Het Zeeuwsch Jongelings-Verbond Officiëcle Berichten. Predikanten-Conferentie. Verantwoording van Liefdegaven. BOEKBEOORDEELING. H. Hoekstra. Het Methodisme. 't Water zelf golfde dommelig en wiesch jachtjes de steenen van den havendam en heel het landschap van ver en van nabij, de velden en de duinen zagen er zoo stil en eerbiedig en plechtig uit, alsof ze allen luisterden naar 't le zen in den bijbel." Zoo beschrijft de verbaasde Franschman, op wiens dorpen des Zondags alles uitloopt en dartelt en danst onzen Zondag. Is zijn beschrijving ook innerlijk juist? Leest men tusschen kerktijd samen in den bijbel? En zingt men den Heere met aange naamheid in het hart? Wordt er de huise lijke godsdienstoefening gehouden. Spreekt vader met zijn gezin. Onderwijzen de ouders hun zaad in de weldaad huns doops? Bidden ze samen Iemand zei me laatst: Neen dominee, op straat komen wij niet. Maar onze zonde is, dat wij des Zondags loom en lui omhangen in huis en zitten te soezen bij het koffiepotje. Is dit Zeelands sabbatschennis? Immers de Zondag is geen leuterdag, doch de dag des Heeren. Dan gaan immers de scharen op. Dan moes ten al onze kerken te klein zijn. En dit is zoo slechts zelden. Och, doordring u toch van de ernst dei- zake, dat de Dag des Heeren een dag moet zijn van blijden, dankbaren, openlijken en huise- lyken dienst van God. De zon der dagen 1 Een Dag der verlustiging. Maar in den Heere uwen God Dr. W. (afd. van den Ned. Bond van J. V. op g. g.) hield jl. Maandag (2e Pinksterdag) haar gewone jaarlijksche Vergadering te Vlissingen in de Coosje Buskenstraat-Kerk. In de morgen-vergadering, gehouden onder leiding van den 2en voorz., dhr. K. Ie Cointre, werden achtereenvolgens de punten van de Agenda behandeld. Ds. B. Veenstra sprak een schoon openings woord naar aanleiding der Schriftwoorden te vinden in 1 Joh. 11 13 15, daarbij wyzende op der jongelingen vyand, den duivel en op Hem die den duivel overwon, onzen Heere Jezus Christus, in wien ook zij door het geloof in Hem zouden overwinnen. Nadat de presentielijst geteekend was waaruit bleek dat niet minder dan 21 afd. vertegen woordigd waren, bracht dhr. A. S. J. Dekker de verslagen van secret, en penningm. uit, die werden goedgekeurd. Vervolgens deden de verschillende afgevaar digden mededeelingen omtrent het leven hunner vereeniging, die over 't geheel gunstig genoemd mochten worden en waaruit een gezond en krachtig leven bleek. Hierop werd dan ook door den voorz. gewezen, 4ie aandrong om in des Heeren kracht voort te gaan en winste te doen met de verschillende mededeelingen omtrent de werkzaamheden der respectieve vereenigingen, thans ten gehoore gebracht. De morgen-verg. werd hiermede geëindigd, waarna de heer Bastmeyer met dankzegging besloot. Na de pauze werd te half drie uur de mid dagvergadering, na het zingen van enkele coupletten van het Bondslied, met gebed ge opend door den voorz. Dr. L. H. Wagenaar. Daarna hield ZEerw. een scboone rede over Geestdrift, waarbij spreker handelde over het \cezen, de vrucht en de voeding van ware geest drift. Den tegenwoordig heerschenden geest bestrij dende, die slechts leeft voor „de lol", waar schuwde spreker ook voor een ander uiterste, nl. om zich uit het leven terug te trekken, daarbij aantoonende dat voor den Christen- Jongeling gepaste ontspanning geoorloofd is. Als naar gewoonte wist spreker zyn gehoor onafgebroken te boeien, wat ook bleek uit het applaus dat hem ten deel viel. Dhr. Ie Cointre dankte den geaehten spreker voor zijne bezielende toespraak en wekte in bet bijzonder de Bondsleden op om ten minste iets van die ware geestdrift over te brengen Daar de plaats hunner inwoning, en het ver- eenigingsleven