Advertentiëii. Electromotorische Tandhalsbandjes. 10,000 Gulden EENE PERIODE Philips van llarnix van St.-Aldegonde, B. PEGMAN Hz. Prijs f 035. Zoo teekend Job hier in de le plaats de verlokkende wegtleepende macht der natuur, die niet gering is. De mensch wordt er toe gebracht om dieren te vereeren, sterren te aanbidden, omdat ze hem in hun raadselach tige macht, die ze op hem uitoefenen, mede- sleepen, waar hy z\Jn God niet kent om die raadselen op te lossen. Geen wonder dus dat de mensch, los van God, in plaats van zelf boven de schepselen te staan, nu angstig en verslagen onder hen komt te staan. Van dief zon, die verzengt, begeert hy, dat ze heenga. De zon die verzengt en vruchtbaar maakt roept hy in, waar de mensch God verlaat, geeft Hij hem over in een verkeerden zin. Of is het zoo vreemd, dat de Heidenen voor allerlei schepselen buigen? Treft ge dit zelfs niet aan in ons christenland, als ge in de Roomsche kerk allerlei dingen als Heilig ziet bewaren en vereeren? De ellende der afgoderij komt in de 2e plaats uit in haar diep schuldig ergerlijk wezen, welke is schepsel vergoding. De God des he mels en der aarde wordt er door verzaakt. Hebben ook wy niet onze duizende afgoden in geld en goed? Zou er zooveel toe noodigzyn om Christenen Heidenen te doen worden Een weinigje meer verwerping van Gods Woord en we zijn er. Vergeten we nietde Heiden wereld is uit een geloovig gezin, dat van Noach, voortgekomen. In Engeland vindt reeds ^t Mohamedanisme ingang. In Frankrijk de Hunnen en Boedhisten. Wat is er anders te wachten van christenen die God vergeten, van een gemeente die Jezus Christus niet kent? De afgodery is Godonteerend en zielverdervend. De eigenlijke ellende der afgoderij is in de 3e plaats zooals Gods Woord het hier noemt „een misdaad voor den Rechter". Er is hier bearbeiding eischend doodsgevaar! De stryd der Zending moet tegen dat gevaar in ons hart en in de wereld uitgaan. (Ge zyt saamgekomen om uwe roeping in dezen te leeren verstaan). De strijd is een werkelyke oorlog. We hebben hier op 't gebied der Zen ding te worstelen met de schaduwen des doods De Heidenen wankelen ten doode Er ligt hier schuld! 'tGaat om de eere van onzen Koning Deze Zendingsstrijd moet door de kerken verricht uit dankbaarheid voor hare verlossing uit de banden des doods De bede„Uw Koninkrijk kome" is zoo duidelyk. Stryd dan in uw gebed, in gaven en belangstelling telkens meer Spreker zegt slechts gekomen te zyn om de roeping der kerken te herinneren, ze op te wek ken, aan te vuren! Zij er geen valsch vuur maar waar vuur, ter wille van het ware kruis nis van Christus. En God geve zijn kracht en zegen De voorzitter zegt Ds. Feringa hartelijk dank voor zijn bezielend woord en terwijl gezongen wordt Ps. 135 9, 12, treedt Ds. Dykstra op om zyn referaat te houden over Hoe Java om arbeiders roept Spreker wijst op 't verschil tusschen de groote steden Batavia en Soerabaia, eenerzyds, waar de vreemdeling heerscht, en Djocjacarta en Soeracarta anderzijds, twee groote ryken op Java, waar ge de polslag vindt van 't echt Javaansche leven. Het danst hier van men- schen. Midden-Java is een uitnemend arbeids veld, omdat daar als nergens elders genegen heid bestaat om 't Evangelie aan te nemen. De Zendelingen van O. en W. Java weten schier niet aan wie ze het Woord Gods zullen brengen, van Midden-Java weten ze niet hoe ze tijd en krachten zullen vinden om alles af te doen. Toen een dame in 1850 daar van Jezus ver telde, geloofden er velen. Yan Poerbolingo 8 dagreizen van Samarang, trokken