Goud en Zilver, Stalen voor Zonier-Costuiiies, IN HET MAGAZIJN JACa. FltANK. INGEZONDEN STUKKEN^ Winkelloterijeii. Adertentiën. Vereenigina: voor Geref'. Onderwijs. P. DE KRAKER HORLOGES, Bloedkoralen en Granaten, LANGE DELFT B 113, heilige taak, op de kracht van Gods Woord ook op de harten der diepst gezonkenen. Spre ker zal behandelen de geschiedenis der Zending op Madagaskar om de uitgebreidheid ran het onderwerp zal hij zich evenwel beperken tot wat hem het belangrijkste toeschijnt. Na een eenigzins uitvoerige beschryving van dit op 2 na grootste eiland der wereld, ongeveer •oo groot als Duitschland, met zijn uit ver schillende stammen bestaande 4 a 5 milioen inwoners, geeft ons de spreker een schets van de in ellende verzonken heidensche Madagas- kers. Het werk der 6 eerste Erangelieboden ongeveer 1818 uit Engeland gezonden wordt ons uitvoerig geteek»nt en we leven als met hen mede in hun gelooven en hopen, hun mis lukkingen en aanvankelijke overwinningen. We hooren hoe zy, welwillend gesteund door Ko ning Radama I, allerwege scholen oprichten het Evangelie verkondigen, gedeelten der Schrift vertalen en later zelfs den geheelen By ooi op Madagasker gedrukt onder de belangstellende -schare verspreiden. En dat Gods woord krach tig werkt bleek uit den grooten voortgang die 't Evangelie overal maakte. In 1825 waren er reeds 32 scholen met 4000 leerlingen en vele gedoopten. Doch toen deze welwillende vorst gestorven en door zijn gemalin Ranavole I was opgevolgd veranderde dit alles. Deze vrouw, een monster yan wreedheid trachtte op aller lei wyze het Christendom uit te roeien. De hevigste vervolgingen hadden nu overal plaats. Lijsten van beschuldigden werden opgemaakt en op de volksvergadering van 31 Maart 1835 werd een besluit genomen dat het Christen zijn in strijd was met de gewoonte en de wetten des lands, dat ieder Christen zyn boeken by de beamten des ryks moest inleveren en zyn ge loof afzweren op verbeurte van het leven bij weigering. Toen de nog zoo jeugdige gemeente in dit vuur der vervolging ging, vielen wel enkele af, doeh zeer velen bleven door Gods genade getrouw. Nadat de Zendelingen wa ren gedwongen heen te gaan en alle Christe nen vervallen verklaard waren van al hunnen burgerrechten openbaarde zich een geloofsmoed en vast vertrouwen die ons de eerste tijden van het Christendom in herinnering brengt. Eenigs- zins uitvoerig verhaalt nu de spreker het lij den van een vrouw Ravavady genaamd, uit den hoogsten stand, die op wonderdadige wyze tot het geloof gebracht, daarvoor een ïyden verdraagt dat alle beschryving te boven gaat. Van alles beroofd, overal vervolgd, legt zy met blymoedig vertrouwen een goede getuigenis af voor haar rechter; als slavin verkocht weet zy te ontvluchten in de bosschen en met anderen eveneens vervolgden vereenigd, lijdt zij een leven Yan ontbering en gevaar. Honderden wer den in deze tyden gemarteld en gedood, som mige verbrand, anderen gehangen of van de steile rotsen geworpen, in diepe kuilen met kokend water overgoten en daarna onder de aarde bedolven. Na een korten tijd van ver ademing op voorspraak van den troonsopvolger in 1843 volgden nog achtien jaren van de meest fanatieke woede tegen de Christenen. Ook uit dit tweede tijdperk geeft de spreker de treffend ste voorbeelden van recht Christel^ken geloofs moed onder de hevigste vervolging o. a. leest hy een gedeelte van een brief waarin de schrij ver meedeelt hoe hij beroofd werd van alles, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn vrienden; en als een gebannene in 't diepst der bosschen en moerassen nergens veilig omdoolde als een ge jaagd hert, maar toch evenals