HOOFDPIJNPOEDERS Bet beste adres voor Manufacturen is bjj L. E. RfflÈRE, Groote Markt, Bnek Gravenstraat, Middelt en Amerikaansche Orgels Een Kleine KNECHT, Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken. Zondag 28 Mei 1899. ad 5 cent. AAAAAAAAAAAAAAAA GOUD en ZILVER. HORLOGES, GITTEN. Classe Middelburg. Classe Zierikzee. Classe Tholen. Classe Goes. Classe Axel. Classe Klundert. Classe Almkerk. Classe 's Hertogenbosch. Dr, H. BAYINCK. Advertentiën; W. HUBREGTSE. van fSO.- tot f450. A. S. J. DEKKER, Groote keuze. Concurreerende prijzen. JACQ FRANK, Ds. A. Littooy. Lez. eener Leerr. MIDDELBURG Noorderkerk. Voorin. 9^2 uür, Lez. eener Leerr. At. 6 uur, Ds. A. Dekkers. Extra coll. Diaconiefonds. Gasthuiskerk. Voorin. 9i/a av. 6 uur, Nam. 2 uur, Hofpleinkerk. Vm. 9'/2 om. 2 uur, Ds. L. Bouma. VLISSINGEN, Vereenigingsgebouw. Vm. 97* uur, Lez. eener Leerr. Luthersche Kerk. At. 6 uur, Ds. C. B. Schoemakers. In beide beurten extra coll. Toor de Kerk. Noorderkerk. Voorm. 96 nm. 2 aT. 6 uur, Ds. B. Veenstra. Koudekerks Tm. 9 nm. 2 uur, Ds. J. Zijp. Meliskbrke Tm. 9 nm. 2 uur, Ds. J. Hulsebos. Serooskerke Vm. 9 nm. 2 u, Ds. S. de Jager. Veere Tm. 95 nm. 2 uur, Ds. a. Dekkers. Gapingb Vm. 95 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Vrouwepolder Tm. 9 nm. 2 u, Lez. eener Leerr. Oostkapklle Tm. 9 nam. 2 uur, Ds. M. F. Visser. Domburg vm. 9 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Grijpskerke vm. 9 nm. 2 uur, Ds. J. Gommer. Arnemuiden vm. 95 nm. 2 u, Ds. B. B. v. d. Hoorn. St. Laurens vm. 95 nm. 2 uur, Ds. G. H. Toebes. Souburg vm. 9 nm. 2 u, Ds. C. B. Schoemakers, Av. 6 uur, Lez. eener Leerr. Brouwershaven Vm9i/2 nm. 2 u, Ds. J. Geerling. Haamstede vm 91/» nam. 2 uur, Ds.R. Koolstra. Kamperland vm. 9 nm. 2 u, Ds. P. J. Baaij. Oosterland v. 9V2U 2 av. 56u, Lez. eener Leerr. Scharendijke Vm 9s nm. 2 u, Ds. W. Raman. Zonnemaire vm. 9*/2 nm. 2 av. 6uLez.eenerLeerr. Zierikzee. vm. 10 av. 6 u, Ds. G. W. H. Esselink. Anna Jacoba Polder. Voorm. 9* nam. 2 uur, Ds. R. v. d. Kamp. Bergen op Zoom. Vm. 9V2 av. 572 uur, Lez. eener Leerr. Krabbendijke. Vm. 9 nm. I5 uur, Ds. J. de Koning. Avond 56 uur, Lez. eener Leerrede. Oud Vosmeer vm. 98 nm. 2 u. Lez. eener Leerr. Poortvliet vm 91'2 nm. 2 uur, Ds. L. Spoel. Tholen, Nieuwe Kerk. Vm. 9s uur, Ds. A. H. v. d. Kooi, bed. H. Av. Nam. 2 uur, Ds. A. H. v. d. Kooi, Nabetr. en bed. H. Doop. Goes vm. 9V2 nm. 2 u. Ds. R. v. d.Veen. Baarland vm. 9 nm. 17* u, Ds. G.J. Hekkert. Biezelinge vm.9 nm. 2 uur, Ds. N. G. Kerssies. 's Gravenpolder v.95n. 2 av. 55 u Lez.eenerLeerr. HEiNKENSZANDvm95n. 2 av 55u, Ds.J.J.Koopmans. Nieuwdorp vm. 91/4 nm. 2 u, Ds. J. H. Donner. Yrseke vm. 9 nm. U/2 uur, Geen opg. ontv. Borssele vm. 91/, nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Kruiningen vm. 9 nm. 2 uur, Ds. B. v. d. Werff. Wolf aartsdijk Vm. 9s nm. I5 u, Ds. H. Elffers. Axel A vm. 9 nm. 2 uur, Ds. C. J. Kapteyn. KerkB. Voorm. 9 nam. 2 uur, Geen opg. ontv. Ter Neuzen vm. 9 nm. 2 uur, Geen opg. ontv. Zaamslag B vm. 9 uur, Ds. R. W. de Jong. Nam. 2 uur, Lez. eener Leerr. Oostburo vm. 9s nm. 2 uur, Ds. W. Goedhugs. Schoonduke vm. 9 nm. 2 u, Ds. A. v. d. Linden! Antwerpen vm. 9S nm. 3* uur, Ds. J. Goote, van Zuid-Beierland. Klundert, Nieuwe Kerk. Voorm. 9 nm. uur, Ds. J. D. v. d. Velden. Coll. voor de Chr. School. Breda vm. 10 av. 6 uur, Ds. W. Kapteijn. Dinteloord vm. 9 nm. 272 uur, Ds. J. Offringa! Fijnaart en Heiningen. Voorm. 9 nm. 25 uur, Ds. J. A. de Vries. Moerdijk Vm. 95 av. 6 uur, Lez. eener Leerr. Willemstad vm. 95 uur, Ds. A. Schouten Wz. Av. 55 uur, Ds. A. Schouten Wz Afscheidspred. Collecte voor de Weezen verz. Raamsdonk Vm. 91/2 av.5 u, Ds. J. C.C. Voigi. Zevenbergen Vm. 95 nm. 25 u, Ds. M. Ouëndag. Almkerk vm. 9 nm. 2 u. Geen opg. ontv. Nieuwenduk vm.95 nm 2 u, Ds. J. A. Goedbloed. Werkendam A vm. 97* nm. 2u. Ds. A. Brink. Werkendam en De Werken B. Vm. 97* av. 6 u. Geen opg. ontv, 's Bosch vm. 10 av. 5u., Ds. J. M. Mulder. Genderen vm 91fanm l>/2 u, Ds. J. v. Haeringen. 