Uit de Heilige Schrift. Belijdenis en School. VRIJDAG 24 FEBRUARI 1899. Ds. J. HULSEBOS, Ds. A. LITTOOIJ, Dr. L- H. WAGENAAR. 8e Jaargang. No. 8. "^EEKBLAD GEWIJD AAN DE j3ELANGEN DER pEREFORMEERDE JC.ERKEN IN ^EELAND, OORD-j?R ABANT EN J-.IMBURG. Want de HEERE is onze Rechter, <ie HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze KoningHij zal ons behouden. Jesaja 33 22. ONDER REDACTIE VAN Doch Samuel zeideHeeft de HEERE lust aan Brandofferen en Slachtofferen,als aan het gehoorzamen van de stem des Hee- ren Zie, gehoorzamen is beter dan slacht offer, opmerken dan het vette der rammen 1 Sam. 15 22. Abonnement per 3 maanden f 0.35. Afzonderlijke nos. 3 cent. Advertentiën van 1 5 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Uitgever: K. LE COINTRE MIDDELBURG. Berichten, Advertentien enz., gelieve men tijdig, uiterlijk Vrijdagmorgen, bij den Uitgever in te zenden. DE OVERGIFTE DES ZOONS. En Hij zeide neem nu uwen zoon, uwen eenigen, dien gij lief- hebt, ïzak, en ga heen naar het land Moria, en offer hem aldaar tot een brandoffer op eenen van de bergen, dien Ik u zeggen zal. Genesis 22 2. Het lijden van den Zone Gods als van eeuwig heid begrepen in het raadsbesluit Gods, tot verlossing zijner uitverkorenen ligt afgebeeld in de gansche openbaring, in schaduw en profetie onder den ouden dag, in de klare vervulling onder den nieuwen. O Reeds in de moederbelofte komt de slangver- treder als lijder voor in de vermorzeling der verzenen, tot bij eenen Zacharia, waar het heet „Zwaard ontwaak tegen mijnen HerderIk zal den Herder slaan en de schapen zullen ver strooid worden Zoo ook in het priesterschap en de offeran den en alle verdere ceremoniën der kerkplech- tige wetten, aan Israël op Sinaï gegevende overgifte des Zoons door den Vader, de gehoor zaamheid en de offerande des Zoons, zich hei ligende om den wil des Vaders te volbrengen. Maar inzonderheid, ook in de geschiedenis van Gods kerk en volk ligt het ïyden van Gods Zoon en de heerlijkheid daarnavolgende op treffende wijze afgebeeld en voorgebeeld. Wat wonderen ook hier van Gods voorzienig BestuurHoe blijkt ook hier de innige band en eenheid van Christus en Zijne kerkHoe blykt ook hier dat de geschiedenis en het verloop der gebeurtenis sen en tijden is eene beschikl^ag van Gods soevereinen wil Reeds denkt gy aan eenen Jpzef, beeld van Christus in zijne vernedering envorhodgiq^, aan David en zijne klacht oter Acnitofel, aan David en de lijdenspsalmen als 22, 69. Ook Abrahams offerande is^ eene profetie,-. in geschiedenis gegeven ^van de overgiftC des Zoons, van de gehoorzaamheid des Zoons van Zijne Opstanding uit de dooden. Het offer, naar recht van Abraham geëischt, maai* waarvan hij en Jzak werden ontheven door de genadige tu^cbenkomst van daÉ Engel des Heeren, het^j in Volle werkelijkheid door den Heere gebracht. JJier kon geen vei^hooning gelden. Geene verzoening dan door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon! Owat over gifte voor het Vaderhart Goa^-iet op de keus dier woordenNeem nu uwen zoon, uwen eenigen, dien gij liefhebt, Izaken vergelijk daar mede Joh. 3 16. Want alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijnen eeniggeboren Zoon gegeven heeft, enz., en Matth. 8 17. En hoe ontzettend die afstand Abraham, schuldig zon daar heeft zijnen Izak van God in den tijd ont vangen, de Heilige God heeft van eeuwigheid Ook in de natuur ziet het godvreezend oog menig beeld van dat lijden, zooals de passie-bloem, zooals een zeker kruid, welks bladeren met bloed druppels als besprenkeld zijn, en schrijver dezes in het bosch van Ennemaborg te Midwolde werd aan gewezen, zoo ook den vorm van het kruis in het gelaat en het lichaam van den mensch. Dit alles niet geheel ten onrechte. De Heere Jezus wijst zelf op het tarwegraanIndien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft zoo blijft het alleen den Zoon, het afschijnsel zijner heerlijkheid, al zijne vermakingen. Spr. 8 30, 31. Opmerkelijk, haast onverklaarbaar is de stille berusting en de gehoorzaamheid van Izak. Het geloof, 'twerk Gods, wrocht hier wonderen! Maar hier ligt dan ook voorgebeeld de gehoor zaamheid des Zoons tot den dood, ja den dood des kruises. „Als een lam werd hij ter slach ting geleid en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzoo deed Hy Zijnen mond niet open. Jesaia 53 7. Maar ook Zyne opstanding (onafscheidelijk van zyn dood) ligt hier voorgebeeld. „Door het geloof heeft Abraham, als hij ver zocht werd, Izak geofferd, enMiij, die de belofte ontvangen had, heeft Zynen eeniggeboren offerd. (Tot denwelken gezegd wasIn Izak zal u het zaad genoemd worden) overleggende, dat God machtig was, hem ook uit de dooden te verwekkenwaaruit hij hem ook by} gelijkenis wedergekregen heeft. Hebr. 11 17—19. Izak, weder ontbonden, is het beeld van den verre zenen Heiland. Ziet hier dan nu de gedachten, ziet hier het