Bedden en Matrassen, WEIDEW VAN VEE Ds Dordtsche Ksrkenords. ORGEL. KONINKLIJKE FABRIEK uitgegeven door Het Ambt en <le Plichten van Ouderlingen en Oiakeiien. Kan het fraaier. Op den tweeden Paasch- dag was het 40 jaar geleden, dat Ds. J. W. Ph. Feith te Beemster het predikampt aan vaardde. Ofschoon hij voornemens was geweest, dien dag in stilte met de zijnen te vieren, de gemeente had er anders overgedacht. Men richtte prachtige eerepoorten op, eene voor zijne woning en eene aan den ingang der kerk, terwijl allerwege vlaggen wapperden. Buitengewoon groot was de menigte, waar onder velen vrienden uit de verte, opgekomen om den waardigen jubilaris te hooren hem geluk te wenschen. Naar aanleiding van 2 Tim. 5 vers 7 »Ik heb het geloof behouden", sprak hij zijne hoorders toe. Hij schetste hun in welsprekende taal den strijd, waarin hjj het voor de moderne levensbeschouwing had opgenomeu en waarin hij, eerst te Heinoo en sinds 1860 te Beemster, bij de groote meerderheid van zijn gemeenteleden groote waardeering, grooten steun had gevonden. De kerkelijke plechtigheid werd opgeluis terd door het Mannen en Dameskoor te Beem ster, dat »Looft den Heer van De Yliegh opvoerde met orgelbegeleiding. Na den Kerktijd hield de jubilaris receptie. Des avonds werd hem door het fanfarecorps eene serenade gebracht, en het feest werd met eeu fraai vuurwerk besloten. Uit dit staaltje van Kerkelijk leven in het Genootschap, merken wij, dat het nagisten van wat gist in de wereld, zeker tot groote blijdschap van de Haagsche Synode, nog altijd irisch voortgaat. Wolp. Beroepen te Haastrecht c. a., A. C v. d. Brink cand. te Hilversum te Brouwershaven C. J. I. Engêlbregtte Andelte Gerkeskloos- ter H. Siertsema te Burum te Serooskerke Walcheren J. D. v. d. Velden te Middelburg, te Ommen J. v. Haeringen te Werkendam. Aangenomennaar Amersfoort. B. door M. J. Bouman te Voorthuizen. Bedanktvoor Waddings veen door H. Al- ting te Westbroek A.voor Dinteloord c a., door G. W. H. Esselink te Sliedrecht Voor Hoogeveen B. door J. Breukelaar te Nijme gen. Voor Zuid-Beierland c. a., door J. H. Laatsinan te Brielle. Voor Groningen door C. v, Proosdij te Baarn. Voor Lopik door S. Dijkstra. Middelburg. Zooals men uit de opgave van predikbeurten zien zal, vindt er a. s. Zondag wisseling der Dienaren voor bij de Geref. Kerk te Middelburg A. B. en C. Dit geschiedt volgens besluit van de gecom bineerde kerkeraads vergadering, de vorige maand gehouden, en zal van tijd tot tjjd her haald worden ter nauwere samenbinding. Ieder blijve dan ook daar, waar men gewoonlijk ter kerk gaat, en volge niet, zooals het wel eens wordt uitgedrukt »zyn dominé", Zoodoen de zou het doel uit het oog verloren worden. V. Naar wij vernemen hoopt Ds. C. Steketee beroepen pred. te Bolnes, op Zondag 23 April a. s. afscheid te nemen van zijne gemeente te Veere om den daarop volgende Zondag zijn iutrede te doen in zijne nieuwe gemeente. Middelburg. Dinsdag 4 April hield het Zeeuwsch-Jongelingsverbond zijn 24e samen komst, zijnde de eerste Vergadering als af- deeling ran den Ned. Jdond van Jong el. Verg. op Geref Grondslag. Dhr de Koning van Yerseke opende deze Vergadering op de gebruikelijke wyze met eene korte