velen om hier te catechiseeren bij den zendeling Hoezo Zendeling Vermeer, die hier arbeidde van 1867 tot 1891, had er spoedig een gemeente van 767 zielen, en deze kende nog niet eens Javaansch. Wij hebben er slechts 1 arbeiderIn 6 jaar tyds werd niemand ge zonden. Ook in Bagelen en Kedoe is het diep treurig gesteld. De Islam beantwoordt niet aan den nood des volksZe zoeken iets anders. Iemand die komt vindt er gemakkelijk gehoor. Ze hopen dat hy iets weet voor hen. Onze schuld is het, dat er geenpredikers uitgaan Hoe kunnen zy gelooven, zonder dat hen ge predikt wordt? Ziehier 2 residenties, met 2 mill, inwoners en maar een 4000 christenen. In Pekaïongan zyn een 1000 christenen en 1 zendeling. Wy moeten er heen met de krachten en gaven, die wij over hebbenHoevele arbeiders vaak by ons in één stad, op één dorp! O buigt u dan neder, en zegge een ieder „Heere, wat kan ik doen Kunt ge er zelf niet heengaan, wat dan? Zoudt ge dan geen roeping hebben te vervullen ten opzichte van den schreienden nood op Midden-Java? Ook deze spreker werd met belangstelling aangehoord, door hem eenige vragen beant woord, door den voorzitter dank gezegd en nadat gezongen was Ps. 116 7, 9 werd de morgen vergadering door Ds. Littooij met dank zegging gesloten. Classis Middelburg. Aan de kerken in deze classis wordt herin nerd, dat de classicale vergadering ter exami- neering van den Eerw. heer J. Zijp, beroepen dienaar des Woords te Koudekerke, zal ge houden worden op Woensdag 2 Juni ten 9 ure in de Gasthuiskerk. Geen credentiebrief wordt vereischt, indien dezelfde broederen of hunne secundi, ter vorige vergadering afgevaardigd, tot deze voortgezette vergadering worden gezonden. Nametis de Geref. kerken van Middelburg ABC. A. Littoolj. W. H. oostbn. J. D. v. d. Velden. P. S. Exegese O. T.Jona 3, 4. Exegese N. T.Efeze 1, 2. Verslag van de Vergadering der classe Kliindert, gehouden te Klundert op 4 Mei 1897. De vergadering wordt geopend door den Praeses, D3 Schouten, met gebed en het lezen van een gedeelte van Gods Woord. De credentiebrieven worden in orde bevon den. 8 kerken zyn door 14 afgevaardigden vertegenwoordigd. Ook zijn een vijftal gasten van Raamsdonk, Antwerpen en Klundert ter vergadering. De afgevaardigden van Raamsdonk, thans voor 't eerst met keurstem ter vergadering, worden welkom geheeten. Nevens den Praeses nemen in het Moderamen zitting Ds. J. H. Feringa als assessor en Ds. J. C. C. Voigt als scriba. Na lezing en goedkeuring der Notulen wordt de korte predikatie gehouden door Ds. Ouendag over 1 Cor. 6 20. Als tekst voor de vol gende maal wordt opgegeven Joh. 8 36. De classicale Zendingsdag wordt uitgesteld tot de Najaars-classe. Gerapporteerd wordt, dat de eigendommen der gezamenl. kerken der classe zyn overge dragen aan de Geref. kerk van Raamsdonk. Omtrent Raamsdonk wordt gerapporteerd, dat aldaar de kerkeraad is geformeerd en de noo- dige stukken zyn in orde gebracht en verzonden. De kerken visitatie wordt geregeld. De volgende benoemingen hebben plaats Tot classicaal correspondentDs. Ouendag, secundus Ds. Voigt. Tot tusschentydsche approbatiën en losma kingen de kerken Dinteloord en Willemstad. Tot Deputaten ter kerken visitatieDD. Ouen dag en Schouten, secundi DD. Voogelen Kapteyn. Tot Deputaten tot de ZendingDs. Voogel, Ds. Voigt en ouderl. C. Hendriks. Tot By woning der e. k. Prov. Synode Primi: Ds. Schouten en Ds Voigt ouderl.A. C. van Drimmelen en L. Punt. SecundiDs. Ouendag en Ds. Kapteyn ouderl. C. Dane en G. Bax. Inzake Art. 19 K. O. zal namens de classe op