VRIJDAG 4 JUNI 1897. No. 23. ^eekelad gewijd aan de j~)elangen der gereformeerde jierken in ^Zeeland, [^oord-I^raeant en J_hmburg. Ds. J. HULSEBOS, Ds. J. H. FERINGA en Ds. A. LITTOOIJ. Uit (le Heilige Schrift. KERK. 6e Jaargang Want de HEERE is onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning; Hij zal ons behouden. Jesaja 33 22. ONDER REDACTIE VAN Doch Samuel zeide Heeft de HEERE lust aan Brandofferen en Slachtofferen, als aan het gehoorzamen van de stem des Hee- ren Zie, gehoorzamen is beter dan slacht offer, opmerken dan het vette der rammen. 1 Sam. 15 22. Abonnement per 3 maanden f 0.35. Afzonderlijke nos. 3 cent. Advertentiën van 1 5 regels 80 cent, iedere regel meer 5 cent. Familieberichten van 1 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Uitgever: K. LE CO INT RE MIDDE1 ?ETvG. Berichten, Adverteütien enz., gelieve men tijdig, uiterlijk Vrijdagmorgen, bij den Uitgever in te zenden. PINXTERFEEST EN ZENDINGSZEGEN. „Welgelukzalig zyt Gijlieden, die aan alle wateren zaait, Gij, die den voet des oases en des ezels derwaarts henenzendt Jesaja 32 20. Het Pinxterfeest begint met het Heil van Joden en Jodengenoten. Maar het blijft niet tot dien kleinen kring beperkt. Niet alleen Joden en Jodengenoten moeten het Pinxter-Heil leeren kennen maar gansch Israël moet zalig worden. Derhalve moet het Heil des Heeren ook in gaan tot de dusverre Heillooze Heidenwaereld. Van Jeruzalem naar Caesarea. Van Petrus en de drieduizend naar Cornelius. En eerst daar vindt het eerste Christelijke Pinxterfeest tot blijdschap van allen, die als wy Christenen uit de Heidenen zyn, zijn heerlijke voltooiing. Sints die ure zyn steeds Pinxterfeest en Zendingszegen samengevlochten. Het gaat niet, om het heerlyk Heil van de uitstorting des Heiligen Geestes te beperken tot het reeds gewonnen deel der Kerk. Wanneer „de Geest uit de hoogte" wordt uitgegoten, overstroomt Deze stroom van zegen al de woest\jn Geen dammen, geen kistingen, beperken Zijn zegenbrengenden loop. En het is zulk een rijkdom door den Evan- geliearbeid bezaaid en beploegd te worden! Het brengt zulk een heerlijken zegen. Wie „aan alle wateren" zaait, verricht een heerlijk werk. Tot alle volkeren het Evan gelie te brengen. Aan alle volkeren den arbeid der Zending te verrichten. Dat is te zeggen, alle volken te brengen op den bodem, die door de wateren van den Pinxterstroom worden overstroomd. Heerlyk Heil brengt de Zending den Heide nen. Het maatschappelijk bestaan wordt dra gelijk hen geestelijk te ontwikkelen mogelijk. Het tijdelijk leven wordt liefelijk het eeuwige leven werkelijk. Geweld, gruwel, verderf, wij ken orde, liefde, licht, vrede, komen in de plaats. Winste in het leven. Zaligheid in het sterven. Welk een zegen brengt de Zending aan de volkeren En hoe werkt deze zegen op de zenders zeiven terug! Is het niet reeds heerlijke blijd schap, zulk een zegen te mogen brengen of doen brengen in des Grooten Zenders dienst? Is daarbij niet een zegen toegezegd (en wordt die toezegging «iet biykens veler ervaring ver vuld aan wie in gehoorzaamheid getrouwelijk nakomen des Heilands bevel? Ligt niet een vloek op de Kerken, die de Zending veron achtzamen Een zegen, daarentegen, op die, welke zich er van harte aan wijden Zyn niet verruiming van blik, vermeerdering van ken nis, verheldering van inzicht, en verryking van geestelyke ervaring van God gegeven terug werkingen van den Zendingszegen op de zen dende Kerken zelve En is het niet waar, dat gelijk stilstand het water bederven doet de heilige arbeid der Heidenzending den bloeds omloop der Kerk zegenrijk gaande houdt? En al deze zegen staat met het Pinxterfeest in innig verband. Want het is de arbeid des, naar het lichaam afwezenden, verheerlijkten Heiland. Het is de voortzetting der liefelijke Cornel ius-geschiedenis. Het is in ons hoofd stuk de voortzetting der belofte „Tot dat over ons «itgegoten worde de Geest uit de hoogte, dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden". Is zulk een Pinxterheerlykheid reeds Uw deel lezer Geniet Gij, lezeres, reeds zulk Pinxter-Heil Heeft Uw hart Gods Geest? En heeft de Zending dan ook Uw hart? „Welgelukzalig zijt Gijlieden, die aan alle wateren zaait". Feringa. mm Uit de geschiedenis der Kerk. De Waalsche Kerken. III. Ons resten nu nog eenige opmerkingen over de oude Waalsche Synoden. Dat zij meer een bizonder dan een algemeen karakter droegen en dus eenigszins met onze particuliere oiprovinci ale synoden kunnen worden vergeleken is reeds opgemerkt. Wellicht maakt de synode van Mei 1566 te Antwerpen hierop eene uitzonde ring. Daar werd toch meer beslist in naam van al de Kerken in zake Belijdenis gehandeld. Wat de