Ksrh-oriemg Mzolling Hoiitekoopg. OpÉars Vergaring. JDLIA AN DE AFVALLIGE. De komst des Heeren, BREEBAARTS Zondagscholen. BERICHT GEVRAAGD J. A. van Kederveen en J. A. Yertrsgt. Dr. A. KUYPEE. PATRIMONIUM. F. W. RRFNMACHER, hulp niet langer missen en worden wij wel vanzelve door den nood gedrongen, tot helpen op te wekken, llen begrijpt lichtelijk, dat er velerlei nood is op 'b Heeren Loo, waarvoor de vervulling slechts in de vrouwenwereld te vinden is. Laat men ons nu spoe dig mededeelen, dat men wenscht te helpen en on- middelijk verstrekken wij de noodige inlichtingen Sedert de vorige opgaaf met hartelijken dank ont vangen door corresp. dhr. H. Harinck, te Axel. con trib. van de classis f25,door corresp. dhr. Ver molen, Willemstad, contrib. f9,(n.l. f8 uit Wil lemstad en f 1 uit Raamsdonkveer). door corresp. Mej. A. H. van Driel, te Zierikzee. contrib. f 13,50, Jong.- Verecn. fl,busje Mej. C. v. D f l,73'/s, busje naaischool Mei. A. H. v. D. f 0,65 samen fl6,by. van corresp. dnr. O. te Ileusden, 1 pakket speelgoed, door corresp. dhr. J, Willemsu te Yerseke contrib. 5 f r-v- Ds. J. C. vak Schelven, Voorz- Dieren. F. Kortlakg l.Ezn., Directeur, Ermelo. Bijdragen enz. s. v. p. te zenden aan de Correspon denten of naar 'b Heeren Loo. In dank ontvangen voor het N. Paviljoen vandhr. d e M. fl,—Mej. G. te V. fl,op het verzamellijsje door de Geref. Jongel. Ver. te Koudekerke, f2, alsvoren van Dp. H. Tcerink te Werkendam, aan div. f4,Uit het het busje van Mina de Box, f9,54 en van A. Wanda, f3,32, van brs. Diakenen Geref. Kerk Grijpskerke, gevonden in de collecte f,48iVan br. Diakenen Middelburg C. gevonden in de collecte uit het gezin van een werkman voor het Idioten gesticht f0,70 alsvorep voor het Nieuwe Paviljoen f 0.50. Voorwaar weer ruimschoots dankensstof voor zoo veel zegeningen. Neige de Heere veler harten om een steentje bij te dragen. Voor het Nieuwe Paviljoen is nu reeds f 6000 aanwezig. •vvio lielpt vorder 11 Er zijn nog een paar butjes waarvan tce sedert lang niets vernamen. Mogen ttij die kleine verzamelaars of hun ouders daaraan eens herinneren K. LE COINTRE, corresp. Aan H. H. Uitgevers van hoekenbrochu- renenz. wordt by deze bericht dat voortaan alleen die werken zullen' worden besproken welke ook in dit blad worden aangekondigd. Advertentiën worden bij abonnement op voordeelige conditiën geplaatst. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal berekend. Aan dhr. A. te M. vriendelijk dank voor uwe hulp. Aan dhr K. te W. Ds. B. heeft geen ex. meer. A 1) V E it T E T I E !5-Jarigj (Bchtutrccniging van IZAAK BOSSCHAART en NEELTJE TA VENIER. Hunne dankbare Kinderen. Middelburg, 11 Nov. 1893. Hartelijk dank voor de blijken van be langstelling op 6 dezer ondervonden. W. AARNOUTSE Az. EN ECHTGENOOTE. Koudekerke 10 Nov. 1893. plaatsing voor een aankomend MEISJE oud 15 jaar. Alsmede lof 2 Wasschen gevraagd. Adies boekh. K. LE COINTRE. Gewone Vergadering op Donderdagavond 8 uur, Vereenigings-gebouw Spanjaardstraat E 69. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot de levering van KERSTBOEKJES, TEKST- en BELOOMNGK AARTJES, SCHEURKALEN DERS, enz. enz. bij getallen tot veel ver minderde prijzen. Op verzoek worden zendingen ter inzage en kennisneming toegezonden. K. LE COINTRE. Bij den Uitgever J. H. BOS te Kampen is ter perse VAN DOKDltECHT 161810, zooals die onderhouden wordt door de Gere formeerde Kerken in Nederland, en door deze by de Overheid is bekend gemaakt vol gens het besluit der Generale Synode van Amsterdam, in den jare 1892 benevens de verschillende