toespraak. Van de hrn. W. A. de Rijcke en D. Mul der was bericht ingekomen dat zij verhinderd waren tegenwoordig te zijn, waarna de ver dere leiding werdt opgedragen aan dhr. Ie Cointre, die intusschen ter vergadering was gekomen. Vertegenwoordigd waren de af dee lingen Middelburg, Vlissingen, Zierikzee, Krab- bendijke, Yerseke, alsmede Souburg en Koude- kerke voor het eerst. Bruinisse was door ongesteldheid van den afgev. niet vertegen woordigd, terwijl de afdeelingen Oostburg, Colijnsplaat en Kruiningen zonder kennisge ving afwezig waren. Na kennisneming van enkele bezwaren, door een afdeeling ingezonden op het Concept Reglement werd tot behandeling daarvan overgegaan en dit artikelgewijs vastgesteld. Als nieuwe Bestuursleden werden gekozen de hrn. A. S. J. Dekker van Goes en J. P. Vergouwen van Oostburg. Tot afgevaardigde naar de Verg. van den Nat. Bond, op hemelvaartsdag te Amsterdam te houden, werd gekozen dhr. A. Boot van Zierikzee, plaatsverv. dhr A. S. J. Dekker. Daar deze vergadering in hoofdzaak belegd was ter behandeling van het Concept Regle ment en verdere regeling, noodig geworden door de aansluiting bij den Nat. Bond, was zij minder belangrijk voor niet-leden van het Verbond. Het bleek ook nu weer hoe weinig belang stelling er in de zaak der Jongel. Ver. getoond wordt en waardoor de zoozeer gewensch- te voorlichting van ouderen moet worden ge mist. Alleen Ds. J. D. v. d. Velden de hrn W. A. Dekker Theol student, en dhr v Dijk, waren als belangstellenden korter of lan ger tijd tegenwoordig. Van de aangesloten afdeelingen waren een 30 tal personen op gekomen. Ongeveer ten 6 uur werd de Verg. gesloten en met dankzegging door dhr W. A. Dekker gesloten. Gelukkig heerscht niet overal zulk eenjan- salie geest oftewel onverschilligheid in het belang der jongelingschap. Althans op denzelfden dag werd vanwege den Nat.Bond een propaganda meeting gehouden te Dordrecht onder leiding van Ds. P. Bies- terveld welke werd bijgewoond door eene schare van ruim 800 personen, terwijl des avonds bij de rede van Ds. Feringa het Kerkgebouw de saamgekomen menigte bijna niet kon bevatten. Hetzelfde wordt uit Arnhem gemeld, alwaar onder leiding van Dr. Wagenaar, een der gelijke meeting gel ouden werd in de groote zaal van het Loge-gebouw die zoo goed be zet was, dat velen zich met een staan plaatsje moesten behelpen. Op beide vergaderingen werden de belangen der Chr. Jongel. Verg. naar den eisch der Geref. beginselen bepleit, en vele nuttige wenken voor onze jongelingen gegeven. Zij mogen uitnemend geslaagd heeten. Het idiotengesticht ,,'S HEEREN L00" te ERMEL00 In liet gezin van H. heerschte voorspoed en wel vaart. De kloeke vader bekleedde niet eere eene llinke betrekkingde zorgvolle moeder wist met overleg en spaarzaamheid de wagen wel recht te houden, al was voor liet achttal kinderen schier da gelijks meer noodig. Maar, helaas, daar wordt de vader plotseling krankzinnig, akelig krankzinnig. Thuis blijven kon hij niet lauger; hij moest naar een krankzinnigengesticht, alwaar hij onlangs over leed. Dat was voor de arme weduwe te veel. Die slag kon haar ondermijnd gestel niet meer verduren en weldra daalde ook zij ten grave. Daar stond het achttal weezeu. Waar