en Evangeliesatie onder Indo-Europeanen te Batavia. CORRESPONDENTIE. „PATRIMONIUM" KONINKLIJKE FABRIEK j De kerkeraad der Geref. Kerk te Gapinge bericht aan de Kerken in de Classis Middelburg, dat de eerstvolgende Vergadering der Clas sis D.Y. zal worden gehouden op Dinsdag 12 November a.s. Punten voor 't agendum worden ingewacht tot uiterlijk den 28ston October a.s. aan 't adres van den Voorzitter des Kerkeraads. Namens den Kerkeraad der Geref. Kerk te Gapinge, A. Steijling, Voorz. te Brigdamme. Axel 9 Oct. '95. Heden werd alhier tot Herder en Leeraar beroepen den WelEerw. Heer Ds. R. H. Nieborg, Predikant te Reeuwijk c. a. Classis Gouda. De Koning der Kerk neige het harte van zyn Eerw. om met volle vrijmoedigheid tot ons over te komen is de wensch en bede van Ker keraad en Gemeente. Namens den Kerkeraad der Geref. kerk B C. Smies, Scriba. Ds. J. Bajema te Staphorst, laatst pred. te Sneek B, is uit zijne langdurige krankheid weer opgericht en heeft zich opnieuw beroepbaar gesteld in de Geref. Kerken. Thans is Z.Eerw. beroepen te Breukelen Amsterdam. Aan de Vrije Universiteit op Geref. grondslag alhier, zijn 19 nieuwe studen ten ingeschreven, van welke 14 voor de Theolo gische, 3 voor de Juridische en 2 voor de Litterarische Faculteit. Ds. J. Hania, Dienaar des Woords Gods by de Geref. kerk van Oosterbierum, verkreeg Vrijdag 27 Sept. j.l. met den hoogsten lof den graad van Doctor in de H. Godgeleerdheid, na verdediging van een proefschrift over Wernerus Helmichius." Kampen. Aan de Theol. School der Geref. kerken alhier, werden 13 adspirantstudenten toegelaten. Verantwoording van Liefdegaven. Door den boekh. der K. Kas in dank ont vangen uit de collecte 6 October een munt biljet f 10. I. DE WOLFF. Door Brs. diakenen met vriendelijken dank ontvangen uit de collecte f 1.00 uit dankbaar heid, dat onze leeraar blijft. I. de Wolff, Diak.-Boekh. Met hartelijken dank ontvangen van Mej. N.N. f2.50 Zegene de Heere deze gave en leide het tot meerdere navolging. De Zusterkring. Idioten (je sticht ,/s Heer en Loo". De 5de algemeene jaarvergadering van de vereeniging tot opvoeding en verpleging van idioten en achterlijke kinderen zal D. V. ge houden worden Woensdag 16 October a.s. in de kerkekamer der Westerkerk te Utrecht, {Catarijnestraat) te 11 ure. Dr. L. H. Wagenaar zal een referaat houden op deze vergadering over „de barmhartigheid." Discussie naar aan leiding van dit referaat wordt gewenscht. Den avond te voren zal er eene ure des gebeds zijn, in de Bagijnenkerk (Breedstraat), waarbij zal. voorgaan Ds. J. C. van Schelven. Alle belangstellenden worden uitgenoodigd tot bijwoning. Het Bestuur schrijft ons „In zonderheid is het onze begeerte, dat de Diaconiën onzer kerken zich doen vertegenwoordigen en dat een groot aantal onzer Correspondenten aanwezig zal zijn. Gelegenheid tot logies wordt aangeboden (adres dhr. H. H. v. Dijk, Oudegracht te Utrecht). Beide samenkomsten worden in de gebeden onzer vrienden aanbevolen. Met vriendelyken dank ontvangen van N.N. f80. Inschrijving als begunstiger Mej. V. fl K. Le Cointre, Diak. Corresp. Zending onder Joden, Heidenen en Malioniedanen. Door gecomm. in dank ontvangen van C. J. driemaandelijksche gift f 0.52. Collecte bij de spreekbeurt van Br. Zalman f 13.735; van N.N. 152 opgespaarde halve centen f0.76. J. van Aartsen Jz., Penningm. BOKKBEOORDEELING. De Christus en