde overbodig zouden achten. In tegendeel 't is onze bede, dat „de Hoop'' gezegend moge worden in den pas aangevan gen arbeid, en spoedig een kerkschip onzer zee kerken haar voorbeeld moge volgen. Maar hierom was het meergenoemd bericht ons minder aangenaam omdat we ons daar door voelden beschaamd. Waarom zoo vroe gen we hebben wij wel bestek en teekening mogen maken, maar gaan nu anderen in de uitvoering ons voor? Kunnen de zee-Kerken, als Maassluis, Scheveningen, Katwijk, Noordwijk, Vlaardingen enz., zelve de kosten niet dragen Zou in heel ons land door ons Gereformeerde volk niet één kerkschip gebouwd kunnen wor den? Zeker, voor Hervormden gaat zoo iets veel gemakkelijker dan voor ons. Wy hebben onze kerken en scholen te onderhouden, en die gaan voorop. Er is zooveel in ons kerkelijk leven dat roept om onzen steun. Maar dat neemt niet weg, dat er in de Gereform. Kerken van Ne derland nog geld genoeg is, waaruit een kerk schip kan gebouwd worden, indien de rent meesters van dat geld maar getrouw zijn. Temidden van de veelvuldige bespreking der onderscheidene vraagstukken, die op de a. s. Synode ter sprake zullen komen, hebben we de zaak van het kerkschip aan de orde gesteld, omdat juist nu „de Hoop" ons is voorgegaan. Waar thans reeds „de Hoopde zilte wateren klieft, daar spreken wij onze hoop uit, dat onze zee kerken rusteloos zullen voortarbeiden, om het voor drie jaar gevormde plan nu eindelijk tot verwerkelijking te brengen. Ons bekroop de vreeze, dat door den zeer gewaardeerden arbeid te Lerwick, eerst van Ds. van der Valk, en nu van Ds. Sluyter, de ge dachte aan een kerk- en hospitaalschip, in den schoonen zin van dit woord, op den achtergrond zou geraken. En dat zouden wij zeer betreuren „De Hoop" heeft ons eenmaal beschaamd laat dat nu genoeg zijn, opdat we onszelven niet een brevet geven van onmacht. De Roeper. Ivo. KQRT BERICHT van de Classic, vergade ring der Gereform. Kerken, gehouden te Middelburg, 1 Augustus. Voor de saamroepende Kerk van Gapinge opende Ds. Toebea het samenzijn. Gezongen werd Ps. 843. gelezen 2 Timotheüs 1. Praeses was Ds. de Jager, scriba ds. Toebes, assessoren waren ds. Littooij en dr. Wage naar. Na het lezen der notulen hield ds. Littooy de korte predikatie over Hand. 325. Op eene missive der classe 's Gravenhage in zake eenen oefenaar zal een antwoord worden gezonden. Eene zaak betreffende den Kerkeraad van Oostkapelle en eenen broeder uit eene andere gemeente zal op nieuw worden behandeld door dien kerkeraad met den kerkeraad dier andere Gemeente. In plaats van ds. Gommer, die een hartelijk woord van afscheid had ingezonden, werd als agent der theol-school en deputaat voor hulp- behoev. Kerken benoemdds. L. Bouma. In de namiddag-vergadering werd Ds. Schoe- makers door den praeses namens de Classis geluk gewenscht met zijn beroep naar Tiel, doch tevens de wensch geuit, dat hij wederom mocht kunnen besluitente blijven. Een uitvoerig rapport aangaande de Kerkvi sitatie werd alsnu voorgedragen. De conclusi- ën werden zoo gewichtig geacht, dat ter be spreking hiervan eene buitegewone classis zal worden gehouden den tweeden Dinsdag in Oc tober. Verder werd rapport uitgebracht door de Zen- dings-deputaten en het beroep geapprobeerd van Ds. F. W. J, Wolf, beroepen te Vrouwe polder, Nog vergaderde de classe lang in comité over eene droevige zaak, waarin een der kerken ad vies vroeg. Arnemuiden en Vrouwepolder be danken voor de hulp, al die jaren, dat zij va cant waren, van de Dienaars genoten. Grjjpskerke zal de gewone classis van No vember samenroepen. Op verzoek van den|praeses gaat Ds. Hulsebos te negen uur voor in dankzegging. een lid der classe. Door het krediet van f 35,000, verleden jaar door de Kamers toegestaan voor bouw werk aan 's Ryks Museum te Amsterdam, is de bouwmeester, dr. Cuypers, in staat ge steld, zijn plan om een der torens van het Rijks museum van een carillon te voorzien, ten uit voer te leggen. Een carillon van den toren te Arnemuiden, een werk van Hemony, werd voor deze eereplaats bestemd. Van het stel klokken, dertig in getal, zijn er drie gebarsten, welke alzoo overgegoten moeten worden. Dit over gieten is toevertrouwd aan den 82-jarigen klok- kegieter Fritze te Aarle Rixtel bij Helmond, die in het bezit is van oud gereedschap dat eens aan Hemony zeiven heeft toebehoord. Het zal nog twee jaren duren eer het carillon in orde zal zijn gebracht. Dit eigenaardig bericht, dat thans de rondte doet door de bladen, meenden wy ook eene plaats te moeten geven in onze bode. Arnemuiden en Amsterdam worden hier in betrekking tot elkander genoemd. Amsterdam, die rijke koopstad, de prachtige