Uit de Heilige Schrift. Belijdenis en School. VRIJDAG 6 JANUARI 1899. Ds. J. HULSEBOS, en Ds. A. LITTOOIJ. 8e Jaargang. No. 1. EEKBLAD GEWIJD AAN DE ^ELANGEN DER pEREFORMEERDE j^ERKEN J IN pEELAND, OORD-BRABANT EN j_^IMBURG. Want de HEERE is onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze KoningHij zal ons behouden. Jesaja 33 22. ONDER REDACTIE VAN Doch Samuel zeideHeeft de HEERE lust aan Brandofleren en Slachtofferen, als aan het gehoorzamen van destem desHee- ren Zie, gehoorzamen is beter dan slacht offer, opmerken dan het vette der rammen. 1 Sam. 15 22. Abonnement per 3 maanden f 0.35. Afzonderlijke nos. 3 cent. Advertentiën van 1 5 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Uitgever: K. LE COINTRE MIDDELBURG. Berichten, Advertentien enz., gelieve men tijdig, uiterlijk Vrijdagmorgen, bij den Uitgever in te zenden. NIEUW JAAR. Zeg den Kinderen Israels, dat zij voort trekken. Exodus 14 15b. Het was te midden van de moeielijkste om standigheden, dat de Heere dit woord door Mozes aan Israël d6ed brengen. Ter weerszijden het steil gebergte, achter hen de wreede Farao met zijne onbedwingbare legerbenden en vóór hen de schuimende golven. Kan er nu wel iets komen van hunne reize naar Kanaan Is dit niet een onmogelijke weg waarop het nooit of nimmer is vol te houden. Doch ziet, daar'komt het bevel des Heeren. Tegenover al die bezwaren, tegenover al het aanmerken van de dingen, die gezien worden, staat zijn geloofsbevel. O als het ooit gebleken is, dat Gods Woord en Gods beloften niet falen, ook al zijn de be zwaren hemelhoog, als het ooit gebleken is, dat het geloof in alle eenvoudigheid en niet lettende op de dingen, die rondom zijn, den weg van Gods Woord heeft te volgen, het is hier. En de wonderen van de Schelf zee staan daar als een onwrikbaar getuigenis en als een teeken voor 's Heeren volk, om voort te trekken in het geloof, volgens het bevel des Heeren, naar het hemelsch Kanaan. En naar het hemelsch Kanaan te reizen op het bevel en de belofte Gods, onder den beteren Jozua als leidsman en bij het licht des Geestes, zegt iets meer nog, dan verlangend uit te zien naar de ruste en de reinheid en de heerlijk heid des hemelsNeen, tot het ingaan in Kanaan behoorde de reize door de Roode Zee en de woestijn, na te zyn verlost uit Farao's dwing- landij, tot het ingaan in Kanaan behoorde de strijd met en de overwinning van vele volken. En zoo is het ook met het ingaan van Gods volk in het hemelsche Kanaan. Eene "Verlossing van de dwinglandy van Satan en verzoening met God, een doorgaan door de Roode Zee, een deel hebben aan Christus' zoenbloed, maar ook aan zijn lijden, een oefeningsweg door de woestijn en een worstelen met en overwinnen van de volken door 's Heeren macht. En zoo heete het ook thans in ons midden, lezers: .Zeg den Kinderen Israels, dat zij voort- trekken Het kind der wereld kent geen ander doel dan zijne zondige genietingen, zijne genietingen buiten God, het kent niet anders dan het ver gaderen van schatten in deze wereld het kind Gods, hoewel het nog dagelijks met de booze lusten des vleesches en met de zwakheid des geloofs te strijden heeft, heeft ten doelhet hemelsch Kanaan, dat wil zeggen de door den Heere toegezegde heerlijkheid, door Hem uit louter genade beloofd, die heerlijkheid in al haren omvang, de triomf en volmaking van het Koninkrijk Gods, de toebrenging en volmaking van al Gods uitverkorenen, de overwinning van alle vijanden, van alle zonden, van alle machten, die zich tegen den Heere en Zijne zaak ver zetten in ons en om ons. En zoo zij dit ons Wachtwoord aan den aan vangen van dit nieuwgeboren jaar! Zeg den kinderen Israels dat zij voorttrekken. Het heerlijk doel valt by aanvang of bij vernieuwing in het oog En dat in de kracht Gods, Die het geloove werkt, om te leven uit en bij Zijn Woord en Zijne beloften, ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geioofs, Jezus Christus Zie, Hy is de Machtige, die roept en werkt door Zyn Geest en Woord tot bekeering, maar ook bij de verworvene Verlossing beschut en be hoedt. Voorttrekken. Dat is op den weg des levens voortgaan, den strijd met de volkeren (de zon den) voortzetten en den naam des Heeren be lijden, belijden op ieder gebied des levens. Dat is in den geloove mede-arbeiden aan en hopen, voor al dien arbeid in Gods koninkrijk, verre en nabij, welke aan Gods kerke is toe vertrouwd, niet twijfelende, of de Heere zal het voorzien. En zoo trekken wij dan op en zoo trekken wij voort, trots alle zwakheid en teleurstelling (o hoe veelvuldig waren zij ook niet op Mozes' wegmet Gods ker*van alle landen en van alle eeuwen door Gods genade tot die Over winning, die onzen grooten