bepalingen, in aansluiting hier aan, gemaakt door de Generale Synode van Dordrecht, in den jare 1893, door Ds. J. H. FERINGA, Prof. H. DE COCK en Ds. J. HESSELS. Een ieder die verlangt dat ook op de School alles geregeld wordt naar den zuiver Gereformeerden grondslag, stemt met ons op Woensdag den 15 Novem ber a. s. op de heeren VELE KIEZERS. I)I\SI)A(« avond s uur VERGADERING in het gewoon lokaal. Op Donderdag den 23 November 1893, des namiddags te half één uur preciesop de Werf >De Volharding" te Middelburg. KOULON, Deurwaarder. Nu de winteravonden weer aankomen, ves tigt ondergeteekende de aandacht van het publiek op zijn LEISBlSLtOTHiEK.. waarin ruim 800 nrs. zjjn opgenomen van werken op allerlei gebied. Catalogus verkrijgbaar a 10 cent. Onderstaande, degelijk geschreven werkjes, zijn er allen in opgenomen, en zijn zeer ge schikt om den leeslust by het jonge volkje op te wekken, en hen op aangename, nuttige wijze de vrije uren te laten doorbrengen. Al deze werkjes worden tegen den byge- voegden prijs ook nieuw geleverd. Selcart, Episode uit de vervolging der ge meente onder 't Kruis in 1568 Firma Jacob Vreeswijk en Zoon De Vloek der Slavernij. kuno, Een Biadz. uit de gods dienststrijd in Zwitserland. Robert, Verhaal uit den Duitschen boerenkrijg. De twee helden. Gesch. der Hervorming in Duitsch- land. De Kluizenaar, Verhaal uit den 30 jarigen oorlog. De prijs dezer werkjes is 60 cent. De firma Jacob Vreeswijk en Zoon 40 ct. De Vluchteling uit de gesch. der Fransche omwenteling in 1793, 40 ct, Gerties, De Vergelding, 65 ct. v. Linschoten, De Zwaardveger, 85 ct. Wetiierell, Casper, 60 ct. v. Lummel, De Bijlhouwer, De Hopmansvrouw en De Smidsgezel a f 1,50, enz. enz. K. LE COINTRE, Middelburg. MAANDAG- 13 November a. s. zal D. V. optreden voor de Ger. Jongelings- Ver. Spr. 2323a te Middelburg Ds. I M P i T ft van Leeuwardeny in kerk C (Noorderkerk) te half acht uur. J. M. GOOTE Jz., Secr. Bestel den Scheurkalender van het Gereformeerd Traktaatgenootschap „F LIF F tï Be Halender met de Premie van 111 meditatiën, geschreven door DD. IMPETA, BOS, GIS PEN, FERNHOUT, WAGENAAR, OOSTEN BIESTERVELD, BOUMA en LITTOOIJ, kost f I.— Be Halender zonder premie 40 cent. Ter uitdeelinq op Zondagscholen voor zeer lagen prijs. De verzending is begonnen. Namens het Bestuur van het Geref. Trakt. Gen. Filippus, F. P. DHUIJ Uitgever, Middelburg. Heden verscheen 24 Kerstfeestleerredenen, f 2,—, net geb. f 2,40. Ook is het eerste en tweede gedeelte afzonderlijk te krijgen, ieder twaalftal f 1 Bij ieder soliede boekhandelaar te ontbieden^ alsook by den Uitgever H. TEN HOOVE. Utrecht, Nov. 1893. Het toenemend gebruik van het Orgel in de Christelijke kringen bevor dert het behoorlijk zingen ongemeenen het ware wel te wenschendat men in de kringen van ons volk de wereldsche piano al meer op den achtergrond deed tredenom het Orgel weer in eere te brengen. De Heraut van 11 October '92. In geen Chr. gezin ontbreke meer een echt AMERIKAANSCH ORGEL Men koope er NU een om de lange Winter- en Zondagavonden aan genaam en stichtelijk door te brengen. Orgelhandel, Damrak 23, Amsterdam, levert soliede en goedkoope Orgels. Zij werden om hun heerlijken toon en groote deugdzaamheid reeds mmm 281 maal bekroond, m Meer dan 2000 stuks reeds geplaatst. Doorloopend ruim 200 in voorraad. Catalogi op aanvrage gratis. VOORHANDEN: In den boekh. van K. LE COINTRE Jac. Koelman het Ambt en de plichten der Ouderlingen en Diakenen. Opnieuw uitgegeven, fr. per post f 2.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1893 | | pagina 4