de eerste bloed getuigen onzer vaderen nog jubelt in zyn God en krachtig spreekt van de goedertierend- heden des Heeren. Eindelijk kwam aan de vervolging een einde. By de troonsbeklimming van Radama II in 1861, keerden de Christenen uit hunne schuil hoeken wêer te voorschijn en bleek hun getal nog door de vervolging te zyn toegenomen. Nu ontvingen zij vryheid om God te dienen naar zijn Woord en alom werden kerken en scholen herbouwd of wêer geopend en klonken hun gezangen van heil. Met een enkel woord schets spreker verder de gevaren die deze jeug dige gemeenten later bedreigden door den ster ken drank en de macht van Rome om, wijzen de op de heerlijke uitkomsten, aan te dringen op een vernieuwd gebed en een overvloedigen ijver in dit Godegevaliige werk der Zending. Na het zingen kan P». 68 16 werd nog eeni- gen tyd gediscusieerd o. a. over dien Christen zoon eener zoo goddelooze moeder, over den toestand van de bevolking voor de komst der Franschen, den invloed van Rome op dit Zen- dingsgebied en de hoop dat door Fransche ge nootschappen dit heerlijke Zendingswerk zal worden overgenomen opdat het eiland niet ge heel onder de macht der Jezuiten geraken moge. Met een woord van dank aan den spreker sluit de voorzitter de vergadering en na 't zingen van Ps. 87 3 ea gebed van br. Hendrikse ein digde dit genotvolle samenzijn. De Secretaris A. J. Kortewkg. Verantwoording van Liefdegaven. Arnemuiden. In dank ontvangen voor de Zendingf 2,85* van de catechisanten. J. Hulsebos. Consulent. Vlissingen (B.) De deputaten tot de Zending deden deze week in den Kerkeraad rekening over 1896. Besloten werd eene som van tach tig gulden te storten in de Zendingskas der Gereformeerde Kerken en aldus te zenden aan den quaestor mission is. Toorts werd in dank ontvangenvoorDiako- naal hulpbetoon f 2.50, en voor de weezen f3,00. Namens den Kerkeraad, C. y. d. Voort. sub. Scriba. Als Deputaat ter opwekking van den Zen dingsijver in de Zuidelijke Provinciën be richt ondergeteekende in dank de ontvangst van f5. van N. N. te Klundert. J. H. Feringa, Klundert. Iddotcngesticht 'a Heeren TjOo. In dank ontvangen uit het busje Consistorie Geref. Kerk te Arnemuiden f2,16. Van een on bekende geefster 13600 gebruikte postzegels van Mej G. te Vlissingen een doos met kinder, hoeden enz. K. le Cointre. Diak. Corr. Diaconaal Hulpbetoon. Met hartelyken dank ontvangen van Mej. N. N. fl. De eerstvolgende samenkomst zal D. V. plaats hebben Dinsdag 9 Maart Un huize van Mevr. van de Velden. Mej. Verhagi. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) We zijn begonnen met over bovenstaande eene vraag te doen. Daarop zijn eenige kleine stukjes gevolgd, totdat we eindelyk terecht gekomen zijn bij Bybellotery. By dat laatste stukje dachten weWaar kan de mensch toch al heen dwalen? We willen daarom eindigen, waar we be gonnen zyn en maken ten slotte over boven staande nog een enkele opmerking. a. Daar we tegen die loterijen zyn en er het een en ander over schreven, is niet om onze winkeliers iets onaangenaams te zeggen, maar veeleer, om hun zooveel mogelijk in het rechte spoor te leiden. Hoe het komt, weten we zelf haast niet te zeggen, maar er is geen stand, die ons zooveel aantrekt, als de winkelstand. Over het algemeen behooren onze winkeliers tot hen, die genieten, waar Agur, in het boek der Spreuken om bad.Armoede nog rijkdom geeft mij niet", naar myn oordeel de geluk kigsten hier op aarde. Dat we gaarne zien, dat het hun goed gaat, spreekt van zelf. We veroordeelen daarom ook bij elke ge legenheid als het te pas komt, alle coöpera tieve winkelvereenigen, die er op aangelegd zijn, om hen het leven te