YR1JDAG 28 MEI 1897. W »-P Ds. J. HULSEBOS, Ds. J. H. FERINGA Ds. A. LITTOOIJ. en Uit de Heilige Schrift. KERK. 6e Jaargang. No. 22. IN ^EELAND, J EEKBLAD GEWIJD AAN DE J^ELANGEN DER pEREFORMEERDE J^ERKEN pOORD- RABANT EN LlMBURG. Want de HEERE is onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze KoningHy zal ons behouden. Je—ja 83 22»| ONDER REDACTIE VAN Doch Samuel zeideHeeft de HEERE lust aan Brandofferen en Slachtofferen, als aan het gehoorzamen van de stem des Hee- ren Zie, gehoorzamen is beter dan slacht offer, opmerken dan het vette der rammen* 1 Sam. 15 22. Abonnement per 3 maanden f 0.35. Afzonderlijke nos. 8 cent. Advertentiën van 1 5 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. Familieberichten van 1 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Uitgever: K. LE CO INT RE MIDDELBURG. Berichten, Advertentien enz., gelieve men tijdig, uiterlijk Vrijdagmorgen, by den Uitgever in te zenden. 's HEEREN ZORG VOOR ZIJN WIJNGAARD. Te dien dage zal er een wijn gaard van rooden wijn zijn. Zingt van denzei ven bij beurten Ik de Heere, behoede dien, alle oogen- blik zal ik hem bevochtigen, op dat de vijand hem niet bezoeke, zal ik hem bewaren nachten dag. Jesaja 27 2 en 3. De Koning is niet heengegaan om van de Zijnen af te wezen. Hij is niet opgevaren inde hoogte, omdat Hij niet tot het laagste zich zou willen nederbuigen. Hy is niet ten hemel ge gaan, om nu de aarde over te laten aan haar ellende. Integendeel. Rusteloos werkzaam en waakzaam is de ruste, waarmede Hy rust in den Hemel. Vol onuitsprekelyk-teedere zorgvuldigheid is de regeering, waarmede Hy, zittende ter rechter hand Gods zijn, slechts-schynbaar verweesde, Kerk regeert. Van den edelen wyngaard der Kerk kan men met blijde beurtzangen jubelend zingen. Haar bezit is veilig, haar biydschap neemt niemand van haar, haar wasdom is zeker, haar Heil gewis, Want Hy, die haar leven geeft, en heur leven is, laat haar niet aan zichzelve over; maar zorgt bestendig voor haar. Van zyn wynstok doet hy den Profeet namens hem ge tuigen „Ik, de Heere, behoede dien." Dat is zoo noodig. Want die wyngaard is zoo zwak. Heeft zoo niets tot zelfverdediging. Staat zoo bloot aan gevaren van innerlyke zwakheid. Aan gevaren van verdorrend uitdrogen. Aan gevaren van het gedierte des velds. Aan gevaren van onverstandige tuinie ren. Aan gevaren van baldadige vijanden. Zoo staat Gods Kerk aan allerlei bloot. Beide ln- en uit-wendig. Wat moet van haar worden „Ik, de Heere, behoede dien." Welk een troost, dat Hij zich de zaak aan trekt Wat is ze Hem uitnemend toever trouwd Aan zyn alwetende wysheid. Aan zyn onweerstaanbare macht. Aan zyn onver gelijkelijke Liefdetrouw. Zoo trouw oefent Hy zyn zorg Moge al Christus' menschelijk lichaam af wezig wezen na zijn Hemelvaart, door den Vader met dit Koningschap begiftigd, oefent Hy het allerheerlykst uit. Naar zyn Godheid, Majesteit, Genade en Geest, wijkt Hij nimmermeer van zyn wyngaard. Hij is er letteriyk altyd mede bezig. In levensleiding, in Bediening des Woords, in Avondmaal, in Doop, geeft hy haar altijd nieuwe verkwikking. Hoor Jesaja het jubelen van Zyn trouwe verzorging voor Zyn wijngaard „Alle oogenblik zal Ik hem bevochtigen." En ook geen geweld van buiten zal schaden. De klacht van Psalm 80 zal hier niet noo dig wezen. Aanval op aanval mag komen. List op list beraamd worden. Maar de Psalm van den ontfermenden Koning zingt naar waarheid „Als hen geweld en list bestryden, Al gaat het nog zoo hoog, Hun bloed, hun tranen en hun lyden, Zyn dierbaar in Zyn oog." Vreest Gy, dat Hij het begonnen goede werk niet voltooien zou Dat het zou „overgaan Dat het zou mislukken Dat de vyand zou triumpheeren Geen nood Hoor Jesaja's zegezang: „Opdat de vijand hem niet bezoeke, zal Ik hem bewaren nacht en dag." Feringa. Uit de geschiedenis der Kerk. De Waalsche Kerken. II. De Waalsche Synoden zyn de vroegste Sy noden, die in de Nederlanden zijn gehouden. In het Synodaal boek van 1640 wordt het eerst melding gemaakt van drie particuliere Syno den, die op denzelfden datum, 26 April 1563, zyn gehouden. Uit de acten dezer Synoden, die groote overeenstemming vertoonen, laat zich vermoeden, dat er reeds vroegere verga deringen aan zyn voorafgegaan, waarvan de Acta, waarschynlyk zijn verloren gegaan. Zeer te bejammeren is het, dat in meer gemeld Syno daal boek (livre Synodal) de Acta worden ge- gemist van de zeer belangryke Synode van Antwerpen, die in den aanvang van