middenpunt van het wereldplan, het plan der verlossing van zijne uitverkorenen, ziet hier het innig en dierbaar heilgeheim, dat van eeuwig heid was in Gods aanbiddelijken raad, dat Hy ZijneD kinderen toonde en bij welker vervulling wij weder mogen stilstaan, aanschouwende het Lam, dat van eeuwigheid is geslacht en nu is gekomen, om 's Vaders wil te volbrengen. De wereld kent Hem niet. Welzalig van wie mag worden getuigd„Want u is uit genade gege ven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te gelooven, maar ook voor Hem te Ïy den". Is het ook met u zoo, mijn lezer? Hulsebos. De vraag, mij gedaan inzake de tegenwoor digheid der moeder by den doop van haar kind, is door mij overwogen en beantwoord in de zes achtereenvolgende artikelen nu laat stelijk geplaatst. Vóór ik de tweede vraag, de vraag in betrekking tot het avondmaal beant woord, moet eerst uit en over het vlugschrift en voorstel, betreffende de Theologische School en Vrije Universiteit, door Dr. H. Bavinck" een en ander den lezers bekend gemaakt en gezegd worden. Ter recensie in De Zuider Kerkbode toch werd het mij gezonden, terstond toen het was uit gekomen. Dat onze geachte vroegere mede-redacteur het in deze Kerkbode en niet in De Noord- Hollandsche aankondigde, was mij natuurlyk goed, hoewel het mij bevreemdde. Doch afgedacht van de aankondiging, mij verzocht, ligt het voor de hand, dat over een voorstel als dat van Dr. H. Bavinck, in deze rubriek voor lager- middelbaar- en hooger on derwijs door mij moet geschreven worden. Immers op dit terrein moeten wij meele ven. En het onderwerp was en is en blyft aan de orde. Daarenboven is Dr. Bavinck een man der zake kundig. Ook ontving hij de gave van den Heere om moeielyke vraagstukken, op de meest eenvoudige en duidelyke wyze in het licht te stellen en verstaanbaar te maken, voor ieder. Dit is zeker ook daaraan dank te we ten, dat hij in de vraagstukken inleeft, ze door ziet en beheerscht. Gewis, getuigt daarvan ook deze jongste zijner welgewaardeerde penne* vruchten. Het onderwerp door den hooggeachten schry- ver thans behandeld, is in zeker opzicht een dankbaar. Immers over „vereeniging" van de „Theolo gische School en de Vrije Universiteit", byname van de theologische faculteit, is vaak gedacht, gesproken en geschreven. Ze werd en wordt door zeer velen begeerd. Het was daarby echter de vraag: hoe zal ze verkregen worden en tot stand komen. Hoe, eerlijk en als man nen-broeders rekening houdende, met hetgeen pas overeengekomen en op de synode te Dordt bij vernieuwing bekrachtigd is. De Kerken zullen, zoo luidt zakelyk hetgeen is overeenge komen althans eene eigene inrichting hebben, tot opleiding voor den dienst des Woords. Al leen de vóórstudie, de litterarische of gymna siale werd daarbij ais tusschen twee haakjes, of wilt gij, als met een vraagteeken geplaatst. Er was en is dus onder begrepen, hetgeen ten behoeve van de opleiding tot den dienst des Woords noodig is. Meerdere beperking toch had niet plaats. Alleen de litterarische kwam, en dan nog facultatief, dus als in vraag, in tegenstelling. Van een zoogenaamde Theol. School, van een schooltje met een paar prak tische vakjes, een in naam, hetzy voor goed of tydelijk, hetzij om alle gevaren te voorko men of om tevreden te stellen, was, toen de vereeniging der Kerken getroffen werd, zelf» geen sprake. Aan de andere zijde werd overeengekomen, dat ook de candidaten van de theologische faculteit der Vrye Universiteit door de Kerken konden onderzocht en dan beroepen worden. En het verblijdt ons, dat niet één der Kerken aan deze bepaling sinds zelfs maar getornd heeft. Daarvoor was dan ook geene reden. Gaat men terstond of na slechts etteiyke ja ren tornen aan hetgeen, waarom het ging, of wilt gy, waarop het hing, by de vereeniging der Kerken, dan is er gebrek aan ware piëteit. Neemt men besluiten, daarmede geheel in stryd, door eene, vóór de vereeniging, aanwezige en bekende meerderheid, doch alleen door de ver eeniging verkregen, dan zou schry ver dezes daar voor nauwelijks een naam weten. Dr. Bavinck doet dat niet, in het voorstel, waarmee hy ons verrastte. Hij laat de Ker ken in zyn voorstel de opleiding voor den dienst des Woords behouden, en wil haar in verband brengen met de faculteiten der Vrije Univer siteit met dien verstande evenwel, dat de fa culteit, die voornamelijk ten behoeve van den dienst des Woords is, van de Kerken moet uitgaan. Wordt dit voorstel door de vereeniging voor Hooger Onderwys en door de Kerken aange nomen, dan kan er meerdere eenheid in de opleiding komen. Het zal dan althans niet meer zynkomt gy van Amsterdam of van Kampen? In sommige quaesties, dat is zoo, zal het nog de vraag kunnen zijn, of men met dezen of met genen professor meegaat; want al de studenten hooren ze dan van twee zijden toelichten en bespreken.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 1