Belijdenis en School. VARIA. Ned. Bond van Jongelingsvercenigin- gen op Gereformeerden Grondslag. Officiëele berichten. Waalache Synode van Middelburg (1640) is samengesteld. Over deze synoden en de verdere lotgevallen der Waalsche Kerken deelen wy D. V. een volgend maal nog iets mede. Hulsebos. De Zendingsdag, dien wij in Walcheren Dins dag hadden, was van den vroegen morgen tot den avond vry goed bezocht. De drukte, die er in Mei is, in aanmerking genomen, is er reden om tevreden te zyn. Aan den anderen kant is het waar, wat één der broederen op merkte, namelyk, dat er weinig Kerkeraads- leden warentenminste als men daarby op het oogenblik de predikanten buiten rekening laat, want zy waren er allen, behalve de broe der, die thans bij de familie in Groningen is. Het verblijdde ons, dat ook broeders en zus ters uit het 5de district en uit Zuid- en Noord- beveland tegenwoordig waren. Ons hart is op onzen Zendingsdag verwarmd en onze kennis van Midden-Java en Soemba is er verrijkt geworden. Meerdere kennis van en een warmer hart voor dezen zoo gewichtvollen en heerlijken ar beid is ons noodig, daarvoor toch klopt ons hart nooit warm genoeg en laat onze kennis altoos te wenschen over. Ach, velen dergenen die hebben leeren biddenUw Koninkrijk komehebben voor de bediening des Woords onder de Heidenen nog zoo weinig oog, gevoel en offervaardigheiden nog slechts een zeer gering besef van onze byzondere verplichting omtrent de volken, die in onze buitenlandsche bezittingen wonen. Eeuwen heeft de Heere God hen aan onze zorgen toebetrouwd. Neder land heeft echter van dat volk meer genoten, dan het er aan gegeven heeft. Erger nogduizenden Nederlanders gaven het een allerslechtst voorbeeld mergelden het uit door allerlei diensten, die zij het verrichten lieten, terwijl de regeering zelve door haren Opium- handel, het naar lichaam en ziel verwoest heeft en nog verwoestwaar nog bij komt, dat zij het Mohamedanisme in de hand werkte en de bediening van het heilig Evangelie Gods vaak bemoeilijkte. Wij staan, van welke zijde ook bezien, met het oog inzonderheid op dit volkach, zoo diep schuldig voor God. Alles, maar inzonderheid onze bezittingen hebben wij diep verbeurd. Dat de Heere ze ons, in weerwil van die vele en ontzettende zonden nog behouden laat, is wel een bewijs Zyner groote langmoedigheid. En geraken wij ze kwijt, dan wordt de over bevolking hier natuurlijk nog veel grooter en de welvaart veel minder. Toch moet niet het eigenbelang, maar wel het gevoel van verplich ting, met het oog op de eere Gods en het heil van die arme menschen ons nopen er meerdere Evangeliedienaars henen te zenden, en er dies rijkere offers voor af te zonderen. Het zou, ook^ met het oog op onze Indien in het algemeen" en op de onbelemmerde Evan gelie-verkondiging in het by zonder, zeer wen- schelijk zijn, dat het allen waren godsdienst doodende liberalisme eens niet langer in de regeeringskringen heer en meester was. Bij de verkiezingen in Nederland heeft onze Indië en heeft de Evangelie-verkondiging aldaar een zeer groot belang. Het liberalisme heeft de volkeren in Indië uitwendige voordeelen bezorgd, maar onbe rekenbare geestelijke schade veroorzaakt. Onbegrijpelijk is het, dat vele Zendingsvrien den desalniettemin het oude liberalisme, weleer ook door hen bestreden, tegenwoordig op de been trachten te houden. Hoe deze vroegere voorgangers en medestan ders in den stryd tegen het modernisme en en liberalisme dit gedachtig aan ons eigen volk en aan de ons toebetrouwde volken, verant woorden kunnen, is mij een nog onverklaar baar raadsel. Ik mag niet aannemen, dat de vrees voor en de vijandschap tegen Dr. Kuyper zóó groot is, dat uit kracht daarvan hetgeen vroeger mee opgebouwd werd, nu moet afge broken worden, en omgekeerd, nu direct of in- derect moet geholpen en gesterkt worden, wat men vroeger tot den grond toe afbreken wilde. Evenmin mag ik aannemen, dat deze vroe gere medestanders de gedachte en verwachting hebben, dat zij de