Kerkelijke Samensmelting BREEBAARTS OigMi De Kindervriend, Goud en Zilver, KERKELIJKE KAS. Amerikaansche Orgels IN HET MAGAZIJN A. S. J. DEKKER, Officiëele Berichten. boekbeoordeeling. Advertentiën. HORLOGES, Oadc en Nieuwe Bloedkoralen en Granaten 20^*" Oud Goud en Zilver wordt tegen den lioogsten koers inge ruild en gekocht. „PATRIMONIUM." OnderwerpArtikel drie Sociaal-Program. j. van andel, -4 PRIJS 15 CENT. M. VADER Jr. - Vlissingen P 71. TWEE AANDEELEN VAN f250 Boekh. FANOY, Bur?, Middelburg. van f80.- tot f450. Geïll. Chr. Maandschrift v;d. Jeugd. Zali? de dooden, die in den Heere sterven, EEN LIED overbleef. Op voorstel werd daarom besloten hiervan een gedeelte op te zenden aan het Suppletiefonds voor de verpleging van onver zorgde idioten. Terecht mocht dus gewezen worden op de zegeningen in het afgeloopen jaar ontvangen. Dhr. Ie Cointre sprak dan ook een woord van daDk voor dezen liefde-arbeid in het belang der Stichting verricht, en zeide waar dat werk uit het ware beginsel en op de rechte wijze was verricht, des 'sHeeren goedkeuring er op zou rusten. Wij blijven sHeeren Loo te Middelburg dan ook by voortduring in de liefde van belangstel ienden aanbevelen. Zulk een wijze van arbeiden is voor onze richtingen een zeer begeerlijken steun. Het was een genoegelijk samenzijn afgewis seld door het zingen van eenige liederen en iet houden eener voordracht. Diakenen van de Geref. kerk te Middelburg C maken de gemeente opmerkzaam, dat op iondag a. s. de gewone driemaandelyksche collecte gehouden zal worden, om te voorzien n de verplegingskosten van het Idioten-meisje 'sHeeren Loo. Het volle vrijmoedigheid bevelen zij deze collecte aan, en vertrouwen dat de gemeente tok ditmaal weer in de behoefte zal voorzien. Namens Diakenen voornoemd, J. A. van Neder veen, Voorzitter. J. J. Fanoy, Secretaris. ZEND INGSSCH O O L. Middelburg (G). Woensdagnamiddag van 3 4 uur en van i-6 in de Noorderkerk. Zondag 15 Jan. zal Ds. H. Buurman afscheid ïemen van zijne gemeente te Meliskerke. Moch- en er broeders predikanten of kerkeraadsleden lij tegenwoordig willen zijn en een plaats ver- angen, worden zy verzocht hiervan kennis te jeven. Namens den kerkeraad, K. Houterman, Scriba. Vlissingen B. Broeders diakenen betuigen lij dezen, in naam ook der armen en der ge- neente, hunnen hartelijken dank aan de zus- ers der Vrouwenvereeniging „Diakonaal Hulp- >etoon" voor den schoonen voorraad door haar vervaardigde kleedingstukken voor de armen, lij de Heere zelve hun schild en hun loon zeer jroot. De Heere Christus heeft gezegd: Zoo- 'tel gij dit aan een van de minsten mijner broe- kren hebt gedaan, hebt gij dit aan mij gedaan. De Heere geve deze zusters gemoedigd voort e gaan, ook in dezen gezegenden arbeid, en doe ïen ook de liefde en de ondersteuning der ge- neente in rijke mate genieten. In naam der diakenen: A. Botting, praeses. Classe Klundert. De Kerkeraad van Breda noodigt door deze ie kerken, ressorteerende onder de classe Klun- lert, de punten, die zij geplaatst wenschen te hen op het Agendum der Februari-Classe vóór len 24 Januari op te zenden aan het adres van leu eerstondergeteekende. Namens de roepende kerk der Cl. KI. W. Kapteijn, Praeses. Breda, P. K. v. Boon, Scriba. 1 Januari 1899. Verantwoording van Liefdegaven. I(Motengesticht 's Heeren Loo Met vriendelijken dank ontvangen van N. N. 2.S0. Van mej. V. te Vlissingen uit het busje 'oor onze arme Idioten f 8.25. Gevonden in de collecte Noorderkerk f0.25. Deze eerste verantwoording in den nieuwen aarkring geeft goeden moed en versterkt ons Q het vertrouwen dat ook dit jaar de Heere ?eer zal zorgen voor het groote aantal diep 'Qgelukkige patiënten, dat op 'sHeeren Loo 'orpjeegd wordt. Waar wij de vele vrienden danken die in het roorbijgesnelde jaar de Stichting gedachten zoo Q hun gebed als met hun gaven, daar bevelen hj weer bij vernieuwing ons in aller belang stelling aan. degene de Heere de Stichting in haar ver legden en verpleegers! Geve Hij het Bestuur 'Q het Personeel wijsheid en liefde voor de zoo ware taak hen opgelegd K. le Cointre, Diak.-Corr. Vlissingen B. In dank ontvangenvoor de -ending f 1.25, drie contrib. van f 1.twee van f 1.2o, eene van fl.50, voorts een coupon groot f 8.66, de helft voor de Kerk, de helft voor de armen, een steentje voor de nieuwe kerk uit de spaarpot van een dooplid f5. Eindelijk wordt met hartelijken dank vermeld de ontvangst van een bankbiljet groot f 25.