GROOTSTE ZEEUWSCHE ORGELHANDEL. Inruilen - Verhuren -- Repareeren A. S. J. DEKKER, Goes. Advertentiën. Het Hart des Menschen. Vorstenhuis en Vaderland. Desverlangend levering op termijnbetaling. Meer dan 100 schriftelijke aanbevelingen. Donderdag 21 Oct I. I. trad, daartoe uitge- noodigd door Gecomm. van Kerk (C) (in zake de Zendingin de Noorderkerk te Midd. Ds. Feringa van Zaandam op, om te spreken in het belang der Zending. Spr. begon met de opmerking dat Zending zoowel voor velen te békend maar juist ook on bekend was, dat eene zekere „oppervlakkige kennis" der Zending bijna algemeen aanwezig was. Er heerscht een zekere lauwheid die vol gens sommigen gezocht moet worden in het Ger. beginsel, in de leer dat Christus gekomen is voor de zijnen en niet voor iedereen. Het ver keerde hiervan aantoonen, zou Spr door te behan delen het woord uit 1 Joh 2:2: „En Hij is eene verzoening voor onze zonden, en niet al leen voor de onze, maar ook voor de zonde der geheele wereld." Spr. licht deze tekst nader toe als zijnde niet, zooals sommigen misbruik ma ken van deze woorden, een bewijs voordeleer der „algemeene verzoening" door het woord wereld, zooals Spr. ook aantoonde uit voorbeel den aan de dagelij ksche spreektaal ontleend, niet beteekent ieder, hoofd voor hoofd, maar wereld in het algemeen, het menschelijk ge slacht, dat rekent in het Bondshoofd Jezus Christus. De Zending kan dus niet wortelen in de al gemeene verzoening daar deze niet bestaat. Een boom kan niet groeien als zijn wortelen geen grond vinden, evenmin kan een huis ge bouwd worden zonder fondament. Neen, het Ger. standpunt alleen biedt geschik- ten grond. Het is niet te eng. Juist'omgekeerd. Waar we weten dat de Heiland Zijn dierbaar bloed ook gestort heeft voor Heidenen, daar moet liefde tot Hem ons te meer drijven tot de ver wezenlijking van het woord: „Al 't Heidendom zal Zijn lof getuigen." Tweeërlei zonde leert ons het tekstwoord. Ie de zonde van den eigenlijken mensch als zoodanig, als persoon, en 2e de zonde van den mensch in verband met alle menschen, met het menschelijk geslacht. De Heere schiep dan ook niet afzonderlijke men schen, maar „één menschelijk geslacht." Er worden ook niet „eenige menschen" gered, maar eveneens „het menschelijk geslacht" (wat er dan ook af of uitvalle.) Alle schuld is dan ook gemeen. Samen zijn aansprakelijk. Daarom de schuld die Nederland heeft, aan zijn rijks bezittingen, die schuld heeft ieder. Niet de zonde van regeering of ministerie maar onze schuld. De schuld is het van Neerlands Christenen, die nooit wakker zijn opgekomen voor de eere van hunnen God. Spr. verklaarde niet de „liefde tot de zending rechtstreeks te kunnen opwekken" maar gelijk door een druk op water uit te oefenen, een fontein ontstaat, wilde Spr. den Ger. op het hart drukken den grooten ernst der Zending, daar, als we recht bewust zijn, dat het onze „schul dige roeping" is, ook de liefde tot de Zending toeneemt." Zending is geen zaak van onze verkiezing, niet aan onze beliefdheid overgelaten, maar het is de roeping Gods. Niet zij daarom gevraagd of het aangenaam en liefelijk is, maar hier past de bede„Heere geef mij een gehoorzaam hart." Uit Indië komt daarom zoo'n ontzettend verwijt. Uw God wordt daar onteerd, door millioenen. Wat doet gij daartegenHet zedenbederf is er zoo groot, dat onze taal gelukkig niet bij machte is, het naar waarheid te schetsen. Laat gij dat toe? Het is ook schuld voor U. Algemeen heerscht daar