W.C.Hondsmerk, KRONINGSFEESTEN. Van Rijsens, Onze Oranjevorsten Kort Verslag ran den Vaandel-Avond. Advertentiëii. PRIJS f 1.40. Korte Burg D 14, Middelburg. Strecker X-Stralen- BARNABAS. zinnigen-verpleging. ZEd. wees op 't treffend onderscheid tusschen deze streek nu en voor 30 a 50 jaar. Zette wylen Ds. Witteveen hier de spade in den grond en bloeide Veld wijk krachtig op terwijl ook 'sHeeren Loo zy'n palen uitzet, moge God deze Verpleegster- school als eene „roos ran Saron" stellen, die liefelijke geur uitgeve over heel ons land. De ouders zusters verheugen zich zeer in het ge boortefeest dezer nieuwe stichting. Vervolgens sprak een br. Ouderling der Geref. kerk, (welker leeraar wegens de Classis niet aan wezig kon zijn) zijn beste wenschen uit, en br. de Leeuw uit Schoonrewoud een woord van dank den Heere. Eudokia's bestuur, (welker waardige directrice, Mej. Scheurer, ook aanwezig was), betuigde zijn sympathie by monde van br. ter Weerae. Hy wist dat deze stichting vrucht was van veel gebed en sprak den wensch uit dat dit gehuurde huis 'straks in eene vaste woning mocht ver anderen en de Heere de Almachtige het in het hart van vele zusters mocht geven, big moedige verzorgsters der kranken te wezen. De Heer Kortlang, directeur van 'sHeeren Loo, met den hoofdonderwijzer br. Pegman die stichting vertegenwoordigend, wees op de eerste roeping der vrouw in 'twerk der verpleging, en hoe ook zij belangstellend onzen arbeid gadesloegen terwijl we in Gods Woord, vol van beloften voor 't werk der barmhartigheid, waar borg hebben dat ook dit huis aan niets gebrek zal hebben. Daar de Heer Groenendijk, afgevaardigde van Effatha, werd opgehouden, sprak prof. Linde boom de verzekering uit, dat ook die Vereeni- ging met groote vreugde de opening van Salem zag en er een rijken zegen Gods aan toewenscht. De Geref. Ziekenverpleging te Amsterdam had geen afgevaardigde gezonden, maar bij schry ven van bestuur en doctoren belangstelling doen biyken, evenals de Vereeniging voor de ver pleging van lijders aan vallende ziekte, Bethesda en Sarepta, te Haarlem Ds. v. d. Velden van Klundert gaf in een schoon verhaal van een doopeling uit de eerste Christenkerk de vermaning, dat het in 't werk der barmhartigheid noodig is, zich geheel aan den Heere te geven en bad der zusteren toe, eerst den Heere en daarna de kranken te die nen. Hy besloot met de bede dat Salem een Jeruzalem worde en tot een stad uitgroeie. Ds. Mulder dankte namens het bestuur de j verschillende sprekers en afgevaardigden voor hun groote belangstelling en sprak ook prof. Lindeboom harteiyk toe, nu een nieuwe wensch van zijn hart vervuld was. Na het gingen van Ps. 86 6, sloot hij dit vriendeiyk samenzyn met dank- en smeekgebed. Van vele broeders, o. a. prof. Bavinck, was een hartelijk schry ven ingekomen, o. a. ook van den Secretaris Ds. Barger, die tot zyn groote smart door krank heid verhinderd was, tegenwoordig te zyn en die zooveel voor deze zaak heeft gearbeid. Een goede collecte bewees het, hoezeer de tal rijke opgekomenen zich verblydden in de opening van deze Verpleegsters-school. Na sluiting der samenkomst werd het huis met zyn ge riefelijke kamers en schoonen tuin bezichtigd. Alles is eenvoudig en net gemeubeld maar bij de reeds ingekomen feestgaven is er nog plaats genoeg voor wandversiering, in de lin nenkast ja, zelfs voor een orgeltje. Blyke door Gods goede hand, dat ons Christenvolk ook deze stichting op 't harte gaat dragen en bloeie zij tot heil der kranken en bovenal tot eere des Heeren Voor verdere bizonderheden en 't verslag der jaarvergadering verwyzen wy naar 't maandblad Bethesda. J. Tevbs Tzn. Loco-Secret. Zooals in het jongste nummer der Kerkbode •was vermeld, en den volke kundig gemaakt per advertentie zou de Geref. Jongelingsvereen. Spreuk. 