oude en de nieuwe liberalen van hun liberalisme genezen en bekeerenja, dat zij hen tot de Christelyk-historische be ginselen en de beleving er van terugvoeren zullen, wanneer zy zich by hen inlijven laten en met hen de oude Christelijk-historischen bestrijden en tegenstaan. Het doel zou. zelfs afgedacht van de uit komst, de middelen niet heiligen. Door het op de been houden en sterken van het liberalisme werkt men, al is het ondanks zich zeiven, de voortdurende ontkerstening der Natie en van de aan ons toebetrouwde vol keren in de handook wordt de leerplicht, (tot op het 14e jaar) er door mogelyk gemaakt, en dat, terwyl er allerwege nog geene Christe lijke Scholen zijn, die even gemakkelijk en naar keuze kunnen bezocht worden. Het uit den druk öpheffen van de nijverheid en den landbouw wordt er insgelijks door tegen gewerkt. Wat wy uitvoeren wordt hoog belast, terwyl de invoer vrij is. Zie, dat is niet vol te hou den, dat doet ons volk steeds armer worden. Worden in andere landen zelfs premiën ge geven op hetgeen daar gefabriceerd en geprodu ceerd wordt, en is daarenboven de invoer in ons land vrijdoch is daarentegen wat uit gevoerd wordt vry hoog belast, dan is de concurrentie onmogelijk geworden, dan moet dientengevolge menige tak van nijverheid hier ten onder gebracht en de landbouw en de vee teelt gedood worden. Eene koe is over de grenzen van Duitsch- land eene 60 of 70 gulden meer waard dan hier. Het Duitsche volk is, ook tengevolge van het invoeren van beschermende rechten vooruit gegaan, en het Nederlandsche volk met zyn hardnekkig, liberalistisch volgehou den vrijhandelstelsel steeds achteruit gegaan. De Duitschers, die weleer in Nederland kwa men werken, ziet men er niet meer. De rollen zyn omgekeerdde Nederlanders trekken over de grenzen, en arbeiden bij en voor de Duit schers. Dezen kunnen laten werken en goed betalenen genen moeten alles bezuinigen en verliezen desalniettemin langzamerhand hun kapitaal. Het liberalisme verarmt ons volk geestelyk, zedelyk en stoffeiyk. Mochten allen, die den Heere Jezus Christus beiyden en liefhebben, dit toch inzien en er als een eenig man den strijd tegen aanbidden. Littooij. Op Hemelvaartsdag (27 Mei a. s.) zal D. V. bovengenoemde Bond zijn Bondsdag houden te Utrecht in „Tivoli." In de Morgenvergadering zullen de huishou- delyke zaken behandeld worden, terwijl in de Middagbijeenkomst, (aanvang 2 uur,) die voor alle belangstellenden toegankelijk is, referaten zullen worden gehouden door de WelEerw. Heeren Ds. C. W. E. Ploos van Amstel van Zwolle en Ds. K. Fernhout van Utrecht. In de openbare Avondvergadering zal al3 spreker optreden de WelEerw. Heer P. A. E. Sillevis Smitt van Rotterdam. Het Zeeuwsch Jongelingsverbond (afd. van bovengenoemden Bond) zal haar jaarlijksche samenk. houden op Pinkster 2 onder lei ding van deD Voorz. Ds. H. Buurman van Meliskerke. Als sprekers zullen optreden Ds. C. W. van Lummel van Delft onderwerpDe belijdenisschriften en de Chr. Jongel. Vereeni- ging, dhr. C F. Hoogendijk van Oostburg rHet spel", dhr. K. Ie Cointre van Middelburg „De geref. Jongel. Vereeniging en hare verhouding tot hen die buiten de Geref. Kerk staan. Slotwoord door Ds. A. H. van Minnen van Zaamslag. Voor verdere inlichtingen zie men de pro gramma's. Gaarne wekken wij de leden onzer Jonge- lings-Vereenigingen op tot by woning; zulke samenkomsten zijn nuttig en bovendien aan genaam. De onkosten zyn niet hoog. Wan neer 10 personen zich vereenigen voor de Utrechtsche reis wordt verlaagd tarief per spoor toegestaan. Beroepen te Monster, Marken, Overschieen Veere C. Oranje cand. V. U.te Tzummarrum, Molennaarsgraaf, Randwyk en Biezelinge R. P. Haan cand. T. S. te Raamsdonk en te Strijen J. C. C. Yoigt te Fijnaart; te Enkhuizen J. H. Donner te Nieuwdorpte Anna Jacoba Pol der S. J. Vogelaar cand. T. S. Op het 3tal ter beroeping van een predikant bij de Geref Kerk van 's Gravenhage (B) komt voor Ds. J. D van der Velden te Middelburg. Door het bestuur der Vereeniging