F. KEULEMANS, Horlogemaker, St. Pieterstr. BEHANGSELPAPIEREN. Het teste adres voor is bjj L. E. VAN AF 6 CENT PU BOL. Hoek Gravenstraat, Middelburg. Wed. J. C. DEKKER, A. BA. HA G T, De Bijbel met Illustraties, ORGELS. A. S. J. DEKKER, Goes. Gkjdsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken. BELLINKSTRAAT MIDDELBURG. WIJNHANDEL Zondag 9 Februari 1896. Classe Middelburg. Classe Tholen. Classe Goes. Classe Axel. Classe KI u'n d e r t. Classe Almkerk. Almkerk vm. 9 nm. 2 u. Ds. A. Brink. Classe 's Hertogenbosch, s Bosch vm. 10 av. 5V2 u. Ds. J. M. Mulder. Genderen vm^'/j nm. 1V2 u. Ds. J. v. Haeringen. 's Gravenmoer vm. 9'/2 nm.2u.Ds.J.H.Laatsman. Helena veen vm. 9!/2 av. 4 u. Lez. eener Leerr. Helmond vm. 10 av. 5 u. Lez. eener Leerr. „GOEDKOOP eu G 0 E D" Ontvangen eene zeer groote partij Behangselpapier, Randen en Kastranden, in vele soorten, tot in de fijnste soorten. Behangsellinnen Spotprijzen! flinke DIENSTBODE le. EEN HARMONIUM, 2e. een PIJPORGEL BETHESDA. Geref. Maandblad v. d. Arbeid der Barmhartigheid. Huisschilder, Kamerbehanger bevattende al de boeken van hetO. en N. Testament, NIJGH VAN DITMAR, AMERIKAANSCHE MIDDELBURG, Noords kerk. Voorm. 9Va nm. 2 uur, Ds. J. D. d. Velden. Extra collecte Kerkedienstfonds. Cat. Zondag 47. Gemeenschappelijke Dienst. Woensdag av. 7 uur, Ds. A. Littoo(j. By bellezin g Ruth 4 11 22 (Slot.) Gasthuiekerk. Voorm. 9!/i nm. 2 av. 6 uur, Dhr. F. Sap. Theol. Student te Kampen. Hofpleinkerk. Voorm. 9Va nam. 2 uur, Ds. W. H. Oosten. VLISSINGEN, Kleine Kerk. Vm. 91 /a av. 6 uur, Ds. J. Hulsebos. Collecte voor Weezen. Namiddag 2 uur> Lezing eener Leerrede. Noorderkerk. Vm. 9i/2 nm. 2 av. 6 uur, Ds. B. Veenstra. Koüdekerrb vm. 9 nam. 2 uur, Lez. eener Leerr. Mkliskerke vm. 9 nm. 2 uur, Ds. H. Buurman. Serooskerke A. vm. 9 uur, Lezing eener Leerr. Nam. 2 uur, Ds. S. de Jager. Sebooskerke B. vm. 9 uur, Ds. S. de Jager. Nam. 2 uur, Lezing eener Leerrede. Veere vm. 91/2 nm.2 uur. Lez. eener Leerr. G apin ge vm. 9 !/j nm. 2 u. Lez. eener Leerr. Vrouwepolder vm.9nm. 2u. Lez eener Leerr. Oostkapelle Vm. 9 nm. 2u.Ds. B.B.v.d.Hoorn. Domburg vm. 9 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Grdpskerke vm. 9 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Arnemuiden vm.9!/onm.2u. Ds. E. J. de Groot. Avond (3 uur. Lezing eener Leerr. St. Laurens vm. 91/2 uur, Ds. A. Steijling. Bediening Heilig Avondmaal. Nam. 2 uur, Ds. A. Steijling. Dankz. Schoonmjks vm. 9 nm. 2 u. Ds. A. v. d. Linden. SouBUBGvm. 9 nm. 2 uur, Ds. C. B. Schoemakers. Avond 6 uur, Lezing eener Leerr. Classe Zierikzee. Brouwershaven vm.91/2 nm.2 u. Ds. J. Geerling. OosTBRLANDvm.9i/2nm.2av.6i/2U. Ds. P. Siemense zibkikzbe. vm. 10 uur, Anna Jacoba Polder. Vm. 9i/j nam. 2 uur, Lezing eener Leerr. Berg®n op Zoom. Vm. 91/2 av. 51/2 uur, Ds. A. H. v. d. Kooi. Krabbrndijke. Vm. 9 nam. I1/» uur, Ds. J. de Koning. Oud Vosmeer vm. 91/2 nm. 2av.5!/i u. Ds. O.Los. Poortvliet vm. 21/2 nm. 2av.6u.Ds. K. Stelma. St. Maartensdijk. Vm. 91/2 nm. 2 av. ö1/^ uur, Lez. eener Leerr. Tholen, Nieuwe Kerk. Vm. 91/» nm. 2 uur, Lezing eener Leerrede. Woensdag av. 6 uur, Dhr. M. van Ostende. Goes vm.9V2 nm. 2 av. 6 u. Dhr. W.W. Smitt. Theol. Student te Kampen. Baarland vm. 9 nm. l'/i u. Ds. I. Middel. Bibzelinge vm. 9l/2 nm. 2 av. 6 u. Ds. i. Contant Heinkenszand vm. 91/2 nm. 2uur,Lez.eenerLeerr. Nieuwdorp u. Ds. J. II. Donner Jr. Yrseke vm. 9 nm. 11/2 u. Ds. O. D. Eerdmans. Borssele vm. 91/a nm. 2 u. Lez. eener Leerr. Axbl A. vm. 9i/2nm.2u.Dhr.C.Oranje.Theol.Stud. Kerk B. vm. 0 nm. 2 uur, Lezing eener Leerr. Tbr Neuzen Vm. 9 nm. 2 u. Ds. L. Bouma. Zaamhlag B vm.9 nm. 2 u.Ds. W.A. Vrolijk Jr. Oostburg vm. 9^12 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Klundert, Nieuwe Kerk. Zaterdagav. 