P. J. TAVEHISR, B3EEBAARTS Biibeische Scheurkalender v,,or GEiUDEIS DEH WORTEL, Dr. A. KUYPER. Cs wijde, wyds Wereld", 4rk rrij SV r^?6H B 0 E K W E R K van f 2,— tot f 10,— waarde, ten geschenke - wordt gegeven. oekliaudel Leesbibliotheek, BAARDEN, KACHELS EN FGRUIZI N, V eevoeder-lorauizen. Voor het jaar 1894 verschijnt: Huielelfeupg, greestraat, l§?. RUIM GESORTEERD IN gelakte en gepoetste. Ook ruim voorzien van Alles tegen laaggezette prijzen. GEI KIGE THE F. a 14, 18, 20, 24, 28, 32 en 40 cent per ns bjj J. M. HEILIGER, Middelburg. Lange Giststraat F 193. Het toenemend gebruik van het Org e l in de Christelijke kringen bevor dert het behoorlijk zingen ongemeenen het ware wel te wenschendat men in de kringen van ons volk de wereldsche piano al meer op den achtergrond deed tredenom het Orgel weer in eere te brengen. De Heraut van 11 October '92. In geen Chr. gezin ontbreke meer een echt AMERIKAANSCH ORGEL. Men koope er NU een om de lange Winter- en Zondagavonden aan genaam en stichtelijk door te brengen. Orgelhandel, Damrak 23, Amsterdam, levert soliede en goedkoope Orgels. Zij werden om hun heerlijken toon en groote deugdzaamheid reeds i 281 maal bekroond. i Meer dan 2000 stuks reeds geplaatst. Doorloopend ruim 200 in voorraad. Catalogi op aanvrage gratis. 13e JAARGAXG. fe#—H. Z 13e JAAKGAXG. JO lig, 11 O u (1 e li BEWERKT DOOR KAESS2N te Amerongen. Met het wereldberoemde PREMIEBOEK: DOOR BU8JJBBYH WBYEKRELL, Opnieuw uit het Amerikaansch vertaald, met duidelijke letter gedrukt en Geïllustreerd niet dertig Platen. De Kalender met Premieboek geb. in mooien band te zamen voor 1,10. I De Kalender m it Premieboek ingen. in geïll. omslag te zamen voor 0,90. I Het Premieboek zonder Kalender gebonden voorI, 1 Het Premieboek zonder Kalender ingenaaid in geïll. omslag voor j 0,75. De Kalender zonder Premieboek voorƒ0,35. De RIJRELSCIIE SCIIEERKAEEXDEIl VOOR OEI! EX JOXG bevat: Opgaven van Dag en Maand, op- en ondergang van Zon en Maan, On VfUW/nda Schijngestalten der Maan, Christelijke Feestdagen, enz. Benevens JjJ HL t UU1 Z1JHL met ZOrg gekozen BIJBELTEKSTEN en VERKLARINGEN, voor zorg gekozen iedereen begrijpelijk en bevattelijk. Verhalen uit do Bijbelsche-, Kerkelijke en Zending On Ha A phtawihta stichtelijke verhalen en Vertellingen^ Versjes, Feestliederen voor VjJ rVCilLCl/iIjU.v/p{Vschen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerstmis. Een volledige Zondag- schoolrooster voor huiskamer en schoolgebruik ingericht. O/I «mam waarvoor aan de beste oplossers elk een keurig gebonden Bijbelsche Scheurkalender voor Oud en Jong; wordt dit jaar uitgegeven op een keurig mooi Schild, en is bijzonder geschikt voor uitdeeling op Zondagscholen. Elke Boekbandelaar neemt bestellingen aan. Proefschllden, inteekenlijstcn enz. zijn voor ieder, die op dezen KALENDER met PREMIEBOEK tegen hooge provisie inteekenaren wil verzamelen, GRATIS te bekomen bij den Uitgever C. MISSET te Doetinchem. I ruimen voorraad in allerlei formaat tot LAGE PRIJZEN, voorbanden in den OUDEN NIEUWEN K,. Li eOlfitVRi. verbonden aan den boekh. van K. LE COINTRE. Thans zijn meer dan 800 Boekwerken op allerlei gebied opgenomen. De Catalogus is a 10 cents verkrijgbaar. VOORHANDEN DOOR Wa 2F. WEEFQEÊSEé, ^^ffi2saC3esss3^f

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1893 | | pagina 6