Vereeniging. „de Kerkelijke Kas" te Middelburg. INGEZONDEN STUKKEN. „Op Uw Woord." Advert eiitiën. De Jaarvergadering der vereeniging de .Ker kelijke Kas" zal D. V. plaats hebben op Vrij dag 26 Maart a. s des avonds te acht ure in -de Nooderkerk De rekening en verantwoording van den boek houder over het jaar 1896, ligt een uur vooraf ter inzage voor de leden der vereeniging, dus van zeven uren af. Getrouwe onkomst is zeer gewenscht. Het agendum voor deze jaarvergadering is samen gesteld als volgt a. Opening met gebed. b. Voorlezing van de presentielijst. c. Vaststelling van de notulen der vorige algemeene vergadering. d. Korte inededeeling van de iugekomen stukken welke behandeld worden onder punt 1. c. Het jaarverslag van het bestuur over het afgeloopen dienstjaar. Het jaarverslag der Commissie van Con trole over het afgeloopen jaar. g. De door het bestuur voorloopig opge maakte en later vast te stellen begrooting voor het volgende dienstjaar h. Benoeming van een stembureua door den Voorzitter. i. Benoeming van een Bestuurslid en een plaatsvervanger. j. Benoeming van de leden der Commissie van Controle. k. Benoeming van plaatsvervangers voor de leden der Commissie. I. Behandeling der eventueele ingekomen stukken. ra. Opmerkingen, vragen of voorstellen van stemgerechtigde leden. n. Lezing der korte notulen. o. Sluiting der vergadering met gebed. Het Bestuur der Vereeniging voornoemd. Namens hetzelfde, J. A. van Nkderveen, Voorzitter. J P. de Wagemaker. Secretaris. Verantwoording van Liefdegaven. Vlissingen (B.) In dank ontvangenvoor het weezenfonds collecte f22.49, voor de Zending- kas: drie giften van één gulden. Namens den Kerkeraad: P. G. Laernoes Jr. Scriba. 1 dio ten ff es tich t 's JELeereti Loo. Met vriendelijken dank ontvangen van N. N. 100 halve centen f 50, uit het busje van Aarn. Kogeler f3,06, van X f0,50. K. le Cointre, Diac. corr. Met dank ontvangen 1800 postzegels van eene dienstbode en voor de leerlingen van de Zen dingsschool van br. W. te K. eenige nos. van de kleine Heidenbode en van br. L. alsvoren met eenige nos. van de Heidenpenning. Voor verdere toezending houden wij ons beleefd aanbevolen. Men lette wel op wij bedoelen niet „de Heiden bode'maar de kleine Heidenbode en de Heiden penning die voorkinderen geschreven zijn. K. lk Cointrb. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) Het is méér dan achtien eeuwen geleden dat van de aarde tot den Hemel een' ladder is geplaatst, welken men noemde„de ladder Jakobs." Die ladder staat er nogWeet gij waar zij staat? „En ziet, eene ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan den hemel reikte en ziet, de engelen Gods klom men daarbij op en neder." Gen. 28 12. „En hij zeide tot hemVoorwaar, voorwaar zeg ik uliedenvan nu aan zult gij den hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op den Zoon des menschen." Joh. 1 52. Het is die ladder, om te komen„tot den berg Zion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelsche Jeruzalem, en de vele duizen den der engelenTot de algemeene vergade ring en de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zyn, en tot God, den Richter over allen, en de geesten der vol maakte rechtvaardigen. En tot den Middelaar des Nieuwen Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel." Hebreen 12 22—24. Men is er even veilig op de hoogste, als op de laagste sport. Wie daar bij opgaan, noemt men „heilbegeerige zondaars," ook wel „zoe kende zielen,,' ook, „verlosten door het bloed des Lams" of „des kruises." Wy lezenElia was een mensch van gelijke bewegingen als wy, en hy bad een gebed, dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde in drie jaren en zes maanden. En hy bad wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht hare vrucht voort." Jakobus 5 17, 