Geref. Jongelings-Vereenigingen. Officiëcle Berichten. Verantwoording van Liefdegaven. BÖEKBEOOKDEELim Advertentiën. SÜZANNA BOSSCHAART, Vijfent w int ig-Jarige Echtvereenigioa Jvraag IV wa3 reeds beantwoord door stelling [onbeantwoord bleven om tijds wille V en VI. )e Conferentie was zeer geanimeerd en is igeslaagd. Recht broederlijk was men by voor de verhooging van 't ambtsbesef IJoo'n conferentie een zegen. |n Januari e. k. wenschen de broeders op {uw te confereeren. Serooskerke zal dan de tienen samenroepen tot een samenkomst te fidelburg. Waarom niet te Serooskerke? >or Ds. Veenstra werd tegen 5 uur de confe- tmet dankzegging gesloten. Dr. W. Universiteitsdag. 1% vereeniging voor hooger onderwijs op ge- smeerden grondslag is gewoon, hare jaar- jche Universiteitsdagen te vieren op een aderdag. [Zoo was het ook nu wéér bepaald. |Doch de vertegenwoordiger der vereeniging, 1 heer J. van Oversteeg vergaderde met eenige Lme vrienden der Vrije te Middelburg en deze Joegen om ditmaal den dag te verzetten en i Middelburgs weekmarkdag maar den voor baanden Woensdag te nemen, poor de weekmarkt toch zouden tal van Ijwe vrienden der Universiteit absoluut ver- Iderd zijn om de Vergadering, die reeds om [uur 's morgens begint, by te wonen. Al ire't voor vele buitenlui gemakkelijk geweest i des nademiddags om 2 uur na afloop van weekmarkt in de Meeting een kykje te ne ten en prof. Kuyper te hooren pleiten, wat't Iraarste was, moest het zwaarste wegen, de hgadering gaat voor de Meeting en de trouwe Igunstigers gaan voor de nieuwsgierigen. Zoo is dan de Bidstond gesteld op Dinsdag- Irond 27 Juni en de Vergadering met de Mee- lug en den maaltijd op Woensdag 28 van zo- lermaand. Dr. W. Bemoedigend. I Bezuiden Dokkum liggen uitgestrekte heide- tien met een zeer arme bevolking. I Doch in de Broek, een heidegehucht onder Ikerkdorp Akkerwoude, woonde een oefenaar let een paar vrienden en zij begeerden van den leere een school met den by bel. 1'; Scheen onmogelyk. En toch tien jaren lebben ze gewerkt en gaven verzameld en iet op 27 April e. k. wordt de school ge lend en de hoofdonderwijzer geïnstalleerd 1 THoe bemoedigend. In 't bijzonder voor Arnemuiden I't Christeiyk Onderwys krijgt den grond in. Ook in de Gravenstraat-school overtroffen de Lnvragen wêer ver de plaats, zoodat er uitbouw koet komenWat is de Heere goedLaat (eder christen toch hulp bieden. De contributies loeten en kunnen worden verdrievoudigd I Men leere geven. En ook Middelburg zal groote linsen zien. Dr. W. Verslag van de Deputaten der Geref. Kerken voor de Inwendige Zending in Drente, over het jaar 1898. Weinige verslagen zyn zoo aantrekkelijk als Nu ligt dit voor een groot deel ook aan |en aard van den arbeid, waarover dit verslag iaat, en de omstandigheid, dat het 'teersteis, lat aangaande dezen arbeid wordt rondgezon- len. Er wordt wel eens in hooge wijsheid verkon- pigd, dat afscheiding en doleantie de volks massa prysgeven, en velen vreesachtigen was een krachtig argument om toch maar onder fe overhoogheid van de Haagsche Synode te PHjven. Ziehier dan nu, hoe het met dat prijsgeven Ier massa staat, daargelaten of men onder renoemd bestuur nu zoo extra veel voor haar Poet. Zoowel in Noord-Brabant en Limburg als in en elders wordt gearbeid vanwege fe Gereformeerde kerken, die