te verryken, opdat steeds meer Daar de Bondsidee mocht worden gestreefd, Dl.het schoone doel om den leden te helpen bekwamen voor de straks op hen wachtende taak in Huis en Kerk en Maatschappij. Wegens plaatsgebrek moeten wy kort zyn in de vermelding van het verhandelde en daarom ban ook slechts beknopt van de besproken punten melding worden gemaakt. Allereerst werd in bespreking gebracht het Bestuursvoorstel (punt 13) en besloten om in Ter Neuzen en Zierikzee een propaganda-ver gadering te houden waartoe als sprekers zul len worden uitgenoodigd de HH. Dr. Wagenaar, Mr. Dieleman en Ds. Vonkenberg, benevens de plaatselijke predikanten. Punt 9 „bezwaren tegen den Bondsboek- handel" werd wel wat al te sterk gekleurd in geleid namens Middelburg door dhr. A. Schip pers. Uit het debat dat hierop volgde, bleek dat niet velen de bezwaren van Middelburg deel den, en nadat dhr. Ie Cointre het Bondsbestuur verdedigd had, werd een motie van den voorz. aangenomen om nadere inlichtingen te verzoe ken aan het Bondsbestuur. Alsnu komt punt 10 aan de orde, ingezon den door Zierikzee, dat door afwezigheid van den inleider toegelicht werd door dhr. Bastmeijer, die er op aandrong vooral met het oog op den persoonlijken dienstplicht om krachtig aan elk anders vorming te arbeiden, opdat onze jonge lingen een goeden invloed zouden oefenen. Voorts legde hy er den nadruk op dat onze jongelingen voor dat zy in dienst treden in het leger van H. M. onze Koningin zij publiek in hun geloofsbelijdenis voor God en de gemeente Jezus Chr. als hun Koning en Verlosser moes ten hebben gehuldigd en beleden. De voorzitter vestigde ook de aandacht op den omgang met de militairen en wees op het gezellig verkeer in den huiselijken kring. Onze huizen moeten voor hen openstaan. Omtrent punt 11 wordt besloten om evenals tot hiertoe gebruikelyk was de samenkomst te houden in Middelburg, Vlissingen of Goes. Af- gelegener plaatsen veroorzaken te veel kosten en zijn minder doelmatig. Het voorstel van het Bestuur (punt 12) om de kosten van het jaarlijksch bezoek door de 'ge zamenlijke afdeelingen te doen dragen en dat bezoek verplichtend te stellen wordt aangeno men en de regeling daarvan bij Rooster goed gekeurd. Nog wordt besloten om de organisatie van de verschillende Ringen in overeenstemming te brengen met het nieuwe Bondsreglement. De voorzitter deelt nog mee de uitslag der verkiezing die als volgt washerkozen zijn Dr. L. H. Wagenaar en dhr. I. Willemse Jr., Yerseke. Gekozen werden Mr. P. Dieleman en dhr. P. van Vliet te Axel. Daarna verkrygt Ds. Bouma gelegenheid om een goed gekozen slotwoord te spreken, waarbij ZEerw. in herinnering brengt hoe voorjaren gele den de vrees bestond voor overdrijving. Het moest alles zoo op Amerikaansche leest geschoeid en toch dit kon voor onze Nederlandsche Vereeni gingen niet gunstig werken. Vandaar verblyde spreker zich in de gunstige wending die er op het gebied, der Christ. Jong. Ver., dank zy den arbeid van denNederl. Bond mocht opgemerkt worden. Voorttegaan in het Calvinistisch spoor en elkander te sterken in den strijd tegen onzen materialistischen tijdgeest, daartoe wekte ZEerw. krachtig op. Nadat de verg. ook met dit schoone woord door applaus haar instemming had betuigden de voorz. een woord van dank had gesproken aan allen die tot het welslagen hadden mede gewerkt, kon deze verg. worden geëindigd met het zingen van Ps. 66 10 en dankgebed door Ds. Bouma. Ruim een honderdtal leden waren in de morgenvergadering tegenwoordig, terwijl des namiddags het kerkgebouw geheel gevuld was met belangstellende toehoorders. Moge ook deze gewestelijke Bondsdag ten zegen voor de Zeeuwsche jongelingsschap en