7!/2 uur, Ds. J. H. Feringa. Voorm. 9 nm. 272 uur, Ds. J. H. Feringa. Doop Woensdag avond 6Va uur, Ds. J. H. Feringa. Dinteloord vm. 9 nm. 2 uur, Ds. A. Voogel. Fljnaart en Heiningen. Voorm. 9 nm. 2 uur, Ds. J. C. C. Voigt Moerdijk vm. 9 uur, Geen opg. ontvangen. Willemstad vm. 9nam. 21/2 u.Ds.A.SchoutenWz. Breda vm. 10 av. 6 uur, Ds. W. Kapteijn. Zevenbergen vm. 91/2 nm. 2 u. Ds. M. Ouendag. Nieuwendijk vm. 9 nm. 2 uur, Ds.J.A.Goedbloed. Av. 6 uur, Oud. J. den Boer. Bij bell. Werkendam A 2u. Lez. eener Leerr.. Werkendam en De Werken B. Vm. 9Vi av. 6 u. Ds. H. Teermk. Op verzoek berichten wij dat, in het vorig No. de dienst van deze Kerk foutief was ver meld. Hoewel goed opgegeven, was de opgave bij de voorgaande Kerk geplaatst, wat ons bij de correctie ontsnapte. Heusden vm. 9V2 av. 5!/2 u. Dhr. K. de Geus. Sprang vm. 97a av. 6 uur, Lez. eener Leerr. Veen vm. 91/2 nm. 2 u. Lez. eener Leerr. Prediking in nog niet ontkomen kerken. Aardenburg Vm. 91 2 11 uur, Lez. eener leerr. Geertruidenberg vm. 9V2 av. 5 u. Dhr.. Dekker. Terstond of met Mei gevraagd eene uit den Boerenstand, boven de 25 jaar en lid der Geref. Kerk. Zich in persoon aan te mel den bij de Wed. J. ALLAART te Brigdamme. van Te koop tegen spotprijzen, sterk van toon, 4 spel en 12 registers, met SPREKEND FRONT en vollen toon, bij A. J. VERVEN NE in de Walstraat te Vlissingen. Dagelijks te bezichtigen Zeep 8, Soda 2, Zout 4, bruine Sago 12i/2, Griesmeel 12 cent per dons. Poeder Chocolade van af 12 ct., alle soorten Pepermunt 8 ct. per ons. Zoutevisch 12 ct. per pond. Dik Spek 40 ct. per K.G. DEKKER, Noordstraat, Middelb. Zachte Lijnkoeken per Kist (52 stuks) f 4.50. voorheen VAN DEN DRIES Co. te Klundert. PRIJSCOURANT op aanvraag verkrijgbaar. Prijs per jaar (bij vooruitbetaling) f 35 voor leden van een der Vereenigingen, voor ande ren f —50. Op bovenstaand Maandblad worden bestellin gen aangenomen door den Boekhandelaar K. LE COINTRE. Ondergeteekende biedt zich minzaam aan als enz. Solied werk, nette bediening. M. C. KROON, Glasisstraat 192 Vlissingen. Alom is de inteekening opengesteld op volgens de Statenoverzetting. Compleet in 13 a lo afleveringen a GO cents, met meer dan 800 illustraties. Deze illustraties zijn reproducties naar schil derijen en naar oorspronkelijke teekeningen van bekende meesters; naar voorwerpen en afbeel dingen in het Britsch Museum, die betrekking hebben op de historische verhalen, en naar bekende plaatsen en streken naar dieren en planten in Palestina. Zij bevatten: Belangrijke bijdragen tot de kennis van gewoonten, zeden plechtigheden en antieke gedenfcteekenen. Afl. I ligt bij den Boekhandel ter inzage, alwaar tevens het Geïllustreerde Prospectus verkrijgbaar is. De Uitgevers Botterdam. Voordeeligste prijzen by groote uitzoek. Onze ORGELS munten uit door lieflij ken rollen toon. Vertegenwoordiger van de oudste en grootste Orgel fa briek der wereld. Desgewenscht ter mijnbetaling toegestaan. Honderden aanbevelingen ter inzage!!! Stoomdruk van A. D. Littooij Az., te Middelburg

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1896 | | pagina 4