18. Elia beteekent: „de God mijner kracht," of „de Heere is myn sterkte." De Heere zeide tot Mozes: „Wat roept gij tot Mij Zegt tot de kinderen Israels dat zij voorttrekken." Exodus 14 15. Wy hebben eenen God, die in de diepte van ons hart woont, en Zijne oogen gaan onop- houdelyk, gelijk lichtstralen, door onzegeheeie zielzij doorschouwen de verborgenste schuil hoeken van ons geheele wezen zelfs eer wij Hem onzen nood en onze ellende ontdekt en voorgedragen hebben, is Hy reeds gereed tot onze hulp en genezingen ziet onze ellende aan, als ware het een gebed, en verhoort niet ons, neen, maar onze ellende. Aan het meer van Génézareth zeide Simon „Meester! wij hebben den geheelen nacht over gearbeid, en niet gevangen doch op Uw woord zal ik het net uitwerpen. En als zy dat gedaan hadden, besloten zij een groote menigte vis- schen, en hun net scheurde Lukas 5 5, 6. Op Uw Woord! nit is de oorsprong aller dingen, de aanvang der schepping Gods. „Door het Woord des Hceren zijn de heme len gemaakt," en door dat Woord, is de plaats dezer ronde aarde, vastgesteld. „Op Uw Woord" hebben dag en nacht hunne plaats ingenomen, en „op Uw woord" stond het uitspansel des hemels; om scheiding te maken, tusschen wateren en wateren. „Op Uw woord" kwam het droge te voor- schyn, en trok de zee zich terug, binnen hare grenzen. „Op Uw woord" omhulde de aardbol zich in een' mantel van groen, en ontsproten de plan ten. „Op Uw Woord"verrezen zon, maan en ster ren „tot teekenen, en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren." „Op Uw Woord" werden zee, en lucht, en land vervuld van levende schepselenen ver scheen ook, eindelijk de mensch." Van dit alles zyn wij zeker, want door het geloof weten wij, dat door het Woord Gods de werelden gemaakt zijn. „Op Uw Woord" moet zijne toepassing vin den in alle zaken des gewonen dagelykschen levenszoolang wy niet op dit standpunt staan, mogen wij Christenen hesben, maar „Nieuw- Testainentischen" zyn wij niet Wy moeten van onszelven afzien, en ons, met al onze zondaars-nooden en behoeften wenden tot dien Jezus, die tot Paulus gezegd heeft„Mijne genade is u genoeg." 2 Cor. 12 9. „Op Uw woord," was ook het wachtwoord" van den dichter in den 27sten Psalm, als hy zegt „Zoo ik niet had geloofd, dat in dit leven Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, Mijn Godwaar was mijn hoop, mijn moed gebleven Ik was vergaan in al myn smart en rouw," Aan den oever van „de Nyl," tusschen het riet, drijft een gesloten kistje, van riet ge vlochten, en nauwkeurig met potaarde en pek, bestreken, want er ligt een dierbare schat in verborgen, een teeder kindje, aangenaam by God. En zou dit ook niet geweest zijn, ,Op Uw woord?" dat Farö's dochter het „kistje" zag drijven, waarin die groot» schat verborgen was, dat zij hare dienstmaagd zond om het zelve te halen als wij lezen Exodus 2 6. Toen zij het opendeed, zag zij dat knechtje; en ziet, het jongsken weende! en zij werd met barmhartigheid bewogen over hetzelve, en zij zeide Dit is een van de knechtjes der Hebreen", „Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregenmaar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zyn verhard gewor den." Rom. 11 7. Van uit de hoogte, vloeit het water naar beneden, en„De beekjes der rivier zullen ver blijden de stad Gods." Ps. 46 5. Godlinze (Gron.) D. Brekenstein. Op verzoek nemen wij gaarne met aanbeveling het volgende schrijven over VIJFTIEN GOUDEN TIENTJES. Mijnheer de Redacteur Met opgewektheid, blijdschap en dankzegging biedt ondergeteekende UEd. en den velen le zers en lezeressen, vooral al den lieven Vrien den en Vriendinnen, Broeders en Zusters, Predikanten, Onderwijzers en Onderwijzeressen enz. die ons af en toe hunne verzamelde ge bruikte Postzegels toezonden, het volgende ver slag van