wreedheid, ellende, verdrukking. Wie mocht denken „dat doen de Heidenen, maar ik niet," kent 1 Joh. 2 2 niet. Zoolang wij daar tegen niet met alle kracht getuigen, is het ook zonde voor ons. Het schoon eiland Sandelhout wordt uitge moord, Waarom Omdat wij 300 jaar lang nagelaten hebben de boodschap des Heils op Soemba te brengen. En als Mahomed zich stout tegenever Jezus durft te stellen, hem durft bespotten en min achten wat doet gij daartegen Het is ook zonde voor u. Er is evenwel nog eene reeks andere zon den, niet die, welke wij met Indië gemeen hebben, maar die we hebben tegen Indië. Welk slecht voorbeeld geven de Christelijke Hollanders niet in Indië. Is het niet ontzet tend dat een inlander die voor „deftig" door wil gaan, zich voor ongeloovig uitgeeft, om slechts te gelijken op de Hollandera. En al doet gij het niet; hebt gij ze al een ander Christendom getoond Java heeft reeds veel van onze Christelijke natie gezien. Wij hebben hen een groot be ginsel getoond„Als de landrente maar binnen is, dan bekommeren we ons verder niet om u". Het grootste onreeht wordt hen aangedaan en wat doen wijVergaderen, boekenschrijven en eigenlijk niets. Ons land laat het bestaan van den poel van on gerechtigheid ginds toe. Onder onze bescher ming raakt een Javaan, die Christen wordt, allesland, familie, betrekking kwijt. De Christelijke Nederlandsche natie, beschermt op alle wyzen den Mohammedaanschen gods dienst, bouwt moskeeën voor hem, vertegen woordigt de natie bij Heidensche feesten en plaagt op allerlei manier de Zendelingen. Nederland bracht den armen Javaan het opium, of erger nog, het drong het hem op, Nederland dwong hem opium te gebruiken. Wij maken van welvarende dorpen, armzalige bedelaarsgehuchtenvan kloeke forsche man nen, wandelende geraamten, gaande naar een vroeg graf, dat voor hen de overgang is naar een eeuwigen dood. Daardoor hebt gij 4 a 5 gld. per jaar min der belasting te betalen. Dien opium gruwel ziet de Heere. En zult gij dan vrij uitgaan. Ook op u rust die zonde. Gij staat schuldig, hopeloos schuldig. Hopeloos Wel schuldig, maar er is een Heiland een verzoener voor onze schuld en voor de schuld die ge met Nederland en Java gemeen hebt. Hij is de voorspraak bij den Vader, ook als er een aanklacht tegen u opstijgt uit Indië. Welk een heerlijken troost schenkt u dit Evangelie niet. Volkomen vergeving. Moet dit nu niet drijven dat Evangelie niet voor ons te houden? Juist die heerlijke tijding moet verder gebracht. De Heere Jezus raakte een melaatsche aan. Ook wij in algemeenen zin moeten den Javaan en den diep gezonken Dajakker aanraken, hen leeren kennen. En kunnen we zelf niet naar hun toegaan, dan een ander uitgezonden, en mag ook dit niet dan blijft slechts ons een vurig gebed tot den Heere. Heerlijk EvangelieWie diep in zonden is weggezonken, kan nog gered wordenVolko men vergeving voor alle zonden. Alleen klinkt daarbij „Ga heen en zondig niet meer." Dan ook Gods getuigenis gebracht en dan ook omdat God het zegt klinke het alom Als ons volk schuldig is. Wij zullen getuigen. Wij zullen protesteeren op ieder gebied. Heere geef ons een gehoorzaam hart. C. J. de Neef. Vlissingen (B). De navolgende dubbelgetallen zijn gesteld Ouderlingende br. M. N. Baert, C. P. I. Dommisse, J, D. Fregeres, C. van Hoek, M. C. Kroon, C. D. van Noppen, D. Slot en A Steketee. Diakenende br. G. C. Gillissen, G. Guil- laume, J. v. d. Hoeven en J. Pieters. De verkiezing van vier ouderliugen en twee diakenen uit deze