en heerlijken Ko ning maakt. En intusschen nadert de tijd, dat ook wij worden opgeroepen. Voor wie volharden zal tot den einde, zal het zijn een ingaan tot de vreugde van hen die met Christus zullen tri- umfeeren en eeuwig deelen in Zijne heerlijk heid, in de zalige en volle gemeenschap Gods. Hulsebos. Het jaar, dat weer achter ons ligt, was voor sommige landen en volken een jaar, dat heu gen zal. Voor Amerika was het een gezegend jaar, een jaar waarin het, in de rij der volken, beteekenis kreeg. Immers, het bleek, dat nu reeds, en in de toekomst, naar het zich laat aanzien, met deze jeugdige, energieke en krach tige natie moet gerekend worden. In betrek kelijk korten tijd bracht het het oude Spanje ter zee geheel ten onder, en nam het dit land, met zijne nog tienduizenden soldaten zijne beste koloniën af. Het werd tengevolge van dezen buit, eene koloniale mogendheid. Daar over verheugen zich evenwel niet alle Ameri kanen, vele zien daarin wel een en ander, dat niet in overeenstemming is met het eerst aange geven en luide verkondigde doel van den strijd. Daarenboven vragen zij zich zeiven af, of het wel blijken zal in het belang van hun land en volk te zijn. De meeste echter stappen, nu de oorlog hun zoo gunstig was, onder allerlei opmerkingen en om velerlei redenen, over het zoo luide verkondigde doel heen, zich verblijdende over het bezit, dat, en de macht, die hun als in den schoot vielen. De Europeesche Mogendheden hielden zich stil, en lieten hen begaan wellicht noode, doch daar Engeland de Amerikanen steunde, moest dit, om verwikkelingen te voorkomen. Japan belette men den buit te buiten bij zijne over winning op de Chineezen, maar Amerika liet men dat toe. Zoo gaat het in de wereld de een mag meer doen dan de ander. Spanje bleef zonder hulp en moest dienten gevolge het gelag betalen. Het had het zich waardig gemaakt. Het was en is een rechtvaardig oordeel Gods over dit land der onderdrukking. Mocht het by het herdenken van dit zoo nood lottige jaar zyne zonde inzien, voor God beiy- den en verzoening zoeken en vinden in het bloed des kruises Ware dit zoo, dan zou de winste van het V6rlies groot zyn. De Mahomedaansche vorst, zoolang en zoo menigmaal de zieke man genoemd, had een goed jaar, want hij leefde weer een weinig op, door dat de Keizer van Duitschland hem be zocht, hem bezocht, ten spijt van velen, die den Armeniërs gedenken. Het Chineesche rijk moffelde zyn keizer weg en bleef in zeer zwakken toestand voortleven, hoewel het menige aderlating onderging. „Wat zal het nu zijn?" blijft de vraag, die aan de orde van den dag is. De Europeesche annexatiezucht toch blijft hare begeerige blikken naar dit machtelooze, ontzettend groote rijk richten. Rusland nam daarentegen toe in aanzien en in macht. Dat bleek immers, de geheele we reld toch luisterde naar en was verbaasd over zijn vredesvoorstel. Omdat het van Rusland kwam, had het be teekenis. Ware het van eene Mogendheid van den tweeden rang gekomen, men zou er van eerstaf schouderophalend om gelachen en het als „de vrome wenschen" ter zijde gelegd hebben. Nu het van Rusland kwam, werd er veel over geschreven en moet er over gedeli- bireerd worden. O. i. is het vooruitloopen op hetgeen een maal de Heere Jezus Christus geven zal. „Vrede op aarde" buiten Hem om, en alzoo zonder wegneming der zonde is een machteloos droom beeld. Zoolang de verwerping van den Chris tus Gods toeneemt, zullen er onrust, ODvrede, teleurstelling, lijden en strijd op aarde, bij en onder de volken zijn. Alleen zij, die in Hem gelooven, Hem aan bidden en eeren, hebben vrede, zullen zich den vrede vermenigvuldigd zien en eenmaal den vollen, den eeuwigen vrede genieten. Wat de engelen in Bethlehem Efrata zongen vrede op aardezal eenmaal gezien, beleefd en genoten worden, door hen, die den Christus niet buiten geworpen, maar aangenomen hebben. Wy wachten, hoezeer wij den wensch en de goede bedoeling van Rusland's Keizer waar- deeren, van zijn vredesvoorstel, om de aange geven redenen, niet, wat velen daarvan vooral in den beginne gewacht hebben. De Oostenryksche Keizer genoot allesbehalve een jaar van vredeeen sluipmoordenaar toch beroofde den Keizer van zijne geliefde echtge- noote, wondde alzoo zyn hart en stortte hem en zyn huis in een zeer diepen rouw. Daarenboven was er het geheele jaar door onrust in zyn ryk, doordat de verschillende nationaliteiten, waaruit dit ryk bestaat, elkan der niet verstonden. Het individualisme van onzen tijd verzwakt het gevoel van saamhoorigheid dermate, dat hij vooral reden heeft, om te vragen„Wach ter wat is er van den nacht?" en: „wat zal het nu zyn?" r

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 1