Uit de Heilige Schrift. KERK. Belijdenis en School. Se Jaargang. VRIJDAG 7 APRIL 1899. No. 14. ^Veekblad óewijd aan de ^Belangen der Pereformeerde J^erken in ^eeland, oord-brabant en j^imburg. Ds. J. HULSEBOS, Ds. A. LITTOOIJ, Dr. L. H. WAGENAAR. Want de HEERE is onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze KoningHy zal ons behonden. Jesaja 33 22. ONDER REDACTIE VAN Doch Samuel zeide: Heeft de HEERE lust aan Brandofferen en Slachtofferen,als aan het gehoorzamen van de stem des Hee- ren? Zie, gehoorzamen is beter dan slacht offer, opmerken dan het vette der rammen 1 Sam. 15 22. Abonnement per 3 maanden f 0.35. Afzonderlijke nos. 3 cent. Advertentiën van 1 5 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. CHRISTUS ONZE HOOGSTE PROFEET. En zij zeiden tot elkanderWas ons hart niet brandende in ons, als hy tot ons sprak op den weg en als hij ods de Schriften opende Een bewijs te meer voor de zekerheid der opstanding is de rijkdom der schatten en ga ven, dien de Heiland openbaart en aan zyne jongeren mededeelt. Voor al de zijnen, profeet priesterkoning, deelt Hij de gaven uit naar ieders behoefte. Tot Maria een enkel woord, dat haar troost, in het midden der discipelen in de avond-samen komst een gebieden van den „vrede", die alle vrees verbantop den weg naar Emmaus is Hij de profeet, inderdaad krachtig in werken en woorden. Zoo komt Hij als de gezondene des Vaders, die dood geweest is en zie, Hij leeft. Hoe bleken de beide jongeren, die naar Em maus gingen, onwetend en dwalend bij hun eigen lichtZij kennen de Schriften, maar ver staan ze niet. Zij vinden er den lijdenden en opgewekten Heiland niet in. Zij weten, water geschied is te Jeruzalemzij hebben gehoord wat de vrouwen hebben bericht, maar zij mis sen het oog, om het alles recht met elkander in verband te brengen. Het Woord kan niet leeren en troosten zonder den Heiligen Geest. De Heere Jezus is er noodig, om zijne dwa lende jongeren te onderwijzen. En, wie is een Leeraar gelijk Hij Hij leert hun eerst hunne onkunde verstaan (o onverstandigen) en hunne onmacht (tragen van harte). Maar Hij is de almachtige medicijnmeester, die niet alleen de kwalen ontdekt, maar ook genadig wegneemt. En zie hier de rijke vruchtHunne oogen zijn ontsloten, zij aanschouwen en verstaan de heeriyke overeenstemming van profetie en ver vulling. Hunne harten gloeien van heilige be wondering over het genadeplan Gods en des- zelfs heerlijke vervulling. En als Hij onderwijst, dan weten wij ook, dat wy zeiven tot het genadeverbond behooren. De harten brandden van blijdschap over de ook voor hen bestemde en aangebrachte ver lossing. De Heere Jezus heeft het heil verworven. Hij is ook de toepasser van het heil. Mocht gij dat lezer! op Paschen ervaren? Was de prediking u ten zegen Dat allen toch leeren verstaan, hoe Hy om zalig te maken, ook als profeet aan z(jn volk is gegeven, en als Profeet door hen zal worden gekend. Hulskbos. Aan het verhaal der eerste-steenlegging van de nieuwe kerk der gereformeerden te Vlissin gen wenschen wij nu nog toe te voegen den inhoud der oorkonde, door den scriba desKer- keraads voorgelezen. Vooraf sprak ZEd. nog het volgende „Van oude tijden is het gebruik geweest by het stichten van kerken of gebouwen, zulk een .feit te vereeuwigen, het zij in eenen gedenk steen, hetzij in het opmaken van eene oorkonde. Uitgever: K. LE COINTRE MIDDELBURG. Berichten, Advertentien enz., gelieve men tijdig, uiterlijk Vrijdagmorgen, bü den Uitgever in te zenden. Zulk eene oorkonde werd geschreven op per kament en in het archief der stichting bewaard of ook wel als aanwijzende den grondslag der stichting in het fundament in eenen looden koker besloten. De Kerkeraad der Geref. Kerk heeft vermeend dit oude, in de historie gewortelde gebruik ook nu te moeten volgen, en tot eer en verheer lijking Gods heeft hy de navolgende oorkonde opgesteld, om nu en aan de na ons komende geslachten de trouw te verkondigen van Sions God." OORKONDE. SOLI DEO GLORIA Godes kerk te Vlissingen, in den jare 1572 uit zondige banden bevrijd, was na rijken bloei in later tyd (1816) wederom met de geheele vaderlandsche kerk onder een onchristelijk juk gebracht door ontrouw en bondgenootschap met de wereld. Doch het behaagde den Heere door den Hei ligen Geest tot boete te leiden, gepaard met eenen oprechten terugkeer tot Zijn Woord en de erkenning van het Koningschap van den Christus des Heeren over Zyne kerk. Dit geschiedde in deze nu byna vervlogen Eeuw. Geiyk op tal van andere plaatsen brak deze reformatie ook te