Mei 1566 moet zyn gehouden, alwaar beroemde mannen als Marnix, Junius en Saravia zijn tegenwoor dig geweest en waar ook over de Beiydenis is gehandeld. Het verdient opmerking, dat deze Waalsche Synoden onder het kruis met verbloemde na men zyn aangeduid. Over deze verbloemde namen zyn vele gissingen gemaakt. Zeer veel grond heeft die meening, dat de namen een voudig ontleend zyn aan de Kerkelijke zegels der gemeenten, waar de Synoden hare zittin gen hielden. Zoo had de gemeente van Ant werpen eenen wynstok op haar kerkeiyk zegel, die van Armentières eenen bloemknop en daar om zyn de Synoden van Antwerpen, a la Vigne of de la Vigne en van Armentières du of au Bouton genoemd. Van belang is ook er op te letten, dat de Waalsche Kerken al aanstonds eene ruime mate van ontwikkeling toonden in de zaken van Kerkelyke organisatie en hoe zij haar in die eerste tijden van zooveel verwarring en be roering al aanstonds hebben ter hand genomen, en ook op alle gevallen, het inneriyk leven der Kerken en hare regeeringe rakende orde heb ben gesteld. Wy zien bij haar ook al dadelyk het Synodaal samenleven. Ongetwyfeld zyn de Fransche Gereformeerden hierbij hunne leermeesters geweest en hebben zy daarby den invloed ondervonden van Ceux de Oenève (Calvyn en de Kerk van Genève), terwyl de Waalsche Kerken der Zuidelyke Nederlanden wederom de voorgangers van de broederen in de Noordeiyke Nederlanden zyn geweest. Groot is de invloed der Waalsche Kerk op onze Nederduitsche geweest. Men noemt haar niet ten onrechte den stam waarop onze Noord- Nederlandsche geënt is. Wy hebben althans door haar de Geloofsbelydenis der 37 artikelen ontvangen, met de groote beginselen van Kerk bestuur, daarin voorgeschreven. Met de Walen hebben onze Noord-Nederlandsche Synoden op dezelfde grondslagen voortgebouwd, grondsla gen door scheiding en doleantie beide weder om opgezocht tot troost en bloei van het Ne- derlandsch Zion. Het livre Synodal gaat eerst slechts tot de Synode van 16 April 1566, tenu en la Vigne zooals gezegd, is toen kort daarop wederom a la Vigne (Antwerpen) eene hoogst gewichtige Synode gehouden, waarvan nadere berichten ontbreken. Na 1566 wordt in genoemd boek eene gaping gevonden van vier jaren. Wie de geschiedenis kent, zal dit niet ver wonderen. Het waren jaren van vervolging en verwoesting. Vooral Antwerpen, in zekeren zin de moederkerk, had veel te verduren. Een streng plakaat ging 24 Mei 1565 van Margaretha uit, tot eindelijk Al va kwam, die de gemeenten met dubbelen angst en schrik vervulde, de huizen harer samenkomsten omver wierp en de leeraars maar zelden gelegenheid liet zich ergens te verbergen en Kerkvergaderingen te houden. De verdere acta in het Synodaal boek vervat, gaan tot 8 Mei 1578, doch zijn niet van hoog belang. Genoemd jaar stelde men zich veel voor van den verworven godsdienst vrede, maar dit liep op bittere teleurstelling uit- De verbittering tusschen Roomschen en on room schen steeg steeds hooger, al de zuidelyke Nederlanden werden weder onder het Spaansche juk gebracht. De gemeenten verloren hare meeste en beste leden, die zich in de noorde- ïyke gewesten verplaatsten en de overgeble venen, vervolgd en verdrukt, smolten weg van dag tot dag. Slechts een gering gedeelte der eertyds bloeiende Kerken bleef overig, hetwelk wy nog eenmaal op de Fransche Synode van Yitry in 1583 door de predikanten van Meche- Un, Gent en Brugge vertegenwoordigd zien. De Waalsche gemeenten daarentegen, die zich in on^e noordelyke Provinciën gevestigd had den, bloeiden voorspoedig. Men gaf hun oude gebouwen of kloosters tot Kerken. De Over heid bezoldigde hun leeraars. Nauw waren zy met de Nederduitsche Gereformeerde Kerken vereenigd, maar om verschil van taal hadden zy hnnne eigene Kerkeraden en particuliere Synoden, (Synode van Dordrecht 1578 art. 46). Ruim honderd jaren later werd haar getal nog vergroot, toen in Frankryk eene hevige ver volging uitbrak en in 1685 het edict van Nantes werd heiToepen. Toen kwamen vele Fransche vluchtelingen zich by onze Waalsche gemeen ten voegen en in 1686 onderteekenden op de Synode van Rotterdam twee honderd gevluchte Fransche predikanten de geioofsbelydenis en de Kerkenorde der Waalsche Gereformeerde Ker ken in Nederland. Over de oude Waalsche Synoden rest ons nog een en ander. Hulsebos. Archief der Gereformeerde Kerken. De Synode van Middelburg droeg aan onder-

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1897 | | pagina 1