de Sociale Nooden en Demokratischc Klippen, door Dr. A. K U Y P E R. AMSTERDAM. J. A. WORMSER. JPrijs 30 cent. Wij leven snel en de artikelen uit de Stan daard, die hier bijeenverzameld als brochure het licht zien, liggen evenals de geheele ver kiezingsstrijd van het vorige jaar al reeds weder verre achter ons. Toch was het eene goede gedachte van den geachten schrijver ons (op aansporen van velen) deze artikelen inzonderheid nog eens weder onder de aandacht te brengen. Z\j worden wel allermeest in dezen vorm uit gegeven, om ze te brengen onder de aandacht dier vele rijken, die uit vooroordeel de Standaard niet meer lezen, maar ook voor de getrouwe Standaardlezer is deze uitgave nuttig. Men leest toch gewoonlijk de dagblad artikelen vluchtig en vooral deze artikelen zyn met het oog op de brandende vragen van onzen tijd en tot recht verstand van de lijn, die de Standaard ten haren opzichte volgt, alleszins waardig, wederom gelezen en dieper ingedacht te worden. De repliek aan de Nederlander, die vooraf gaat, is geheel nieuw en belangrijk. Bereike deze brochure onder Gods zegen haar doel. Brenge zy vele bevooroordeelde broede ren weder tot ons en sterke en verheldere zij het anti-revolutionair bewustzijn onzes volks. Hulsebos. INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) (Slot). De Indische Christenen hebben nagenoeg allen een vrij harden stryd om het bestaan te voeren; eu slechts de oogenblikken, die de wereldling in genoegen of rust doorbrengt, kunnen zij aan den arbeid der Christelijke liefde wijden. Uit den aard der zaak zijn daardoor hunne krach ten te gering, is hun tijd te beperkt en zijn de voor hen beschikbare uren van den dag niet de meest geschikte voor het werk. „Dorcas" heeft, opdat zij volgens hare bedoeling kunne werken, den armen steun kunne bieden en met kracht het Evangelie kunne brengen, noo- dig: degelijke hulp van zusters, die, gedreven door de liefde van haren Heiland, het zich een eere en een voorrecht rekenen. Hem door het brengen van het Evangelie aan de Eurasiërs, met woord en daad te dienen. Wy twijfelen niet of er zijn zulke zusters. En omdat wij hiervan verzekerd zyn, hebben wy een oogenblik Uwe aandacht en belang stelling durven vragen voor de geestelijke en maatschappelijke ellende onder de vele Indo- Europeanen, en voor den arbeid van „Dorcas". Wij wenschen eene hulpvereeniging te stich ten, die, als wij straks naar Indië zijn terug gekeerd, de belangen van „Dorcas" in Neder land behartigt. En hu is het onze bede, dat wy er in mogen slagen gedurende den korten tijd van ons verblyf in Europa eenige zusters, als door ons bedoeld, naar Batavia te zien uit gaan. Daarvoor zijn wel in de eerste plaats, doch niet alleen, geschikte personen noodigook geld. Geld voor uitrusting en uitzending; geld voor gedeeltelijk onderhoud te Batavia. Wij rekenen als uitzendingskosten circa f 800.— voor ééne zuster; voor onderhoud jaarlijks f 850.