de Prov. Svn. worden voorgesteld het steu nen van een bepaald persoon. Een verzoek van de Broeders te Antwerpen wordt toegestaan. Ten behoeve van de kerk van Raamsdonk zal steun gevraagd worden uit de kas voor Inw. Zending. Op een ingekomen bezwaarschrift meent de classis niet te moeten ingaan. Omtrent de verzorging eener Predikants weduwe worden de noodige ïnaatregeien ge troffen. De vacatuurbeurten worden geregeld. Bij de rondvraag naar Art. 41 K. O. worden enkele adviezen gegeven in tuchtzaken en wordt aan Moerdyk weder steun toegezegd. Door de kerkeraadsformatie te Raamsdonk noodig geworden, wordt eene nieuwe verdeeling der kosten vastgesteld. Voortaan zal Klundert 28 pCt., Dinteloord 23 pCt., Willemstad 16 pCt., Fijnaart 14 pCt., Zevenbergen 7 pCt., Raams donk 5 pCt., Breda 4 pCt. en Moerdyk 3 pCt. in de kosten bydragen. Als consulenten worden aangewezenvoor Moerdijk Ds. Schouten; voor Raamsdonk Ds. Kapteijnvoor Klundert Ds. Ouendag. De e. k. classe zal te Fynaart gehouden worden op nader te bepalen tijd. Roepende kerk is Willemstad. Aan het einde der vergadering wordt met eenparige stemmen eene acte van losmaking van Ds. J. H. Feringa goedgekeurd. Met de meest hartelijke woorden wordt Ds. Feringa door den Praeses toegesproken endank gezegd voor zyn arbeid in N. B. in het alge meen en in de classe Klundert in het bij zonder. Staande zong de vergadering Ps. 121 4. De vergadering werd met dankzegging, by monde van Ds. Feringa gesloten. Fijnaart, Mei 1897. Namens de Classe Klundert J. C. C. Voigt, Scriba. Fijnaart c. a. 17 Mei. Na jaar alhier met zegen te hebben ge arbeid, ontving onze geachte leeraar Ds. Voigt, nu reeds voor de 2e maa! een beroep naar de Geref. Kerk van Stryen en naar de Ger. Kerk van Raamsdonk. De vurige wensch en bede van kerkeraad en gemeente is dat ZEerw. by ons blijve. Namens den Kerkeraad, C. A. v. Dis, Scriba. Verantwoording van Liefdegaven. Vlissingen B. In dank ontvangenvoor de Zending en voor 's Heeren Loo, ieder f 0.50, voor kerk en armen, ieder f0.25. Bizonder werden wij verblijd door de Bui tengewone collect* voor de armen, die heeft opgebracht de som van f32.34. Namens den Kerkeraad, P. G. Laernoes, Jr. Scriba. Door den boekh. der K. Kas in dank ont vangen uit de collecte 16 Mei van de Wed. L. fl.50 voor de plaats. N.N. f2 50 idem. van N.N. f2.50 idem, N.N. f2.60 idem, f2.50 idem, N.N. f2.50 voor de armen. Door tusschen- komst van Br. K. le Cointre f 1. voor de Armen. Door Ds. J. D. v. d. Velden van N.N. f 1voor de Kerk, f 1.— voor de Armen. I. de Wolff. Heden overleed, na een kortstondig iy- den, onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader PIETER WISSE, in den ouderdom van 77 jaren en byna 7 maanden. Dat zyn heengaan vrede was lenigt onze smart. Uit aller naam, A. DINGEMANSE Az. Grypskerke, 12 Mei 1897. Deze strekt tot algemeene kennisgeving. Wettig Gedeponeerd. By het gebruik daarvan geschiedt het tanden krygen der Kinderen zonder de minste pijn. wordt betaald aan hem, die bewy- zen kan dat de bij mij ter inzage liggende getuigschriften, verkregen over de uitstekende resultaten van de Electromotorische Tandhalsbandjes niet echt zijn. Men lette op den naam van den Fabrikant ROBERT HOLTZ. Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postwissel ad 95 cent door ROBERT HOLTZ, Nijmegen. VERSCHENEN aan de Zendingsdrukkerij te Ermelo uit het leven van door Hoofd der Chr. School te 's Heeren Loo. Met een voorwoord van Ds. M. J. v. d. Hoogt.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1897 | | pagina 3