fatsoenlijke Dienstbode, VOORHANDEN i HANDBOEKJE Leesbibliotheek, HAJAAHS-AHTIKELEN. Wollen, Chitsen en Molton Dekens, IJ. F. CAMMELOT IPS en hare Homeopa- tische behandeling door Dr. H. C. VOORHOEVE, prijs f 0,10. zijn bereik brengenmaar ook het edelste moet aangetast worden om rerovering te doen voor het Koninkrijk van Jezus Christus. Maar daarom behooren ook de edelste zonen der Kerk als zendelingen onder de Heidenen te arbeiden. c. In een verkeerd oordeel over de vrucht der Zending ligt ook een groote hinderpaal Het is op alle gebied waar dat men niet gaarne vruchteloos arbeidt. Maar op het gebied van Gods Koninkrijk zij men toch zoo voor zichtig dat het niet te doen is om de vruch ten, maar alleen om het volbrengen van de taak. Wij hebben niet in de eerste plaats te vragen naar de vruchten der Zending, maar naar den wil van God. Er moet blijdschap zjjn over het heerljjke feit, dat het Evange lie van Jezus Christus ergens gepredikt wordt. Er moest meer geloot zijn men moest vas ter «taan in de overtuiging dat het Evangelie zeker vrucht afwerpen zal, al duurt het ook lang; want het is een zuurdeesem, die het deeg doorzuren moet. Daarom mag de Kerk ook niet moedeloos zijn, maar zij moet gelooven, dat God Zijn werk zal werken en nimmer mag de Zending haar post verlaten, maar zjj moet leven in de overtuiging dat God de kracht van zijne genade eenmaal openbaren zal. Beroep© i te Nieuwendam H. v. d. Veen te Ruinerwold. Te Maassluis B. J. Osinga te Gouda B. Aangenomen naar Dordrecht C. door H. J. Reuijl te Overtoom N. AmStel. Bedankt voor Schoondijke door G. Dalhuijsen te Heinkenszand voor Njjmegen door C. B. Bavinck te Hazerswoude voor Holten door J. Gommer te Grijpskerke. De Standaard van heden schrjjft Naar wij uit goede bron vernemen, heeft Ds. Notten te Veldwijk, op grond van later opgekomen bezwaar, gemeend op zijn voor nemen, om D. V. in het voorjaar naar Noord Amerika te gaan, terug te moeten komen, en heeft hij zijn aan de 3e Gereformeerde Gemeente te Pella gegeven Woord terugge vraagd. CORRESROJSTDENTIE. Op verzoek berichten wij dat het ingezon den stuk van den heer P. J. de Kruijter »de School vrij" reeds in Augustus ter plaatsing was ingezonden, doch als niet dringend, door plaats gebrek, eerst in het vorig no. kon worden opgenomen. ADVERTENTIE X. Hartelijken dank aan allen, die mij en de mijnen op 17 Sept. 1.1. hebben verblijd en vertroost met hun blijken van blijvende liefde en belangstelling. De Heere zegene U uit Sion en Hij zegene de Kerk van Middelburg. P. J. W. KLAARHAMER. Voor alle bewijzen van belangstelling, bij gelegenheid van den lsten October ontvangen, mijnen hartelijken dank. Middelburg5 October '93. J. D. v. d. VELDEN. De Vereeniging voor Bijzonder Lager On derwijs op Geref. Grondslag te Arnemuiden, betuigt haren hartelijken dank aan de ne gen Zusterkerken, die hare liefde hebben be toond, door ons te doen toekomen het ge- zamelijk bedrag van de som van 51,in de hoop, dat de Heere de harten der overige Zusterkerken moge openen voor deze zoo r.oodige zaak. Namens de Vereeniging voorn., J. WISSE, Voorz. N. CORNELISSE, Penningm. Arnemuiden, October 1893. Mag het de Heere believen en behagen zoo hopen wij op den 10e October a. s. onze te gedenken. Algemeene kennisgeving voor Vrienden en voor Vjjanden. Psalm 