tot Chr. Verzorging van krankzinnigen en zenuwiyders ia tot geestelijk verzorger in de stichting „Bloemendaal" te Loosduinen benoemd Ds. J. Bootsman te Den Helder. KORT VERSLAG van de vergadering van gecommitteerden tot de Zending van de Geref. Kerk te Middelburg (C). Tegenwoordig 6 leden. Een br. is met kennisgeving afwezig. De voorz. deelt mee, dat alle leden door den Kerkeraad zijn ge continueerd en br. C. de Neef is aangewezen in de vacature van nu wylen br. Doudeijns, die, voor het eerst tegenwoordig, welkom wordt geheeten. De functiën worden opnieuw geregeld en als volgt verdeeld: K. Le Cointre voorz., C. de Neef secretaris, J. J. v. Aartsen pennigm. Br. Janse, die verzocht had, niet meer als secretaris in aanmerking te komen, wordt dank gezegd voor de bewezen diensten. Van den Kerkeraad is bericht ingekomen, dat de rekening en verantwoording van den Pen- ningm. over 1896 was goedgekeurd en dat van het Rapport met belangstelling was kennis genomen, onder dankzegging voor wat door gecomm. was verricht. De Penningm. wordt gemachtigd ingevolge besluit van den Kerkeraad 125 te storten in de Kas van den quaestor Missionis van den Geref. Kerken in Nederland, alsmede f25 voor de Inwendige Zending en Bijbelcolp. in Noord- Brabant Limburg. Voorts om jaarlijks een bijdrage van f5,— toe te zeggen ten behoeve van de Bybelcolportage in de Betuwe. Besproken wordt de samenstelling van een ZendingsBibl. ten behoeve van de gemeente en in verband met de Zendingsschool. Be sloten wordt hiermede een aanvang te maken. Br. Janse wordt voorloopig als Bibliothecaris aangewezen. Gecommitteerden houden zich beleefd aanbevolen voor toezending van ge schikte lectuur hiervoor. Met het oog op het groot aantAl leerlingen van de Zendingsschool acht de voorz. splitsing noodig en vermeerdering van onderwyzend personeel. Br. C. de Neef verklaart zich be reid tot het geven van onderwys. Besloten wordt de School in twee klassen te verdeelen nl. de leerlingen van 7—10 jaar, van 3—4 uur en van 10 jaar en ouder van 5—6 uur. De Penningm. vestigt de aandacht op de groote voorraad gebruikte postzegels, waarom besloten wordt om te trachten ze te verkoopen. Zoo mogelijk zal in Juni een vergadering met de gemeente worden gehouden. Namens Gecomm. voorn. K. le Cointre, voorz, C. de Neef, Secr. Kort verslag van den classiscalen Zen dingsdag, gehouden te Middelburg op 18 Mei 1897. Met het zingen van Ps. 19 1 en het lezen van Ps. 115 opende Ds. Hulsebos de conferen tie te ruim half 10 ure in de hoofdstad van Zeeland. De eerste spreker Ds. Feringa werd hartelijk welkom geheeten, en hield een boeiend openingswoord over Job 31 26, 28. Zoo ik het licht aangezien heb, wanneer het scheen, of de maan heerlyk voortgaandeEn mijn hart verlokt is geweest in het verborgen, dat myne hand mynen mond gekust heeft Dat ware ook eene misdaad bij den rechter want ik zou den God'van boven verzaakt hebben. Spreker begon te vragen of die dingen die de Heidenen doen, zoo onverklaarbaar zijn, al kon Job tegenover zyn valsche beschuldigers ook op de valsche beschuldiging antwoorden, dat hy zich niet als de Heidenen door de na tuur had laten medesleepen. Z.Ew. toonde aan dat de groote ellende der afgoderij juist in de le plaats bestaat in haar gevaarlijk verlokkend vermogen. De natuur bezit een macht, die de afgoderij verklaarbaar, en tevens zoo gevaarlyk doet zijn. Was de gansche schepping in dat rechte verband en in die verhouding gebleven, waarin God het alles geschapen had, dan zou de mensch onder God het schepsel niet hebben aangebeden. Alles is gemaakt om ons te dienen opdat de mensch daarmede zyn God zou dienen. Maar verlaat de mensch zyn plaats, willende zyn God niet dienen maar overheerschen, dan wordt alle verband losgerukt en de orde om gekeerd, wat God gaf om den mensch te dienen, wordt onder Zyn oordeel nu een vloek. De schepping wordt een macht boven hem, die hem meesleept en bekoort.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1897 | | pagina 2