dubbelgetallen zal D. V. plaats hebben (zooals nader is bepaald) op Woensdag, 3 November, des avonds te acht uur. Namens den Kerkeraad, P. G. Laernoes Jr. Ds. A. L. Ruijs, die D. V. 21 Nov. denkt afscheid te nemen van de Geref. Kerk te Se- rooskerke, hoopt 5 December intrede te doen bij de Geref. Kerk te Ooltgensplaat, na beves tigd te zijn door Ds. Rudolph te Leiden. Verantwoording van Liefdegaven. Door den Boekh. der K. Kas in dank ont vangen uit de collecte 24 Oct. door Br. L. J. de Kok van N. N. f2,— voor de plaats. i. de Wolff. Door Brs. Diakenen met hartelijken dank ontvangen uit de collecte 24 Oct. als dankoffers aan den Heere, voor het aannemen van Dr. L. H. Wagenaar van N. N. f 1. van P. fl.— f 1.fl. fl.—f 1.50 voor de armen, fl.— voor de kerk. I. de Wolff, Diak.-Boekh. ZENDIN G. Middelburg (C). Met vriendelyken dank ontvangen door ge comm. tot de Zending gevonden in de collecte Noorderkerk van N. N. f0,25, bezorgd bij br. K. Ie Cointre diverse pakjes postzegels van Corns, v. d. Velden en J. G. S. Van dhr. S. div. vreemde munten. J. v. Aartsen Jr., Penningm. Vlissingen B. In dank ontvangen voor de Zending, contributie fl.25, f 1.00 en f 0.10, voor de armeneen coupon groot f 4.78. Namens den Kerkeraad, P. G. Laernoes Jr. Idiotengesticht 9s Heer en Loo. Met vriendelijken dank ontvangen uit het busje van Jansje Vader te Meliskerke f2.115. K. le Cointre, Diac.-Corr. Diaconaal Hulpbetoon Met hartelijken dank ontvangen van Mej. H 1 Gld. Mej. Verhage. CORRESPONDENTIE. Wegens plaatsgebrek moesten Verslag Classe Zierikzee enz. tot een volgend no. overstaan. Aan allen, die blijken van belangstelling en deelneming schonken, bij de ziekte en het over lijden van mijn Geliefden Echtgenoot, betuig ik langs dezen weg mijn vriendelijken dank; mij tevens in dezelfde gunst aanbevelend, die de overledene zoo ruimschoots mocht genieten. Ook namens kinderen en familie, Wed. C. A. DE RIDDER - Poppe. Middelburg, 29 10,'97. Voor de vele blijken van belangstelling op 23 dezer, betuigen wij ook namens onze kinderen, onzen hartelijken dank. J. A. DEKKER. J. C. DEKKER—Remëeus. Voor de vele bewijzen van belangstelling, ons betoond bij onze 25-jarige Echtvereeniging op 23 dezer, zeggen wij hartelijk dank. G. RUITENBEEK en J. C. DEKKER. Middelburg, 29 October 1887. Uet Bestuur der Vereeniging „de Kerkelijke 11 Kas" alhier, maakt bij dezen bekend, dat door den Boekhouder der Vereeniging op Don derdag 11 en Vrijdag 12 November a. s., van 's morgens 10 tot 's namiddags 1 ure n de Consistoriekamer der Noorderkerk, zitting zal worden gehouden, ter uitbetaling van de iverschenen jaarlijksclie rente der aandeelen in de geldleening van bovengenoemde Vereeniging. Het bestuur verzoekt hen die buiten de stad woonachtig zijn en niet persoonlijk kunnen komen, om het hun toekomend bedrag in ont vangst te nemen, zulks per schriftelijk ge machtigde te willen doen. Het Bestuur voornoemd, J. A. van NEDERVEEN, Voorz. J. P. de WAGEMAKER, Secr. Voorhanden in den Boekhandel van K. LE COINTRE te Middelburg J. HULSEBOS, Gedachtenis-Lcerr. f—,20. W. H. OOSTEN. Afscheidsrede, f —,25. Een tempel Gods of een Werkplaats des Satans. In 10 figuren, zinnebeeldig voorgesteld, f —,30. SMITH. Wat is Calvinisme. Een samenspraak met aanbevelend woord van Ds. M. J. v. d. HOOGT. f - ,40. Voorts blijft de inteekening opengesteld op het zoo zeer geroemde en degelijke werk Compleet in 12 afl. a f —,40.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1897 | | pagina 3