verbitteren. Maar dan eischen we ook van hen£oekt in eenen geoorloofden weg uw brood te verdienen, en vergrijpt u niet aan een roekeloos spelen met de Voorzienigheid Gods. Liever zouden we willen, dat alle kleine winkeliers zich met elkander vereenigden, om zoodoende eene macht te worden, teneinde al hunne inkoopen in het groot, zoo voordeelig mogelyk te doen, en om dan aan elke concur rentie het hoofd te kunnen bieden. Welaan, neem de proef er eens van, of ge met ver eende krachten de coöperatieve winkels niet overbodig kunt maken. Het wil ons nog maar volstrekt niet duidelijk worden, dat dit niet kan, mits het spreekwoord in beoefening worde gebracht.Eendracht maakt macht". Slaat de handen aan het werk en stelt de eene con currentie tegenover de andere. Plechtig durven we u verzekeren, dat ge dan by alle weidenkenden eerbied zult af dwingen. En op uw geweten af vragen we u, zou dat niet duizendmaal beter zijn dan uwe loteryen in de bladen aan te kondigen om u zoodoende te verliezen in een onheilige speculatie op de hartstochten der menschen b. We zouden alle Gereformeerden wel willen opwekkenRicht ook eene vereeniging op, na- melyk in dezen zin, dat ge voortaan uitslui tend alles, wat ge noodig hebt, haalt bij die winkeliers, die er geen loterij op na houden, en als ge dat niet doet, dan zullen ook zij er toe genoodzaakt worden, om met dat onheilig spel te beginnen. c. Aan onze winkeliers, die tot de gerefor meerde Kerken behooren, en die aan derge lijke loteryen doen, zouden we wel willen vra gen Denkt ge er de zegen des Heeren op te kunnen inwachtea? Nog eene vraagdie goederen, die ge laat verloten, wie moet die betalen? Gy geeft ze niet weg, dat weten we wel beter, maar in ernst, wie laat gy ze betalen Die bij u komen koo- pen, en niet gediend zyn van een lof, geeft ge die de goederen ook goedkooper of laat ge die er ook voor betalen, zoo ja, is dat eerlijk d. Ten slotte roepen we uw medelyden in met onze kinderen, die toch ook al het zegel Gods aan hun voorhoofd dragen en die we in de voorzeide leer naar ons vermogen moeten onderwijzen. Daar zal zeker ook wel toe be hooren, dat we hun eerbied inprenten voor God en zyn Voorzienig bestuur. Waarom moeten zij in opgewonden stemming tehuis komen, roepende: „moeder, ik heb een lootje, zouden we wat winnen? e. Onlangs lazen we een verzoek in een Christeiyk blad, dat geen een blad van die richting den M. Bond zou aanbevelen, en wij doen hetzelfde verzoek aan allo Christelijke bladen aangaande de winkelloteryen. Plaatst zulke advertenliën niet. Ontvang M. de R ten laatste mijnen dank voor de plaatsruimte mij in uw blad verleend. B. Veenstra. De Geref. Kerk van Klundert (met haren Kerkeraad) leed heden een groot verlies door het afsterven van haren oudsten en zoo zeer beminden Opziener LEENDERT DAANE, in den ouderdom van 78 jaren. Is bet heengaan hem eeuwige winst, lang en diep zal zijn gemis in de gemeente worden gevoeld. Sterke de Heere inzonderheid zijne hoog bejaarde Weduwe, en allen die zoo veel in hem verliezen. Mamens den Kerkeraad der Geref. Kerk. J. H. Feringa, Predikant. A. C. van Drimmelen, Ouderling. C. Mac—lean, Diak&n. Klundert, 3 Maart 1897. Voorstellen voor de Algemeene Vergadering worden voor 20 dezer ingewacht bij het Bestuur. C. VERHAGB, Voorz. Ondergeteekende bericht de ontvangst der waarbij tot zeer lage pry zen. Hij beveelt zich verder beleefd aan tot het vervaardigen van alle soorten van Costumes. Middelburg, Wal B 63. VAN VINDT MEN EEN GROOTE KEUZE, ook in oud goed. JjiIOud Goud en Zilver wordt tegen de hoogsten koers ingeruild en gekocht.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1897 | | pagina 3