ter eere Gods dienstbaar gemaakt worden. Beroepen te Munnekezijl C. Oussoren cand. te Kampente Grootegast ds. S. Datema te Vryhoeve Capelle. Bedankt voor Zuidwolde door F. H. Boersma cand. te Kampenvoor Renkum door ds. W. Ringnalda te Haarlem. Ds. Visser te Rotterdam is weer hersteld en zal D. V. Zondag a. s. door ds. Landwehr beves tigd worden. Grvjpskerke Mei 2899. Aan de kerken der classe zy bericht, dat onze geachte leeraar Ds. J. Gommer het beroep naar de kerk te Aalten A heeft aangenomen. Namens den kerkeraad A. Gbschiebk, Scriba. Arnemuiden. Heden den 20 Mei j.l. wer den we zeer verbiyd door dat wy het be richt ontvingen van onzen beroepen leeraar den WelEerwaarde Heer Ds. J. Boeijenga van Noordscharwoude, dat zijn Eerwaarde vrijmoe digheid had gevonden om de roeping naar onze Gemeente aan te nemen. Dat de Heere hem tot een ryken zegen* voor onze gemeente stelle is de wensch van kerkeraad en gemeente. Namens den kerkeraad P. Boone Pz., Praeses. P. Boone Cz., Scriba. Part. Synode van N. Brabant en Limburg. Broeders die afgevaardigd werden ter Synode en logies verlangen, worden vriendelijk verzocht daarvan opgave te doen vóór SI Mei a. s. aan het adres van Ds. J. C. C. Voigt te Raamsdonk. Namens de roepende kerk J. D. v. d. Velden. Klundert 24 Mei '99. Het zy ons vergund op te wekken tot alge- meene deelneming aan de Zeeuwsche predi kanten-conferentie op Woensdag 3 Juni 1899, 's morgens 10 uur in de Gereformeerde kerk te Goes. AGENDA. 1. Opening door Ds. Bouma, als voorzitter der vorige Conferentie. 2. Lezing der notulen. 3. Verkiezing van het moderamen. 4. Referaten met discussie. I. Ds. v. d. VeenHet ethisch Schriftbe ginsel. H. Ds. L. Bouma Exegese Galaten 1:11 17. III. Ds. LittooijMag volgens de H. Schrift de moeder bij den doop van het kind tegenwoordig zijn? IV. Dr. L. Wagenaar: Art. 13 D. K. in het licht van Schrift en historie, Dr. W. Ondergeteekende kan de volgende week we gens uitstedigheid tot Vrijdag nog niet eatechi- seeren. Doch Vrijdagavond is het D. V. cursus. Dr. W. ZENDING. Door gecommitteerden tot de Zending in dank ontvangen van het Bestuur der Geref. Zondagsschoolv. alhier collecte Zondagsschool op Zondag Pinkster gehouden f4.50 van v. d. K. f0.28 voor het lezen van de Heidenbode. J. van Aartsen Jr., Pennr. Christelijke Schoolvereeniging te Arnemuiden. In hartelijken dank ontvangen van twee zusters uit Koudekerke, die onbekend wenschen te blijven, de gezamentlijke som van vijf gul den. Dat dit voorbeeld door velen mag nage* volgd worden, ziende op de groote behoefte aan zulk eene stichting, is de wensch van het be stuur en de Heere zegene deze gave. Namens het bestuur: P. Boone Pz., Penningm. Arnemuiden. Hartelijk dank voor de ontvangst van twee gulden voor de kerk, van een zuster die onkekend wenscht te biy ven uit Koudekerke. Namens den Kerkeraad P. Boone Pz., Praeses. P. Boone Cz., Scriba. Vlissingen B. In dank ontvangen voor de Zending, eene doos met postzegels van W. G., alsv. van J. H Opbrengst der stuiversvereeni- ging voor de kerk op 18 Mei jl. f 36.25. Namens den kerkeraad C. P. I. Dommisse, Scriba. In dank ontvangen voor Eudokia opbrengst eener collecte bij gelegenheid der Diaconale Conferentie te Vlissingen f6.54. De correspondent van Eudokia voor Vlissingen P. G. Laernoes, Walstraat. De Diaconie der Ger. Kerk te Middelburg A maakt dankbaar melding van de ODtvangst van f 34.26, door tusschenkomst van ds. Littooy, zynde de opbrengst van een door ZEw. uitge geven preek ten behoeve van de Weezenver- zorging in de gemeente. 20 Mei 1899. Voor de Diaconie, P. J. de Kbuljtïr. Zelden heb ik met meer ingenomenhe id een

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 3