nog maar aan pet opkomen zyn en aan welke bovendien reeds (zooveel eischen op financieel gebied worden gesteld. Bestryden wij in het Zuiden het bygeloof, het arme, dorre Drente ligt neder onder den ^oodenden invloed van het ongeloof. Doch aanvankeiyk ryk gezegend is de arbeid laldaar van den By bellezer-colporteur, Br. J. de [Brael Cz., den zoo welbekenden vroegeren agent Fan het christelyk nationaal schoolonderwys. [Hij verhaalt daarvan in het verslag in alle een voudigheid. Vooraf gaat een kort overzicht van de lot- Igevallen op kerkelijk gebied van het zoozeer verwaarloosde Drente. Zoo wordt dan weder voortgewerkt aan de taak door den edelen graaf Willem Lodewyk en den prediker Menso Alting zoo trouw aan gevangen. Ook trof ons het zeer bescheiden bedrag der uitgaven (misschien is het salaris van Br. de B. wel wat al te bescheiden). Laat de kerken, zij het dan ook met kleine bijdragen, aan dit schoone werk deelnemen. Hülsebos. ANTWERPEN. De Geref. kerk te Antwerpen heeft dringend behoefte aan een Avondmaals-stel. Is er soms niet de een of andere kerk, die deze broeders helpen kan? Men heeft er gaarne iets voor over, wanneer een gebruikt stel wordt aange boden. Of wellicht heeft een broeder of zuster, door den Heere beweldadigd, nog eene andere gedachte, die we liefst niet uitdrukken. De broeders hebben veel te dragen en doen dit met vreugdeHelpen wij dragen J. D. y. d. Veldek. Klundert. Consulent. Aangenomen naar Amsterdam door ds. J. C. Sikkel. Gisteren hield den Bond van J. V. op g. g. haar gewone jaarl. verg. op Seinpost te Scheve- ningen, die goed bezocht en uitnemend geslaagd mag heeteu. De aftredende Bestuursleden Ds. J. E. Vonkenberg en de heer Jb. v. Oversteeg werden met bijna algemeens stemmen her kozen. De volgende verg. zal D. V. te Gronin gen worden gehouden. In de middagverg. hield Ds. Landwehr een schoon referaat over ons Volksgezang en de Jongelingsschap, en Ds. S. O. Los over: ons flegmatisch Volkskarakter. Dr. prof. Biesterveld eindigde met een boeiende opwekkende toe- j spraak voor de Jongelingsschap. Het was een zeer opgewekt samenzijn waar van het aantal bezoekers ruim 1500 bedroeg. Moge deze hoogtydag van den Bond een ry- ken zegen nalaten voor onze Calvinistische Jongelingsschap. Onze geachte Leeraar Ds. J. Gommer heeft eene roeping ontvangen van de Geref. kerk te Aal ten A. Grypskerke, Mei '99. Namens den kerkeraad: An. Geschiere, Scriba. Zendingsschool te Middelburg. in de Noorderkerk, Woensdagnamiddag van 3—4 en van 6—7 uur De scholieren gelieven er op te letten, dat het uur veranderd is en tijdelijk wordt gesteld van 6—7 uur. Part. Synode van N.-Brabant en Litnburg. Vóór 16 Mei a. s. worden de stukken inge wacht vo%r het agendum. Namens de roepende kerk J. D. v. d. Velden, V. D. M. Klundert 9 Mei '99. P. S. Gelieve duideiyk de namen en woon plaatsen der afgevaardigden en der secundi op te geven. In dank ontvangen voor het „tekort" der school bezorgd by br. K. Ie Cointrevan S. f 1.50. Gevonden in de Collecte Noorderkerk f -50. J. A. Vertregt, Middelburg. Penningm. Jdiotengesticht 's Meer en Loo. In dank ontvangen uit het busje van Abr. Dieremanse f 5.09V2- K. le Cointre, Diac.-Corr. Door den boekh. der K. Kas in dank ont vangen uit de collecte 7 Mei f2.50 voor de kerk, fl.