23 23a den 16de Aug. 1898 een avond beleven, zooals slechts weinige in het leven eener vereeniging voorkomen. Dien avond zou der Jongelingsvereeniging een vaandel worden overhandigd, dat uitblinkt door schoonheid van bewerking. Des avonds ten 8 ure vergaderde de Jongelinsver. dan in openbare vergadering, die bygewoond werd door enkele uitgenoodig- den en begunstigers. Nadat de Eere Voorzitter de Heer W. A. de Rycke de vergadering ge opend had met het laten zingen van Ps. 72 1, ging hij voor in gebed. Daarna las hy Ps. •20 voor en hield een korte toespraak, waarin hy op het belang van dezen avond wees, en het voorrecht aantoonde, dat Middelburg's Jon gelingsvereeniging dien avond genoot. Vervol gens werd het woord gegeven aan het lid der Jongelingsvereeniging Meijer, die in een rede, getiteld Een vaandel (in het algemeen) en ons vaandel (in het byzonder,) de schoonheid en de strekking van een vaandel en banier aantoonde, en tevens de ver. aanspoorde zich dat vaandel nu waardig te maken, terwijl hij op een keu rige wyze de symboliek van dat vaandel uit legde. O Nadat de Eere-Voorzitter hem een woord van dank had toegevoegd, werd het woord gegeven aan den Vice-president om een woord van dank te richten aan al degenen, die zich ter ver krijging van dat vaandel moeite getroost had den, voornamelyk aan de dames de Kruyter en Pouwer, die der J. V. de eer aandeden, deze vergadering by te wonen. In een vurige speech wekte ook hij de J. V. op om by de aanst. Kroningsfeesten haar banier hoog te houden en zich echte Calvinisten te betoonen. Ook de heer Le Cointre, als lid van het Bondsbestuur aanwezig, hield nog een korte speech, waarbij hij tevens een boekje van Her man Faukelius, den Hervormer van Middelburg aan de vereeniging schonk, opdat meerderen dit goede voorbeeld zouden volgen en meer van den grooten Hervormer zou bekend worden. Vervolgens kwam een ander lid A. Schippers aan het woord om een korte rede te houden over: „De(n) Band, die Wilhelmina verbindt aan Neerland's Calvinistische Jongelingschap", waarin door hem aangetoond werd, dat die band bestaat uit twee dingen nl.een gebod en een natuurlijk gevolg. Nadat ook hein door den Eere-Voorzitter een woord van dank was toegevoegd, werd een korte pauze gehouden. Na de pauze werden eenige coupletten van het oude Wilhelmus gezongen, waarna Ds. Bouma nog een kort woord sprak en met dankzegging deze vergadering sloot. M. Een Lid. Wegens plaatsgebrek kon heden geen grooter verslag gaplaatst worden. Later zal een nadere be schrijving van net vaandel volgen. 'sHEEREN LOO. Buren en vrienden vervallen dikwerf in twee uitersten. Ze bezoeken elkander n.l. of te veel vuldig of zoo goed als nooit. Nu weet ieder, dat niets meer geschikt is om de goede verstandhouding te storen, dan dat men ieder oogenblik met elkander in aan raking komt. De Heilige Schrift wijst hier nadrukkeiyk op, waar zy ons vermaantSpaar uwen voet van het huis uws naasten, opdat hij niet zat van u worde en u hate". (Spr. 25 17). Goede vrienden moeten elkander niet te dik wijls bezoeken. Heel wat minder verwijdering zou er tusschen vrienden en buren ontstaan, indien deze gulden regel meer werd in acht genomen. Aan den anderen kant mag echter niet ver zuimd worden, de gelegenheid aan te grijpen om nu en dan den gemeenschapsband te ver sterken. Sommigen zyn in dit opzicht al te nalatig. Zy bekommeren zich weinig zelfs om hun allernaaste buren, ja zien hen, die zij hun liefste vrienden noemen, soms niet in jaren, al zou een bezoek ook maar heel weinig opoffe ring van hunne zijde vergen. Hier hebt ge dus het andere uiterste. Wel hem, die in dezen den gulden middenweg weet te bewandelen. Op het gebied van den arbeid der barmhar tigheid, meer bepaaldelyk op dat gedeelte waar op de gereformeerden hunne tenten hebben op geslagen, heeft men van overlast van zijn bu ren gelukkig nog