zouden ze heen Het jongste kind is nog geen twee jaren oud. Niemand wil zich over het wicht ontfermen, omdat het te veel zorgen vereischt Enkelen zijn in een weeshuis opgenomen. Maar voor een drietal meisjes, helaas alle arie idioot, roept men dringend onze hulp in. Wij hebben onze laatste plaats voor één dier elleudigen ingeruimd. Ach, hoe gaarne zouden wij ook de anderen te hulp komen I Ds. J. C. v. Schelven, voorzDieren. F. Kortlamg LEzn, Directeur, Ermelo. Sedert de vorige opgaaf met hartelijken dank ont vangen door corresp. den hr. II. Kok te Bergen op Zoom, gedeelte collecte Geref. Kerk f 5,r>4, van Ds. E. te Wolfertsdijk 12,50. Voor het Niouwo I?n- vjljoon door corresp. den hr. A. G. van Drim- melen, door den hr. L. G. Vos te Klundert f 51. Een oorebuwd TIHHEBHA»-VBI{PLEGER kuil dadelijk, eene VERPLEEGSTER tegen 1 Rei a. s. geplaatst worden. Bijdrage enz. s. v. p. te zenden aan don Correspon dente^ of naar 's Heeren Loo. Met vriendelijken dank ontvangen voor het nieuwe paviljoen van NN. f 10, van A. B. f2, van den jon geling I. V. f 0,35 zijnde aandeel in het verkregen voordeel. Reeds meermalen ontvingen wij van dit vriendje zulk eene bijdrage. Naar wij bemerkten wordt van het verkregen oordeel een zeker bedrag afgezon derd voor »'s Heeren Loo* en voor #de Zending.* Een goede gedachte, die navolging verdient. K. LE COINTRE, Correspondent. DRUKFOUT. In bet stukje van Dr. Wagenaar „Een spoor van Chr. Jongelings Vereen, in den ouden tijd" in het vorig no. opgenomen, staat „In 1757 werd enz. dit moet zijn 1557. 11. 21. .tbomic» buiten lliddelbiarg, worden beleefd ver zocht bet verschuldigde bedrag over het 1c kwartaal ad i'0.35 tc willen voldoen. ZIJ die een halfjaar verschuldigd zijn worden eveneens vriendelijk uitgenoo- digd liet bedrag ad f 0,7 O |>er postwis sel te willen overmaken. HE UITGEVER. A l> V E It T EN T I E X. Door 's Heeren goedheid voorspoedig be vallen van een ZOON Mevrouw WOLFFgeb. Hennbquin., Maasland 12 April 1803. Zij, die genegen zijn tot het worden verzocht zich aan te melden bij J. WONDERGEM te Oostkapelle. Vereeniging „BIDT EN WERKT' VERGADERING Dinsdagavond 8 uur in bet Vereenigingslocaal Spanjaardstraat. Jaarverslag. Belangstellenden worden tot bijwoning uitgenoodigd. HET BESTUUR. Een fatsoenlijke burger Weduwe biedt zich aan tot het wasschen van Gordijnen, wollen en katoenen Dekens tot civiele prijs, met nette bediening. Adres b/d Uitgever dezes. Door buitengewone omstandigheden wordt een zeer goed KABINET-ORGEL aangeboden tegen matigen prijs. Zich te adresseeren bij MAR. A. P. S WEN NEN te Vlissingen. van bestaande sinds meer als een halve eeuw. I). J. 1>E:»\0CK, Middelburg. Soliede nieuwe Veeren BEDDEN en Kapok BEDDEN. Springveer-, Wollen-, Paarden haren-. Kapok-, Alpen- en Zeegras-MA- TRASSEN. Solide aflevering. Uiterst laag gestelde prijzen. BEDDEN-TIJKEN, welke nimmer doorstuiven, 10 jaar garantie. In den boekh. van K. LE COINTRE is voorbanden: Met verklaring van vreemde woorden en en kele bepalingen uit de Post Acta. \V. v. (1. BERG en G. II. van KASTEEL. Prijs f— ,12$. Bij getallen tot lageren prijs. JAC. KOELMAN. PRIJS f,2,

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1893 | | pagina 4