Goedkoop Ates voor alle soorten Graanzakken. I. A. DE RIJCKE, TANGELFOOT, Limonade Escenses. 5 Cent per Vel. K. J. DE KOSTER, SUPPLETIEFONDS BOEKBEOORDEELING, Adyertentiëii; Voor 35 ct. 7 flesschen heerlijke LIMOXADE door bijmenging van een pond Suiker, W. HUBREGTSE, KROMMEWEELE. Groot succes! een waar Vliegen kerkhof, Wederverkopers gevraagd. Flink Rabat. kloostergoederen. En ook de pastoralia der Hervormde gemeenten zjjn eigenlijk niet naar GodsWoord. De kerk moet niet kapitaliseeren, maar mededeelen alles wat ze over heeft en leven zal ze uit de hand van God. En vraagt men ons nu ten slotte ons oor deel, hoe dan de rechtmatige kerkelijke ver zorging der emeriti, pred. wed. en weezen be hoort te loopen? Ik vat 'tsaam in de volgende stellingen. I. Art. 13 bedoelt een wyze van verzorging, die thans geheel is vervallen. Een nieuwe re geling behoort te worden getroffen en in de kerkenorde te worden voorgeschreven. II. De gemeenten behooren hare eigene leeraars te bezoldigen en de bezoldiging is voldoende, wanneer ze den leeraar 1 de gemaakte studiekosten geleidelijk ver goedt; 2 hem in staat stelt met eere met zijn ge zin te leven 3 hem 't mogelijk maakt, iets op te leggen tegen den ouden en kwaden dag 4 hem de gelegenheid opent, eenige verzor ging aan zijne overblijvende weduwe te ver zekeren. IH. Elke regeling, die de tractementen beneden dit peil jlaat blijven en dan voorts eenige ver goeding biedt door pensioen en weduwengeld, onteert den Dienaar als man en als huisvader door hem ten deele de beschikking over zijn rechtmatige bezoldiging uit handen te nemen en dies te plaatsen onder een soort curatele. IV. Bij beneden-peil tractement is echter deze aanvulling een noodzakelijk kwaad. V. De kerken doen 't best deze aanvulling geza- mentlyjk te bewerkstelligen in voege de voorge slagen regeling der cl. Gravenhage. Eerste ge deelte. VI. In de wegneming van den kostwinner is voor een christelijk huisgezin een eigenaardige be zoeking der goddelijko liefde. De geldelijke gevolgen dezer bezoeking behooren bestreden te worden en dit door welgeordende samenwer king der maatschappelijke of kerkelijke gemeen schap, doch doorgaans kunnen ze onmogelijk geheel worden overwonnen. Dies blijft hier 't terrein open voor de milddadigheid en ze behoort geoefend te worden door 1 de familie (in 't bijzonder door kinderen en kleinkinderen.) 2 de ambtgenooten. (De percentage in 't voorstel 'sHage.) 3 de gemeentenaren, (in 'tbyzonder die ge not en zegen hadden van den overledene.) 4 desnoods de diaconie, eerende de rechte weduwen." VII. Aangezien 't Emeritaatstractement een recht- streeksche verplichting is van de plaatselijke kerk en eenigermate ook van 't kerkverband,- daar en tegen weduwen- en weezen verzorging slechts zeer ten deele verplichting en ander deels milddadigheid, behoort er in dezen eene afzonderlijke regeling te zijn, die wel kerkelijke verzorging biedt, doch ook rekening houdt met 1 familiebezit, om niet te geven, waar 't niet noodig is. 2 de ondersteuning der ambtgenooten de percentage. 3 de welvaart van 't maatschappelijk milieu, waarin ze leven, want het is niet te vergen, dat menschen die hun eigen weduwen en wee zen onverzorgd moeten achterlaten, voor andere weduwen opbrengen, en eindelijk ook zou er kend kunnen worden 4e bijzondere verdienste des overledenen. Dr. L. Wagenaar. Middelburg, 31 Mei '99. Tweetal te Tiel ds. P. C. Koster te Maassluis en ds. C. B. Schoemakers te O. en W. Souburg. Beroepen te Oud-Vosmeer ds. J. P. Tazelaar te Weesp; te Aalst ds. R. v. Giffen teVledder; te Arum ds. J. C. Bos te Nijegate Den Helder ds. N. H. Koers te Wanswerdte Middelstum ds. A. S Schaafsma te Boornbergumte Nes- Wierum ds. H. v. Dijk te Gaast. Aangenomen naar Zuidwolde door ds. F. Ha- verkate te Giessen-Nieuwkerk. Bedankt voor Wommels door ds. C. J. v. Binsbergen te Loosduinen voor Tzummarum door ds. R. Smeding te IJselmonde. De erfgenamen van mevr. dounairè de Jonge, onlangs te Hilversum overleden, hebben over eenkomstig 't verlangen hunner geliefde moeder, de Geref. Kerk en de Chr. School te Zierikzee kwijtgescholden alles, wat deze lichamen aan de nalatenschap verschuldigd waren, zijnde voor de Kerk eene som van f 2600 en voor de Chr. School f 3300. Zondag 30 Juli a. s., 's middags om 2 uur, hoopt ds. J. Gommer zijn afscheidsrede te houden. Mochten er kerkeraden zijn die bij die gelegenheid broeders wenschen af te vaardigen, dan gelieve zij daarvan intijds kennis te geven aan den kerkeraad. Grijpskerke, Juli '99. A. Geschiere, Scriba. Verantwoording van Liefdegaven. In de collecte Zondag 9 Juli in dank ont vangen f 10,— waarvan f 3,50 voor het Idioten- meisje, f 2,50 voor de armen en f 4, voor de kerk. Collecte Zondag 16 Juli 25 ct. voor het Idioten- meisje, door tusschenkomst van br. Maljaars van A. V. f 1,— voor de armen en van br. Cornelissen f 1,— Idioten-meisje, bij dr. L. Wagenaar bezorgd f 2.50 voor het Idioten-meisje. I. de Wolff, Diak.