niet te klagen. Elk gza/t stil zijns weegs en arbeidt aan de taak, die voor zijne rekening komt. En dat is een kostelijk ding, waarvoor men zeer dankbaar behoort te zijn. Maar nu en dan ryst de vraag toch nog wel eens op of het niet goed zou wezen, of goede buurschap het zelfs niet eischt, dat men eens saamkwame, dat men ook eens een oogen blik meer van nabij met anderer werk kennis maakte of het niet van groot belang zou kun nen zijn, elkanders voorlichting te zoeken, sa men te bidden en langs deze en andere wegen, het goede voor elkander te zoeken. Wat ons betreft, wy meenen, dat deze vragen in bevestigenden zin behooren beantwoord te worden. Naar ons oordeel is het altyd ver standiger, elkander eer te weinig dan te veel op te zoeken. Maar zooals het nu gaat mag het toch niet biyven. De schaduwzyde er van, dat iedere vereeniging en stichting alleen met eigen arbeid bezig is, valt thans reeds in menig op zicht op te merken en ongetwyfeld zal dat er op den duur niet beter op worden. Zooals men weet, is deze aangelegenheid ook reeds elders ter sprake gekomen. Ja zelfa is het uitzicht reeds geopend, dat in dezen ver andering wordt voorbereid. Mogelijk kan het echter geen kwaad, het nog eens uit te spreken, dat velen verlangend uitzien naar het oogen blik, dat plannen, die nu en dan ter sprake kwamen, allengs vasteren vorm gaan aanne men. Verantwoording van Liefdegaven. Ondergeteekende bericht met harteiyke dank, zegging de ontvangst van f 25, gevonden in de Collecte, Noorderkerk, voor de Vrye Universiteit en 1 pakje inhoudende f 1, en dito f0,25, voor de Unie-Collecte. C. Verhaoe, Corr. Met vriendeiyken dank ontvangen bij het uitbetalen van de Rente van N.N. f 0.70. K. le Cointre, Diak. Corr. ZENDING. In dank ontvangen van verkochte postzegels door br. le Cointre f 0,25, van Franc. Wou terse 800 gebr. postzegels, uit de catechisatiebus f 4,62, uit het busje van Mar. Jac. Orné f 1,30, en idem van Aarn. Pijpe f 1,18®. Namens gecommitt. J. v. Aartsen, Jr. Penningm. Diaconaal Hulpbetoon Ondergeteekende herinnert de leden dat D. V. op 23 Augustus hare bijeenkomst zal wor den gehouden ten huize van mej. de Wolff, Singel. Mej. Verhagb. Voorhanden in den Boekh. van K. LE COINTRE te Middelburg, Dit boek werd nog dezer dagen in de Stan- aard als een der degel ijkste werken geprezen. Voor uitdeeling op Schoten, Catechisatiën, enz. wordt aanbevolen vStrooien, Het Stamhuis der Oranjes" f 0.30 Postmus, „Het Princessenboekje" - 0.45 HulshafVan de Wieg tot den Troon" - 0.30 Kieviet, Onze Jonge Koningin" -0.35 Tazelaar, Een Dochter der Edelen-0.10 Oranje Boven, met Portret 2ljt ct. 100 Ex. -1.— KRONINGSLIEDEREN, FEESTPLATEN, Feestprogramma's 10 ct. Franco p. post 15 ct. enz. enz. enz. Feest-Commissicn worden attent gemaakt op de goedkoope prijzen van de Kronings-Artikelen. Door opdracht van groote commissiën ben ik in staat gesteld tot lage prijzen te leveren. Zoolang de voorraad strekt bied ik BREDEÉS FEESTPLAAT van 25 Cent voor 71/2 Cents bij getallen aan. K. LE COINTRE. Zoetgoed 8, 10, 12 cent per ons. Bitter koekjes, Wellingtons, Paleis, Heeren- en Thee- Banket 12 ct. per ons. Fyn Beschuit, Zoute Kraakjes en Bolletjes en Fleschbeschuit 10 ct. per ons. Ulevellen, Pistaches, Pepermunt en beste droogblyvende Zuurtjes tegen concur reerenden pry's. Verschenen bij den Uitgever K. LE COINTRE te Middelburg Uit het Dnitsch vertaald. Prijs 40 Cent. Voorts is de inteekening opengesteld op een nieuwe CHR. SCHEURK. genaamd BARNABAS beoogt een philantr. doel. Voor degelyke en onderhoudende lectuur zal worden gezorgd. Het SCHILD is zeer fijn en netjes afgewerkt. De prys is slechts 50 cent. Met degelyk boekwerk getitteld Getrouw tot in den dood, met gekl. plaatjes 75 Ct. Alle Boekh. nemen bestellingen aan.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1898 | | pagina 3