— Zijn er onder hen, die dit lezen, zusters, die roeping gevoelen voor onzen arbeid te Batavia? Dat zij dit ons dan mededeelen. Het buiten land schonk ons meer dan één voorbeeld van een ruim met aardsche goederen gezegende, die zich voor soortgelijken arbeid gaf en die zelf de kosten droeg of daartoe bijdroeg. Heeft Nederland niet zulke Christinnen? Verder vragen wijzijn er in ons vaderland geen Christenen, die een of meer zusters voor hunne rekening willen nemen? En eindelijk: zijn er niet vele, zeer vele Christenen, die misschien wèl klagen, „dat er tegenwoordig zooveel gevraagd wordt," maar die toch dankbaar zyn dat God hun deur niet overslaat, als er geld noodig is voor eenigen arbeid ter bevordering van de uitbreiding van Zijn rijk op aarde, en die wel niet bij duizenden of by honderden kunnen geven, maar die dan toch wel iets van hët hunne voor onzen arbeid willen afzonderen? Ziet daar, vele vragen, waarop wij vele be vestigende antwoorden verwachten. Stelt ons niet teleur. Verblydt ons door ruime gaven; liefst door vaste bijdragen. Helpt ons! Draagt zoodoende ook het uwe bij om iets te delgen van Nederland's schuld tegenover Indië. Laat ons arbeiden zoolang het dag isde ure komt, waarin wy niet meer kunnen arbeiden. God zal ons vragen, niet of wij „Dorcas" geholpen hebben, doch wél of wij naar vermogen ook het werk onder onze rasge- nooten in Indië hebben gesteund. Eéne bede om hulp is nu daarvoor tot U gericht; éen weg om in dezen Uwen plicht te doen is U gewezen; volgt dien weg of een anderen. Maar gij, die dit leest, kunt van nu af niet meer tot God zeggen: de geestelyke nooden in Indië waren mij onbekend; noch kunt gij U troosten met de meening, dat vol doende gedaan is, doordat iets voor Christelyke ziekenverpleging wcydt verricht. Opene Hy, Wiens ook het goud en zilver is, en Die nu een beroep op U laat doen, onze harten en beurzen, opdat niet eens tot ons het woord uitga: „Ik ben hongerig geweest en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en gij hebt My niet te drinken ge geven; Ik was een vreemdeling en gy hebt mij niet geherbergd; naakt en gij hebt mij niet gekleed; krank en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht." L. van der JAGT—Smissaebt. s-Gravenhagede Perponcherstraat 101. M. E. IDENBURG-Duetz. Utrecht. Burgstraat 74. Het vervolg verslag Diac. Conferentie enz. moest wegens plaattsgebrek tot een volgend No. overstaan. H.H. Abonnés buiten Middelburg worden beleefd verzocht het abonnementsgeld van het 3do kwartaal ad f 0.35 bij den Uitgever te willen voldoen ADVERTENTIËN. Getrouwd: A. LITTOOIJ, Wedr. van L. C. Walraven, en A. C. EGGINK, die, ook namens wederzijdsche familie, hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belang stelling dezer dagen ondervonden. Middelburg,) m q t ,g5 Kralingen, OPENBARE VERGADERING Donderdag 17 Oct., 's avonds ACHT UUR, in het lokaal Burgerlijk Armbestuur. Eene natuurkundige voordracht door een der leden van advies. De leden worden uitgenoodigd trouw op te komen. Door den Uitgever F. P. D'HUIJ te Middelburg, wordt steeds met goed succes gedebiteerd de Schriftverklaringen door Dr. H. F. K01ILBRÜGGE. Deze verschijnen om de 14 dagen in afleve ringen van 12 pag. druks; prijs 3 et, franco per post 4 ct. Van de reeds verschenen afle veringen worden gaarne op aanvrage één of meer ex. ter kennismaking toegezonden. De inteekening is opengesteld bij alle Boek handelaren en bij den Uitgever. van J j bestaande sinds meer dan een halve eeuw. D. J. PENNOCKMiddelburg. Soliede nieuwe Veeren BEDDEN en Kapok BEDDEN. Springveer-, Wollen-, Paardenharen-, Kapok-, Alpen- en Zeegras MATRASSEN. Soliede aflevering. Uiterst laaggestelde prijzen. BEDDEN-TIJKEN, welke nimmer doorstuiven, 10 jaar garantie.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1895 | | pagina 3