66 6 en 7. MiddelburgG. FLAMAN. Zeislaagte M. no., 66. C. SMIT. Wordt gevraagd met 1 Nov. of 1 Dec., in een burger gezin te Vlissingen, eene P. G., loon f 6.Groote wasch buiten 's huis. Br. fr. left. C. S. bureau Vlissingsche Courant. De leden der vereeniging voor Christelijk Onderwijs, wordt bericht dat de verkiezing van 7 leden der Schoolcommissie, zal plaats hebben op Woensdag II October, 's avonds van 69 uur, in de Kerkeraadskamer der Noorderkerk. Ondergeteekenden noodigen, namens vele leden der Gerejormeerde Schoolvereenigingalle leden dringend uit bij de a. s. verkiezing voor een Schoolbestuurop Woensdag II October, hunne stem uit te brengen op de onder staande leden C. J. HU VERS, Notaris. C. VERHAGE, Winkelier. Ds. W. H. OOSTEN. J. GOOTE, Koopman. K. LE COINTRE, Boekhandelaar. P. J. DE KRUIJTER, Winkelier. W. LOUWERSE, Particulier. Nain^ps vele leden van bovenge noemde Vereeniging, D. F. CAMMELOT. J. F. SCHEIJBELER. J. EVERTSE. Middelburg, 7 October 1893. De Ondergeteekende wenscht dria- geogd dat K VERSLUIS en P. KOSTER terug herroepen, wat lengen eu bedrog aangaat, daar zij het lonter nlt wangunst en haat gedaan hebben. V. UI. In den boekh. van K. LE COINTRE Jac. Koelman het Ambt en de plichten der Ouderlingen en Diakenen. Opnieuw uitgegeven, fr. per post f 2. ten dienste der Gereformeerde Kerken in Nederland voor het jaar 1894 onder redactie van Ds. J. H. FERINGA en Ds. A. LITTOOIJ. Met bijdragen van Dr. H. BAVINCK, Ds. J. H. FERINGA, Dr. A. G. HONIGH, Ds. P. N. KRUYSWIJK enz. enz. Alom is de inteekening opengesteld tot den geringen prijs van f 0,30 De jaargang 1893 van dit HANDBOEKJE is door al onze kerkelijke bladen zeer gunstig aanbevolen. K. LE COINTRE, Uitgever te Middelburg. P. S. Kerkeraden welke de gevraagde inlich tingen voor de Statistiek nog niet inzonden, worden beleefd verzocht dit zoo spoedig mogelijk te doen. Voorhanden in den boekhandel van K. LE COINTRE HUNTINGTON, Aanteekeningen van den Kolendrager. f 0,25. Pater CINIQUY. De Priester, de Vrouw en de Biechtstoel. f 0,75. O. GORMAN. Het Kloosterleven ontmas- maskerd door een ontvluchte Non f 0,75. MARIA MONK f 0,60. W1TSIUS. Twist des Heeren met Zijn wijngaard. f 1,25. Abr. V. D. VELDE, De Wonderen des Allerhoogsten f 1,25. FRUIJTIER. Zions Worstelingen f 1,25. Het ambt en de plichten der Ouderlingen en Diakenen, beschreven door Nieuwe uitgave. Prijs f 2 gebonden te 's-Giavenhage bij j. VAN G0LVERDINGE EN Zn. Dit nuttige boek moet elk Ouderling en Diaken bezitten. verbonden aan den boekh. van K. LE COINTRE. Thans zijn meer dan 800 Boekwerken op allerlei gebied opgenomen. De Catalogus is a 10 cents verkrijgbaar. MANS LAARZEN 1ste kw. MANS WERKSCHOENEN MANS MOLIÈRES MANS PANTOFFELS MANS SCHOENKLOMPEN f 5.50. 2.40. 3.00. 2.25. 1.00. VROUWEN MOLIÈRES met verl. LEDEREN VROUWEN MOLIÈRES VROUWEN STRIASCHOENEN VROUWEN SCHOENEN Elastiek MUILEN P. .1. DE KRUIJTER, Langeviele. f 2.75. 2.50. 2.60. 2.50. 1.00. ▼EÉASMASST XU 13. ONTVANGEN eene mooie Sorteering Ruim voorhanden: VBBREN EN KABOK BEDDEN. (£aprak Bedden vara at f Twee§[aap§ Wetlen Qekens f Ledikanten, Matrassen, Wiegen, Spreien, Karpetten enz. Solide goederen. Concurreerende prijzenOndoorstuifbare ongewasschen beddetijken.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1893 | | pagina 4