'sGravenmoer vm. 9 nm. 2 u, Lez. eener Leerr. Helenaveen vm. 9 av. 4 u. Lez. eener Leerr. Helmond vm. 10 av. 6 uur, Ds. H. J. Binnema, Bed. H. Av. Heusden vm. 9Va av. 57» u. Dhr. K. de Geus. Sprang vm. 9'linm. 25 u, Ds. C. Lindeboom. Veen vm. 97i nm. 2 u. Geen opg. ontv. Vrijhoeve-Capelle vm 95 n 2 u, Geen opg. ontv. Prediking in nog niet ontkomen Kerken Aardenburg vm. 9 uur, Lez. eener Leerr. Venlo Vm. 10 uur, Dhr. H. Dekker. lezing gehoord, dan die van Ds. Hoekstra over Het Methodisme. Hier is niet slechts „een doorwrocht stuk", een „bondig betoog", een keurige schildering. Hier is de medische behandeling van onze krankheden. En een behandeling met een broederhart en een meesterhand. Deze lezing moet gelezen en zal dan herlezen worden door al onze gereformeerde menschen. Er moesten vier of vyf drukken van ver schijnen. Toen Arnhems volk dit woord gehoord had, begeerde het dezen herder en leeraar. fin wat het heerlijkst is, juist degenen, wier krankheid hij in ernstige liefde aangetoond had en wien hij 't rechte medicijn aanbood, begeer den hem het vurigst en waardeeren hem nu het allermeest Doch laat ik er niets meer van zeggen. Zeelands ouderwetsch gereformeerd volk leze en overwege. En de Heere zegene. Dr. W. Een tweetal kleine geschriften van Ds. H. HOEKSTRA, Bedienaar des Woords te Arnhem, uitgegeven by H. Tulp te Zwolle. L Hoe heerlik is uw naam. Rede in 't belang der Vrije Universiteit Prijs f 0.15. Wij vinden hier eene schoone verklaring van den achtsten psalm, inzonderheid van vers 10 en daaruit afgeleid het goed en goddelijk recht van eene Universiteit of school der weten schappen, en ookdat het christenvolk eene eigene Universiteit hebben moet. Ziet, zulke lectuur is goed, zij is onderwij zend, voedend voor ons volk en maakt het beter in staat, om op kalme wijze de aanhan gige vraagstukken, waarbij ook de Vrije Uni versiteit op gereformeerden grondslag zoo zeer en zoo nauw is betrokken, te beoordeelen. Ds. Hoekstra heeft met deze uitgave aan ons gereformeerd volk geen ondienst gedaan. H. Het Methodisme. Eene lezing. Prijs f 0.40. Ds. Hoekstra heeft waarlijk de gave en daarom ook de roeping, om ods volk mede van dege lijke en gezonde lectuur te voorzien naar de behoeften dezer dagen. Onder de kwalen en ziekten van het godsdienstig en geestelijk leven behoort „het methodisme." Meer dan men oppervlakkig vermoedt, heeft het groote schade aangericht. Onze trouwe leidslieden in deze dagen houden dan ook niet op er tegen te waarschuwen. Voor de meer ontwikkelden is dienaangaande veel te leeren uit de Heraut van jl. Zondag onder het op schrift Het stuk van Robert Herth. Van het methodisme moet ook ons gerefor meerd volk genezen worden. Het is zoo aan trekkelijk, het doet zich zoo vroom voor. Wel nu, het zal een genot zijn geweest den zoo eenvoudigen, maar zoo scherp zienden rede naar over deze zaak te mogen hooren. Door de uitgave heeft hij de hoorders aan zich ver plicht, die gaarne het gehoorde nog eens gedrukt voor zich zien, maar ook niet weinig den zoo ruimen kring van belangstellenden, wien het voorrechthem te hooren, niet ten deele viel. Hulsebos. Heden ontving ik ter recensie „HET RECHT DER KERKEN en DE VRIJHEID DER WETENSCHAP door D. V. bespreek ik dit vlugschrift de volgende week. Littooij. Verkrijgbaar by Noordstraat. 20 Instrumenten ter bespeling gereed. Goes. VAN KOL OS ALE VOORRAAD Ond Goud en zilver wordt tegen den hoogsten koers ingeruild en gekocht. Oude Walchersche krullen worden zoo mogelijk verzwaard. Lange Delft 142 MET OCTOBER die goed Melken kan benoodigd bij A. LORIER, Abeel sche Zandweg. Stoomdruk A. D. LITTOOIJ Az. Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 4