-Boekh. Vlissingen B. In dank ontvangenvoor de Zending (Heidenpenning) 105 h. c. van L. v. H. Veor de Kerk van Antwerpen f 1. opbrengst der Stuiversvereeniging (13 Juli) f37.00 Namens den Kerkeraad, C. B. I. Dommisse, Scriba. Idiotengesticht 98 Heeren Loo. Met vriendelijken dank ontvangen gevonden in de collecte Geref. Kerk te Souburg f5.—. K. le Cointre, Diak.-Corr. „Draagt elkanders lasten In dank ontvangen in de collecte Noorderkerk 16 Juli 25 cent. Vriendelijk vestigen wij by dezen de aan dacht op bovengenoemd fonds. Dringend verzoeken wij ook voor deze zaak den steun der gemeente, daar de uitgaven steeds vermeerderen. Wy mogen toch immers de minder met aardsche goederen gezegende ouders niet met hun gedoopte zaad naar „de openbare school" verwijzen, de school waar een valsche levens- en wereldbeschouwing wordt geleerd Gelijk bekend is kunnen die ouders zich ook niet tot de Diakonie wenden aangezien zij dan als „bedeelden" hun kiesrecht verspelen. Het is daarom dat wy den steun vragen voor ons fonds in het vertrouwen, dat dit niet te vergeefs zal zijn. De Heere heeft den blijmoedigen gever lief en zal zegenen die naar zyn H. Wil en Woord elkanders lasten willen helpen dragen. Zij, die als contribuant zich willen doen in schrijven, of een vrijwillige gave wenschen af te zonderen, vervoegen zich bij den penning meester K. le Cointre. EENIGE BESCHOUWINGEN omtrent den kerkelijken toestand van en na 1892. door J. WESSELS te Utrecht. Utrecht, Kemink Zoon. 1899. Prijs 35 Cent. Wy hebben met onverdeelde aandacht en ge noegen dit werkje gelezen. Niet, dat wy in alles de zienswijze van den geachten schrijver deelen. Er is veel van wat hij schrijft, waarvan wy zeggen„De uitkomst zal het leeren Maar belangrijk is deze brochure, omdat op populaire, bevattelijke wijze de strijd en het leven der Gereformeerden in deze dagen wordt beschreven. Het is een heugelijk teeken, dat de teekenen der tyden op dit gebied door een eenvoudigen broeder op eene wyze, die van zooveel naden ken en liefde voor de zaak en veel onderzoek getuigt, wordt behandeld. Deze broeder is een van hen, die in 1892 met de vereeniging niet mede konden gaan en christelijk gereformeerd wilden blijven. In deze zijne brochure geeft hij veel wat ons in staat stelt op billijke wijze over het streven dier broederen in die dagen te oordeelen. Maar zijn schrijven geeft ons ook weder een lichtstraaltje van hoop, dat de scheiding tus- schen ons en de Christelijk-Gereformeerden van na '92 toch niet blijvend zal zyn. Deze brochure worde druk gelezen door broe ders en zusters van beide formatiën '34 en '86. Indien het niet onbescheiden wordt geacht, voegen wij hier aan toe en vooral door die van '92 Dezelfde schrijver beantwoordt ook in een kort vlugschrift de bedenkingen, die tegen zyn Kijkje op Suawoude zijn ingebracht. Die beden kingen zyn deugdelijk in dit „Antwoord" weer legd. Zy hebben ook niet veel om het lijf, wat wellicht tot verklaring dient van den bitteren en scherpen toon, waarop zy zijn ingebracht, een toon, die trouwens aan „De Wekker" niet vreemd schijnt te zyn. Hulsebos. H.II. Abonné's buiten Middel- burg worden vriendelijk verzocht het abonnementsgeld van het verschenen 2e kwartaal aan den uitgever te voldoen. Voor hen die dit gewoon zijn persoonlijk te bezorgen, wordt herinnerd dat het Kantoor ge vestigd is in Concordia op het Koorkerkhof. DE UITGEVER. De ondergeteekende betuigt hare hartelyken dank voor de vele teedere blyken van belang stelling en deelneming zoo wel van hier als elders gedurende de ziekte en bij het overlijden van hare geliefden zoon aan haar betoond. Wed. G. JONK-Regeur. Middelburg21 Juli 1899. Aanbevelend, „Nieuwe Winkel" Korte Noordstraat. Te Verkrijgen bij Burg.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 3