— idem. I. de Wolff. Door Brs. diakenen met vriendelijken dank ontvangen uit de collecte 7 Mei f 5.00, uit dank baarheid f5.-, voorde krankenfl.— uit dank baarheid. I. de Wolff, Diak. boekh. Met harteiyken dank ontvangen, door Mej. Verhage van Mej. de V. f 1. Diaconaal Hulpbetoon. VUssingen B. In dank ontvangen voor de nieuwe kerk van H. te S. f 10. Namens de Kerkeraad. C. P. I. Dommisse, Scriba. De Handelingen der Apostelen uitgelegd door JOHANNES CALVIJN. Deel I. Opnieuw uit het Latyn vertaald door Ds. G. Wdslknua, Kampen. J. H. Kok. 1899. Met veel genoegen hebben wij met deze uit gave kennis gemaakt. Zooals de lezer ziet, hebben wy hier een nieuwe vertaling in het hedendaagsch Hollandsch on niet de oude ver taling van 1582, gewyzigd en verstaanbaar ge maakt voor de tegenwoordig levenden. Dat dit bij dergeiyke uitgaven verre de voorkeur heeft, behoeft geen betoog. Het is nu Calvijn, die in uwe moedertaal u aanspreekt en onderwyst. Dat nu de vertaling aan de hoogste eischen voldoet, zouden wy niet durven beweren, maar wel verklaren wij, voor zoover wy er nu reeds kennis van konden nemen, dat zy goed en duideiyk is en den jeugdigen bewerker eere aandoet. Ook de wijze van uitgeven is uit nemend. Daarenboven is het werk niet duur. Dit deel ruim 460 pag. royaal octavo groot kost slechts f 2.25. Het tweede deel, dat nog in dit jaar verschijnt en waarmede het werk compleet is, zal ongeveer even groot zijn en eveneens f 2.25 kosten. En hiermede wordt dan nu weder in eene groote behoefte voorzien. En wij hebben hier eenen arbeid niet slechts voer de geleerden, maar ook voor den eenvoudigen onderzoeker. Meer malen wordt my door gemeenteleden gevraagd naar uitlegkundige geschriften. Welnu men schafte zich van lieverlede de opnieuw in het Hollandsch uitgegeven commentaren van onzen geesteiyken vader Calvyn aan, commentaren, zoo gezond en zoo ryk van inhoud. Hetgeheele nieuwe Testament komt nu weldra gereed. (Reeds vroeger verschenende Evangeliën en de Zendbrieven.) Wy twijfelen niet, of deze uitgave zal, meer en meer bekend geworden, een ruim debiet hebben, terwyl de yverige uitgever en niet 't minst de kundige bewerker het genoegen mogen smaken van eenen voor de kerken zeer nuttigen en gezegenden arbeid te hebben ver richt. Hulsedos. DE KINDERVRIEND. Geïllustreerd Chr. Tijdschrift voor de Jeugd. Jaargang 12. Aflevering 5. INHOUD. Door liefde behouden. Verhaal van J. Schouten, vervolg. De Kleine Ziekentrooster, verhaal van J. Janssen Jr. Lenteliedje door D. Veldman. Twee Weezen, Verhaal van P. Brouwer, vervolg. Vogelnestjes uithalen, Verhaal van D. Veldman. Naar het Noorden. Land en Volkenkunde van- J. J. Walbeek, slot De weg naar den troon, Verhaal van J. F. Buisman (vertaald). De jeugd van Maarten Luther, Verhaal van D. Bussema- ker. Vervolg. Raadsels, enz. CORRESPONDENTIE. Een belangstellend lezer telde onze artikel tjes na over Schriftuurlijk argument en hy vond er maar vijf. Dat valt ons zelf eentje mee. Dr. W. Heden overleed, na een langdurig, doch geduldig lijden, in de hope des eeuwigen levens, mijne geheide Echtgenoote in den ouderdom van ruim 54 jaren. Iz. DAANE, Vlissingen, 11 Mei 1899. Algemeene kennisgeving. van LEENDERT HOEFKENS en JOHANNA DEN HOLLANDER. Middelburg, 13 Mei 1899. EEN VRIEND.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 3