Nederlandsche Geloofsbelijdenis aan gaat, in 1562 in het Waalsche idioma versche nen, wij vinden haar reeds in het volgende jaar in de acta der synode van 26 April 1563 {tenu au Bouton) vermeld. In artikel 1 wordt bepaald, dat de verkoren ouderlingen en diake nen signeront la confession de foy arrestee entre nous (onderteekenen zullen de Belijdenis des geloofs, onder ons aangenomen). In de acta der synode, tenu a la Vigne d la Pentecoste 1565 (gehouden te Antwerpen met Pinksteren 1565) wordt in art. 1 bepaald, dat men by den aanvang van elke synode voorlezing zal hebben te doen van de Belijdenis de-s geloofs der Kerken van dit land; zoowel, om daarmede onze een heid te belyden, als om te vernemen, of er niet iets zij te veranderen of te verbeteren. Dit laatste zindeel bevat woorden van groot gewicht Even als op sommige uitdrukkingen van den catechismus (b. v. antw. 37a) zijn de voor standers van leervrijheid van diverse pluimage op deze zinsnede neergestreken om van hieruit de bindende kracht der Belijdenis te bestoken. Om het groote gewicht herhalen wij de woorden hier nog eens, in het oorspronkelijk franschpour adviser s'il ni a rien d changer ou amender. Wordt hier nu waarlyk geleerd en bepaald, dat op iedere komende sy node de gansche Belijdenis aan de orde gesteld en op losse schroeven gesteld zou worden, en naar allerlei losse invallen of meeningen zou kunnen worden gewijzigd Geenszins, en men mag wel eenen Arminiaanschen of Sociniaanschen bril hebben om er dit in te lezen. De praktijk der vaderen op vol gende en vooral algemeene synoden bewijst dit wel anders. Bedenk ook, wij zijn hier in de eerste tyden van het opkomen der Be lijdenis. En hoe dierbaar ook, zij is wel conform maar niet gelijk het Woord Gods. Alle goede gereformeerden hebben steeds erkend, dat zij examinabel blijft aan het Woord Go En dit hebben onze Waalsche broeders voor 3 kras willen uitdrukken en inprenten. En voori dat ook de Nederlandsche Geloofsbelijdenis het stempel van symbool onzer Kerken ontving, moest zij de ernstigste toetsing aan Gods Woord, zoowel van de geleerdste en godzaligste mannen dier dagen, als van de kruis- en mar telaarskerken ondergaan. Met de Mei-synode te Antwerpen in 1566 kwam deze eerste peri ode tot afsluiting. Toen is de Confessie nog maals overzien en werd Junius opgedragen haar aan de Broederen te Genève te zenden, ten einde ook hunne goedkeuring te verwerven. Üygen in deze overigens zooeenvou- f uige en korte acta dier synoden reeds de zui vere grondbeginselen der anti-hierarchische en presbyteriale kerkregeering, zooals die naar den Woord e Gods moeten zijn, maar ook bizonderen weerklank vonden in den volksaard, zoo van de Zuidelijke broeders als van ons, en die ook op het maatschappelijk leven zoo gezegenden invloed hebben gehad en tot zoo gelukkigen volk sstaat leidden. Iedere Kerk heeft haar kerkeraad, bestaande uit dienaren, ouderlingen en diakenen. Geene Kerk zal zich een meerderen rang boven of heerschappij over andere Kerken aanmatigen, evenmin de dienaren (vooral niet van eene zelfde Kerk) noch ook de ouderlingen of diakenen. Opmerkelijk is ook, wat omtrent de verkie zing van ouderlingen en diakenen wordt be paald. In nieuwe gemeenten worden ouder lingen en diakenen gekozen door al de leden met hunne leeraars. Doch waar reeds een kerkeraad bestond, moesten zij gekozen worden door de ouderlingen met de Dienaren en dia kenen. Daarna werden zij der Gemeente voor gesteld. Kwam er bezwaar dan behandelde de kerkeraad de klacht en nam beslissing, waarvan appèl bestond op de synode. Een der Waalsche synoden stelde toen zelfs reeds de bekende dubbelgetallen. Zoo men tenen ouder ling of eenen diaken noodig heeft, zal men er twee op den Kerkeraad verkiezen, die zullen wor den voorgesteld aan de vergadering, welke er eenen voor zich zal verkiezen Wy zien, hoe onze tegenwoordige wijze van verkiezing van de vroegste levensjaren der Ker ken dateert. Onze Waalsche broederen hebben zeker veel raad ingewonnen bij de fransche Kerken en by die van Genève, maar zij waren toch vry inhunne regelingen. Bij eventueele herziening der kerkenorde mag ook wel hier mede gerekend worden. Eindelijk wyzen wy er op, hoe ook al aan stonds door deze synoden wordt gewaakt voor de heilighouding der sacramenten, voor de ver zorging der armen, voor de heiligheid van de instelling des huwelijks en de reinheid des le vens. Zoo leefde en bloeide Gods Kerk, als een gewrocht van Zyne almacht en genade, zich verheugende in haren levenden Verlosser, door Geest en Woord geleid en gevoed. Dagelijks werden er tot de Gemetnte toegedaan, die

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1897 | | pagina 1