hoofdstad, Ar nemuiden, in veler oog een eenvoudig Nazaret. Toch was het volkrijke Amstelredamme ook eenmaal een visschersdorp op het eind der mid del-eeuwen, en Arnemuiden was van eeuwen hervisschersplaats. Zoo zien wy |ook hier de vrijmachtige be schikkingen Gods. En had de gereformeerde leer in Amsterdam tot heden eenen krachtigen aanhang, ook Ar nemuiden mocht eeuw aan eeuw bij die waar heid leven. Zij èn Amsterdam èn Arnemuiden rijk in Gods gunste Hulsebos. Beroepen te Hommerts ds. B. Roorda te Bu- rum te Meliskerke ds. J. C. C. Voigt te Raams- donk. kangenomen naar Enschede B. door ds. E Prinzen te Oostwold; naar Geldermalsen door ds. R. Loman te Herwynennaar Den Helder door ds. N. H. Koers te Wanswerd. Bedankt voor Oud-Vossemeer door ds. J. P. Tazelaar te Weesp. Grijpskerke 3 Aug. 1899. Zondag j.l. was het de laatste rustdag dat onzen algemeen bemin den Leeraar Ds. J. Gommer als onzen herder en leeraar, den dienst des Woords alhier te vervullen had. Hij sprak zijn laatste rede uit naar aanleiding van Ezechiël 34 vs. 31. Innige banden waren gelegd tusschen Leeraar en Ge meente. Groot was dan ook de belangstelling en diep waren de indrukkenMenigeen pinkte een traan weg, en ieder stemde in met den zegenwensch hem en zyn gezin uit psalm 134 vers 3 toegezongen, nadat ouderling Poppe en het hoofd der Chr. School, hem een hartelijk laatste woord hadden toegesproken. Ook Dins dagmorgen by zijn vertrek was de deelneming zóó algemeen, dat getuigd mag worden, dat zelden een Leeraar vertrekt, onder betooning van zóóveel belangstelling. Den kerkeraad alhier, An. Geschiere, Scriba. Verantwoording van Liefdegaven. Middelburg (C) Met dank ontvangen gevon den in de Collecte 23 Juli „uit Dankbaarheid f2.50 voor Kerk en Armen." I. de Wolff, Boekh. SUPPLETIEFONDS Draagt elkanders lasten. Met vriendelijken dank ontvangen gevonden in de Collecte Noorderkerk f —35 voor het schoolonderwijs. Vriendelijk bevelen wy dit fonds aan. K. le Cointre, Penningmeester. School Gravenstraat. Met dank ontvangen gevonden in de Collecte Noorderkerk f 1 K. le Cointre. Vlissingen B. In dank ontvangenvoor de zending (Heiden-Penning) van A. de K. 26 h. centen, een pakje postzegels van J. t. H. en van J. J. 10 ct., voor de kerk van Johanna L. 1.25, van Marie L. f 2.50, gecollecteerd f 0.50, ontvangen met het plaatsengeld f 0.50 Namens den Kerkeraad C. P. I. Dommisse, scriba. ZENDING. In dank ontvangen voor de Zending uit het busje van Johs. Cevaal f 1.14®, collecte Zen dingsschool f 0.50 en gevonden coll. Noorder kerk f 1.— Namens gecomitt. J. v. Aartsen Jz., Penningm. Algemeene Kas. hulpbehoevende Kerken. Ont vangen Collecte Axel A. f 11, 12i/i- J. Hulsebos, Deputaat. Diaconaal Hulpbetoon. D. V. Zal 8 Augustus de vergadering gehou den worden bij Mej. Verhage. Vrije Universiteit. Gevonden in de collecte Noorderkerk Zon dag 30 Juli fl.—Den gever vriendelijk dank C. Verhage, Corr. Inhoud van Tijdschriften. De Kindervriend. Geïllustreerd christelijk tijdschrift voor de jeugd, jaargang XII. Aflev. 7 Juli 1899. Kollum T. Slagter. fl.50 per jaarg. Door liefde behouden, door J. Schouten, slot. Eerlijk maakt rijk, door A. de Jong. De Heere onze banier, gedicht vanK. over Ex 17:18—16. Naar den hemel, door B. O. Hoe Jan een bok kreeg, door Wilhelm van Noorden, slot. Het pleegkind, door C. de Bruyn. Van vrienden tot vijanden, door J. Kuiper, vervolg. Uit het leven van Maarten Luther, door W. Bussemaker, ver volg. De weg naar den troon, door J. F. Buis man, vervolg. En eindelijk onder het opschrift Oppassen is de boodschaptal van Raadsels enz. Hulsebos. Bij den Uitgever K. LE COINTRE te Mid delburg is verschenen en aan HH. Inteekena- ren verzonden de 8ste afl. van uitlegging van Johannes Calvijn, uit het Latijn door Ds. S. O. LOS, met eene inleiding van prof. Dr. H. Bavinck. Compleet in 30 afl. a 0.20. De inteekening op dit alom gunstig aanbe volen werk blijft nog opengesteld en de le afl. is in den boekh. ter kennismaking ver krijgbaar. Gevolgd door „een gesprek met den duivel op weg naar de Kerk". (In dichtmaat). Drijs 12V2 cent. Bij getallen ter verspreiding tot lagen prijs. Voorts is de inteekening opengesteld op het en de VOOR 1900. Zij die met Barnabas nog geen kennis maak ten wordt in 't bijzonder de inteekening aan bevolen. Herhaaldelijk ontvangen wy bewijzen van instemming met deze uitgave, alsmede wat den degelijken inhoud betreft van den loopenden jaarg. 1899. Barnabas schild voor 1900 bevat verschillende gezichten van de stich ting Veldwijk met de portretten van nu wijlen Dr. Mr. W. v. d. Bergh en Ds. H. Witteveen.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 3