Vlissingen door op twee tijd stippen, in 1852 met de scheiding, den 7 Oc tober 1887 met de doleantie. En hoewel nu sedert 1892, toen de gerefor meerde kerken van beide formatie weer classi caal en synodaal samenkwamen, beide betrek kelijk nog kleine stroomingen dicht nevens elkander gaan en de plaatseiyke ineensmelting staat te wachten, zoo is toch deze kerkbouw voortgekomen uit de reformatie van 1887. Daar allerwegen en ook hier aan de in reformatie gaande kerken hare goederen werden onthou den, moest elders worden vergaderd. Zoo vergaderde deze kerk van 12 Juni 1887 tot 4 April 1890 in het gebouw, Bierkade no. 2. Daarna kwam zy door aankoop in het ge bruik van de Oude Doopsgezinde Kerk aan den Peperdijk, die ter herinnering aan de vroeger in de nabijheid bestaan hebbende „Kleine of Middelkerk" der Gereformeerden, den naam ontving van .de Kleine kerk." Hier gaf Gods ontferming ons eene plaats van samenkomst van 6 April 1890 tot 1 Janu ari 1899, toen de gelegenheid werd te baat ge nomen, om het te kleine en bouwvallige bede huis onder gunstige conditiën door verkoop af te staan aan de Koninkiyke Maatschappij „de Schelde." Hierop werd besloten onder opzien tot den Heere op deze plaats dit tegenwoordig bedehuis te stichten ten behoeve van de Gereformeerde Religie binnen Vlissingen. De eerste steen van dit gebouw is gelegd op heden, 18 Maart 1899, door den jongenheer Johannes Hulsebos, oud zestien jaar, eenigen zoon van onzen geachten leeraarDs. Johan nes Hulsebos en vrouwe Elizabeth Roberts. Bij deze gelegenheid is aan deze kerk de naam gegeven van „de Nieuwe Middelkerk", ook weder ter herinnering aan het reeds vroeger in deze oorkonde vermelde kerkgebouw der Gereformeerden, dat niet verre van deze plaats eertyds heeft bestaan. Deze kerk verrijst, waar Abraham Adriaanse van Nispen in 1622 eene Doopsgezinde kerk wilde stichten, doch door den bouw van de weleer hierover gelegene Waalsche Gerefor meerde Kerk verviel dit plan en kwam er een hofje, bekend onder den naam van „Menno- niete Erve." De Gereformeerde Kerk kocht de huisjes en Erve van de Gebrs. Laernoes tot stichting dezer Middelkerk. Deze oorkonde is opgemaakt volgens besluit van den Kerkeraad der Gereformeerde Kerkte Vlissingen B. (Volgen de namen der ambtsdragers en is geteekend by deze eerste-steenlegging door: (volgen de onderteekeningen). In de tweede paragraaf van het voorstel tot vereeniging der Theol. School en der Vrije Universiteit spreekt Dr. Bavinck over „de Ver eeniging voor Hooger Onderwijs Onder meer zegt de Hooggel. schrijver: „Voordat de Geref. kerken in nader verband treden met de Vereeniging voor Hooger On derwijs op Gereformeerden grondslag en met de door haar gestichte Vrye Universiteit, die nen zij te onderzoeken, hoe het met die Ver eeniging en hare School ten opzichte van de Geref. belijdenis gesteld is. Tot dusver is dat onderzoek niet ingesteld. Men leeft in het vertrouwen, dat alles in het reine is, dat de grondslag van de Vereeniging en van hare Universiteit zoo hecht mogelijk is, en dat de kerken veilig met haar een verband kunnen aangaan, zonder wijziging van hare Statuten of Reglementen te vragen. Indien het nu een kwestie van vertrouwen in personen gold, zou den de kerken thans inderdaad in den bestaan- den toestand veilig kunnen rusten er is schier niemand, die in dat opzicht tegen de Vereeni ging en hare School bezwaren koestert. Maar het is juist geen kwestie van vertrouwen in personen, het is een zaak van beginsel, en daarom door de kerken met den meesten ernst te behandelen." „Uit dit oogpunt onderzocht," zoo vervolgt de schry ver, „beantwoordt de Vereeniging voor Hooger Onderwys niet aan de eischen, welke de kerken in overeenstemming met hare beiy- denis te stellen hebben, indien zij met die Vereeniging in nauwer verband willen treden en aan hare School de opleiding van hare aan staande herders en leeraars willen toevertrou wen." „De stichting der Vereeniging," alzoo luidt het op blz. 10, „en de vaststelling van den grondslag in art. 2 der Statuten had heel wat moeite gekost. Van verschillende zyden kwamen er bedenkingen en bezwaren in. Sommigen oordeelden, dat de grondslag der Geref. begin selen te eng, anderen, dat hy te ruim was genomen." „Van verband met eene kerk kon echter op het standpunt van de stichters der Vereeni ging, die byna allen leden waren van de Ne- derlandsche Hervormde Kerk, geen sprake zyn. Immers konden zij de School welke zy sticht ten op den grondslag der Geref. beginselen,

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 1