onzen arbeid aan. Het opschrift: „Vyftien gouden tientjes" heeft reeds ongetwyfeld veler aandacht getrok ken. Vijftien gouden tientjes en nog meer konden wy gedurende het jaar 1896 aan verschillende belangen voor het Koninkrijk onzes Gods ten offer brengen en dat van een artikel, hetwelk zóó geringe waarde heeft, dat veien het der moeite niet waardig achten het te verzamelen. Toch blijkt ook hier weer, hoe vele kleintjes een groote maken. Uitten wij in ons vorig verslag de begeerte dat wij een volgend jaar een nog gunstiger mochten uitbrengen, de Heere heeft ons onze begeerte in dit opzicht geschonken Zyn Naam zij daarvoor de eere en uank Ons vorig ver slag maakte melding van de ontvangst van 527 partijtjes gebr. postzegels en de opbrengst daarvan oedroeg voor de Zending f 101.50. Ge durende 1896 ontvingen wy ruim 800 partijtjes postzegels, waarvan wij door verkoop na af trek van alle onkosten, porto's enz, t'153.275 zeggehonderd drie en vijftig gulden 275 ct.- ten behoeve van de Binnen en Buitenlaudsche Zending ten offer brachten. De Zending onder de Heidenen, Mohammedanen en Joden, de arbeid onder de Miiitairen in Indië en Neder land, sclieurkalenderverspreiduig in de kazer nes, traktaat-verspreiding enz. ontvingen alle hun aandeel. Dus meer dan 15 gouden tientjes brachten de V rienden en Vriendinnen met het verzame len van gebr. postzegels bijeen ten behoeve der Zending, en buitendien bezorgden zij hun bejaarden broeder, die ruim lö jaren njdend en bedlegerig is, een aangename en nuttige bezigheid en eenig voordeel voor zyn hulpbe hoevend gezin. Naast den Heere, wien voor alles de eere toekomt, brengen wij onzen wèl- gemeenden dank aan alle lieve Vrienden en Vriendinnen die iets hebben by gedragen tot ons voordeel, bemoediging en vertroosting op onzen kruisweg. Ook onzen innigen dank aan Redactie en Uitgevers voor hunne welwillende medewerking en dienende liefde ons en den arbeid der Zending bewezen. Mochten ook andere Redactiën en Uitgevers ons hunnen steun in dezen schenken en dit verslag in hunne kolommen opnemen, dit zou ons zeer verblijden. En hiermede mogen we ons zeker wel weer by vernieuwing aanbevelen en an deren tor medewerking opwekken. Wy ver zoeken beleefd ons in uwe gebeden te willen gedenken, zoo wat onzen arbeid, ons gezin en ons ïydend lichaam betreft. Ten slotte zyn wij zoo vry, in het belang der zaak, op de volgende wenken te mogen wijzen. Gebr. postzegels mogen nimmer als drukwerkof als monster zonder waarde ver zonden worden. Men gelieve ze behoorlijk te frankeeren, hetzy als brief of als postpakket. Geschenrde postzegels of zegels, waar de tand jes afgeknipt zijn, zende men niet; zy zijn waardeloos. Gewone briefkaarten ofafknipsels daarvan zende men evenmin, daar zy onver koopbaar zijn. Alleen buittnlandsche brief kaarten en zeer oude Nederlandsche hebben nog eenige waarde. Postzegels, die men ons toezendt, behoeven niet afgeweekt noch aan pakjes gebonden te zyn, Alleen verwydere men het overtollige papier. Wie zendt ons s. v. p. eens eenige zegels van Curasao, Suriname of Indië? Hiermede onze hartelijke groete. Met heil bede, Uw aller dw. dnr. A. GRUIJS Sr. Jan. '97. Zaandam, Molenpad. P. S. Wie bericht ran ontvangst der ze gels verlangt, geve s. v. p. duidelijk eu voldoend adres op, of doe er een briefkaart by. Het Bestuur van het S U1' IJ Lj&T 1 E- FON DS „Draagt elkanders lasten, te Middelburg, noodigt alle belangstellenden in het Christelijk Onderwijs uit, op Woensdag 24 Maart a. s. des avonds half acht in de NOORDERKERK te Middelburg, alwaar de Wel Eer w. heer Ds. P. J. VV. KLAARHAMER van Utrecht als spreker hoopt op te treden. Het Bestuur voornoemd, J A van NEDERVEEN, Voorz. P. G. de WOLFF Ahz Secr.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1897 | | pagina 3