—, in de collecte voor de kerk. Namens den kerkeraad C. P. I. Dommisse, scriba. ZENDING. Met dank ontvangen uit het busje van T. V. f 3.561 '2, van N. N. f 2.50 en van C. J. drie maandelyksche gift f0.52. Namens gecommitt., J. v. Aartsën Jz., Penningm. In de vorige opgave zijn een paar drukfouten ingeslopen van de Jongel.-Ver. te Gapinge was niet f8.11 maar f3.18 en het busje van de Zusterkring bedroeg f 5.691/2- Wij hebben nog steeds de aandacht te ves tigen op het verslag over 1897/98 van de De- putaten der Geref. kerken voor de Inwendige Zending en liijbelcoIpor- tage in JV.-Brabant en Limburg. Hoe goed, dat er jaarlijks een verslag komt, niet alleen om ons van den arbeid te verha len van de broeders, die aldaar de hitte des daags dragenen ons voor te houden, wat wy financieel deden of nalieten te doen, maar ook om bij vernieuwing de aandacht op dit werk te vestigen, dat door ons niet mag worden vergeten. Gedenke de Heere ook in dit nieuwe jaar deze Zending. Dat er vele zielen uit den nacht des bijgeloofs tot de rechte kennisse Christi worden gebracht en make de Heere ook ons tot blijde medearbeidersHulsebos. jt"0 H.H. Abonné's buiten Middel- burg worden vriendelijk verzocht het abonnementsgeld van het verschenen 4e kwartaal aan den uitgever te voldoen. Voor hen die dit gewoon zijn persoonlijk te bezorgen, wordt herinnerd dat het Kantoor ge vestigd is in Concordia op het Koorkerkhof. DE UITGEVER. Ds. HULSEBOS en Echtgenoote betuigen by deze hunnen hartelijken dank voor de vele biyken van liefde en toegenegenheid hun door de leden der Gemeente, inzonderheid door de jongeren geschonken bij den aanvang des jaars. Geve de Heere eenen rijken zegen op allen arbeid in de Gemeente. Vlissingen, 3 Januari. Voor de vele blijken van belangstelling ons by de Wisseling des Jaars bewezen, zeggen wij by dezen dank. Wederkeerig wenschen wij onzen Vrienden en Vriendinnen des Heeren rijken Zegen. Ds. LITTOOIJ en Echtgenoote. Onzen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling bij de Intrede Yan 1899. Wederkeerig wordt Gods besten zegen toe- gewenscht. C. H. DE WAGEMAKER, en Echtgenoote. VAN worden Oude Walchersche Krullen zoo mogelijk in iedere verlangde wicht verzwaard en vergroot. JAC(J FRANK. De zaak is sints 1 Aug. verplaatst naar Langedelft B 142. Vergadering VRIJDAG 13 Januari 's avonds ten acht ure. Lokaal Concordia. SprekerDr. L. H. WAGENAAR. SCHEIDING VAN KERK EN STAAT. Flinke opkomst wordt gevraagd. Deze week verschynt by C. JONGBLOED Az. te Leeuwarden door Predikant te Gorinchem. Na franco toezending van het bedrag wordt deze brochure franco toegezonden. AgentschapVlissingen en Omstreken. Orgels voor salon, zaal en kerk. 293 maal bekroond zyn de STORY CLARK Orgels. Te Chicago ontvingen zij weder de hoogste onderscheiding. Men vrage Catalogi en conditiën. Attesten ter in zage. Orgels ter bespeling gereed. Het Bestuur der Yereeniging „de Kerkelijke Kas" alhier maakt bekend, dat in zijne laatst gehouden vergadering zyn uitgeloot in de geldleening der Vereeniging en wel de nummers 8 en 76. De houders dezer Obliga- tiën worden uitgenoodigd zich te vervoegen tot den Boekhouder der vereeniging, den Heer I. DE WOLFF, die door het Bestuur tot uitbe taling daarvan is gemachtigd. Het Bestuur voornoemd G. P. WATTEZ, Voorzitter. J. P. de WAGEMAKER, Secretaris. Middelburg, 4 Januari 1899. VISITEKAARTJES 40, 50 en 60 cent per 100. Fijne STEENDRUKKAARTJES fl.25 per 100. Aanbiedingen van BOLLE, COHEN, SLAG TER e. a. ADVERTENTIËN in alle bladen zonder prysverhooging. Voorhanden HANDB. GEREF. KERKEN. De premieplaat van Vorsten huis en Vaderland wordt zeer goedkoop in fraaien lijst gezet. Bind- en Drukwerk. 20 Instrumenten ter bespeling gereed. Goes. Verschenen All. 1 (twaalfde Jaarg.) van Prijs per 6 maand 75 Ct., fr. p. post 871/2 Ct. Men verbindt zich voor een geheelen jaargang. Kollum. T. SLAGTER, Uitg. 1 Verschenen en alom te bekomen met Harmonium-, Orgel- of Piano-begeleiding. PRIJS 25 CENT. Na ontvangst van het bedrag volgt franco toezending door den Uitgever K. LE COINTRE te Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 3